Advertentïën. Keizergist, H. van Esveld Rzn., Officieele Publicatie. AüGOSTURA BITTER, Eramtan- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, dubb. Likeuren. Ciroop van Pnnscli van Aracfl,5öp.fl./ Roüm -1,20 Oude Bisschop Dubbel aebeide GEMER, Gezuiverde MOUTWIJN, Holl. Leesbibliotheek 7 Provinciale berichten. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. ROODE PORT a PORT p.fl.v.1.60 JEREZ MADERA tot fi.io. RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Ecbte Medicinale Tokayer-wijn VRAAG PRIJSCOURANT. SLOTHOUWER EN ZOON. medeschepselen (ditmaal gold het zooals men weet de Maatschij. tot opvoeding van weezen in 't huisgezin) dan mogen Amersfoorts burgers wel niet achter blijven. Voorts wordt voor deze uitvoe ring voor een weldadig doel, de volle zaalliuur der sociëteit in rekening ge bracht. Mocht bet bestuur kunnen be sluiten in het vervolg slechts de nood zakelijke onkosten van vuur en licht in rekening te brengen, en daardoor de vereeniging in hare edele pogingen steunen, Ten slotte nog een paar wenken, die wij der vereeniging meenen niet te mogen onthouden. Eerstens zal bet bij volgende uitvoe ringen wenscbelijk zijn, dat door de spe lers in het algemeen iets luider wordt gesproken, daar anders voor een groot deel van het publiek veel verloren gaat. Ten tweede komt het ons wenschelijk voor, dat »Unitas" zich voorloopig be- pale tot het opvoeren van kleine blij spelen of kluchten. Daarin toch komen de krachten der leden veel beter uit, zooals bij »Barbier Brugwachter'5 duide lijk bleek; er kwamen in dit stukje zeer goede oogenblikken voor. Door het Openbaar Min. der arr. rechtbank te Utrecht werd tegen H. C. alhier, wegens beleediging van H. A. d. V. eene boete geeisclit van f 6,subs. 5 dagen hechtenis. De heer Thijsmeicr, klerk aan bet station alhier is aangesteld tot stationchef te liattem, terwijl in diens plaats tot klerk alhier is aangesteld de heer J. Pi ins, thans te Nijkerk o/d. Veluwe. Vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Maandag, den 24. October 1887, des namiddags ten één ure. Punten van behandeling: 1. Voorstellen in zake de plaatselijke directe-belasting (hoofdelijke omslag. 2. Begrootingen van de dienstdoende schutterij, bet burger-weesbuis en liet burgerlijk armbestuur, allen voor 1888. 3. Gemeentebegrooting voor 1888. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot in gebruik geving van grond aan den lieei D. Gerritsen, met ontwerp-besluit. 5. Ontwerp-besluit tot liet verleenen van vergunningen tot het steken van heide plaggen, enz. op de aan de gemeente behoorende heidegronden. Maandag den 17den 11. werd 's avonds te 8 uren de eerste openlijke vergadering in dit seizoen gehouden van de afdeeling Amersfoort der Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Er waren ongeveer 70 personen, waaronder verscheidene dames, opgekomen. De voorzitter hield eene toespraak, waarvan het eerste gedeelte aldus luidde: Geachte Hoorders Hervatting van arbeid en strijd, zoo luidde het opschrift van een opstel voor weinige dagen in de N. Arnersf. Cour. door mij ingezonden. En zoo is het: hervatting van arbeid en strijd. Het zomerseizoen verhinderde ons uit den aard der zaak, ofschoon wij niet geheel werkeloos waren, onze werkzaamheden op de gewone wijze voort te zetten. Maar daarom hebben wij dien toch niet opgegeven. Wij hadden reeds in de voorgaande maand, evenals ten vorigen jare, u daartoe willen bijeenroepen; doch het gebouw, dat wij, onder anderen, daarvoor bestemd hebben, kon zoo vroeg niet gereed zijn en wij wisten niet, dat het lokaal, waar wij nu weer zijn samengekomen, ook nu nog tot onze beschikking zou zijn. lntusschen ver blijdt het ons zeer, nu in het oude lokaal nog