ONTVANGEN: DE NIEUWSTE (Mrs. PIECE. M. H. van Raalte, I5-* 2* UtUUI VAK HOM-ARTIKELEN. PRENTENBOEKEN. SLOTHOUWER EN ZOON. /a, ftroote hanze Kinder- W\inter jassen, Kinder- Tricot-pakjes KINDER-BUKSKING-PAIUES 11-, COURANT-1 HANDELS! OOST-I NDIE. Steeds voorradig* eene schoone sorteering* Heeren-Demi-Saisons, Heeren-Ulsters. Cebr. PIECK. is ruimsclioots gesorteerd in alle soorten EOF tegenover de BOTERMARKT SCHIEDAMMER GENEVER, A. M. SLOTHOUWER, DRUKWERKEN, SL I, KLEIN, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. PARIJZEE MODELHOEDEN Poffertjes-,Wafelen-en V erver schingkraam. S-2 p 2 3d BEDDEN, VEEREN EN KAPOK. H. A. ROODESTEIN-Van Loevezijn. Gedurende de Ker mis week IN ALLE MATEN, KLEUREN EN QUALITEITEN. (Piyïfl KWALITEIT üiiill^ ATTENTIE. Staande op den HOF. J. F. WAÜENDREVER. LANGESTRAAT, ft z ft 5T 5 ft 2 5 s ft ft 2 O H ft ft p o p s. r ft p e-5" Höta ft 2. X 2 ft 2 B ft S p- P B P B ft P B ft P P Krommestraat, Amersfoort. M! SMiOTIMfl'S ■voor ïxet a,a,n.sta,a,n.d.e Seizoen. groote opruiming van eenigzins beschadigde tegen veel verminderde prijzen bij AMERSFOORT. Maandag 24 October SWHE «TOE NIGHTC A P. Langestraat, Amersfoort. NETTE UITVOERING. SPOEDIGE AFLEVERING. Confectiemagazijn, opden Hof No. 329 te Amersfoort. DAMES- EN KINDER- WINTEB- EN REGENMANTELS. De ondergeteekende heeft de eer aan het geachte publiek van Amersfoort en Omstreken te berichten, dat hij is gearriveerd met zijne uitmuntende en met gas ingerichte Hij vleit zich 'in dezelfde gunst te mogen deelen, die hem in het vorige jaar te Amersfoort en zoo vele andere plaatsen ruimschoots is ten deel gevallen. Het geëerde publiek gelieve op te merken, dat de Poffertjes en Wa felen niet in zoogenaamde kunstboter, maar in zuivere echte Amersfoortsche natuurboter worden gebakken. BESTE FIJNE WAFELEN 84 ets p. dozijn. POFFERTJES .15 2 i tegenover Gebr. Pleek. Zich minzaamst aanbevelende, NB. Het publvek gelieve attent te zijn, dat de Wafelen gemerkt zijn J. F. W. r .-f O O O3 «2. rji O S.2- O T3 ft «O 2 7? 'J iZ cn t A N—I ft cs: W ft O ft ft B as fts E.Ï ai M N& s ft ft s C/5 Cf. s? ft B ft O F- pr a| 3 5' w rê" ft ft C 3 ft ft «ft ft ft 2 ft ft ft 3 3 W Bij deze heb ik de eer UEd. de ontvangst te berichten der en verdere Hoogachtend, UEd. dw. Dienares, ----- ï?tt Ar en volgende dagen GALATHÉ Nieuwste en schoonste illusie der wereld, alles overtreffend, wat tot dusverre gezien werd; enorm succes in Keulen, Berlijn, Londen, Amsterdam, Rotterdam, den Haag,Utrecht, Leiden, Arnhem, Alkmaar, Zutphen, enz. Een steenen beeld, dat aan het publiek ter onderzoek wordt gegeven, wordt langzaam levend en verandert langzaam weder in steen. Entrée le rang stoelen 25 Cent. 2e 15 Cent. De Directeur, A. 1.. BONEFANG. Regisseur, J. CAM*. Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHKIV van 1 Liter it 1,15 per L i t e r II e s c h bij Th. H. O. BRANOSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DU HOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE VAN 1_ Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat* men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis. Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij liet departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. HEEREN-WINTERJASSEN,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3