WTNTER-HANDSCHOENEN „DE ROOSTER", Zie heden de uitstalling. GEÏLLUSTREERD POLITIENIEUWS^ SCHIEDAMMER GENEVER, IKRIMPVRIJE ENGELSCHE BREIJWOL, Vul Regulateurkachels Merk H. Z. W. F. A. GROENHUIZEN, BUCKSKING- en TRICOT-HANDSCHOENEN, A. B. C. REISGIDSEN Slothouwer Zoon's Algemeene Bintten- eD Buitenlandsclie Boekhandel. OOST-INDIE. - eeu handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. mm mm H. J. BONNIER, HORLOGES, Sajetten en andere Wollen Garens, gS iS B. A. VAN RUIJVEN. Glazen- en Gntta-PerchaSpuiteü, l HOMEKETTI Die zich voor de a. s. WINTER van een paar wil voorzie 11 kome hij de FIRMA T HIE S in Circa 500 paren worden voor SPOTPRIJZEN verkocht. van EEN Guld en en DAARBOVEN nu voor 5, 6, 7, 8, 9 en 10 stuivers. VASTE PRIJZEN. holloway's Pillend Winterdiensi 188788 lïJSN VOORHANDEN IN N I.GHTCA P. lil fa fa ECHTE COCOS ZEEP der echte Men wordt verzocht vooral op het merk te letten, vermits de namaakkachels in kwa liteit veel minder zijn. Deze Regulateurkachels merk H. Z. bran den van 12 tot 36 uren, zijn zeer geschikt tot verwarming van kamers, groote lokalen, scholen, kerken, enz. Verkrijgbaar in het Magazijn van Ijzer waren en Huishoudelijke Artikelen van Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, Boter- Kaas- ea Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCUR REE RENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELD00ZEN, De zoo bij uitstek practische Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 1/ Merk VERKRIJGBAAR in KEL,I>EKFL,ESSCIIKIV van 1 Eiter it 1,15 per E i t c r II e s c li bij Th. II. O. BKllVOKEST in gedistilleerd en j Tubakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. KB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steecis voorzien van den naam der firma P. IIOPPE De ondergeteekende heeft een grooten voorraad «5 K H PS a w w ie fa <2 ais: KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, «SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, a lü e e P gen warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen a zolen, in alle nummers. o •f De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. 5 Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE ^De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte, wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Dépóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. K O m 2 Fg P' •-* GR ©58 N •S B 2 w "8 "8 as heeft voorhanden een prachtige keuze BEURSBERICHTEN. Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Kickel iFEisrnDTTnLuEs, EN Perc. 18 Oct. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, 737* dito dito 3 887* dito dito 31* 987* dito Oblig. 99 Hong. Oblig.-L. 1867. 5 991* dito Papier 5 687 dito goudleening 5 911* dito dito 1881 4 797/M Oostenrijk. Obl. in pap. 5 641* Oblig. dito Febr./Aug. 5 646* dito Zilver Jan./Juli 5 65U/U dito dito April, Oct. 5 667/u Polen Obl. Schk. 44. 4 831* Port. Obl. Btl. 53'84 3 5615/* Rusland. Obl. Hope 8c Co. 1798/1816 5 101 s* Cert. Hamburg 1820 5 521,4 Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 543,4 dito 6e S. 1855. 5 836,u dito 1864 f1000 5 10011/j, dito dito £100 5 98 dito 1866 f1000 5 101 dito dito 100 5 98 dito 1877 20—100 5 97»* dito le Oosters. Leen. 5 503,4 dito Tweede dito 5 517*, dito Derde dito 5 505* dito 1872 gec. 50 100 p. st .5 936* dito 1873 gec. 50 100 p. st. 5 94 dito I860 2e 100 p. St. 921* dito 75 gec. 50-100 p. et. v* 887 dito 1880 gecons. 4 76 Oblig. Leen. 1867/69 4 826 Russische Goudl. 1883 1026* Spanje. O. Perp. Sch. 4 641* Turkije. Geconvert. ser. D. 1311 dito dito dito ser. C. lSU/u Egypte. Obl. 1876. 4 747*4 Spoorweg-Leening 1876 5 90 Vereen. Staten. Obl. 1876 41', 107 Mexico. Obl. 1851 3 331* dito 1864. 3 15 Braz. Oblig. Lond. '65 5 101 dito Leening 1875 5 101 dito dito 1883 41* 94 Peru. Obl.-Leening. 1870 6 137* Obl.-Lecning 1872 5 123/1, Venezuela Leen. 1881 40 Stedelijke Leemn;{en. Amsterdam. Oblig. 1861 3'* 976 dito dito 1886 976* Rotterdam Oblig. 1886 971/4 Industr. en fLn an c. onder nemingen. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,-, ƒ6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeit men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant voor Nederland het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Ryksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4'Jb 4 2 4 4* 5 5 Spoorweg-Leenlngen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gast. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865,85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 O. 4t/| Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '87 2»/a Stad Brussel, fr. 100 '87 2i/a Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3i/§ Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1861 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 801/, 1011;, 1001/8 54 1021/, 102 207 1081/, 1353* 135 75 119 85 65 143 101 116 1017/, 22 741/, 136 86 427/, 1001/, 821*, 591,, 61 761/, 831/, 451/, 801/, 801/, 1137/, 943/8 563/s 911/, 981/, 951/, 831* 25 90 22»/, 561/a 1141/, 1001/j 142 1161,, 207/, 112 1151/, 1141/, 83 1103/, 102 10411, 103 90 90 83 98 104V, 1081/, 135 1421/, 823/, 1031/, 1311/, 141 131 *0i/s 7'/, Winterdienst, geopend 1 October 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 j- Alleen Zaterdag. Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 10,9 114 4,53 6.55 9,36 11,- 11,24 3,<0 6,40 8,7 11,28 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht, 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,6 2,53 4.49 6,8 6,45 8.22 9,2 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,18 3,6 5,8 6,20 6,57 8,34 9.14 10,13 7,48 8,53 9,39 9.59 11,45 12,27 3,15 5,23 6,29 7,6 8,43 9,23 10,22 8,13 9,47 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 V. Baarn V. Amersf. Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen Amsterd 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11" 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 1.41 9,33 11,47 3,44 7,8 9,16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,22 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8.29 10,46 9,49 11,35 Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenAankomst te V. Amersf. Woudenb. 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpenz 7,42 Veenend. Rhen. Kest 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2.48 5,9 6.43 10,— 8,18 8,52 11,26 2,58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11,32 3,4 5,2» 7,- 10,11 f Stoppen op verzoek t» Lens4,n. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. J

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4