weer eene betrekkelijk zoo talrijke schare opgeko men te zien. Het verblijdt ons in 't bijzonder daarom, dat gij allen de beteekenis van het boven vermelde opschrift wel verstaan zult hebben. Arbeid en strijd, niet uitspanning en ge not. Voorwaar, het is niet bijzonder moeilijk welbezochte vergaderingen te hebben, wanneer men verwachten kan iets aangenaams te hooren, eene ure recht genoegelijk door te brengen en zich te vermaken. O, wij misprijzen dit niet: ook daaraan heeft de mensch van tijd tot tijd behoefte, vooral wanneer het vermaak dan ook weer dient tot ontwikkeling en veredeling van den geest. Maar ons doel is dat nu eenmaal niet; wie bloot vermaak zoekt, moet hier niet zijn. Wij komen samen tot arbeid en strijd. Maar dat zal u immers ook niet verdrieten; dat zal u niet te zwaar, niet te pijnlijk zijn. Er is toch immers, ook voor u allen, nog iets hoogers, nog iets beters dan een genot, dat, als het gesmaakt is, een ledig, somtijds een bitteren nasmaak achterlaat, waaraan men ten minste, als 't voorbij is, niet veel meer heeft. Er is de voldoening iets goeds gedaan te hebben of, om mij juister uit te drukken, door God tot eenig goed werk gebruikt te zijn, zelfs al ziet men er niet onmiddellijk de vrucht van. Ja, er is meer dan dat. Is het niet in waarheid een voorrecht, een zegen, dien God ons schenkt, dat Hij eensdeels ons verlost van dien verfoeilijken drank, van dat heilloos vergif, dat langzaam, maar zeker de lichaams en gees teskrachten, niet van een enkel mensch, maar van een geheel volk, van opeenvolgende geslachten ondermijnt, dat het verstand benevelt en het ge voel verdooft,èn dat God anderdeels ons roept en helpt om er ook anderen van te verlossen? Zoodanig toch is de arbeid en strijd, die hier ons wacht. Of kunt gij er nog aan twijfelen, W. T., dat de sterke drank, alle bedwelmende drank, die door kunstmatigen alcohol aangezet is, moet afgeschaft worden? Laat mij u nog eenmaal voorhouden, dat die drank nooit cenig goed, maar tallooze malen kwaad doet, en altoos gevaarlijk is. Nooit eenig goed? vraagt wellicht iemand met verbazing, en wordt dan de alcohol zelfs niet als geneesmiddel gebruikt Zie, antwoord ik hem die dus spreekt, daar brengt gij mij op een terrein, waar ik niet wezen wil; daar vermeldt gij iets, waarvan ik geen verstand heb. Tocli wil ik u wel het een en ander laten opmerken, dat gij, al zijt gij evenmin geneeskundige als ik, toch zeil best beoordeelen kunt. Vooreerst, wordt er niet menigmaal vergif als geneesmiddel gebruikt? Ik noem er slechts één. Daar hebt gij arsenicum of rattekruid. Dat kan in bijzondere gevallen eene heilzame werking hebben en zoudt gij dat gaarne n uwe dagelijksche spijzen of dranken willen mengen, indien het slechts een aangenamen smaak had. Gij zoudt er immers spoedig de ge volgen van ondervinden. Maar ten andere, over dat gebruik van alcohol als geneesmiddel zijn de geneeskundigen in het onderling lang niet eens. lu Engeland zijn er thans honderden, die het ge bruik van alcohol uit hunne praktijk, uit hunne ziekenhuizen geheel gebannen hebben. Ik weet, dat daartegenover hooggeleerde medici staan, die, somtijds zelfs in zeer ruime mate, alcohol als geneesmiddel aanwenden, en bepaaldelijk schijnt b.v. cognac in borstziekten somtijds eene gelukkige werking gehad te hebben. Maar, Lieve Vrienden, dat sommige teringlijders door cognac genezen zijn, is dat eene reden voor u, die de tering niet hebt, om dagelijks uw glaasje cognac te drinken. En zoo gij dit toch, misschien als voorbehoed middel! doen wilt, bedenkt dan eens, dat de Heer Robyns, een Franschman, die geheel Frank rijk gedurig doorreist en aangaande de bedwel mende dranken allerlei onderzoekingen heeft in 't werk