t Fransele, Duitsck IngeMe SALMTUfll. IAEHIUKAS en KINDERSPEELGOEDEREN, De echte Frankforter SPEELKAARTEN, Piquet, Ombre en Whist, en warme VILTEN PANTOFFELS, in alle nnmmers op nienw ontvangen. „DE UNIE" 1888, W. F. A. GROENHUIZEN, De Origineele Schrijfmachine „Kroimkensvan 'sfieeren Tafel" in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. DE KLEINE KAPITALIST. HORLOGES NICKEL HORLOGEKETTINGEN. Slothouwer loon. „pimmonm SLOTHOUWER ZOON. maakt de ontvangst bekend van eene GROOTE ZENDING waaronder zeer vele NIEUWIGHEDEN. Een ieder wordt uitgenoodigd met zijne kinderen gedurende de KERMIS een en ander te komen bezichtigen. TOEGANG VRIJ. Daar de plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen, wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, GEBR. VAN NOORTWIJK, A THERMOMETERS. Alphons Annegarn. assvdJfvsitstiB Glazen- en Gutta-PerchaSpuiten, BAROMETERS, BAS<IS<2<I g'&K, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCÜRIiEEIiENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELD00ZEN, Prijs met gratis Premieboek slechts 90 Cents. is ontegenzeggelijk de goedkoopste f40. GEBR. VAN NOORTWIJK, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. BONNIER Is verschenen CHRISTELIJKE VOLKSALMANAK roor Stad en Land, uitgegeven onder uitkeering van een vaste bijdrage van De Unie ïEen Schooi met den Bijbel." heeft voorhanden een prachtige keuze PRIJS f0.30. Al vveêr eene nieuwe aanvrage ten behoeve van de School met den Bijbel? Het houiit niet op! Niet al te haastig lieve lezer, wij vragen niet veel van U, zelfs niet van uw geduld. Slechts dient zich ook thans de UNIE-ALMaNAK voor het komende jaar weèr bij u aan. Hij wil u meedee- len, al wat er te weten noodig is op het gebied van het Christelijk Onderwijs in al zijne vertakkingen; bij alles, wat in eiken Almanak onmisbaar is, biedt hij u nog een lezenswaardig Mengelwerk. En als gij nu dit vele betaalt met één schelling, dan zegt ook voor den daarin aan de School met den Bijbel gegeven steun u nog hartelijk dank Hel Bestuur van de Unie. Tegen ontvangst van 3© Cent in postwissel of postzegels, verzenden wij de Unie-Almanak franco door het geheele land. Uitgevers, Schiedam. V O tl «3 Z Z A 2 s O 4> a es Alle soorten Verkrijgbaar bij Langstraat o/d. Sociëteit ACHTSTE JAARGANG 1887. Verschijnt eiken Dinsdag-, Donderdag en Zaterdag, is het goedkoopste en meest gelezen financiëele blad van Nederland, en de volledigste gids voor houders van uit- loodbare fondsen. Abonnementsprijs (3 Nrs. per week) f6 p.jaar met Bijblad (Wekel. Restantenlijst) 8.— Bijblad-alleen n 4. Als Gratis-Premie ontvangt elke abonnent een exemplaar van het hetwelk bevat de tot 31 December 1886 uit gelote seriën van 40 premieleeningen, be nevens eene in 12 maanden verdeelde TJitlo- tings-kalender voor 1887 voor alle bestaande premieleeningen. Bureel: Gedempte Voorburgwal 101. ny Proefnummers kosteloos. Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIYIPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel PE2TDTJLES EN Alle Boekwerken aangeboden door de firma's BOLLE, Gebr. KOSTER en Gebr. COHEN, worden tegen denzelfden prijs op jaarrekening geleverd door den boek handel van Aan de lezers dezer Courant berich ten wij, dat wederom bij ons is verschenen: 4?*— "Gereformeerde Scheurkalender voor 1888. Voor eenieder in weinige dagen te leeren. Onmisbaar voor Kantoren en Grossisten. Bespaart enorm veel tijd en papier en geeft een duidelijk altijd leesbaar schrift. Kan ook ingericht worden tot het vervaardigen van meerdere afdrukken tegelijkertijd. Verdere inlichtingen geven de Agenten voor Nederland BEURSBERICHTEN. Perc. 21 Oct. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 4867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April Oct. Polen Obi. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 4798/' Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. tt dito 1873 gec. 50 100 p. sL dito 1860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. O. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Lecning 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 3i/| 976/s dito dito 1886 975/s Rotterdam Oblig. 1886 971 Industr. en finano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap 801/j Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 1011/§ dito dito dito 4 100% Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 52 Gemeente-Crediet Oblig. 4-% 102i/f dito dito 4 102 Nederl. Bank Aandeelen. 207 Nederl. Handels-Maats, dito 1081/4 Duitschland. Aand. Ryksb. 135 dito. Cert. adm. Amst. 135 Hongarije. Pandbrieven B. 75 Oostenr.-Hong. Bk. A. 119 Pbr. (Boden) Cr.