Officieele Publicatie. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. In de maand September zijn voor- den kolonialen militairen dienst aange nomen 84 Ned. en '27 vreemdelingen, totaal 111 man, terwijl bovendien nog 28 onderofT. en minderen van het leger h. t. 1. zijn overgenomen. Naar O.-Indië vertrokken in 3 detache menten '147 man, onder geleide van 7 officieren. Hieronder bevonden zich 34 vreemdelingen. Uit O.-Indië keerden 77 onder-officieren en minderen na een ge middeld verblijf van 7)4 jaar (tusschen 1 en 19 jaren) naar Nederland terug. Hiervan werden 31 gepensioneerd met 100 tot 600 gulden en 19 gepasporteerd. In afwachting verbleven bij het koloniaal werfdepot nog 27 militairen. Uit W.-Indie keerden 1 serg. na 18 en 1 soldaat na l'/2 jarig verblijf uit Suriname en Curasao terug. Eerstver- melde ontving pensioen, laatsgenoemde onderstand. Naar W.-Indië zijn geen troepen uit gezonden. Naar men aan de Bakkerscourant meldt, is de internationale bakkerij-ten toonstelling te Amsterdam in 1889 zoo zeker, dat tijd en plaats reeds zijn vast gesteld. De prachtige villa op den hoek van Ruijsstraat en Weesperzijde te Amster dam, bewoond door den voormaligen eigenaar, den heer Krasnapolsky, zou dooi de directie van het Amstel-Hotel met kleeder. en gordijnstoffen zijn aangekocht en als een blijk van waardeering aan dr. Mezger aangeboden. Dit bericht wordt evenwel van bevoegde zijde tegengesproken. De getrokken kanonnen van 18 cM., van Engelsch fabrikaat, zijn bij de marine buiten gebruik gesteld. Alweer oud ijzer Het nieuwe tooneelstuk van Juslus van Maurik Jr., dat dezen winter door het Nederlandsch Tooneel zal opgevoerd worden, is getiteld «Frangoise's Opstel." Te Borkeloo is eene zeer talrijke meeting gehouden over de zaak van den ex-Oost-Indischen officier Willink Ketjen. Het resultaat was het besluit om een adres te zenden aan de Tweede Kamer, ten einde tot eene beslissing te geraken wie hier de schuldige is, óf de regeerir.g, óf de heer Willink Ketjen, en door deze beslissing aan het Nederlandsche volk te bewijzen, dat er nog recht is te krijgen. Door de politie te 's-Gravenhage is aangehouden zekere v. W., die reeds verscheidene malen tuchthuisstraf had on dergaan en die verdacht werd de dader te zijn van de jongste brutale inbraken in de woning van jhr. Q. v. U. en jhr. S. in het Lange Voorhout. In navolging van dergelijke inrich tingen te Parijs en elders is door eenige ondernemende personen te Nijmegen een ïMaison Duval" geopend, dat is: eene vleeschhouwerij met daaraan verbonden restauratie, in den ruimsten zin geno men. Men kan er osse-, kalfs-en varkens- vleesch prima qualiteit bekomen. Naar wij vernemen, is te Rotterdam het volgende bouwplan in voorbereiding. De groote buitenplaats van Van den Gevel, aan de verlengde Kruiskade zal bebouwd worden met 100 huizen, volgens het bouwplan van den architect Van Wijk aldaar. Deze huizen zullen verhuurd worden tegen een jaarlijkschen huurprijs van f350 en na 25 jaren geheel het eigendom van de huurders zijn. Voor de rechtbank te Zutfen be gonnen eergister de pleidooien in zake den eisch van het classicaal bestuur van Zutfen, doende wat des kerkeraads is te Aalten, contra ds. Gangel aldaar, tot afgifte van het onder hem berustende kerkelijk archief. Voor den eischer trad op mr, F. R. Pennink, voor gedaagde mr. Heineken, van Amsterdam. De uit spraak zal geschieden over vier weken. De Scheveningsche vloot heeft door het stormachtige weder belangrijke ver liezen geleden vooral hebben de schuiten geleden, welke tijdens den storm aan de vleet lagen. Stuurman