mm mm DIKKE PALING Café A. WERY. SCHOUWBURG Standplaats HOF JOHAB BABABD, Haard- en Kachelkolen, II-1 IMII1 Amsterdamsch Café. WILLEM BEKKERS Theatre Chambly. Maandag !4 October 0?Vi™"l8ral' UITSTALLING DER BEDDENWINKEL VAN „DE ROOSTER. BEDDEN-ARTIKELEN Hof. firma J. 6. THIES. Hof Koek-, Banket- en Suikerkraam H. BUIJS, van Me], de Wed. Brands, in AMIGlTIi te MerlaniM Interessantst WONDER J. W. van Ringelenstein. HONDEN EN APEN. Woensdag en Zaterdag KINDER VOORSTELLING. In 4e Kerkstraat No. 372, bhoote opruiming Bezoekers van Amersfoort en vooral van den Hof FANTASTISCHE KUNSTVOORSTELLING. W. F. H. TABERNAL, Oncferwijs gevraagd Versche buitengewoon Voor Milieu prijs verfc®aar Mi Gedurende de Kermis W. BOTHOF. LET WEL! LET WEL! J. SCIIILDiMEIJER. PUIKE J, H, BOSCH, ARTISTEN, Mademoiselle Emestina Dnfay. Iedere voorstelling E. CHAMBLY. Emperor of all PrestidiEitateors. A. WERY, FRAULEIN ELISE DIXON Kermis, Amersfoort. RUNDVLEESCH BIEFSTUK N. ILiVilIj Ytaclumr, Kiniestraat 231. worden attent gemaakt op de Daar de artikelen 0111 hunne fijne kleuren liet niet altijd toelaten om geëtaleerd te worden, fcal ik van de vele passage bij gelegenheid der KERMIS gebruik maken, om het geachte publiek te toonen en te overtuigen dat er steeds voorhanden is: eene GROOTE en RIJKE keuze in gepaard aan VASTE en concurreerende prijzen. Op het gebied van fantasie en andere DEKENS, BOVEN- en ONDERSPREIEN, SATINET, CRETONNE en DAMAST zullen de nieuwste kleuren en dessins heden geëtaleerd zijn. Bij voorkomende gelegenheid houd de ondergeteekende zich minzaam aanbevolen. ty i- vim de vijftigste maai I W. PAPENDORP. HEDEN ONTVANGEN VOORSTELLING op Maandag 24 October 1887. E. J. Klein, Kleedc magazijn. is gearriveerd. „LUITENANT MOUCHE." Uitmateude COKES zonder gruis OPENINGSVOORSTELLING Mahomed's levende Dame. Optreden van den Heer GOED GEDRESSEERDE Les Fréces Orlando HENRY BLANCHARD, W. D E K K E R S. J. VAN WESSEM. WEGENS CONCURRENTIE in de Franscke, Duitsclie en En- gelsclie taal; aanbiedingen met voor waarden van een of meer dezer vakken intezenden onder letter H. aan het Bureau dezer Courant. bezoekt dit jaar met zijne de kermis. Steeds voorhanden: echte Deventerkoek en Delftsche mop pen. Hij beveelt zich opnieuw en bij voortduring in de gunst van het geachte publiek van Amersfoort en omstreken aan. STANDPLAATS als van ouds tegen over de lantaarnpaal, de eerste kraam van de Windsteeg af. Hoogachtend, 7 UEd. dw. Dienaar i en SLIJKSTRAAT. Ondergeteekende bericht het geachte publiek van Amersfoort en Omstreken dat hij het Kroinmestraat alhier heeft overge nomen en belooft eene prompte, nette en soliede bediening. vanaf Maandag 24 October alle avonden bestaande uit een gezelschap van zes personen, Hollandsche, Fransche en Duit- sche artisten, met medewerking van eenen uitstekenden Hollandschen Komiek. Eutrée vrij. Aanvang 7 ure. Vrijdag 28 October: Entrée voor een heer met dame 25 ets.; voor een heer alleen 25 ets.dames zonder geleide worden niet toegelaten. UEd. dw. Dienaar, door het AmsterdamscheTooneelgezelschap der Heeren Oebr. A. VAN LIER. Komisch karakterstuk in 40 tafereelen naar den beroemden Roman van CHAR LES DICKENS. Eerste afdeeling in 2 tafereelen: Het magazijn van oudheden, speelt in Londen. Tweede afdeeling in 3 tafereelen Master Quilp, speelt een half uur later dan de eerste afdeeling. Derde afdeeling in 4 tafereelen: Het Wassenbeeldenspel, speelt in en bij eene engelsche provinciestad, zes weken later dan de tweede afdeeling. Vierde afdeeling in 1 tafereel: Straf en vergelding. PRIJZEN DER PLAATSEN: (buiten inteekening) le Rang f 1,50; 2e Rang f 0,80; 3e Rang f 0.60. Het bespreken der plaatsen a ÏO cents voor heeren inteekenaren zal geschieden bij loting Maandag 24 October 's middags te 12 uren