GROOTE OPRUIMING N. ILiVJl, SOF tegenover de BOTERMARKT DKKE PAIINK H. BUIJS, Meijers Yolksbücher WEI i zoon „Ijmmuonia" Advertentiën. SPEK, ZOUT en Brandstoffen. Id ie Kerkstraat No. 372, W. F. H. TABERNAL, ANGOSTURABITTER, H. van Esveld Rzn., FMNE KWALITEIT GOEDEREN De Origineele Schrijfmachine Gemengd Nieuws. Officieel© Publicatiën. RÜNDVLEESCH YltescMraer, Kromisstraat 23?. Verscke buitengewoon Twee Dames i rrri >r Voor billen prijs verkrijebaar b(j Frambozen- en Ciiroen-Limoiiade, zuivere COGNAC, dubb. Likeuren. Ciroop van Pnnscli van Arac fl,50 p. fl. Rohm-1,20 Oude Bisschop Dobbel pbeide GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, SLOTHOUWER ZOON. Provinciale berichten. r. CRUIJFF, AANBESTEDEN WEGENS CONCURRENTIE BIEFSTUK AMERSFOORT. Maandag 24 October HEDEN ONTVANGEN Een burgerjuffrouw, RIJN- EN MOEZEL WIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn Confectiemagazijn, opden Hof No. 329 te Amersfoort. is ontegenzeggelijk de goedkoopste f40. /</72y 325ste STAATSLOTERIJ. Vijfde klasse. Vierde week. Laatste trekking van 15 Oct. (100 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Premie van f3000. No. 12439. PrU^en van f70. 2245, 12419 en 19472. Zonder prijs zijn uitgetrokken 34, 1935, 19496 en 19665. Jan. Die generaal Caflfaret is er maar leelijk ingeloopen met zijn negotie in ordelintjes. Picts, Wel als er nu menschen zijn, die er een aardig sommetje voor over hebben om net als personen van groote verdiensten met een ordelintje in hun knoopsgat te loopen, waarom zou men ze dan niet helpen'? J. 0md3t daardoor de beteekenis van een ordelint verloren gaat. P. Nu, als CalTaret er wat aan ver dienen kon, geef ik hem groot gelijk, dat hij het deed. J. Dan maakte hij misbruik van zijn hooge betrekking. P. Ieder is een dief in zijn nering. J. Alweer het oude liedje, dat overal gezongen wordt. Men geeft iemand gelijk, als hij iets doet, waarmee geld te ver dienen valt, al is hetgeen hij doet uit een zedelijk oogpunt niet te verdedigen, en men denkt er niet eens aan, dat iemand zelfs in zijn nering geen dief mag zijn. Baarn. De Koudwaterinrichting in het Piins-Hendrikpark alhier, welke dezen zomer geopend werd, mocht zich reeds terstond in grooten bloei verheugen, zoo zelfs, dat men aan alle aanvragen lang niet kon voldoen en de commissie het noodig oordeelde deze inrichting uit te breiden en te vergrooten. Zaterdag jl. had hiervoor de aanbesteding plaats. Ingekomen waren 6 biljetten. Hoogste inschrijver was de heer van Veersen, te Hilversum, voor f51,000; minste inschrij ver de heer Beremans, te Baarn, voor f40,000. Barnevehl. De teeken- en avond lessen zijn alhier wederom aangevangen. Bouwkundig-teekenen, onderwijzer de heer H. de Boer met 23 leerlingen handteekeneri, onderwijzer de heer A. ten Ham met 34 leerlingen; avondlessen, onderwijzer den heer Adema met 45 leerlingen. I)c cursus voor landbouw onderwijs is mede aangevangen. Uit Vcencndaal wordt ons ge meld: Woensdagavond spoedden zicb velen op eene afkondiging in de kerk der chr. gereform. naar de christelijke j school, om getuige te zijn van de for matie der doleerende kerk te dezer plaatse. Waren tot hiertoe de bijeen komsten der doleerenden voor ieder toe gankelijk, thans bleek dit niet het geval te zijn; men moest schriftelijk instem ming betuigen of de zaal verlatenallen, behalve zij, die zich reeds bij de dolee renden hadden aangesloten, verlieten dan ook de christelijke school. Dit geschiedde echter niet zonder protest; enkelen meenden dat eene der gelijke geheimzinnige vergadering de zaak niet dan schaden kon. Er hielp evenwel niets aan de zaal werd ontruimd. Naar wij vernemen, is daarop onder leiding van den heer Barger, geschorst predikant te Driebergen, de doleerende kerk te Veenendaal geformeerd, en zijn ouderlingen en diakenen benoemd. Men meldt ons uit Harderwijk dd. 18 Oct.: Het nieuwe kerkgebouw nadert zijne voltooing. Het