gesteld, ons heeft medegedeeld, dat er jaar lijks 12000 vaten echten cognac bereid wor den, en dat er toch jaarlijks 200000 vaten cognac worden uitgevoerd. Hoe komt men daaraan? Hoe maakt men 200 van 12? Och, doodeenvoudig: Silozische aardappelspiritus, alias foesel, een der allervergiftigste soorten van alcohol, wordt rnet 5 pCt. echten cognac vermengd. Klaar zijt gij; nu drinkt gij cognac: wel bokorne het u! Waarde doctoren den cognac, die zij aanraden van daan halen, weet ik niet. Ik zou hun toch aanraden daarop een weinig toe te zien. Doch van dit terrein stap ik af. Alleen nog dit woord van een bevoegden schrijver. «Men geeeft geen alcohol in chronisch (duurzaam) lijden, dan affeen om het sterven gemakkelijk te maken." Dus een middel niet tot verlenging van het leven, maar tot verhaasting van den doodl Het aangehaalde gez< gde is van G. Bunge, niet een xecentnek Engelschman, ook niet een asce tisch dweper, maar een Duitsch geleerde, gewoon hoogleeraar in de physiologische scheikunde aan de Universiteit te Basel. Zijn hoogst belangrijk geschrift is reeds in het Hollandsch vertaald en ik hoop u eerlang in de gelegenheid te stellen het zelve te lezen. Om u nu te doen inzien hoe veel kwaad het alledaagsch gebruik van alcoholi sche dranken teweegbrengt, haal ik daaruit nu alleen deze stelling aan. Alle werkingen van den alcohol, die gewoonlijk als op wekking beschouwd worden, zijn in werkelijkheid niets dan verschijn selen van verlamming." Hij rekent daaronder de zoogenaamde versterking of verkwikking, die slechts eene verdooving is van het gevoel van vermoeidheid. Door het gebruik van St. Dr. wordt er dus telkens iets in dat kunstvol organisme, dat wij ons lichaam noemen, verlamd. Maar wij behoeven naar de oorzaak van dit schadelijk karakter van den alcohol geen onder zoek te doen, terwijl wij er de werking zelve van voor oog en hebben. Ik kom nu niet eens, gelijk ik aan de hand van Bunge en anderen, zou kunnen doen, in bijzonderheden over ziekten, waanzin, misdrijven van allerlei aard, echtscheidingen, zelf moorden, diepe armoede en ellende, d>e doorsterken drank worden teweeggebracht. Ik wijs er nu alleen op hoe het leven, ons eigen leven en dat van anderen, er door wordt bedreigt. Herinnert gij u niet het ongeval, dat voor 2 i/g jaar nabij Boxtel heeft plaats gehad en waarbij een conducteur om het leven kwam, en anderen gekwetst werden? een ongeluk, dat door de icchtb.ink zelve ver klaard werd door een wisselwachter veroorzaakt te zijn, die toen, gelijk reeds meermalen te voren, in een toestand van beschonkenheid verkeerde. Het hof te 's Hertogenbosch meende het vonnis te moeten verzachten en maakte ook geene melding van dronkenschap. Maar verbeeldt u, T., telken reize als gij op den spoortrein stapt, dat uw leven onder Gods bestuur van een dronken wissel wachter of machinist afhangt. En nu behoef ik u niet te zeggen, dat de spoorwegdirectiën verklaren alle mogelijke maatregelen te nemen om dronkenschap gedurende den dienst te voorkomen; maar waar begint eigenlijk dronkenschap?Een afdoend voor behoedmiddel is alleen de afschaffing van den sterken drank. De sterke drank toch is, gelijk ik zeide, altoos gevaarlijk. Men mag er op wijzen, dat onheilen door dronkenschap veroorzaakt en alle ander kwaad, dat uit het drank gebruik voortvloeit be trekkelijk zeldzaam zijn. Als men alles bijeentelt, begint die zeldzaamheid waarlijk vrij wat te ver minderen. Maar hoe dit zij, de bedwelmende dranken zetten daarvoor te allen tijde de deur open. Laat mij u nog een geval verhalen, niet eene verdichte geschiedenis uit een met opzettelijke bedoeling geschreven boek, niet een lang vergeten geval rnet moeite uit de geschiedenis van vroegere jaren tc voorschijn