Bericht van Inzet Gebr. PIECK. LAURENS J. LUIJCX Ontvangen WINTERJASSEN en KINDERPAKJES, Gebr. PIECE. TV0LL1 OOST-INDIE. Advertentiën. i Parijsche ÉiÉoeien, H.H. Schilders, de ECHTE PÜIEE DÜÜRZAME Zuivere BORDEAÜX-WIJN. I0ISRAID en INBOEDEL, C. 10EDS, tartaren, De geheele sorteering WIN- TERGOEDEREN hebben wij thans ge heel compleet ontvangen. Genoegzaam bekende soliede artikelen en lage prijzen, m IMQUVEAUTÉ'S, Witte, Zwarte en Gekleurde BREIWOL, TBICOT-PAKJES SCHIEDAMMER GENEVER, I. £111; m r KRIMPVRIJE ENGELSGHE BREIJWftrf een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Offlcieele Publicatiën. D. J. ROMIJN, P. A. VAN BRUINELEN, ONTVANGEN: Maga%ijn „de Vlijt99 KI. VAN GELDER ZOON. H. J. BONNIER, VERKRIJGBAAR VERKOOPEN: Binnen-en BnMaoilscli Gedistelleerfl, D. P. BONK Co., 7 i. VAN GELDER ZOON. ROKKEN WOL, en voorts m vele artikelen voor let aanstaande Seizoen. in alle grootten, kleuren en qualiteiten. mm mm NIGHTCAP. FIJNE KWALITEIT GOEDEREN i Sajeiten en andere Wollen Garens, 13 ECHTE COCOS ZEEP J. G. MATER, 7 /Tïy GRONINGER 1 Jrn Mr' J- RICHELLE EEN Uitstekende kwaliteit Rijn-, Moezel-, Dom-, Spaanscke en Kongaarsclte Wijnen, IJ VERKOOPEN: in het "bericht de ontvangst eener groote keuze in voor RokkenDoekenBaretten en%. eene geheele nieuwe sorteering P. S. De nog overige Minder pakjes van het vorige Seizoen zullen voor SPOTPRIJZEN worden opgeruimd. Confectiemagazijn, opden Hof No. 329 te Amersfoort. Eene groote keuze fc A In Canada woeden op het oogenblik vreeselijke boscbbranden, die reeds eenige dagen hebben geduurd. Van alleenstaand hoeven zijn er reeds verscheidene ver nield, maar het vuur dreigt verschillende dorpen te verslinden, niettegenstaand< de krachtige pogingen die door de be woners in het werk worden gesteld, om den brand tot de bosschen te beperken Veel hout is reeds verloren gegaan. De straten in de steden Ottawa, Montreal en andere zijn verduisterd door den dikken rook, en het verkeer op St. Lawier.ee- rivier tusschen Montreal en Quebec is geheel gestaakt. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95) Brengen ter kennis van het publiek, dat een door A. M. TROMP VAN HOLST, majoor-komma ndant der dienstdoende schutterij te Amersfoort aldaar wonende, ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene schietbaan, uitsluitend ten dienste van de genoemde schutterij, op het perceel alhier gelegen aan de Dorrestein sche steeg, bij het kadaster bekend onder sectie B, No. 1781, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en (lat op Maan dag, den 17. October aanslaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten over staan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting i rite brengen. Amersfoort, den 3. Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen ter algemeene kennis, dat de legger der wegen in de gemeente Amersfoort, door hen opgemaakt ingevolge artikel 6 van het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 25. November 1853, no. 95, (Provinciaalblad no. 102), te rekenen van af Woensdag, den 5. October a. s., gedu rende eene maand op de gemeente-secre tarie ter inzage van de belanghebbenden zal liggen, en het. aan ieder vrij staat zijne bezwaren daartegen bij bet ge meentebestuur schriftelijk intebrengen. Amersfoort, den 3. Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG Een fantaisie broche. Een stel breiwerk met 4 pennen. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Nijkerk, 3 October. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3 60 a f4.00. Rogge f4 00 a f4.50. Boter f 1.15 a f 1.25. Eieren 3'/, a i/t cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 16. Biggen '142 stuks f4.00 a f6. Runderen 170 stuks f30 a f180. Schapen 28 stuks f8 a f14. De ondergeteekene heeft de eer te berichten, dat zij de voor het aanstaande Seizoen, ontvangen heeft en zich beleefdelijk tot een bezoek aanbeveelt. te Amersfoort, West-Singel E.3S, achter het Hotel Muller. VOORHANDEN: eene prachtige collectie Hoeden, Linten, Veeren, Bloe men, Mutsen, Coiffures, enz. die het hout en marmerscliilderen wenschen te leeren, vinden daartoe gelegenheid bij den ondergeteekende, die zich daartoe aanbeveelt. Mr. Schijder, Kampstraat, Amerstoort. IEMAND, goed op de hoogte van alle Schrijf werk en bnreaubeziglieden, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk op een bureau of kantoor geplaatst. De beste referentiën staan ten dienste. Blieven fr. onder letter A. aan het Bureau dezer Courant. Voor de hofstede van H. J. KLAASSENS, eenig verkooper voor Amersfoort. Langestraat. met bijgelegen dagbnnrdersplaatsje te Barneveld, groot circa 33 hectaren verhuurd voor f4'0,'sjaars, weid in eerste veiling aangeboden f6900, TOESLAG 11 October a.s. ten half elf in de Roskam le Barneveld ten overstaan van den Notaris VAN HEUVEN aldaar, terwijl mede inlichtin gen verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris Mr. J. M. R1CHELLE te Amersfoort. Notaris !psf ipjif J* te Amersfoort is voorne- mens, om op lVoens- j <litlf- <'en 12 Ooto- 'Ciffii-.LL'vS r.v- - ber 1887, des voor- middags ten elf ure, ten huize van G. VAN OOYEN, in de ROSKAM te Acliteveld, gemeente Stoutenburg, pu bliek te Onder de gemeente Stoutenburg. it SO Ct. per tlescb. per 3 fleseb A ƒ1.50 per tlescb. tegen zeer billijke prijzen. VERDER: met best BOUWLAND te Acliteveld, gemeente Stoutenburg, kad. sect. B. 824 en 825 groot 44 aren 90 centiaren (4490 meter. Grondlasten f2,02. Laatst bewoond geweest bij de wed. ANTHONIE SCHOONDERBEEK Jz. Aanvaarding in genot, 17 October 1887. Betaaldag der kooppenningen 12 Januari 1888. Onmiddellijk na afloop hiervan is ge noemde Notaris voornemens, in gemelde woning publiek om contant geld te Landbouwgereedschappen en veldvruchten. Op den dag der verkooping te zien. en alle soorten gaf Prijscouranten en proefflessehen verkrijgbaar ZvLld.sirxg,el 2QO, iriifwwiiaws der soliedste constructie vanaf f300- SERAPH. ORGELS - SO.- VIOLENj> - 5- Alles met veeljarige garantie. Pianomaker en -stemmer. Leverancier der Rijksnormaalscholen. UTRECHT, NEUDE 106. de g-elxeele -u.itg-e'breid.e soxteexiixg- >- voor bet a-s. Seizoen. WAARONDER VOORAL UITMUNT ZIJNE PRIMA KWALITEIT Tr cot Jackets. Jongeheeren Costuums. Jurken. Onderlijfjes. Handschoenen. Slobkousen. Wollen Doeken. Rokken. Kousen. d Borstrokken. Onderjurken. Heeren Ondergoederen. Kinder Mantels. Hoedjes. k Mutsen. d Kapers. Wantjes. Ondergoederen. Men wordt vooral attent gemaakt op zijne specialiteit in CORSETTEN, in alle prijzen en wijdten. Merk: VERKRIJGBAAR in XvELDERFLESSCHEUV van 1 Liter ii ƒ1,15 per L i t e r 91 e s c li bij Tb. Iï. <S. BR.1SIIISE.V in gedistilleerd en Ta ba ksk erve rij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle««B|jgfew*w te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn ^S**|g| zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar. *7 7, Ixi a,lle g-xoottexx "bij a s e De ondergeteekende heeft een grooten -voorraad -ahrr KOUSEN, SOKKEN. HANDSCHOENEN, i DOEKEN, e MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, r en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen® f) zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laa. VI f* Alsmede: primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE z* N H H J pDe door mij-sedert dertig jaren in den handel gebrachte r wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. 9 5 VI ;e Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3