precies. Entrée-kaarten zijn aan het Lokaal ver krijgbaar. Aanvang halfackt. tegenover den beer bijgenaamd Dit lieftallig wonderknaapje is oud 13 jaar, groot 63 Centimeter, bij een zwaarte van slechts 13'/, Kilo en daarbij zeer net gevormd, zoodat als men een kind van 1% jaar daar nevens plaatst, men de overtuiging krijgt dat de luitenant niet grooter is. Grootspraak overbodig. Raadpleegt N. v. d. D., 47 Oct., 5e blad, Nieuwe Rot terdammer, benevens meer dan 40 attes ten van Nederl. Doctoren die ter inzage zijn. Prijs 4e Rang 25 ct., 2e Rang 15 ct. Onder minzame aanbeveling. De Directeur, verkrijgbaar bij Gedurende de Kermis optreden van bet beroemde Bestellingen worden aange nomen aan het STATION, en bij de heeren C. DE FROE, Factory Centraal- spoor, Langeslraat F. 38, H. CORNDE- WAL, Koningstraat C. 281 en P. SOET, Bouwmaatschappij I. 88, en worden de bestellingen spoedig uitgevoerd. f onder directie en met medewerking van den bekenden Hollandschen komiek zanger IV. Z. DE BRIEDER, met medewerking van Hollandsche, Dnitscbe en Engelsclie afgewisseld door PIANOMUZIEK. Aanvang kalf zeven. Entree 15 cent per persoon. Tot een druk bezoek noodigt uit is weder met zijne Q gebroeders BEN-SAID-ALI, onnavolg- Exereitiën op een telefoondraad. liet Amerikaansche |#AD|RICT geheimvolle l\ ADIIlC I Kakodaemoriisch-Magnetische ver- schijningen en reflextionen. 's avonds 8 nur. ROYAL ILLUSIONIST c*o ctd OO baar in hunne werkzaamheden aan de TRAPEZE. In iedere voorstelling HET REUZEN DIORAMA, in duizende prachtvolle schil derachtige beelden waaronder«Worden en vergaan." Een Zeestorm. EEN REIS IN BRAZILIËN. De Doodenstad „Mem phis," enz. enz. Verder DE WONDEREN van het MICROSCOOP, één druppel water vrordt zoodanig vergroot dat dezelve ter grootte van meer dan twee en een halve Meter middellijn gezien kan worden en men de infusorieën duidelijk kan waar nemen. De onverklaarbare wonderen of Morgcnlandsche NCkromantle. Het verdwijnen eener Persoonlijk optreden v. d. ROYAL-ILLUSIONIST met een collectie van het Circus d'Hiver te Parijs. ten 2 ure Entrée: 1e Rang f0.99, 2e Rang f0.75, 3e Rang f0.50, 4e Rang f 0.25. Kinderen beneden 10 jaar le Rang f 0.60, 2e Rang f0.40, 42 Abonnementskaarten 9 gulden. Bureau-opening 7 uur. Aanvang 8 nur. Kaarten zijn verkrijgbaar gesteld aan het Bureau. Bespreken der plaatsen van af 40 uur op den dag der Voorstelling aan het Bureau. 1 Programma's speciaal voor den avond der Uitvoering zijn aan de Cassa ver krijgbaar. Advance-Agent. geplaatst als voorheen op DFN HOF, tegenover tde Keizerskroon." Hij beveelt zich opnieuw en bij voort- daring, in de gunst van het geachte publiek van Amersfoort en Omstreken aan, en zal blijven zorgen, als van ouds, door een prompte en flinke bedie ning zich die gunst waardig te betoonen. POFFERTJES A 15 Cent met VANILLE A 20 Met Hoogachting, UEd. Dw. Dienaar, Wegens uitbreidingen verplaatsing der zaak, worden alle voorradige ge waarborgde Goud- en Zilverwer ken, Horloges, Juweelen, Gra naten, Bloedkralen gemonteerd kristal en lederwerk, met groote korting uitverkoebt. Horlogerie, Gravenr Goud en Zilverwerker. Singel over het R. K. Liefdehuis D. 97. zal de ondergeteekende in zijn winkel eiken dag verkrijgbaar stellen Eerste kwaliteit zonder been a 35 Cent de 5 Ons, en bovendien bij elke Kilo een Ons Vet toe; alsmede: uit de Bil a 45 Cent per half Kilo. Vleesch met been 30 Cent per balf Kilo. BIJ van Kachels, Fornuizen, Kolen-, Cokes- en Turfbakken, Buitengewoon groote Opruiming van Amerikaansche Petrolenmmaekl- nes. Zoolang de voorraad strekt alge- heele uitverkoop van Waterketels, in Rood, Wit en Blauw. Benevens eene gioote partij blauwe Potdeksels, en andere tot het vak beboorende goederen.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2