gehaald, maar een feit, dat weinige dagen geleden heeft plaats gehad, een feit dat gij nog heden morgen uit de Utr. Courant in bijzonderheden hebt kunnen vernemen (later ook in andere couranten overgenomen.) Een 19 jarig veelbelovend jongeling, voor weinige weken te Groningen student geworden, gaat in het op een paar uren afstands van daar gelegen Zuidlaren, met eenige vrienden zich vermaken, drinkt er 14 borrels en blijft op de plaats dcod. Een geval, zegt de hoogwijze couran tier, van acute alcoholvergiftiging, dat niet dikwijls zóó voorkomt 1 En wat zegt gij, M. H Zegt gij als de koel verstandige zedeleeraar. nWaaroin ging de jongeling zich ook zoo te buiten? Waarom be paalde hij zich niet tot 6 of 7 borrels Dat zou hem geen kwaad gedaan hebben. Waarom wist hij zich niet te beheerschen Gevoelt gij niet, dat juist daar het gevaar schuilde, dat hij den voet gezet had op een heffend vlak, waarvan niemand te voren zeggen kan, dat hij er op zal blijven staan? En gij, moeders in ons midden, ijst gij niet bij de gedachte aan de mogelijkheid, dat de lieveling, dien gij onder 't hart gedragen, dien gij in uwen schoot gekoesterd, over wien gij bij dag en bij nacht gewaakt hebt, dien gij met zooveel welgevallen hebt gadegeslagen, terwijl hij zich ontwikkelde en eene eervolle toekomst te gemoet ging, dat die jongeling, dien gij lief hebt als den appel uwer oogen, zich dood drinkt? O, zoudt gij de ure niet verwenschen, waarin hij voor den eersten keer het heilloos glas aan zijne lippen had gezet Voor den eersten keer daarop komt het aan. Eris slechts één middel, éón onfeilbaar middel, tegen dronkenschap en al hare gevolgen en dat is: Drink niet! De bedwelmende dranken moeten afgesch aft. Hoe? Bij de wet? De wetten, waaronder wij nog leven, zullen er niet veel toe bijdragen. O, wij zijn dankbaar, dat de gelegenheden om ster ken drank te gebruiken een weinig worden ver minderd, dat er eenige mindere aanleiding en verleiding voor zwakken bestaatMaar in zich zelve doet ook die wet ontegenzeggelijk kwaad. Wat aan den een vergund wordt te verkoopen, wordt immers ook aan den ander vergund te koopen en te gebruiken? En wat de landswet, door de drievoudige wetgevende macht vastgesteld, mij vergunt, zou dat kwaad zijn? Door zulke wetten wordt de afschaffing eer tegengegaan dan be- bevorderd. Hoe dan Door ons, Mijne Hoorders, door het volk, door de ualie zelve, door de ontwaakte consciëntie van enkelen, die ook de consciëntie an anderen doet ontwakende ontwaakte consciëntie, dat is de krachtige hefboom, die eiken last omhoog tilt. Ieder, die openlijk ver klaart geene bedwelmende dranken te willen gebruiken, draagt, zij het dan ook maar voor een rnillioenste of honderdmillioenste deel, tot Ie afschaffing bij. O, zegt niet, wat zal het baten dat wij, een klein getal weinig betee- k»*nende personen, als afschaffers optreden? Weest verzekerd, dat wij, door alzoo op te treden, het zegel onzer heilige afkeuring op alle gebruik van bedwelmende dranken drukken De wei eld toont genoeg door haren tegenstand en hare vijandschap, dat zij de beteekenis en de kracht er van gevoelt. «Geene gemeenschap tusschen Christus en Belial, tusscheu den beker •les Hoeren en den beker der daemonen 1" Alzoo schreef een apostel. Laat dat woord ook het onze zijn en hoe de daemon der bedwelming ons dan ook moge aangrynzen en wellicht aan vallen, eenmaal, als de strijd zal zijn uitgestre den, zal aan óns de zegepraal zijn." Daarna trad Spr. nog in eenige bijzonderheden aangaande de afdeeling, die van minder alge meen belang zijn. Over dc ontrouwe leden liet hij zich aldus uit: »Op zulke teleurstellingen moeten wij altijd voorbereid zijn en den smaad, die daardoor onze Vereeniging