BIJVOEGSEL behoorende bij de NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. ZATERDAG 22 OCTOBER 1887. VAN BINNENLAND. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. 1 d ll i1 TSC1I COHAN VOOR De residentiebriefschrijver van het Z. D. meldt omtrent de troonsopvolging in Luxemburg, dat Z. M. koning Willem III, die er prijs op stelt, dat Luxemburg zelfstandig blijve, zich er van moet hebben vergewist, dat de hertog van Nassau, op wien, na 's Konings dood, de rechten op het groot hertogdom over gaan, onder geen voorwaarden van zijn rechten afstand zou doen. Volgens berichten zal Z. M. de Ko ning zich in het voorjaar niet naar Evian (aan den zuidelijken oever van het meer van Genève) begeven, maar gedurende geruimen tijd verblijf houden te Territe- Montieux, aan den oosthoek van dat meer gelegen. De Heer J. van 't Lindenhout, di recteur der weesinrichling te Neerbosch, heeft weer een brief antvangen van den oudwees Pijpstra, uit Transvaal. Hij werkt tegenwoordig met een Hol- landschen tuinman en heeft zich ten doel gesteld om op de goudvelden groen ten te kweeken en te verkoopen. Wan neer het met de goudvelden vooruit gaat, hopen zij daarmee nog al een stuivertje te verdienen. Alles, schrijft hij, is hier vreeselijk duur: een zak meel met zemels kost hier f30 tot f36. Vleesch is hier evenwel niet zoo duur als in Holland men betaalt voor 't pond 30 cent hetzij schapen- of rundvleesch. Voor koffie, de drank die hier het meest wordt gebiuikt, betaalt men ongebrand en ongemalen f0.90. Dinsdagnacht is te Haarlem over leden de heer J. Henskes, een der wei nigen, die zijn overgebleven van de Metalen Kruisridders. De heer Henskes was de oprichter van de afdeehng ïHaarlem" van den door die ridders gestichten bond en tot 1880 nam hij het voorzitterschap daarvan waar. Eene ziekte maakte het hem toen onmogelijk die betrekking nog langer te bekleeden en zijne medeleden boden hem toen het eerehdmaati.chap aan. Zaterdagmorgen heeft de teraardebestelling plaats. In den laatsten tijd hoorde men op de weekmarkt te Nijmegen gedurig van zakkenrollerijen, waarbij grootere of kleinere sommen van marktbezoeksters uit de bekende zakjes op de mantels der dames werden gestolen. Het is aan de politie aldaar gelukt, zekeren M. K. en julliouw J, K., beiden woonachtig te Arnhem, aan te houden, als verdacht zich Maandag jl. op de markt te Nijmegen wederom aan diefstal van portemonnaies niet geld ten nadeele van verschillende vrouwen, die de markt bezochten, te hebben schuldig gemaakt. Zij zijn beiden naar de gevangenis oveigebracht. Aan de steenglooiing langs den zeedijk, te Nieuwediep, werd gisteren een groote doode bruinvisch gevonden, die blijkbaar nog even te voren geleefd had. Waarschijnlijk was deze visch op zijne jacht naar haring te ver gegaan en zoodoende tegen het een of ander voorwerp aangekomen, waardoor hij den dood vond. De scheper te Anderen, gem. Anloo, bracht dezer dagen eenige uren in eene onaangename en zeer lastige positie door. De boeren ontwaarden nl. des avonds tot hun verbazing, dat de schapen wel met den hond, doch zonder den scheper te huis kwamen. Men ging met lantaarns naar het veld en slaagde er daar in den verlorene terug te vinden. Hij was tot aan zijn midden in een moerassig gedeelte van het veld gezakt en alle pogingen, om er zich uit los te werken, hadden gefaald. Tengevolge van hel veranderen der spinloonen op de fabriek van de firma Van den Berg, in de St. Jozefstraat te Tilburg, hadden aldaar eenige avonden ongeregeldheden plaats. Eenige vreemde werklieden (met die der fabriek) zongen liederen en wierpen eenige ruiten stuk. De politie heeft echter tijdig voor de herstelling der rust zorg gedragen. Zekere K. S., te Heer Hugowaard, een liefhebber van de jacht, doch wien de hazen te gauw af zijn, theeft bij een arme weduwvrouw een paar tamme konijnen doodgeschoten en medegenomen. De politie bemoeit zich met de