plan bestaat om 30 Oct. a.s. op den hervormingsdag tot de inwijding over te gaan. Reeds is daartoe uitgenoodigd Dr. W. v. d. Berg van Voorthuizeri, die deze uitnoodiging heeft aangenomen. Thans is tot predi kant bij die gemeente beroepen Ds. Sik kel te Hijlaard. j>De uitvindster der tournure." Eenige weken geleden werd in de nieuwsbladen vermeld, dat zich in de dameswereld een merkbare strooming tegen de mode der tournure had geopenbaard. Bij die gelegenheid werd de opmerking gemaakt, dat de tournure volstrekt niet een ge drochtelijk kind van onzen tijd was, maar veeleer op een verleden van vele eeuwen kon terugzien. Toen namelijk onder de regeering van koning Frans II in Frankrijk de heeren van zijn vroolijk hof er genoegen in vonden hun magere gestalte dooreen kunstmatig aangebrach- ten buik een majestueuzer voorkomen te geven, wreekten zich de dames daardoor dat ze zichzelve ook een grooteren om vang gaven maar in omgekeerden zin. Men zegt dat Margeretha van Neval een jonge hofdame, bekend orn haar moedwil en stoutheid, de eerste is ge weest, die in een dolle bui met een tournure van kolossalen omvang op een hofpartij verscheen. Haar komt dus het recht en den vorm dezer mode-uitvinding toe, die ongeveer vijftig jaren later in vergetelheid geraakte, totdat ze in onze dagen weer te voorschijn kwam. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Brengen den ingezetenen in herinne ring de navolgende bepalingen van de artt. 27 en 42 der wet van den 29. Maart 1883 (Staatsblad no. 4), houdende de BELASTING OP HET PERSONEEL, gewijzigd bij de wet van den 9. April 1869, (Staatsblad no. 59): Die na den 15. Mei een perceel in gebruik neemt, is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen, voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is, verschuldigd. Aan den belastingschuldige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat, zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijnen dienst achtertelaten, wordt ontheffing verleend van zijn aan slag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is, indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand, vol gende op die waarin hij het perceel verliet, tegen bewijs, schriftelijk aangifte is gedaan ten kantore van den Ontvanger, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. De ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelijksch tijdvak waarin het perceel werd verlaten, indien de belastingplichtige daarna, doch in den loop van datzelfde tijdvak, een ander perceel waarvoor hij belastingplichtig is, in gebruik neemt. Bij overlijden van den belastingplich tige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen. Het ingebruikstellen van dienst- of werkboden en paarden, of van die welke, aanvankelijk gebezigd tot onbelastbare of minder belastbare einden, overgaan tot belastbaar of hooger belastbaar ge bruik, wordt met aanschaffing gelijkge steld. Aangifte daarvan wordt gedaan op een biljet ter invulling bij den Ontvanger verkrijgbaar. Amersfoort, den 17. Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dron kenschap Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot ver koop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van A. N. DE FOLTER in het perceel wijk F, no. 344. Amersfoort, den 17 Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door J. NEFKENS, ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het plaatsen van eenen Stoomketel van zestien paardekrachten drukking, op het perceel alhier gelegen aan den Leusderweg, wijk G, no. 102, bij het kadaster bekend onder sectie B, No. 1084, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 31. October aanstaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen de plaatsing van dien Stoomketel intebrengen. Amersfoort, den 17. Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 17 October. Tarwe f7.00 a f800. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50. Boter f 1.25 a f 1.35. Eieren V/2 a 5/t cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 16. Biggen 122 stuks f4.00 a f5.50. Runderen 307 stuks f30 a f180. Schapen 32 stuks f8 a f 18. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG.' Twee ladders, een zweep eu een kin derschortje. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Bevallen van een ZOON: /JL, C. J. S. VERWEIJ—Baak A-mersfoort, 17 October 1887. Op den CURSUS in de beginselen Tan bet HANDTEEKEKEN, die geregeld des Woensdagsnamiddags ge houden wordt, kunnen nog Leerlingen geplaatst worden. Inlichtingen worden gaarne verstrektdoorden ondergeteekende leraar in handleekenen hij het Middelb. Onderwijs. JltSUnkstedmg VAN De GARNs. VOEDs. COMM'f. te Amers foort, zal op Dinsdag 1 November e.k. des middags ten 12 uur, op het bureel van den Garns. Commt. onder nadere goedkeuring van den Min. v. Oorl. in het openbaar de levering van Spek, Zont en BraudstotTen, voor de troepenmenages te Amers foort voor bet tijdvak van 1 Januari 1888 tot 31 Decem ber d. a. v. De voorwaarden liggen op gemeld bu reel ter lezing van 912 uur v. m. zal de ondergeteekende in zijn winkel eiken dag verkrijgbaar stellen Eerste kwaliteit zonder been a 35 Cent de 5 Ons, en bovendien bij elke Kilo een Ons Vet toe; alsmede: uit de Bil a 45 Cent per half Kilo. Vleesck met been 30 Cent per half Kilo. en volgende dagen Nieuwstenen schoonste illusie der wereld, alles overtreffend, wat tot dusverre gezien werdenorm succes in Keulen, Berlijn, Londen. Amsterdam, Rotterdam, den Haag,Utrecht, Leiden, Arnhem, Alkmaar, Zutphen, enz. Een steenen beeld, dat aan het publiek ter onderzoek wordt gegeven, wordt langzaam levend en verandert langzaam weder in steen. Entrée le rang stoelen 25 Cent. s 2e n 15 Cent. De Directeur, A. L. BONEFANG. en wenschen onderricht in de DUIT- SCHE TAAL. Brieven met opgave van conditiën onder letl. P. H. aan het Bureau dezer Courant. .iTrvr aah P. G., 22 j. zag zich gaarne hier ter stede geplaatst in een net gezin, ter adsisteutie in het huishouden of ter verzorging van Kinderen. Brieven franco onder lett. W aan het bureau dezer Courant..^ fi-ZJ .--ie.k? SLIJKSTRAAT. jfS* zBIJ van Kachels, Fornuizen, Kolen-, Cokes- en Tnrfbakken, Buitengewoon groote Opruiming van Anierikaansche Petrol eummachi- ues. Zoolang de voorraad strekt alge- heele uitverkoop van Waterketels, in Rood, Wit en Blauw. Benevens eene groote partij blauwe Potdeksels, en andere tot het vak behoorende goederen. is ontegenzeggelijk de billijkste uitgave der- meestgelezen klassieken uit de ver schillende talen. Voor 6% Cent per deeltje ontvangt men eene BLOEMLEZING uit de werken van BurgerByron, Chamisso, Cateau- briand, Dante, Goethe, Hauf, Heine, Humboldt, Jean Paul, KleistKörner, Lessing, Molière enz. enz. duidelijk en op goed papier gedrukt. Elk deeltje is afzonderlijk verkrijgbaar. Prospectussen verkrijgbaar in Aigem. Binnen- en Buitenl. Boekhandel. van het huis BOUTTILLIER G. BRIAND A Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiëR van bovengenoemd huis. Alle soorten a f 0.35 p. flacon. Geïmporteerd van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODE PORT a PORT jp.fi.v.1.00 JEREZ MADERA j tot fl.10. van het huis LOUIS BERHANN te Coblenz. BAOUR CENEAC, SL JULLIEN, PAUELLAC p. anker f28—45, p. flesch f0.801.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA BITTER en SINAASAPPEL-SAP. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle^^^^wffi te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, «tte «b» «-1 «si Voor eenieder in weinige dagen te leeren. Onmisbaar voor Kantoren en Grossisten. Bespaart enorm veel tijd en papier en geeft een duidelijk altijd leesbaar schrift. Kan ook ingericht worden tot het vervaardigen van meerdere afdrukken tegelijkertijd. Verdere inlichtingen geven de Agenten voor Nederland

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3