aankleeft, kunnen wij gemakkelijk dragen, mits wij zelve slechts toonen in woord en daad, dat het ons ernst is met de zaak. En aan den anderen kant, ik kan niet meer die ongelukkigen, die zich zoo beneden het rede loos dier vei lagen, rnet die verachting bejege nen, die hun vaak ten deel valt en die ik hun ook vroeger toedioeg. Wel boezemt hun toestand mij afkeer in, rnaar ik heb toch zoo diep me delijden met hen. O, men weet niet met wal knellende banden zij onder de heerschappij var den drank geboeid zijn; zij kunnen ze niel verbreken. Wij moeten hen helpen, wij moeter bun tegemoet kamen, wij moeten geduld mei hen hebben Tot ons werk behoort ook eenf zekere herderlijke zorg. En ik wil het hier we mededeelen, dat ik voornemens ben in de vol gende maanden, meest des Zondags, al onze leden te bezoeken om hen te bemoedigen er. te versterken. Onze openlijke vergaderinger. moeten naar buiten werken, maar er is ook nog werk naar binnen te verrichten. Doch it ben de eenige niet, die dit werk verrichten kan Gij kunt het allen in meerdere of mindere mate gij zijt er allen toe geroepen. Doet dan wat ge kunt, een ieder in eigen kring". In het bijzonder wees Spr. hier ook op de noodzakelijkheid van de vorming van jongelin gen- en jongedochtersvereenigingen, waarvan de leden elkander tegen verleiding en bespot ting steunen kunnen. Hierop sprak Ds. Wartena nagenoeg he. volgende: »VoJgaarne wilde hij aan het verzoek van den Voorzitter voldoen om ook een enkel woon: te spreken. Het was hem, zoo zeido hij, eeno groote vreugde zoovelen hier tegenwoordig te zien, waar de arbeid en strijd tegen den mach tigen vijand van ons volk zou worden hervat. Een warm woord van dank bracht hij den ge- achten Voorzitter toe, die met zoo grooten ijver den strijd in ons midden had aangebonden. Die arbeid was niet ijdel geweest. Al had men met veel tegenstand te worstelen en te leurstellingen ondervonden, toch had men reeds tot roem van God voor liefelijke vruchten tu danken, waarvan velen in die vergadering met bl'jdschap getuigen kunnen. Dit alles drong tot volhouding. Ernstig wekte de spreker hiertoe op. in eenige voorbeelden schetste hij nog de ellende door den drank veroorzaakt en wees op het gevaar dat in de aanstaande kermisweek voor deze gemeente zou aanbreken. Met de her innering aan o.ize Christelijke roeping om door de liefde van Christus gedrongen, op elkander acht tc-geven, besloot de spreker, een ieder het Apostolisch woord op het hart drukkende: »Zijt nuchteren en waak in de gebeden." Alvorens de vergadering te sluiten, vertoonde de Voorzitter de schoone plaat door den Volks bond uitgegeven »Ach vader, niet meer!" welke plaat behooilijk opgeplakt en gevernist in het vei volg in het lokaal der vergaderingen zal worden opgehangen, en las vervolgens uit de Volksvriend 1887 No. 29 een daarop pas send dichtstukje van een onbekenden schrijver voor. Eindelijk deelde hij mede, dat bij gelegenheid der aanstaande kermis Maamlag 24 en Donder dag 27 October in het tot nog toe in gebruik zijnde lokaal Sciopticonvertooningen zullen ge geven worden en dat daartoe alle leden der afdeeling worden uitgenoodigd, met vrijheidom bloedverwanten en vrienden mede te brengen. Met de toetreding van 7 leden (waaronder 5 vrouwelijke) werd de vergadering besloten. Bij het verlaten van het lokaal werd aan alle aanwezigen een blaadje »\Vee U, die zijn naaste te drinken geeft" of »Het Christendom en de drank" uitgereikt. Utrecht. Het leger des Heih dat reeds meermalen te vergeefs be proefde alliier eene afdeeling te slichten, schijnt dat plan echter nog niet optege- ren, althans jl. Donderdag bevonden zich te dezer stede weder twee officieren, ten einde te trachten een geschikt lokaal te