zaak. De gymnastiek-vereeniging „Hellas", te Winschoten, heeft besloten in Decem ber aldaar een groot nationaal gymnastiek- concours te houden. De graaf van Parijs, die zich thans te Amsterdam bevindt, zal, volgens de Berlijnsche nKreuzzeiting", over eenige dagen naar Dordrecht vertrekken, waar royalistische senatoren en afgevaardigden bij hem zulleu komen om hem te raad plegen over hun gedrag in de aanstaande parlementszitting. Voor een vrij goede betrekking van ambtenaar, waarvan de vervulling ten deele afhankelijk is van het advies van landsambtenaren alhier kon men dezer dagen verscheidene personen zich zien aanbevelen, op het eenvoudige gerucht dat de tegenwoordige titularis overleden zou zijn. Zij hadden zich zelfs de moeite niet gegeven om te onderzoeken of dat gerucht waarheid behelsde, wat dan aan stonds had kunnen blijken niet het geval te zijn. {Vad.) Ten einde aan de talrijke klachten der schipperij te gemoet te komen zal. 'naar wij vernemen, het reglement van politie voor de Keulsche vaart eenige wijzigingen ondergaan, welke hoofdzake lijk in het belang van het houtvervoer worden vastgesteld. Het desbetreffende ontwerp is reeds bij den Raad van State ingeleverd. In verschillende plaatsen wordt eene beweging op touw gezet, om er bij de Eerste Kamer op aan te dringen, hoofd stuk VII der Grondwet, waartegen bij de eerste lezing een groot aantal leden be zwaren hadden, thans bij de tweede lezing goed te keuren, om daardoor met vermindering der oorlogskosten, 's lands weerbaarheidsverrnogen te verhoogen. De commissie tot aankoop van paarden voor het leger zal in Februari Groningen bezoeken, ten einde daar paarden aan te koopen. Te Assen is, naar men aan de N. R. Ct. meldt, terrein aangewezen voor het bouwen van twee kazernes, woningen voor gehuwde militairen, maga zijnen voor nachtleger, wapenen en kleeding, zoomede voor een hospitaal, ten dienste van twee bataillons infanterie, die aldaar in garnizoen zullen komen. In 't Oranjewoud zal eene hoen derfokkerij op groote schaal aangelegd worden. Een gebouw met geschikt terrein is daarvoor reeds aangekocht. Dit Amsterdam meldt men dat nog dit jaar, en wel tegen St. Nicolaas, het nieuwe circus-Carré aldaar voor het publiek zal worden opengesteld. Uit Parijs komt het tamelijk onwaarschijnlijk gerucht dat Grevy zijn waardigheid als president der republiek zou hebben nedergelegd. Dit zoude een gevolg zijn van de beschuldigingen zijne schoonzoon Wilson toegevoegd. Het klinkt te gek om het te kunnen gelooven. Generaal CalTarel is eerloos verklaard en door den raad van het legioen van Eer verboden eenige binnen- of buiten- landsche ridderorde te dragen. Hij is nu naar de conciergerie ovei gebracht en heeft bij den rechter van instructie een verhoor ondergaan. Waarschijnlijk zal dus eene burgerlijke rechtsvordering tegen hem worden ingesteld. In Londen wordt het hoe langer zoo slimmer. In Hydepark werd eergisteren weder men zou haast kunnen zeggen »de gebruikelijke" meeting gehouden van de werkeloozen, of beter van alle gespuis, dat de wereldstad in zijn talrijke sloppen en stegen herbergt. Er waren een 3000 personen. Besloten werd een deputatie naar den minister van binnen- landsche zaken te zenden. De hoofden der meeting drongen er bij de menigte op aan, de deputatie niet te vergezellen, doch men stoorde zich niet aan deze raadgeving en verliet in massa het park. In Piccadilly aangekomen, maakte de politie een charge en joeg de menigte uiteen. Drie leden der deputatie zijn bjj den minister van binnenlandsche zaken toegelaten, doch het onderhoud was ge heim. Ernstige gebeurtenissen hebben Dins dag weder in Ierland plaats gehad. Te Kilruch verzetten zich boeren, die wegens achterstallige pacht van hun boerderijen gezet werden gewapenderhand tegen de deurwaarders. De politie moest optreden en verscheidene der belhamels werden gewond. Volgens de nMorning News" is prins Albert Victor