D. Taal, varende voor den reeder A. Hoogenraad, kwam terug met een verlies van 30 nettenstuur man A. G. Blok, varende voor den reeder P. Knoester, met verlies van 10 netten, en stuurman L. Knoester, varende voor den reeder H. v. d. Roovaart, met ver- tramponeerde vleet. Op de schuit van den reeder v. d. Roovaart was bovendien de bliksem in den mast geslagen, die daardoor gedeeltelijk vernield is. Eindelijk kwam eergister uit IJmuiden bericht, dat aldaar was binnengekomen eene bomschuit van den reeder A. den Duik, stuurman L. Keus, ook met verlies van 30 netten, dat is de halve vleet. Vad. Te Veenendaal is eene doleerende gemeente gesticht, onder leiding van Ds. Barger, geschorst predikant te Drie bergen. De beide jongens, die zich verle den week uit Wijk-bij-Duurstede met een schuitje naar Vreeswijk begaven, zijn vandaar op weg gegaan naar België, maar te Brussel tot inkeer gekomen, hebben zij vandaar de terugreis aanvaard en zijn bij hunne respectieve familiën te Woerden en Oostwoud aangekomen. In 'het begin der vorige week verkocht een arme man te Rotterdam een twintigste lot in de Staats-loterij, omdat hij groot gebrek aan geld had. De kooper er van nam dit briefje meer uit medelijden met den houder, dan uit lust tot spelen. Het toeval wilde, dat den volgenden dag op het bewuste nummer de f100,000 viel. De rechtma tige eigenaar zocht den persoon op, van wien hij het briefje gekocht had en deelde met hem de gewonnen som gelds. Zeldzame eerlijkheid! I Bij Kon. besluit is bepaald dat met ingang van 1 Januari 1888 ook de pen sioenen die toegezegd zijn, wegens mili taire diensten in Oost- en West-Indië bewezen, in den aanvang van elk kwar taal zullen betaalbaar zijn, voor zooveel zij in Nederland worden uitgekeerd. Hiermede is aan een lang gevoelde be hoefte tegemoet gekomen. De gepensioneerde generaal C. M. H. Pel is te 's-Hage in den ouderdom van 68 jaar overleden. Behalve de ridderkruizen van den Nederlandschen Leeuw en van den Gouden Leeuw van Nassau sierden ook de commandeurskruizen van de Eiken kroon en van het Legioen van Eer de borst van dezen braven krijgsman. Vorderde Pel van officieren en min deren groote toewijdingen werkzaamheid in hel belang van de geoefendheid van het leger, steeds gaf hij het voorbeeld en stelde aan zijn sterk gestel zeer hooge eischen. Ook als militair schrijver had Pel zich in het leger een goeden naam ver worven. De generaal was sinds drie jaren voorzitter van de vereeniging ter be oefening der krijgswetenschap. Tegen een sociaal-democraat te 's-Hage, die bij de viering van het ont slag van Domela Nieuwenhuis uit de ge vangenis zich tegen de politie verzet had, is een gevangenisstraf van vier maanden geëischt. De man beweerde dat hij stomdron ken was geweest, doch die verdediging werd niet aangenomen. Te Heusden zal door den heer D. Duijser, behoudens de vereischte mach tiging door het gemeentebestuur, eerie varkensslachterij op groote schaal wor den opgericht. Reeds rnoet een 200-tal varkens zijn opgekocht en men stelt zich voor een geregelde verzending naar En geland te bewerkstelligen, wat, bij wel slagen, in die streken den veehouders zeer ten voordeel zal worden. De Wiener Allgemeine Zeitung" ont vangt uit Amsterdam het merkwaardige bericht, dat de Nederlandsche Regeering aan de Staten-Generaal een plan zal voorleggen tot den aanleg van uitge strekte versterkingen langs de Duitsche grenzen. In de raadsvergadering van '12 Oct. te Hoogland is tot geneesheer be noemd dr. A. Kropfl", vroeger geneesheer te Maasland, thans rustend te Ede. Dinsdag j I. is in de Tweede Ka mer het algemeen