BUITENLAND. Plaatselijke berichten. deur een open terrein afgepaald was voor de plaatsing van tafels en stoelen. Daar nam men plaats om zijne kruik wit of bruin bier te gebruiken met het onmisbare scharretje. Deze levendige omgeving kozen de beeren Westerman, Wijsmuller en Wer- lemann voor hun dierentuin. Het oude typische Amsterdamsche leven is ver dwenen. Andere uitspanningsplaalsen en gelegenheden tot vermaak hebben de theetuinen in de Plantage verdrongen. Maar Arlis is gebleven, en is gegroeid, op eene verbazingwekkende wijze ge groeid Lang vóór Bismarck heeft Wes terman de annexatie-politiek toegepast. Terrein na terrein werd bij Arlis ge voegd, de tuin-aanleg steeds verfraaid, de dierenverzameling steeds uitgebreid, kostbare cabinetten aangelegd, en ten slotte de kroon op het werk gezet door het bouwen van het aquarium. De een voudige koffiekamer in het lage gebouw aan de Middellaan herinneren velen zich nog onder hen, die het eerste grijze haar nog in hun baard hebben te zoeken. De koffiekamer heeft thans plaats ge maakt voor groote societeits- en restau ratiezalen in een grootsch gebouw. Wat moet de oude achtenswaardige heer Westerman zich voldaan gevoelen, wanneer hij aan de stichtingsdagen terug denkt 1 Maar ook, hoeveel dank zijn wij hem verschuldigd! Want meer dan van iemand, is het zijn werk, dat Arlis geworden is de kostelijke inrich ting, die stadgenoot en vreemdeling thans bewonderen. Van de oprichting af heeft hij de directie gevoerd, en hij heeft het gedaan met eerie bekwaamheid en eene energie, boven allen lof. Zijne stadgenooten hebben hem krachtig ge steund, maar de bezetting is van hem uitgegaan. Uit Eindhoven wordt ons gemeld »De passagiers, die Vrijdagavond jl. rnet den laatsten personentrein te 11.09 van Boxel naar Eindhoven vertrokken, zijn aan een groot gevaar ontsnapt. De trein, die iets te laat Boxel verliet, had tusschen Best en Eindhoven eene groote vaart. Op een afstand van onge veer 2000 meters van Eindhoven ont spoorde, door het breken van een wiel band, het voorste gedeelte van een gemengd rijtuig le en 2e klasse, terwijl de achterwielen, hoewel onder hevige slingeringen, gelukkig spoor bleven houden. Het voorste linkergedeelte van dien wagen, ongeveer 3/t meter uit de rails hangende, ploegde met de nog aan de as hangende stukken den grond, in wilde vaart, meer dan 600 ijzeren bouten aan stukken slaande. De bodem en de zware dwarsbalken van het compartiment der le klasse, waarin een Eindhovensch sigarenfabri kant met zijne echtgenoote waren geze ten, sloegen aan splinters, zoodat deze passagiers in doodsangst op de banken vluchtten. Tot overmaat van ramp ging de lamp uit. Een der passagiers, geen noodlijn vindende, draaide de kruk van den Westinghouse-rem om, waarna de vaart van den trein oogenblikkelijk sterk ver mindei de. Maar het was alsof de machine met zooveel te meer geweld terstond weer werd aangezet, hoewel zij het na korte vaart moest opgeven en op eenen afstand van ongeveer 7080 M. de trein tot staan kwam. Ware de trein nog slechts eenige meters verder doorgestoomd, dan zou dat rijtuig, met de daarachterhangenden eerst tegen eenen wissel opgevlogen en op de vele, juist ter plaatse van het beginnende Eindhovensche emplacement zich kruisende, rails stellig te pletter geslagen zijn. De reizigers, uit het raam hangende en uit alle macht om hulp roepende, werden nog intijds door eenen spoorweg- wachter opgemerkt, die den niets kwaads vermoedenden machinist het roode nood- licht moet hebben voorgehouden. eens, jij losbol, hoe kom jij onder de Zweden. iDat zal ik u later wel eens vertellen," zeide Falkenbuig maar zeg mij eerst eens; waar zijn mijne soldaten? Hebben zi] overwonnen, en zijn ze doorgedrongen