nieuwe Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Voor Bregenz. „IDA BOY—Ed, AAN OH GEACHTE ABONNENTEN! N. 86. Woensdag 26 October 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: LIEFDE of PLICHT?" BINNENLAND. BUITENLAND. Feuilieton. AMERSFOORTSCHECOUBAN Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Niettegenstaande de vrij aanzienlijke oplage van ons PREMIEWERK: kwamen wij door de talrijke aanvragen, verscheidene exemplaren te kort, waar door wij vele abonnenten, die hunne be stelling te laat inzonden, moesten teleur stellen. Om ook dezen te bevredigen, verschijnt een nieuwe druk, en wordt nogmaals de inteekening aan ons bureau opengesteld voor den geringen prijs van 40 cents. Den lsten November zal BOYEd's Liefde of Plicht?(tweede druk) aan de inteekenaren kunnen wor den afgeleverd. De sneltrein van den Centraal- spoorweg werd jl. Vrijdagavond nabij Elburg plotseling tot staan gebracht, doordat een der reizigers in de 3e klasse gebruik had gemaakt van de noodrem. De conducteur, vergezeld van een inspec teur en den stationschef van Elburg, spoedden zich naar den waggon waar het signaal gegeven was. Het bleek, dat de ooizaak gezocht moest worden in een oneenigheid omtient het al of niet- sluiten van een der raampjes. Een der passagiers had met geweld zijn wil willen doordrijven en den anderen met zijn stok bedreigd, waardoor deze het geraden vond van het noodsein gebruik te maken, teneinde hulp te verkrijgen. De zaak zal nader onderzocht worden, teneinde te kunnen uitmaken of dit geval behoott onder degene waarvoor het werktuig is bestemd. De reis werd voort gezet in gezelschap van een der beambten de eigenaar van den stok liet intusschen verdere bedreigingen varen. Door het uitvoerend comité voor de Nationale tentoonstelling voor oude en nieuwe Kunstnijverheid, in 1388 te 's Gravenhage te houden, is besloten een wijziging te brengen in het programma, die zeker aan de inzenders zeer aange naam zal wezen. Terwijl aanvankelijk was bepaald, dat de bekroonden diploma'szouden ontvangen van verschillende waarde, is thans beslo ten, dat die onderscheidingsteekenen zullen bestaan in gouden (verguld zilve ren), zilveren en bronzen medailles, die geslagen zullen worden op den eigen stempel van het comité. De bekroonden zullen dhs hun medailles in natura ont vangen. De commissaris van politie te Leeuwarden vestigt door middel van het Algemeen Politieblad de aandacht op de bedriegelijke handelingen van personen, te Amsterdam naar het schijnt gevestigd, die vee koopen op markten en het op een aangewezen stal doen brengen, onder belofte aldaar na een paar uren te zullen betalen. Vóór het verstrijken van dien tijd verkoopt de kooper bedoeld vee in den stal aan een handlanger, die het op de markt te gelde maakt. Bij onderzoek blijkt dan, dat beiden zich hebben ver wijderd, en wordt als aanduiding toege voegd, dat die lieden handelen ook met hunne medeplichtigen door het gebruike lijk over en weer bieden met handslag. De verkoopers zullen dus op hunne hoede moeten zijn als zij niet willen opgelicht worden. Bij bekkenslag wordt te Deutichein thans door verschillende slagers het rundvleesch voor 17 en 18 centen per 5 ons uitgevent. De Regeering heeft voorgesteld het verbod tegen het visschen met den wonderkuil in de Zuiderzee met twee jaar te verlengen, in afwachting van nadere uitkomsten der proefvisscherijen, ook met behulp van een aan te stellen wetenschappelijken adviseur. Omtrent het tabaksgewas schrijft men ons ïDit jaar worden in de Betuwe veel minder zuigers geoogst dan vorige jaren de oorzaak hiervan is, dat de lage prijs, welke men er voor bedingt, de