debat geopend over de tweede lezing der Grondwetsherzie ning. Het debat was flauwtjes en geen wonder. Wat bleef er na al het. gede- batteer bij de eerste lezing nog te debatteeren over? De heeren Vermeulen en Van Baar verklaarden nog eens, dat zij tegen al de voorgestelde wijzigingen waren, de heer Ruys van Beerenbroek alleen tegen de Hoofdstukken II en VIII (van de troonsopvolging en de defensie). De heer Van Wassenaer-Catwijk op zijn beurt deelde der vergadering mede, dat hij voor het nieuwe kiesrecht zou stemmen, maar zich overigens alle vrijheid voor behield. Alsof iemand hem die vrijheid wilde betwisten I Toen werd de heer Van der Feltz boos en zeide, dat de linkerzijde zich volko men vrijheid voorbehield om de addi- tioneele artikelen te verwerpen voor het geval een deel der rechterzijde een of meer hoofdstukken mocht verwerpen. Op die vrij vinnig uitgesproken woor den vatte de heer Lohman vuur. Het speet hem weder zulke hooge woorden te moeten vernemen en als hij en zijne vrienden alle hoofdstukken mochten aan nemen moesten de heer v. d. Feltz en zijne liberale vrienden daarom vooral niet meenen, dat zij gezwicht waren voor zijn dreigement. Later kwam de heer Van Houten, na eerst toegezegd te hebben thans voorde troonopvolging te zullen stemmen, olie aandragen om de ontroerde wateren te stillen. Hij zeide n.l.de heer Van der Feltz meent het zoo kwaad niet. Gelooft mij, de liberale partij heeft geen besluit genomen in den geest van de woorden des heeren Van der Feltz, Het eenige wat h(j dan ook heeft willen zeggen is dit, als gij, overzijde, van standpunt ver andert, zouden wij het dezerzijds ook kunnen doen. De storm scheen bedaard, toen een geweldige windvlaag de pas gestilde wa teren weer in beroering bracht. Zij kwam uit den mond van den minister Heems kerk. Al de ontwerpen beschouwt de Regeering als één. Als de heeren een der ontwerpen mochten verwerpen, dan gaan wij weg en moet een andere Regeering den arbeid voortzetten. Gelukkig dat de vergadering tot Woensdag scheidde. Maar Woensdag zeide de heer Lohman toch het zijne van 's ministers bedreiging. Men had den heer Heemskerk vroeger wel eens als equilibrist afgeteekend, thans zou men hem als paardentemmer kunnen afbeelden. Maar hij. Lohman, is een weerbarstig paard en wil den sprong niet mee doen. Hij zal tegen het Hoofdstuk Troonopvolging stemmen, ook al moest hij de nieuwe regeling van het kiesrecht er mee verliezen. Hij bedankt er voor om met de liberale partij aan de voeten van dit ministerie te zitten. Na sluiten van bet algemeen debat werd Hoofdstuk I der grondwet (van het Rijk en zijn inwoners) aangenomen met 69 tegen 13 stemmen. Eergisteren, Donderdag, zijn desgelijks Hoofdstuk II (van den Koning), Hoofd stuk III (Staten-Generaal), Hoofdstuk IV (Prov. Staten en Gemeentebestuur), Hoofdstuk V (Justitie) en Hoofdstuk VII (Financiën), gelukkig allen rnet ruim de vereischte meerderheid van twee derden der stemmen, aangenomen. De «Asser Courant" vermeldt een curieus opschrift, behelzende »Jan Stort slacht varkens als zijn vader." Op het adres van een pakje, dat portretten inhield van het hoofd eener familie en hem door zijn zoon uit de stad, waar de portretten gemaakt werden, was ge zonden, hebben wij ook gelezen«Mon sters zonder waarde." Het eene is al even vleiend als het andere." De Republiqué frangaise bevat een heftigen aanval tegen generaal Boulanger, naar aanleiding van een onderhoud, dat deze met een journalist gehad heeft, en dringt er op aan, dat men eens en voor altijd den generaal aan het begrip der werkelijkheid moet herinneren. Hij doet