„DE ROOSTER", 8*" Zie lieden de uitstalling. S'.'Ate Amersfoort. J, J, CREMER, Dr. Helmond en zijn vrouw, SLOTHOUWER i HTS BOEKHAND! Die zich voor de a. s. WINTER van een paar wil voorzien koine bij de FIRMA T HIE S in Circa 500 paren worden voor SPOTPRIJZEN verkocht. BUCKSKING- en TRICOT-HANDSCHOENEN, van EEN Gulden en DAARBOVEN nu voor 5, 6, 7, 8, 9 en 10 stuivers. VASTE PRIJZEN. hJ, THERMOMETERS. Alphons Annegarn. Deze week is verschenen het le deel van de volksuitgave der ROMANTISCHE WERKEN NAN J. J. CREMER. ingenaaid a 50 Cent in keurig prachtbandje a 75 Cent p. deel. VOORHANDEN IN uw W. F. A. GROENHUIZEN, Havik hoek Lavendelstraat, Glazen- en Gnlta-PerchaSpuiten, HORLOGES, IF'IEILTnD-Cri.jIES, KLOKKEN, REGULATEURS, WERKERS, SPEELD00ZEN, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCLRREEREME PRIJZEN. THEE VAN Febrs. SNEL, Amsterdam. DE KLEINE KAPITALIST. SCHIEDAMMER GENEVER NIGHTCAP. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad LlJLi als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, 7' - m t MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE KRIIPVRIJE ENGELSGHE BREIJWOL, Sajetten en andere Wollen Garens, ïDe door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte i ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. H. J. BONNIER, Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. ^E s» ft Uren van vertrek der algemcene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Ster-handschoenen galüthe komt Alle soorten -8 4> e a T. Z v Verkrijgbaar bij I.augstraat o/cl. Sociëteit TRADE MARK Prys bij intcekeniag voor de 12 deeltjes alwaar de inteekening op deze bij uitstek populaire en verbazend goedkoope werken is Opengesteld. Horloge- en Instrumentmaker, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en P1NCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATE URS, BAROMETERS, alle soorten van THERMOMETERS, Gonden, Zilveren en Nickel EN Reparation aan al deze artikelen ook aan KIVIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE, te Apeldoorn. oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat, en te Nijherk bij J. VAN GELDER. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f '1.25 per kilo. ACHTSTE JAARGANG 1887. Verschijnt eiken Dinsdag-, Donderdag en Zaterdag, is bet goedkoopste en meest gelezen linanciëele blad van Nederland, en de volledigste gids voor bouwers van uit- loodbare fondsen. Cf v Abonnementsprijs (3 Nrs. per (week? f6p.jaar met Ilijblad (Wekel. Restantenlijat) 8.n Bijblad-alleen n 4.t Als Gratis-Premie ontvangt elke abonnent een exemplaar van het mmmmmmmEm hetwelk bevat de tot 31 December 1886 uit gelote seriën van 48 premieleeningen, be nevens eener in '12 maanden verdeelde Uitlo- tings-kalender voor 1887 voor alle bestaande premieleeningen. Bureel: Gedempte Voorburgwal 101. Proefnummers kosteloos. mm mm BEURSBERICHTEN. Perc. 14 Oct. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 4798/ Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e.S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st dito 1860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 1815 2'fc 3 31/, D 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 *i/l 4% 4 4 4 5 4 e', 3 3 5 5 41/, 6 5 7313/1, 881/, 98U/J, 99 991/, 687/g 911/, 791/, 641/, 641 k 653/4 66 831/4 5616/1, 1011/4 531/4 546/s 831/4 1003/8 971/4 4001/9 971/2 97S/1, 51 511/4 5013/18 93 94 9123/8 88V» 753/4 8'26/a 102?/, 637/8 1311/1, I3U/1, 74 98 107 34 15 1003/8 1003/, 951/4 13 IIS/,, 397/8 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 3//j 9731, dito dito 1886 a 973/, Rotterdam Oblig. 1886 971,8 Industr. en flnanc. onder nemingen. Merk VERKRIJGBAAR in KELI>ERFLESSCIÏEX van 1 Fiter a 1,15 per h i t e r It e s e h bij Th. II. G. BRAXDSESi in gedistilleerd en Tabalislcervcrij „DE MOOR", Amersfoort. KB. A/s bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE 1 a - K C - fs T •3 Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4 2 4* 4 41% 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. OW. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. War,g. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morseh-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Pr emiën -Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Ainst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Gr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1861 Turkije. Spoorweg-L. 801/, lOli,, 1003/4 52 40-21/, 102 207 1081/4 1353/, 135 75 1181/4 83 65 1411/g 4 102 116 4 1017/, 22 7'2l/, 1363/4 86 4 43 5 1001/4 5 813/4 3 62 3 6ii/4 3 761/4 5 821/4 4 46 7915/u 5 8o1/4 5 l!3l/j 4'/» 941/, 3 561/4 5 911/4 5 96'/, 5 951,4 5 837/g 5 233/4 5 891/3 5 89 5 967/, 5 23 557/], 1141/3 6 1003,4 142 7 1167/, 217/» 11-2 6 1151/, 6 1141/4 5 833/4 11. 3 1101/, 102 3 1041/4 3 103 2i/j 91 2'/» 901/4 4 841/4 4 991/4 4 104 5 1081/a 135 1421/, 3 8-23/4 1033/8 3./, 13h/, 5 144 130 3 41 3 71s/1, IVinterdienst, geopend 1 October 1887. Alaat Vertr, Nederlandsche Centraal-Spoorweg. UtrechtAankomst te AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20f 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 •f Alleen Zaterdag. Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 1 14 4,53 6.55 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 11,- 11,24 3,10 6,40 8,7 11,28 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 8,44 8 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,6 2,53 4.49 6,8 6.45 8.22 9,2 10,1 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zulphen: Hilvers. Utrecht. Amsterd 9.50 11,36 12,18 3,6 5,8 6,20 6,57 8,34 9.14 10,13 7,48 ,53 9,39 9,59 11,45 12,27 3,15 5,23 6.29 7,6 8,43 9,23 10,22 8,13 9,47 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 9,49 11,35 Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,59 9,46 12.3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenAankomst te V. Amersf. Woudenb. ,T Veenend. Rhen. Rest 7.22 f 8.21 10,53 2.23 4 27 f 6,19 9,36 Leusd. Scherpenz 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8,42 11,16 2.48 5,9 •,43 10,— f Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 2,58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11,32 3,4 5,28 10,17 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4