van Wales door het volk uitgefloten, toen hij te Northampton den eersten steen legde van een nieuw hospitaal, terwijl men «Leve Bradlaugh I" riep. De Duitsche Rijksdag zal tegen de tweede helft van November worden bijeengeroepen. Het ontwerp eener pen sioenwet voor werklieden zal niet dadelijk worden ingediend. Wel is het gereed, maar men wil eerst de meening van desbevoegden, mannen, die op nijverheids- gebied als specialiteiten gelden, er over inwinnen. De groote moeielijkheid, over welke zij zullen worden geraadpleegd, betreft de vraag, of de wet, even als de onpevalswet, aanvankelijk slechts voor bepaalde groepen onder de werklieden zal worden ingevoerd, dan wel of zij terstond voor alle arbeiders zal werken. Uit Kopenhagen is een logenstraffing gevolgd van de vermoedelijke samenkomst Van den Czaar en Keizer Wilhelm, hoogst waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van den Czaar zelf. Toonden de Duitsche bladen zich vroeger gebelgd dat de Czaar het verwachte en uit beleefdheid verplichte tegenbezoek aan den ouden Keizer niet bracht, van Russische zijde zal men zelfs den schijn willen vermijden, dat men te Berlijn om een of andere reden thans verzocht van dit bezoek verschoond te blijven. Inderdaad, de houding van de Duitsche pers, bij het herleven van het gerucht der samen komst, was allesbehalve vriendelijk. De keizer is gistelenochtend te Berlijn teruggekeerd. De Paus heeft, bij gelegenheid van zijn priester-jubilé een zoo groot aantal geschenken ontvangen, dat men daarvoor weer twee nieuwe zalen beschikbaar heeft moeten stellen. Het Openbaar Ministerie van Madrid eischt 14 jaren dwangarbeid voor Louis Hillairaud, die een aanslag op Bazaine pleegdede zes doctoren, die den moor denaar onderzochten, verklaren dat hij aan monomanie lijdt. Dat het geld te Sofia niet ruim is, kon o. a. blijken uit het feit, dat de paarden, die in Oostenrijk zijn aange kocht, betaald worden met schatkistbons van een jaar, rentende 6 pet. De zeven anarchisten te Chicago, die ter dood zijn veroordeeld, zullen voor het hooge hof in appèl woiden verdedigd door generaal Benjamin Butler. Zijn honorarium hiervoor wordt grootendeels betaald door de sRidders van den Arbeid." De »Staats-Ct." bevat de statuten vvan de vereeniging aDe Kerkelijke Kas" wier doel is de bevordering van de be langen der Ned. Gereformeerden alhier, door het verleenen van stoffelijke hulp voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften en voor het onderwijs der jeugd. De inkomsten der vereeniging zijn 1. vrijwillige bijdragen en giften, 2. legaten en erfstellingen, 3. de opbrengst van aan de vereeniging loebehoorende goederen, Voor de eerste maal treden als be stuurders op de heeren H. W. Nieuw- boer, H. C. E. Staverman, L. O. Verkerk, N. Broers en C. M. van Hemert. Leden van de vereeniging kunnen zijn allen, die aan het bestuur, volgens rege len bij huishoudelijk reglement vast te stellen, bewijzen tot het genoemde doel te willen medewerken. Gerechtigd tot stemmen of tot het be kleeden van eenige der in deze statuten genoemde betrekkingen zijn alleen de mannelijke meerderjarige leden, voor zoover zij daarvan niet door het bestuur volgens regelen bij huishoudelijk regle ment vast te stellen, zijn verstoken ge worden. Wie heeft indertijd den|beroemden Tom Pouce niet gezien, en de kleine admiraal, die aan de hand van zijn impressario een groot gedeelte der wereld bereisde, niet bewonderd. Een naneef van dezen dwerg bezoekt dit jaar de Kermis. Johan Badard, bijgenaamd luit. Mouche is 13 jaar oud, slechts 63 c. M. hoog en weegt 13)/) kilo. Hij is geen mismaakte dwerg dcch zeer goed geproportioneerd, spreekt zeer aardig en doet ook een weinig aan muziek. Tal van attesten van verschil lende doctoren getuigen, dat de kleine Badard eene zeldzame verschijning is. Ook weiden ons door den impressario eeriige getuigschi iften getoond van heeren burgemeesters en