door zijne dagbladen verklaren, dat de zaak Caffarel rechtstreeks tegen hem ge richt is, en hij zou den minister van oorlog Ferron scherp aangevallen hebben over de questie der Lebelgeweren. De Republiqué noemt dit een schandaal. De heer Boulanger, zegt het blad, verbeeldt zich in den dienst eener Amerikaansche republiek te staan. nLa Francg" zegt»De twee feiten, welke den generaal Boulanger ten laste worden gelegd, zijn: Jo. dat hij de han delingen van zijn meerderen in rang zou hebben gelaakt 2o, dat hij generaal Ferron zou hebben gelogenstraft in de quaestie der nieuwe Lebel-geweren. Het blad meent te kunnen niededeelen, dat in den kabinetsraad besloten is generaal Boulanger van zijn post als be velhebber te ontheffen indien blijkt dat de hem toegeschreven gezegden waar zijn. «La Patrie" verklaart, dat in de door werklieden bewoonde wijken zich zekere spanning begint te openbaren; men spreekt er zelfs van dat het plan bestaat tumult te maken, indien eenige maatregel tegen generaal Boulanger mocht genomen worden. vLe Temps" deelt mede, dat de minister van oorlog het antwoord in cijferschrift van generaal Boulanger onvoldoende acht en aan dezen eene nieuwe dépêche zond. waai in hij wordt aangemaand om met ja of neen op de hem gestelde vragen te antwoorden. Ingeval het antwoord als nog onbevredigd mocht zijn, zouden disciplinaire maatregelen tegen den gene raal genomen worden. Generaal Boulanger heeft aan generaal Ferron, minister van oorlog, geseind.dat hij de woorden heeft gesproken, welke hem door de dagbladen in den mond zijn gelegd. Alle ochtendbladen deelen mede, dat generaal Boulanger met een streng arrest van 30 dagen is gestraft. De tGauloisdeelt mede, dat in een bijeenkomst der afgevaardigden van het departement «De la Seine" levendig is gesproken over het mogelijk ontslag van generaal Boulanger, Men werd het er over eens, dat men den generaal een zetel in de Kamer zou aanbieden, voor het geval hij werd ontslagen. Eene afwisseling van de berichten, die in den laatsten tijd uit Ierland kwamen, levert de tijding van de geestdriftvolle intocht van den heer Chamberlain in Belfast, de hoofdstad van het unionistisch gezinde en overwegend protestantsche Ulster. De menigte heeft de paarden van het rijtuig gespannen, en dit door de hoofdstraten van de stad getrokken. In zijne toespraak om dank te betuigen voor de ontvangst zeide de heer Chamberlain, dat de eenheid van het rijk bewaard is, dat Groot-Brittannië voor een groot ge vaar is behoed, en dat Ierland aan een nog grooter kwaad is ontsnapt. Maar voegde hij er bij het gevaar en het kwaad zijn nog slechts voorloopig bezworen, en men moet zich gereed houden, om eene nieuwe worsteling te weerstaan." Uit Weenen wordt aan de vSoleil" ge meld, dat de kroonprins van Duitschlar.d weder ingestort is. De minste verandering van temperatuur zou doodelijke gevolgen kunnen hebben. De Sultan van Marokko neemt in beterschap toe; toch hebben de Marok- kaansche hoofden zich te Fez vereenigd om maatregelen te nemen om dien eif- genaam op den troon te brengen, die de Sultan zelf zou aanwijzen. Volgens een telegiam uit Caboul, zijn 330 Russen, die zich uitgeven voor koop lieden, in Herat gekomen. Men maakt om Herat groote toebereidselen tot ver dediging. Men meldt uit Constantinopel dat de Porte den terugkeer wacht van den Rus- sischen ambassadeur Nelidoff, om aan de mogendheden het plan voor te leggen, door Rusland goedgekeurd, ten opzichte van Bulgarije. De grenzen volgens het Berlijnsch tractaat zouden hersteld worden. Woensdag is de opperman J. A. door het trapgat op de 