ONTVANGEN: DE NIEUWSTE Mrs, FOGS. DIKKE FALING M. H. van Raalte, Groote keuze JNITAS, GROOTE OPRUIMING Comervatrix. HUISHOUDSTER, Advertentiën. eu beien, H. BUIJS, NIEUW! NIEUW! BE ELECTRISCHE KLOI, H.H. Schilders, NËDE1LMCE VERIMMM Afschaffing van Sterken drank Tooneeluitvoerin? op Woensdag 19 Octohcr 1887, MUNTWEIM r-Tricot-pakjes, KIND ER-RÜKSKIN G-P A K JES Gebr. PIECK. II In ie Kerkstraat Ho. 372, Wekelijksche aboonementeD Heeren-Demi-Saisons, is ruimschoots gesorteerd in alle soorten ST 2 |=o r*s s -1 2-o B. f. s&st: "k B. C. REISGIDSEN Re Binnen- en B 1. r MEID-ALLEEN. F. H. TABERNAL, GYMNASTIEK» BEDDEN, VEEREN EN KAPOK. KEIZERSGRACHT 93. FJJNE KWALITEIT GOEDEREN ZIJN voormanden IN Slothouwer Zoon's Veilen en Verkoopen: Linten, Bloemen, Yeeren, m. Versclie buitengewoon Voor billijken prijs rakrïbaar bij J. ROMIJN, de Wraak eens Vaders, Na afloop BAL. NIEUWS VAN DEN DAG voorradig Gebr. PIECK. NED. ALPEMEENE MAATSCHAPPIJ VAN LEVENSVERZEKERING. Gevestigd te Amsterdam, Zomerdienst 188788 OPENBAAR Biedt zich aan: V Een burgerjuffrouw, MODELHOEDEN, MUTSEN en COIFFURES, BONTE MUTSEN EN COLS. A. M. BECUDE, WORDEN VERKOCHT: HEDEN ONTVANGEN Ontvangen ALPHONS ANNEGARN. Openbare Vergadering ONDEROFFICIERSVEREENIGING maten, kleuren ea palifeiten. SLOTHOUWER ZOON. F. RAUH, eene schoone sorteering LANGESTRAAT, Oo ÉS* P s 2 CO 5 S? 5 r' - 2 s Agent voor Amersfoort den heer F. Boerwinkel. Confectiemagazijn, opden Hof No. 329 te Amersfoort. De zoo bij uitstek practische DAMES-ENIIMDER-WINTER- EN REGENMANTELS. MARKTBERICHT. Amersfoort, 14 Oct. Tarwe f 00.0^a f 0,00 Rogge f 4,40 a f4.80. Boekweit f'5,50 a f5,70. Appels 2,00 a f 4.00. Peren f 4.00 a f 6.00. Aard appelen I I .60af2.10 de HL. Hoendereieren f5.00 a f6.00 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,40 per Kilo. Kaas f 0,a f0,Biggen f6.50 a f9.50. Schiam- men f 10.a f 15.00. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: Een zilveren vingerhoed en een bank biljet. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Een fatsoenlijke DIENST BODE, P. G., biedt zich aan als om rnet November a. s. of Eebr. ISSS in dienst te treden; goede getui gen staan haar ten dienste. Brieven franco lett. A. aan het bureau dezer Courant. *4S Voor de vele blijken van deelne ming van hier en elders ondervonden bij het oveilijden van mijne geliefde Zuster ELISABETH JOHANNA, betuig ik mijn hartelijken dank. Amersfoort, 15 Oct. 1887. Y ^7 J. C. HASEBROEK. De Notaris VAN DEK WANT, te Amersfoort, zal op Dins dag 25 October 18S7, des middags ten 12 ure, in het Rechthuis bij C. BLANKEN te Scherpenzeel, voor den Heer A. C. DE BRUIN aldaar in het Een voor weinige jaren verbouwd en goed onderhouden TT TI TT Voor de menigvuldige blijken van deelneming ondervonden bij het plotse ling overlijden van onze innig geliefde Moeder en Behuwd-Moeder. Mevrouw LAMBERTA GERARDA VAN BEEK, Wed. van den Heer JOANNES BAP- TISTA HUBERTUS VERMOLEN, betui gen wij hartelijken dank. Mede namens mijne Broeders, Zuster en Behuwdzuster, A. T. R. VERMOLEN. Amersfoort, 10 Oct. 1887. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ontvangen bij het plot seling overlijden van Mevrouw de Wed. J. B. H. VERMOLEN geb. Van Beek, betuigen de Broeders en Zusters en aan gehuwde Broeders en Zusters bij deze hun haitelijken dank. Amersfoort, 10 October 1887. 