of zijn ze verslagen?" >Uw Zweden zijn zeker wel in Bregetiz" zeide Sieg. »Zij hebben de boeren teruggeslagen en zijn hen als dollen achterna gerend." »En dat zegt ge mij zoo onverschillig en koel" zeide Falkenburg. »Zijt gij boeren, dan niet allen opgestaan om het land te verdedigen?" xNeen, allen niet" zeide Sieg voor zichtig en met een slttwen blik op Falkenburg. »Ik wist niet waarom ik voor de adelijke heeren tegenover de Zweden mijn bloed moest vergieten. Om den eenen duivel voor den anderen te verruilen misschien? Integendeel de Zweedsche rok en de schade die hij doet gaat voorbij, maar de heeren van het land blijven, drukken, de boer het hecle jaar door, van geslacht tot ge slacht. Als de Zweden overwinnen dan komt ook het nieuwe geloof weer op en dan hebben we ook weer onze oude vrijheden en rechten, dan is het gedaan met heerendienst en tienden. Zoo Dit zeggende stiet de rijzige man zijn Het verkeer der lijn is den geheelen nacht daar gestremd geweest. Eerst den volgenden ochtend was het gelukt de baan weer berijdbaar te maken. (N. R. Cl.) Gisteren heeft te Scheveningen een dame getracht zich in zee te ver drinken. Zij kwam uit de duinen en liep het water in. Door de artillerie- wacht werd zij gered en naar het sOranjehótel" overgebracht. Nadat men haar daar van droge kleederen had voorzien, werd zij per vigelante naar den Haag overgebracht. Te Goes is eene beweging op touw gezet, om in een adres aan de Eerste Kamer aan te dringen op aanne ming van hoofdstuk VIII (defensie) der Grondwetsherziening. Den 29en October a. s. zal in het hotel Krasnapolsky eene vergadering worden gehouden van het algemeen bestuur der «Zuiderzee-Vereeniging". Aan de orde is dan: het jaarverslag, benoe ming van bestuursleden, aanvrage om ontslag van den hoofd-ingenieur wegens benoeming in actieven dienst des Rijks, regeling van technische aangelegenheden, begrooting voor 1888, en plan eener geldleening. Door de justitie te Maastricht zijn gearresteerd twee personen, beschuldigd van ontvoering van een minderjarig meisje. Het volgende voorval had Zater dagavond omstreeks half elf bij de Zijlbrug te Haarlem plaats. Eene vrouw trachtte zich, na haar zuigeling aan den kant te hebben gelegd, door in het water te springen, het leven te benemen. Het koude bad werkte echter kalmeerend, want spoedig riep zij orn hulp en om haar kind. Door eenige op haar geroep toegeschoten personen, waaronder ook haar echtgenoot, werd zij nog levend op het droge gebracht Men vermoedt dat huiselijke oneenigheid, voortvloeiende uit het misbruik dat de vrouw van steiken drank maakte, de aanleiding was tot hare wanhopige daad. Naar uit Sofia wordt gemeld, zal de Sobranja den 27 dezer bijeenkomen; prins Ferdinand heeft den metropolitaan Cle ment ontvangen die zijn onderwei ping aanbood. In een onderhoud met een der vreemde gezanten heeft StamboulolT zijn vertrouwen uitgedrukt in den tegenwoor- digen gang der politiek. Turkije, zegt men, zou de Bulgaarsche quaestie wen- schen te zien opgelost, niet alleen door Turkije en Rusland, doch door alle mogendheden. Volgens hetgeen een Staats man eener Westelijke mogendheid aan een Engelsch blad mededeelt is Turkije geneigd Bulgarije als een verloren be zitting te beschouwen. Ook uil het bezoek van den heer Crispi te Friedrichsruhe zal Bulgarije voordeel trekken. De Panslavisten toch wachten slechts op een grooten Europeeschen oorlog, om hun slag te slaan, maar, sedert het bezoek van den heer Crispi bij Bismarck, der geheele wereld heeft ge toond, dat ook Italië zich bij Duitschland en Oostenrijk heeft aangesloten, is het gevaar voor een groot conflict aanmer kelijk verminderd. Hetgeen in de laatste weken in Frankrijk is gebeurd, zal mis