1. verdieping van het in aanbouw zijnde gebouw «Volks heil" naar beneden gestort, tengevolge waarvan hij inwendig zwaar gekneusd werd aan de borst, zoodat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden inge roepen, die door den heer Morre verleend werd. jl. Woensdag is aan den hoefsmid van het 1. reg. veld-artillerie S. Goes, thans gedetacheerd als onderbaas bij de hoefsmidschool alhier, de bronzen medaille voor 12'/» jaar trouwen dienst uitgereikt. Woensdag j 1. had op het terrein «de Vlasakkers", onder alleronaange naamst weder, de jaarlijksche schietwed strijd plaats der d.d. schutterij onzer gemeente. Door de schutters, die gedurende dezen zomer bij geen der oefeningen hadden gemankeerd, weid op 150 meter, staande uit de vrije hand geschoten. Acht prijzen waren uitgeloofd die als volgt werden gewonnen: Ie prijs, compleet theeservies, door Knoppers; 2e waterstel, van Hoeijen 3e olie- en azijnstel, de Valk; 4e kaas stolp, Lablans; 5e karafTen, tamboer Visser; 6e meersch. tabakspijp, Valken- hoef: 7e lepeldoos, van Wijk; 8e veld- flesch, Koene. Door het Kader werd op 200 meter staande uit de vrije hand geschoten orn 8 prijzen, terwijl voor hem die het meeste aantal rozen schoot een afzon derlijke prijs was uitgeloofd. Voorts werd bij dezen wedstrijd gedongen naar eene zilveren medaille, uitgeloofd dooi den Nederl. schutterij-Kader bond en toe te kennen aan dien schutter, die met het grootste aantal treffers het hoogste aantal punten behaalde. Deze medaille werd gewonnen door den korp. G. Muys, tevens winner van den le prijs, berlin zilveren th<^ervies; 2e pr. geëm. kannen, korp. Ockhuijsen; 3e klist, karaffen, Adj. o.off. Busquet: 4e berlin zilv. theepot in. komf., serg.-maj. v. Wijland; 5e brood bord m. mes, fourier van Gelder; 6e veldfiesch, serg. Groenhuijzen7e troekwerk, korp. Strikkei s8e sigaren koker, serg.-maj. Kroes. Rozenpr. zakpotlood, serg. v. Achter- bergh. Nadat door den majoor-commandant aan de winners de prijzen waren uitge reikt, werden door ZEd. aan die schut ters, die bij de wedstrijden In 1885 te Amersfoort (kapt. van Dam (reserve), adj. o.off. Busquet, serg.-maj. v. Wijland, serg. D. Pieck en serg. W. Vonk (reserve;,) en in 1887 te 's Hage (sergts. W. Vonk Groenhuijzen, v. d. Donker, v. Achter berg, koip. G. Muys en le luit. Slothou wer als commdt. van het det.) beide malen de zilveren medaille behaalden, kleine zilveren draagmedailles uitgereikt, op ZEds. kosten naar de origineelen vervaardigd. 325ste STAATSLiOTJEltlJ. Vijfde klasse. Vierde of laatste week. Trekking van 12, 13 en 14 Oct. (3000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prys van f400. No. 15809. Prijs van f200. No. 19500. Prijzen van f 100. No. 84 en 9851 PrUzen van f70. 5, 47, 67, 75, 1905, 1931, 1941, 1958, 1964, 1971, 1994, 1996, 2204, 2229, 4623, 4631, 4679, 9423, 9466, 9471, 9478, 9492, 9786, 9790, 9792, 9817, 12416, 12425, 12427, 12432, 12433, 12434, 12463, 12476, 12484, 12528, '12531, 12544, 12594, 14576, 14850, 14857, 14864, 15810, 15821, 15854 15857, 15867, 17518, 17547, 17567, 17576, 17580 en 19476. Te zamen 58 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 8, 9, 10, 21, 28, 43, 54, 59, 62, 81, 93, 1909, 1917, 1923, 1943, 1948, 1982, 1985, 2201, 2228, 4603, 4622. 4626, 4627, 4641, 4644, 4645, 4658, 4659. 4664, 4667, 4674, 4675, 4680, 4694, 9380, 9385, 9392, 9411, 9418, 9428, 942Ö, 9433, 9435, 9448, 9457, 9470, 9702, 9715, 9726, 9739, 9743, 9752, 9756, 9773, 9781, 9788, 9807, 9808, 9810, 9816, 9819, 9§23, 9836, 9837, 9839. 