7 een bnitenmeid P. G. als Br. fr. lett. P. Nijkerksche Courant, N ij k e r k. Op eene buitenplaats hij Utrecht wordt met 1 Novem ber gevraagd eene P. G. Brieven onder letters A. Z., aan den boekhandelaar H. C. BLOM, Achter St. Pieter te Utrecht. P. G., 22 j. zag zich gaarne hier ter stede geplaatst in een net gezin, ter adsisteutie in bet huishouden of ter verzorging van Kinderen. Brieven franco onder lett. W aan het bureau dezer Courant. De ondergeteekende heeft de eer te berichten de ONTVANGST van een prachtige collectie echte Franschc alsook een groote keuze in alsmede Hoeden vermaken geschiedt spoedig. Met aanbeveling. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaresse, Zuidsingel 261, Amersfoort. rnra nieuwe steeuen Schuur met Paar denstal en Varkenshokken, Erf en Tuin met Vriichtboomcii, in het Dorp ScherpenzeelA. No. 7, ter grootte van 10 aren, 12 centiaren vrij van erf pacht. Aanvaarding 1 November 1887. Inmiddels uit de hand te koop. Onmiddellijk na de Veiling, zullen in voormelde buizing, om gereed geld, HUISRAAD, een TENTWAGEN, een nieuwe KAR met Collingspatentassen, PAARDENTUIGEN, een 7-jaiige dubbele HIT, twee VARKENS, een WAAKHOND, en hetgeen meer ten Verkoop zal wor den aangeboden. Daags te voren te zien des namiddags van 2 tot 5 ure. Breeder bij biljetten. /lê, Len SLIJKSTRAAT. die nooit behoeft opgewonden te worden. In werking te zien bij Langestrant o/d. Sociëteit. die het hout en marmerschilderen wenschen te lceren, vinden daartoe gelegenheid bij den ondergeteekende, die zich daartoe aanbeveelt. sf Mr. Schilder, 4am|^fraat, Amersfoort. -tot (AFDEELING AMERSFOORT.) Maandag den 17dcn October ISS7 's avonds te 8 uren, in het lokaal Muurhuizen B, 195. y* 4 T A T\rrj-"P.RT"R A AT A; yj a' y door de ten voordeele der Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in 't Huisgezin, in de yroote zaal van de Sociëteit „A MICITI A." of beroemd tooneelspel in 8 Tafereelen. Daarna kluchtspel in één bedrijf. Aanvang precies 7'A unr Entrée: le Rang 0.99; 2e Rangi 0.753e Rang 0.49. HET BESTUUR. Kaarten te verkrijgen bij den Heer W. BOTHOF, alwaar ook plaatsen te bespreken zijn a 10 Cts. per plaats. in alle BIJ /tif Kachels, Fornuizen, Kolen-, Cokes- en Turf bakken. Buitengewoon groote Opruiming van Amerika a use lie Petroleum machi nes. Zoolang de voorraad strekt alge- lieele uitverkoop van Waterketels, in Rood, Wit en Blauw. Benevens eene groote partij blauwe Potdeksels, en andere tot het vak belioorende goederen. J op het tegen betaling van 20 cents per week worden aangenomen door de Agenten van het N. v. d. D. Ondergeteekende bericht, dat ten allen tijde Leerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATLESSEN in de gymnastiek welke A fl. 10.— s' jaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. Leer aar. sm a'2.2 5 c c 0= Ziïs öo c 3-3.W2-2 77 O SS 3 s 5 5 S» x O o Si e* 5^ 1 r -1 «es: c o 77 O 7? 2 t-s 'W Si 0 a £"s 1 4 HCta, Si Si i?' CT CD <-L o jr* «-1 2»w "'5 2 O 7? TT O *1 p '"D Si' C 5 o 03 Si Si Waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, wor den soliede PERSONEN- gevraagd als vertegenwoordigers. ADRESaan de Directie. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te-, leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3