commissarissen van politie, waarin de nette inrichting van zijn tent en zijn voorkomendheid tegen over het publiek worden geprezen. Wij wenschen daarom de kleinen luitenant een druk bezoek. Als eene bijzonderheid verdient vermelding, dat Willem Papendorp dit jaar voor de vijftigste maal met zijne kraam de kermis bezoekt. Met zijne ouders kwam hij voor de eerste maal in 1822 op de jaarmarkt alhier en heeft sinds dat jaar trouw alle kermissen hier bezocht. Naar het zich nu reeds laat aan zien zal the great attraction van de ker mis dit jaar zijn het Theatre Cbambly. Het programma (zie achterstaande ad vertentie.) belooft veel en naar hetgeen wij uit andere bladen omtrent dit the ater vernamen, is het om de velerlei af wisseling een bezoek overwaard. Na ons door een persoonlijk bezoek daarvan overtuigd te hebben, hopen wij in 't num mer van a. s. Woensdag daarop terug te komen. De heer De Wilde stelt zich voor in zijne lokalen in »de Arend" gedurende de Kermis door twee verschillende ge zelschappen soirées musicales te doen geven n.l. des Woensdags door eenige gunstig bekende artisten onder directie van den heer Bernert van Nolen en des Vrijdags door het alhier reeds sinds lang gerenommeerde gezelschap onder directie van den heer H. D. Nieuwenhuizen, lloll. karakter-komiek. Laatstgenoemd gezel schap zal tevens des Vrijdagsmiddags eene matinée musicale geven. Voor de levering der aardappelen voor de troepen menages, door de gar- nizoens voedings-commissie alhier aanbe steed, is ingeschreven door de heeren Steenkamer te Nijkerk, voor f 1.85 per heet. van 68 kilo, B. van Dijkhuizen al hier voor f 1.90 per heet, van 69 kilo en J. Meijer eveneens hier woonachtig voor f 2.08 per heet. van 70 Kilo. De Commissie uit de Loge Jacob Campen, die zich het vorige jaar belastte, met het verstrekken van voedsel aan schoolkinderen, heeft zich op grond dat sommige scholen zich daarvan onthiel den, per circulaire tot de ingezetenen gewend, om van de spijsuitdeeling eene meer algemeene zaak te maken. Bedoelde commissie meent het niet bezoeken der uitdeelingen door de kinderen der R. Kalh. en Chr. Nat. scholen, te moeten toeschrijven aan het vooroordeel dezer gezindten jegens de vrijmetselarij. Of dit werkelijk het geval is zal later moeten blijken. Wij voor ons gelooven, dat er nog wel andere motieven voor zijn. De kinderen toch behooren aan en bij de ouders en zijn deze niet in staat in hun onderhoud te voorzien, welnu, dat men ze dan geheel aan hen onttrekke, maar om den werkman in deze toch reeds zoo zorgvolle tijden, nog de vreugd te ont nemen des middags aan tafel zijn geheele gezin rondom zich te zien iets waar toe anders zelden gelegenheid bestaat achtten wij verkeerd ingezien. De Ver eeniging tot uitdeeling van spijs aan be- hoeftigen, onlangs door 't gemeentebestuur nog zoo warm aanbevolen, werkt goed en door haar flink te steunen, worden niet alleen behoeftige ouders maar ook wel degelijk de kinderen gebaat. De heer Jhr. Mr. A. M. C. Sand- berg is benoemd tot regent van het ge combineerd St. Pieters- en Bloklands gasthuis alhier. Woensdagavond had in Amicilia de aangekondigde voorstelling plaats der onderofficiers tooneelvereeniging »Unitas". Over het spel der medewerkers zullen wij niet uitwijden. Het zij genoeg, wan neer wij mededeelen, dat allen hun best deden. De kleeding was net en droeg er het hare toe bij om het talrijke pu bliek tevreden te stellen. Talrijk was het publiek, dank zij een löütal militairen en de uitgereikte intro- ductiekaaiten. Toch heeft deze uitvoering slechts eene netto winst opgeleverd van f 55.71. Waaraan dit te wijten? Het ant woord hierop is gemakkelijk te geven. Vooreerst aan hel kleine getal handlee- keningen op de inteekenlijst. Waarlijk, wanneer de leden van »Unitas" zich in hun vrijen tijd zooveel moeite getroosten en kosten overhebben voor hunne arme

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 5