9845, 9853, 9857, 9865, 9867, 9869, 9883, 9892, 12410, 12412, 12442, 12450, 12461, 12489. '12491, 12492, 12506, 12507, 12521, 12527, 12543, 12545, 12546, 12559, 12560, 12569 12581, 12582, 12596, 12599, 145551 14560, 14561, 14562, 14567, 14569, 14571, 14573, 14577, 14860, 14862, 14863. 14867, 14876, 14885, 14898, 15813, 15836, 15838, 15858, 15869, 15871, 15875, 15876, 15879, 15888, 17504, 17505, 17522, 17527, 17529, 17545, 17552, 17557, 17560, 17565, 17570, 17587, 17589, 19404. 19435, 19458, 19485, 19486, 19488, 19494, 19655, 19658, 19659, 19662, 19677, 19678, 19692 en 19696. Trekking van de laatste 100 nummers op 15 Oct. Nevens de premie van f3000 voor het laatst uittetrekken lot, is inge- bleven 1 hoofdprijs van f 1000, waarop de premie van f30,000 valt. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de Com missie, die zich gedurende onderschei dene jaren heeft belast, met de bezorging van spijzen aan behoeftigen, zich weder bereid heeft verklaard om gedurende den aanstaanden winter hare pogingen tot leniging van armoede voorttezetten. Burgemeester en Wethouders openlijk hunnen dank betuigende zoowel aan de bovengenoemde Commissie, voor hare belanglooze en edelmoedige werkzaam heid, als aan de Ingezetenen, voor hunne milddadige medewerking, maken tevens bekend dat de Commissie voornemens is, om op Maandag, den 24. OCTOBER e. k. aantevangen met het openen der aan de huizen te doene inschrijvingen tot deelneming aan het uitdeelen van spijzen gedurende den aanstaanden win ter terwijl de ingezetenen dezer gemepnte dringend worden aangespoord om door ruime inteekening de heilzame pogingen dier Commissie te ondersteunen en daardoor hunne belangstelling in deze zoo nuttige inrichting te toonen. Amersfoort, den 13. Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 6 Oct. F.verarda, d. van Reijer van 't End en Maria Christina Bouwman. Johanna, d. van Johannes Wegen en Grietje van den Hoorn. 9 Oct. Bernardus An- tonins, van Bernardus van Goor cn Johanna Ilendrika Boerssen. 10 Oct. Aaltje, d. van Aaltje Jansen. Adriaua Cornelia Maria d. van Jan van Velzen en Dorothoa Margrietha Mark. Martina Woutera, d. van Roeland de Haas en Agneta Antonia Schimmel. 11 Oct. llermauus, z. van Herinauus van Mourik en Jannetje de Vrije. Gijsbertus Adriauus, z. van Jan Blom en Trijntje van Beek. 12 Oct. Elias, z. van Wilhelmus vau 't Wel en Johanna Ouvverkerk. Geuuwd 12 Oct. Petrus Kok en Maria Bosman. Overleden: 6 Oef. Hendrik Roozendaal 92 j. wedr. van Aaltje Regtieu. 7 Oct. Evert Jan van der Muts 83 j. wedr. van Joanna Christina Damen. 8 Oct. Anton Frederik Riphagen 5 m. Hoogland. Geboren: s Oct. Martinus Ilendrikns z. van Peter van Ruitenbeek en Johanna Maria lloordink. Ondertr.ouwd 7 Oct. Gerardus van de Mast met Jannetje Brouwer. Gehuwd: 13 Oct. Johannes Smienk met Adriana van Dijk. Gerrit Sandbriuk met Maria Peelen. Cornelis Voorburg met Dirkje Beijer. Overleden: 11 Oct. Alletta, 7 m. d. van Andries van de Kooij en Johanna Schoon- derwoerd. Heusden. Geboren: 8 Oct. Anna, d. van Reijer van den Hengel en van Johanua Vonk. 12 Oct. Wilsje, d. van Aart Kerkhof en van Alijda Smit. Ondertrouwd: 14 Oct. Jan Pol en Fen- netje Hogeweg. Hendrik van de Water en Gerritje van Ravenhorst. Gehuwd: 13 Oct. Simon Tolboom met Gerarda van den Hengel. VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN I in de Roskam te Achteveld gem. Stoutenburg. Op Woensdag 12 October 1887. Notarisde heer Mr. J. M. RICHELLE, Amersfoort. Een Landbouwerswoning met best bouwland te Achteveld f 735, Notaris: de heer VAN HEUVEN te Barneveld. De hofstede «Groot Espeet" enz. aldaarf6900,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2