bekomen tot het houden van oefe ningen. Door de Politie alhier is de hand gelegd op een vijftal sigarenmakers, allen werkzaam bij de heeren P. sigarenfabri kanten alhier, als verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van tabak en sigaren ten nadeele hunner patroons. Te oordeelen naar hetgeen ton hunnen weid bevonden en in beslag genomen, moet de hoeveelheid tabak, welke door hen werd ontvreemd zeer aanzienlijk zijn, te meer nog omdat enkelen hunner reeds een gedeelte van het gcstolene hadden verkocht of verwerkt. De aangehoudenen werder. na verhoor allen naar de gevangenis overgebracht ter beschikking der Justitie. Auicrongcn. Door het voortdurende natte weder zijn de planters thans ge noodzaakt in de schuren te stoken om het aardgoed droog en daardoor goed op stapels te krijgen. RarneveHl. Voor een te bouwen doleerende kerk alhier heeft men aan vrijwillige giften ruim f90U0 bijeenge bracht. Reeds heeft men voor een te slichten kerk met pastorie geschikt bouwterrein gevonden; de toestemming tot bouwen aldaar is echter nog niet verleend. Hoogland. Door Z. M. de Koning is de heer G. J. baron van Boetzelaar her benoemd als burgemeester onzer gemeente. Soestdijk. Het veldmateriëel, dat sedeit jaren bij de gedenkzuil alhier was opgesteld, is door veld-artillerie naar Utrecht overgebracht, aangezien het in zoodanigen vermolmden en vervallen toestand verkeerde, dat herstelling en vernieuwing dringend noodig is. Het zal per spoortrein naar Delft worden ver voerd, teneinde aan de constructiewerk- plaatsen in den vroegeren toestand te wor den teruggebracht, om daar na weder bij de Naald te worden opgesteld, Soest. Maandag 24 Oct. is het 40 jaar geleden dat Ds. J. J. Bos zijne in trede deed als predikant in de Hervormde gemeente alhier en gedurende dat lange tijdvak heeft hij zijne gemeente mogen dienen met de meeste trouw, liefde en toewijding, ter wijl hij ook in andere be dieningen, vooral als scriba van het Clas sicaal Bestuur vele jaren met groote be kwaamheid en ijver is werkzaam geweest. Voorzeker zal het den waardigen man op dien dag niet aan blijken van liefde en sympathie ontbreken Morgen in de vooi middag-godsdienstoefening hoopt Ds. Bos zijn veertigjarige Evangeliebe diening in het midden der gemeente te herdenken. Tecncndaal. De bakkers alhier hebben, wegens de dalende korenmarkt, bet brood met 4 cent per 5 kg. in prijs verlaagd en daardoor op 32 cents per 5 kg. gebracht. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren-, 13 Oct. Petronella Jacoba, d. van Everarders Jacobus de Ruijter en Jan netje Timmer. Stephanus Leonardus Josephus, z. van Johannes Wilhelmus Smit en Maria Elisabeth Rijks. 14 Oct. Hen- drikus Albertus, z. van Petrus Jacobus But- selaar en Aaltje Vedder. 15 Oct. Johan nes Marinus, z. van Gerrit Snijders en Maria Petronelle Meijer. -- Wilhelmina Geertruida Theodora, d. van Hendrikus Korndewal en Alijda van der Veer. Autonius, z. -an Cornelis Autonius, van Kalveen en Adriana Kortbeek. 17 Oct. Jan, z. van Derk van der Vennen en Hanna Vonno. Jan Willem Karei, z. van Jan Willem Karei Verweij en Caroline Johanna Sophia Baak. Gerard Antonius, z. van Rutgerus van 't Wel en Barbara van der Veer. Hermanns, z. van Jantje Beekman. 18 Oct. Cornelis z. van Gerrit van Duinen en Hendrika Collet. Regina, d. van Johan nes den Ouden en Elisabet van de Loodijk. 19 Oct. Hendrikus, z. van Harthger Hendrik Gerth en Alijda Diua Staal. OsDEKTRoutvD13 Oct. Carel Hendrik Callenbaeh en Gerarda Arendiua Sclmssler. SU Oct. Cornelis Koeleineij en Gerdina Maria Barbara Huurdtman. Gerrit van Kom meren en Johanna Polleman. Overleden' 13 Oct. Gerardus Wilhelmus Maria Habes Sm. Judith Maria van Wilpen 4 ra. -- 17 Oct. Geertruida Keizer 8 m. Christiaau Dieters 3 m. Chris- tiaan Jansen 23 j., ongeh. Ilermanus Jan Willem van den Broek 12 m. Hoogland. Geboren 14 Oct. Gerarda, d. van Jan Hak en Gerritje Hooft. 