moeite niet loont. Met het drogen van het aardgoed ging het de laatste weken niet voorspoedig, hetwelk aan het vochtig weer moet worden toegeschrevenalleen door in de schuren te stoken, krijgt men het aardgoed op stapel. Het gele zandgoed is reeds overal afgeleverd." Het weekblad Vooruit", officiéél orgaan van de Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden, bevat een ontwerp- adres, te richten aan de Tweede Kamer, i met verzoek den kantoorbedienden vrij- stelling te verleenen van de patentbelas ting. Den lOen November hoopt een oud strijder van Waterloo zijnen 95en verjaardag te vieren, nl. de oud-dirigee- rend officier van gezondheid 2e klasse der zeemacht J. C. Dumont, ridder van de Eikenkroon en ridder 3e klasse der Russische Stanislasorde, wonende te i Delft. Ook aan den Tiendaagschen veld tocht in 1830 nam hij deel. Naar men verneemt zal, ter her denking van Vondel's geboortedag, door het Nederl. Tooneel eene buitengewone voorstelling te Amsterdam gegeven wor- den van den «Gysbreght van Aemstel." j De anti-revolutionaire kiesvereeni- ging «Nederland en Oranje" te Helder, heeft tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in het hoofdkies district Alkmaar gesteld jhr. C. Hartsen. De eerstvolgende oproeping van jongelingen bij het instructie-bataljon te Kampen is bepaald op 16 November, zijnde de laatste in dit jaar. Werd dezer dagen Maassluis als plaats vermeld, waar op het gebied der politie een zonderlinge toestand bestaat, zeker had men daarbij een gemeente in haar nabijheid mede kunnen noemen, namelijk Brielle. Aldaar bestaat de ge heele politiewacht uit een commissaris van politie en één agent. Wel zijn er 's nachts nog twee nachtwakers in functie, maar daar deze lieden den ganschen dag in 't touw zijn (zij werken namelijk in de touwslagerij) kan men van hen niet veel dienst verwachten. Ernstig wordt er dan ook door den burgemeester bij den Gemeenteraad op aangedrongen, om één agent van politie meer aan te stellen. Bij de behandeling der begrooting voor 1888 zal een voorstel daartoe in behandeling komen, Uit Arnhem deelt men mede, dat de gen.-m. J. C. J. Smits, commandant van het kon. mil. invalidenhuis Bronbeek, zeer ernstig ziek is, zoodat men, met het oog op zijn hoogen leeftijd, het ernstigste vreest. De heer Oscar Carré, die thans met zijn circus te Keulen vertoeft, is voornemens in de maand November te Groningen eene reeks voorstellingen te geven. Volgens de Sport zou de heer Carré een groot verlies geleden hebben, doordat zijn zeer beroemd schoolpaard Mahmoud, een geschenk van H. M. de keizerin van Oostenrijk, te Keulen bij het nemen van een sprong het rechter voorbeen brak. In een gehouden vergadering van commissarissen der Koninklijke Neder- landsche Locaal-spoorwegmaatschappij is besloten, de lijnen EpeHattem en Apel doornDeventer, zoo mogelijk, op den zelfden dag in exploitatie te brengen, kan het zijn op 15 November a. s. De vStaats-Courant" bevat een staat van nalatenschappen, berustende bij de weeskamers te Batavia, Samarang en Soerabaija, waarvan de saldo's, als de som van f250 niet te bovengaande, door de daarop rechthebbenden ook kunnen worden opgevraagd en ontvangen in Nederland bij het Ministerie van Koloniën. De uitkeering van eene nalatenschap in Nederland zal niet eerder geschieden, dan nadat van het Indisch bestuur bericht zal zijn ontvangen, dat zich nader geene schuldeischers bij de weeskamer hebben aangemeld en het Ministerie van Koloniën tot betaling van het saldo kan overgaan. Het verblijf van den graaf van Parijs trekt te Dordrecht nog altijd nieuwe bezoekers. Wie dit echter zijn, I was ons, in weerwil