schien ten gevolge hebben, dat ook daar de vredespartij de overhand behoudt, en hoe langer de strijd wordt verschoven, des te beter zal de regeering van prins Ferdinand zich kunnen bevestigen. Mis schien vinden de Bulgaren ten slotte zeiven wel een passenden uitweg, waar door hun wenschen door aansluiting bij of door wijziging van de verdragen voor de meerderheid der mogendheden aanne melijk kunnen worden gemaakt." Uil Bucharest meldt men aan de speer in den grond en riepïOnze oude heilige rechten staan zoo vast als de grond, die ons eigendom is slaat ons dood, brandt onzen hui zen af, en het land kunt ge toch niet meenemen. En even als het groen in de boom weer opgroeit, zoo komt ook het volk en het recht weer boven. »Dat mag allemaal waar zijn," riep Falkenburg, urnaar help mij nu eerst; mijn vader is als gevangene bij de Zweden en generaal Wrangel heeft aigwaan op hem. Als ik niet spoedig er bij ben, om hem te redden, dan is hij verloren." En Falkenburg vertelde zijne ontmoe ting met zijn vader en alles wat hij van hem had gehoord. Toen hij dacht aan 't geen er met hem gebeuren kon, maakte hij zich zeer beangst. Met klle inspanning wilde hij zich oprichten. Tevergeefsch. Als lam viel hij weder neer en steunde: >Help mij toch! Help mij toch!" Sieg nam hem, als ware hij een kind, van den grond op en op zijn geroep traden er een paar mannen achter de dennen uit en hielpen de weergevonden zoon van den ouden Heltmann. Met elkaar droegen zij hem naar eene geheel in 't bosch verscholen boeren hofstede, wiesschen en verbonden hem ïDébatsEen bloedig gevecht heeft plaats gehad tusschen de politie en de Grieksche bevolking van Philippopel. De politie wilde eenige Grieken arresteeren, die zich geroepen achtten de Bulgaarsche Regeering te dienen, en de bevolking ver zette zich. De politie moest het onderspit delven en met enkele gewonden aftrekken. In Londen hebben weder ernstige ongeregeldheden plaats gehad. Maandag morgen verzamelden zich de werkeloozen op Trafalgar Square te Londen. Na heftige redevoeringen werd eene deputatie, uit de hoofden der bijeenkomst samengesteld, naar Mansion House ge zonden, ten einde den Lordmayor met de grieven der werklieden bekend te maken. Zij werd ontvangen door een der aldermen, die op dat oogenblik bij het hof als magistraat zitting had. Zij verzocht dat het gemeentebestuur de eene of andere kennisgeving mocht uit vaardigen, waardoor eenige hoop werd gegeven aan hen die onder ellende ge bukt gaan; anders waren ernstige onge regeldheden te duchten. Twee industriëelen, Wood en Cherry, die tot de deputatie behoorden, verklaar den dat het aantal werkelooze arbeiders elke week toenam, en de werklieden wanhopend werden. Beiden eindigden hun vertoog met nogmaals voor de werklieden de belofte te vragen, dat de Lord-mayor hun werk zou verschaffen. De magistraat antwoordde, dat hij zulk eene belofte uit naam van den Lord-mayor niet kon doen. Hij beval den werklieden aan, bij den openbaren onderstand de hulp te zoeken, waai op zij recht hadden. Hij verklaarde zich nadrukkelijk tegen eene manifestatie gelijk aan die van heden en vorige dagen, omdat zich daaibij altijd een groot aantal luiaards, deugnieten en vagebonden aansluiten, die tot alles in staat zijn. De deputatie verwijderde zich daarop en keerde naar Trafalgar Square terug, waar een der sprekers het antwoord van den magistraat wreed en beleedigend noemde. Hij noodigde de menigte uit hem naar de City te volgen. De menigte antwoordde met de kreten: »Ja! Jal naar de City!" De vaandeldragers trok ken op en de stoet begon zich in de richting der City in beweging te zetten, toen eenige honderden politie-agenten te voet en te paard den doortocht beletten. Een onstuimig