16 Oct. Joannes z. van Genrt van de Hoef en Margrietha Knijer. Gehuwd! 19 Oct. Arie van Dijk met Fransje Jansen. Gerrit van de Mast met Jannetje Brouwer. Overleden: 14 Oct, Martinus Hendrikus Peter van Ruitenbeek oud 6 dagen 18 Oct. Maria van de Wolfshaar oud 55 jaren echtgenoote van Antouie Ter Plaat. Lensden. Geboren 14 Oct. Cornelis, z. van Barend Duinsbergen en van Willeniina Pothoven. 17 Oct. Everije, d. van Aart vanjden Eshof en van Rijkje van de Lodijk. 9 Oct. Gerritje d. van Gerrit Versteegh en van Keeltje van den Broek. Soest. Van 620 October 1887. Geboren Albert, z. van Johannes Web ber en Elisabeth Willemsen Lamberdina, d. van Jan van den Brink en Elsje Altena. Ondertrouwd Hendrik Tammer en Grietje Smienk. Willem van de Boom en Uoenolda Virheuvel. Abraham Oosterbeek en Gerritje Batavier. Gehuwd Meuko van Velzcn en Keeltje Veldhuizen. Overleden Dirkje van Ginkel echtgenoot van Hermanus van Klooster, 34 jaar. Frans Anthonie van der Linden ongeh. 25 j. Autje Veldhuizen wed. Gerrit Veldhuizen 6U jaar. Rijkje Werkhoven 2 maanden. Wondenbcrg. Geboren: 15 Oct. Evert, z. van Gerrit Meerbeek en Erertje van Kampen. 17 Oct. Willem en Keeltje, z. en d, vau Willem Cornelis Ederveeu en Jannetje vandeGlind. Ondertrouwd 19 Oct. S:even van Maaneu weduwnaar van Jannigje van Wolfswinkel, 41 j. en Barta van Wolfswinkel, 32 j. Gehuwd: 20 Oct. Kicolaas Menke, 23 j. en Alida Hendrikse, 30 j. Overleden: 13 Oct. Mansje Homoet, wed. van Gerhardus Homoet, 69 j. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG '24 OCT. e. k. ter. Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG den 24. OCT. aanstaande, 's namiddags van halftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van hel Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeyen van geiden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 24 October aan staande, des namiddags ten één ure. Amersfoort, den 19. Oct. 1887. De Burgemeester venrnoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN VVIJCK. MARKTBERICHT. Amersfooit., 21 Oct. Tarwe f 00.0— a 1" 0.00 Rogge f 4,40 k f4,80. Boekweit f5,50 a f5,70. Appels 2,00 a f 4.00. Peren f 4.00 a f6.00. Aard- appelen 11.50af2.00 de HL. Hoendereieren f5.00 a f6.00 de 100 stuks. Boter f 1,30 a f 1,45 per Kilo. Kaas f 0,a f0,-- Biggen f6.00 a f9.00. Schram men f 10.a f16.00. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG.' Twee gouden oorbelletjes. Rechthebbende vervoegsn zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. gegarandeerd zuivere, dagelijksch versch verkrijgbaar tegen Schiedamsche marktprijs, thans 53 Cent per kilo, franco aan Spoor of Boot. In het Schie damsche gist-hoofddepöt bij D. ZOET MULDER, Utrechtsche straal Amersfoort. van het huis BOUTTILLIER G. BRUNDftCo. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we der verkoopers (zonder accijns) naar de V' gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Alle soorten a f0.35 p. flacon. Geïmpotteeid van het hits CARCIA DEL SALTO. van het huis LOUIS BEKMAXN te Coblenz. BA0UR CENEAC, SL JULLIEh, PAUELLAC p. anker f2845, p. flesch f 0.801.20. f 1.50 per flesch. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. Nu de winter nadert vesti gen wij beleefd de aandacht op onze waarin 1700 verschillende werken waarender van de beste en meestbekende schrijvers. Abonnementsprijs per jaar 6. halfjaar - 3.50 per 3 maanden - 2.50 Binnen kort verschijnt een supplement opden Catalogus. Onder aanbeveling, Snelpersdruk van A. M. SLOTHOUWER Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 6