-An. 4% Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. 5 85 dito Centraal Bank 5 65 2!* 737* 3 887* 31* 987* 99 i 991* 5 687* 5 911* 4 797/1, 5 641* 5 6*5* 5 6511/u 5 667/u 4 831* 3 5615/* 5 1013* 5 521/. 5 543,. 5 836/* 5 IOOU/m 5 98 5 101 5 98 5 973* 5 503/4 5 517/,, 5 506* 5 936* 5 94 41* 921* 4> 887* 76 4 826* 1026* 4 641* 1311/], 139/], 4 7*7/* 5 99 41', 107 3 331* 3 15 S 101 5 101 41* 94 6 137* S 123/1, 40 *De Hooproemt deze uitgave in de volgende bewoordingen: ^Behoudens ons oordeel over Scheur- »kalenders in het algemeen, kunnen >wij de Gereformeerde Scheurkalender vKruimkeiis van '8 Heeren Tafel", idoor GEBR. VAN NOORTWIJK te TtSchiedam uitgegeven, wél aanbevelen. »Het Schild is aantrekkelijk, en wal »meer zegt, de bijschriften uit de pen Dvan een Geref. Predikant, naar aan- pleiding van den dagtekst zijn degelijk, Dpraclisch, stichtelijk. Aan de keerzijde »der blaadjes vindt men verhalen uit de »Kerkgeschiedenis, zending, enz. De prijs Dvan deze Scheurkalender is f 0.90, »waarvoor men gratis nog een boekwerk »ontvangt, getiteld: i>Mauna op den uLevensweg"". Voorts schrijven wij hier nog een enkel woord af van de Inieekenlijst: *En waar er zoovele Kalenders zijn, Ddie u geen volle waarheid brengen, idaar brengt deze u immers door de dleiding des H. Geestes de oude, be- j>proefde waarheiddie onze arme ziel Dbehoeft." »Nog berichten wij, dat elke Inteeke- Dnaar een keurig, uitsluitend voor dezen »Scheurkalender geschreven Boekwerk Dcadeau ontvangt, getiteld: Manna op aden Levensweg", Losse bladen uit d Gereformeerde Schrijvers" i»Wat het Schild betreft? DWij houden ons overtuigd dat er Déén roep zal zijn: nimmer werd er Dzoo'n keurig Schild voor een Christelij- »ken Scheurkalender geleverd." Tegen ontvangst van OO Cents in postwissel, verzenden wij Scheurkalender met Premieboek franco door het geheele land. Op plaatsen waar niet voldoende met dezen Scheurkalender wordt gewerkt, worden alsnog «oliede personen ge vraagd en zijn er bij ons nog Proef- schilden disponibel. Uitgevers te Schiedam. Spoorweg-Lsenlngen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879-81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Ubl. dito dito gast. dito. Ned.-ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865; 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 i> O. 4% Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiên-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '87 2 Stad Brussel, fr. 100 '87 2% Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 4854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 31/3 Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1861 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 443 101 116 1017/, 22 741/4 13Öft 86 427/, IOO1/4 821/u 591/g 61 76% 831/4 453/4 8O1/4 801/® 1137/b 94% 56 9H/4 98U 951/4 83% 25 90 89 98 221/4 561/8 II41/4 IOO1/3 142 II6I/4 207/, 112 1151/, 11*1/, 83 1103/, 102 10*1/, 103 90 90 83 98 104 i* 1081/, 135 1*21/, 823/, 103V, 1311/, 1*1 131 401/, Bk Winterdienst, geopend 1 October 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Na.i UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 'sHage Arnh. 7,20t 8,- 9,16 9,27 9,53 8,30 9,* 10,8 10.18 10,45 11,22 11,4* 1,4 1,9 2,10 2,47 3,2* 4,25 4,43 5,21 6.2 6,32 7,34 7,44 10,20 8,22 8,41 9,47 9,57 9.3 9,40 11,26 11,31 9,45 10,20 f Alleen Zaterdag. Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 11,— 10,9 11,24 1.34 1,27 114 3,10 7,58 8,10 4,53 6,40 6.55 8,7 10,11 10,10 9,36 11,28 .Vaar Hilversum Ver*r. Amersf Ëaarn Hilvers. 7,26 8.31 9,24 9,37 11,23 12,6 2,53 4.49 6,8 6,45 8.22 9,2 10,1 7,39 8,44 9,50 11,36 12,18 3,6 5,8 6,20 6,57 8,34 9,14 10,13 7,48 8,53 9,39 9,59 11,45 12,27 3,15 5,23 6,29 7,6 8,43 9,23 10,22 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te Utrecht. Amsterd. V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,13 9,47 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 9,49 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 8,41 9,33 11,47 3.44 7,8 9,16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10,29 12,49 4.48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 HolIandsctie-IJzeren-Spoorweg Naar Nymegenj Aankomst t« V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpenz 7.22 f 7,42 8.21 10,53 11,4 2.23 2,34 4 27 f 4,47 6,19 6,30 9,36 9,47 Veenend. Rhen. Kes» 8,4 8,18 8,24 8,42 8,52 8.58 11,16 11,26 11,32 2.48 2,58 3,4 5,9 5,23 5,28 6.49 6,54 7,— 10,— 10,11 10,1T f Stoppea op Terioek t* Lenatan. Snelpersilrokkerij Tan A. M. SLOTHOUWER t« Amersfoort,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4