tooneel volgde. Aan de politie werd ernstige weerstand geboden, doch het gelukte haar twintig personen in hechtenis te nemen. Verschillende agenten en lieden uit den stoet werden gekwetst. Ten slotte slaagde de politie er in den- optocht naar de City te ver hinderen en de menigte uiteen te jagen. De Paus heeft 1600 Fransche bede vaartgangers ontvangen. Een adres van hulde werd door graaf De Mun voorge lezen. De Paus antwoordde met te ver klaren dat de kerk er altijd naar ge streefd heeft het lot der werklieden te verbeteren. De tegenwoordige levens voorwaarden vereischen de tusschenkomst der openbare machten ten gunste van de stoffelijke belangen der werklieden. De Paus bezwoer echter de werklieden de ooren te sluiten voor leugenachtige aanhitsingen, om geen biltere teleurstel lingen te ondergaan. Hij zegende de werklieden, hun patroons, hun bloedver wanten, het werk der Katholieke ver- eenigingen en Frankrijk. De Parijzer correspondent van de Stan dard seint aan zijn blad, dat er thans te Parijs, in het Engelsch, het Fransch en het Hindoesch, een oproerig geschrift wordt gedrukt, 't welk bestemd is om in Engelsch-Indië onder de volksmassa ver spreid te worden en deze op te ruien tegen de Engelsche heerschappij. Het stuk is onderteekend door het uitvoerend comité van de tVereeniging tot bevrij ding van Indië" en bevat de hev-gsle beschuldigingen tegen de Engelschen. x>die de Indiërs als hunne slaven behan delen, uitzuigen en mishandelen die stel selmatig hongersnood verwekken, bloed baden aanrichten enz. enz." De correspon dent beweert de proefbladen van het geschrift gelezen te hebben. en hij zoude, naar zij zeiden, den vol genden dag zonder veel inspanning naar Hofen kunnen terugkeeren. Het was maar een schampschot geweest, dat hem getroffen had, en de gevolgen van zijn val, zouden in eene nacht wel over zijn. ïMaar hoe hebt gij mij dan toch ge vonden nOmdat wij uit gingen om de gewon den te zoeken, en te verplegen en de dooden te begraven. Wij wisten dat er hier gevochten zoude worden. Maar, Conrad Heltmann, nu moet ge u be daard houden, opdat gij morgen uwen weg weder kunt nemen waarheen gij wilt. Er staat u misschien veel verdriet te wachten." Na haar gesprek met Wrangel, was Marfisa geenszins geneigd, om diens bevel te gehoorzamen, zij zon veel eer op middelen om zijn wil te trotseeren en deel te nemen aan den strijd. Een paar echte soldatenvloeken kwamen over haar schoone lippen en Flanquin deed daaraan ook mede. Had hij eens geweten wat zij in haar schild voerde! Om eenieder te misleiden liet zij hare koffers en mantelzak op haar wagen pakken, gaf bevel om in te spannen en verliet het slot in eene richting, die geen vermoeden kon geven omtrent Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gemeente 's voor middags half tien en 's namiddag vijf uur geleid worden door Ds. Groeneweg, van Rotterdam. Bij de Zaterdag gehouden aanbe steding van levensmiddelen en brand stoffen ten dienste van het militair hospi taal, waren de minste inschrijvers B. E. Mater, voor rijst f0.12, gort fO.IO. zout f0.!2/i groene zeep f0 29 alles per kilogram; bierazijn f0,03 per liter en boter f 1,15 per kilogram G. Coenen, turf, harde en lichte, f0.44 per 100 stuks; B. van Dijkhuizen, aardappelen, f 1 97 per heet, van 67 kilogram C. v. d. Zoo de Jong, Duitsche kachelkolen. f7,59 per 1000 kilo; T. G. J. van der Maath, witbrood, f 0,16 per kilo. Al deze inschrijvers wonen te Amersfoort. Het wasschen van linnen en wollen goederen werd aangenomen door E, van Delden jr., te Vaassen. De leveringen zijn, onder voorbehoud van nadere goedkeuring door den minister van oorlog, der, minster, inschrijvers gegund, alles te rekenen van 1 Januari tot 31 December 1888, met uitzondering van de aardappelen, waar van de leverantie moet geschieden gedu rende het tijdvak van 4 November 1887 tot 30 Juni 1888. j.l. Maandag is voor Burg. en Weth. ten raadhuize aanbesteed de levering van 1: tien kachels 2; vijfenvijftig banken, twaalf schrijfborden, een kast, een tafel, zes Weener stoelen, zesentwintigjalousiën, enz. en 3. 33 gordijnen, een groen laken tafelkleed, 1 vloertapijt en 5 deurmatten, enz., alles ten behoeve van de meisjes school. Perceel 1 is toegewezen aan G. Wolbers alhier, voor f506.50, perceel 2 aan H. Heiligers alhier, voor f869 en perceel 3 aan J. R. van 't Hof alhier voor f247.40. Zaterdag jl. zijn in Amicitia te Amersfoort zamengekomen eene commis sie uit de Collegiën der Exonererende Landeu met watergraaf en heemraden van het heemraadschap de rivier de Eem enz: om, naar aanleiding der bekende nota van de heeren hoofdingenieurs van den provincialen waterstaat van Gel derland en Utrecht betreffende de ont werpen tot verbetering der afwatering van de sGeldersche Vallei," te bespre ken wat kan worden gedaan om deze afwatering te verbeteren. De 2e luit der huzaren E. W. ba ron van der Capellen, gedetacheerd bij de rijschool alhier, wordt met lo. No vember overgeplaatst naar Leiden bij het depot-escadron van het 3e regt. Huzaren. De le luit. J. Eek van het escadron Or- donnancen wordt op denzelfden datum gedetacheerd aan de rijschool, terwijl alsdan de le luit. J. F. H. Mingels, thans gedetacheerd bij het depot-escadron van het 3e reg. Huzaren te Leiden, weder bij het corps Ordonnancen terugkeert. Door Z. M. den Koning is onder meer anderen benoemd tot 2e luit. bij het le regt. Vesting-artillerie de sergeant- volontair W. J. Methorst van de militaire cursus te Delft. Op de Maandag gehouden paarden markt waren aangevoerd ongeveer 700 paarden, waarvan 560 aan de lijn en 140 in de stallen. Het getal veulens be droeg 160. Voor paarden werd van f 130 tot f 520 besteed, terwijl de prijs der veulens tusschen f35 en f '120, varieerde. Vreemde kooplieden schitterden door hunne afwezigheid en als gevolg daarvan was er weinig handel. haar eigentlijke plannen. Ter nauwernood had zij een half uur gereden, toen zij bevel gaf om te keeren en zoo snel men kon naar den oever van het meer te rijden. Daar gekomen steeg zij uit, en beval Flanquin haar met een toorts te volgen. Deze fakkel werd in een dorp aan het strand aan gestoken; want het begon reeds donker te worden. Nu ging Marfisa, met een pistool in de hand, gevolgd door haar dienaar, voorwaarts. Zoo hadden zij ongeveer een kwartier geloopen, toen zij plotseling tot Flanquin zeide «Hoort ge niet iets?" jZoo even nog hoorde ik het schieten van onze veldslangen, maar nu is alles weer stil." nik vrees," zeide Marfisa, >dat de slag voorbij en de vesting genomen is. Ach, ik hoopte hem nog in 't gevecht te treffen, te midden van het gedrang aan zijne zijde te staan, dan zouden we elkaar hebben aangezien dat had ik zoo schoon gevonden. Hoor! wat is dat? Wat suist daar door de lucht?" »Het jaar loopt ten einde en de oorlog ook," zeide Flanquin huiverend. nHet is de weerwolf, die door de lucht huilt. Er zullen spoedig niets meer op de slacht- velden te vinden zijn dan dooden. De Naar wij vernemen, zijn wederom van wege de gemeente Leusden, bezwa ren ingediend tegen de door den heer A. M. Tromp van Holst, voor de schut terij ingelichte schietbaan. Dé nu geop perde bezwaren zijn evenwel niet van dien aard, dat daarin niet kan worden voorzien, zoodat wij de gegronde hoop koesteren, dat deze inrichting waaidoor veel noodeloos tijdverlies wordt voorko men en waardoor velen gebaat worden, nu spoedig in gebruik zal kunnen worden genomen. Van al het schoons, dat de Kermis dit jaar hare bewonderaars brengen zal, kwamen ons tot nu toe alleen onderstaande vermakelijkheden ter oore. Vcoraan na tuurlijk de traditioneele toonerluitvoering op Maandagavond in de groote zaal van Amicitia. Het tooneelgezelschf p der hee ren Gebr. van Lier zal ons ditmaal op een komisch karakterstuk vergasten, ge titeld: aNelly" en bewerkt naar Dickens' roman van dien naam. Voorts wordt op Donderdagavond der kermisweek, in de zelfde zaal door het Internationaal Spe cialiteiten-gezelschap, onder d rectie van den heer G. Stroober eene soireé amu sante gegeven. Daar dit jaar de sociëteit nVereenigir.g" hare zalen gesloten houdt en er dus op het gebied van café-chan- tants niet veel concurrentie bestaat, zal de groote zaal van Amicitia zeker veel te klein blijken. Wij hopen dit laatste voor den ondernemer. In ons vorig nummer werd verder reeds per advertentie bekend gemaakt, dat Ddie sehöne Galathé" onze kermis met een bezoek zoude vereeren. Een be zoek aan de salon Bonefang, waar deze dame verblijf houdt, kunnen wij met een gerust geweten aanbevelen. Het is waarlijk een zeer aardig optisch bedrog de steenen vrouwenbuste langzaam met leven te zien bezield, de koude oogleden zich te zien opheffen om een paar vroolijke oogen le laten zien en in plaats van de koude bleeke steen, tusschen twee kersroode lippen een paarlenrei te zien verschijnen, terwijl daarna dit alles weder langzaam verdwijnt en dezelfde koude marmeren buste weder voor ons staat. Dit is tot nu toe alles wat wij van de kermis weten. Komt ons nog meer ter oore, dan hopen wij onzen lezers daar van a. s. Zaterdag mededeeling te doen. Zaterdag l.l. verscheen het 3e nummer van uNeerlands Jeugd." tijdschrift voor jongens en meisjes, onder redactie van A. J. H. van der Sloot en A. Groe- neveld. Met genoegen maakten wij met dit tijdschrift kennis, dat voor den lut- telen prijs van slechts f2.per jaar de jeugd een schat van bevattelijke lectuur aanbiedt, hier en daar door een plaatje gestoffeerd. Raadsels en logogriefen rnaken dit tijdschrift rnede tot een der aantrek kelijkste op dit gebied. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkantoor te Amersfoort, over de 2e helft der maand Sept. 1887. 1. J. de Wilden, Amsterdam. 2. P. de Mondt, 3. H. Rastes, Baarn. 4 J. Butselaar, Eindhoven. 5. Krabels, Rotterdam. 6. Mej. G. v. Westreenen, Briefkaarten. 1. J. Veenstra, Utrecht. 2. K. Consten, Brieven. Verzonden geweest naar Duitschland. 1. Mej. H. Hoeufft, Thale. Naar Frankrijk. 1. F. Aat, Orlians. 2. Magasins de St. Denis, Paris. Van het Hulpk. Maarsbergen. 3. Mej. M. Lout, Paris. Naar Zwitserland. 1. Mevr. van Marle, Montreux. booze gezellen, die hunne zaligheid heb ben verbeurd, door moord en brand stichting, allen die schuldeloos bloed hebben vergoten, kerken ontwijd, weer- loozen verslagen, allen gaan met die dooden meè en wat ge hoort is de echo van hun stoet die door de lncht ter hellfe vaart." ïJaagt maar toe," riep Marfisa. „Ver vloekten, mijn geest gaat met u, meer vervloekt dan gij allen?" Eensklaps bleef zij staan en zeide op heftigen toon tot Flanquin: iNeen, het is trompetgeschal! Van daar komt het! Het zijn signalen! O! als wij Wrangel nog treffen. Als ik hem als overwinnaar kon begroeten. Geloof mij, ik zoude dat koude hart onderwerpen." ïHa!" riep Flanquin, doende of hij vrolijk was, »Jan zullen we een feest aanrichten. Ik wil er een vers op maken. Het zal een mythologisch blijspel zijn en gij moet daarin de godin der overwinning zijn." »Ja," zeide Marfisa, »dan zullen wij op de luit laten spelen en er bij dansen ook. Als de coup gelukt dan ben ik de beheerscheres van dit land, zoo ver ge maar zien kunt." (Worcft vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2