van al onze pogingen J om daar achter te komen, onmogelijk te ontdekken en geen wonder, want, behalve voor hen, die het weten moeten, luidt het wachtwoord«voor ieder ander strikt geheim". Slechts enkele namen kwamen ons ter oore, als: markies d'Audiffret Pasquier, Camille Dupuy (beiden tot 's graven gevolg behoorende), baron de Razinel, baron Ergnoul Rignout, de heer le Trésor de la Rocqe, ancien 1 conseiller de l'état, de heer Picqemal I en de heeren René Renard en René Hardel, beide laatsten uit Nancy. I Volgens de Kreuz. Ztg. zouden, behalve verschillende aanzienlijke Orleanistische senatoren en afgevaardigden, ook drie prinsen van den bloede, de hertog van Nemours, de Prins de Joinville en de hertog van Chartres, te Dordrecht zijn. De door ons ingewonnen inlichtingen weerspreken echter deze laatste bewering. In geen geval hebben zij althans hier overnacht. Verscheidene der bezoekers vertrekken reeds denzelfden dag, kort nadat zij gekomen zijn. Zijn wij wel ingelicht, dan zal de graaf Zaterdag of Zondag over Vlissingen naar Engeland vertrekken. D. Ct. Zondag heeft te Woodford, in Ierland, een meeting plaats gehad der nationale Ligue, alhoewel die door de politie was verboden. Zij diende, om te protesteeren tegen de uitzetting der boeren van het land van markies Clanricarde. Onder de sprekers bevond zich o. a. Wilfrid Blunt, de advocaat, die indertijd Arabi Pacha verdedigde. Hij beklom, trots het verbod van de politie, het spreekgestoelte, die hem daar, niettegenstaande den heftigen tegenstand van Lady Anne Blunt, mrs. Rowlands en anderen, aftrok. Blunt werd gearresteerd, waarop een verwoed gevecht tusschen het volk en de politie ontstond. Er zijn dertig gewon den. O. a. is een politie-agent gearresteerd, die weigerde tegen het volk te vechten. Voor het politiegerecht gebracht, werd Blunt gevraagd niet meer als spreker op te treden bij verboden meetings. Toen hij weigerde, werd hij in de gevan genis opgesloten te Woodford, waar Lady Blurit zijn gevangenschap deelt. Gladstone, die een koude gevat en zich vermoeid heeft op zijne reis naar Nottingham, waar hij eene rede hield, heeft gedurende eenige dagen het bed niet verlaten. Thans is zijn toestand veel verbeterd. De mobilisatie van het 17e legerkorps in Frankrijk, waarvoor de Kamers 7,400,000 frs. hadden toegestaan, heeft slechts 5,400,000 frs. gekost. Volgens de tFigcCro" is te Fredensborg door Rusland een verbond gesloten met België, Nederland, Zweden en Denemar- Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. naar HERMANN LINGG. 20) Nogmaals verzocht de monnik om haast te maken. Men ,hoorde aan den oever eene klok. Daar moest het kloos ter zijn. Hij beval de dienaars de baar op te nemen, maar Marfisa trad hem als eene toornige leeuwin tegemoet en riep: Wie hem mij ontnemen wil is des doods! Hier is mijne huwlijkssponde. Hier is mijn gade, van wien ik mij niet meer scheiden zal. Allen, die haar aanzagen, huiverden. Flanquin riep thans de dienaars toe: »Gij zult den oever niet meer kunnen bereiken, als gij de baar mede nemen wilt. Laten wij alleen op onze redding bedacht zijn en den doode aan de golven overlaten. Het is hier diep genoeg voor een eerlijk graf. Voor het laatst keerde hij zich tot Marfisa en vraagde: «Moet het dan zoo zijn, mijne meesteresse?" Zij zeide niets; maar wenkte hem toe heen te gaan. «Nu danzeide Flanquin, de fakkel voor haar neerwerpend, »hier leg ik hymen's fakkel voor uw voeten; maar bij dit huwelijk kan ik u niet verder bedienen. Ik ga heen. Adieu Daar siste iets door de lucht en in 't zelfde oogenblik sloeg een bom op 't ijs neer, zoodat de splinters in 't rond vlogen, en rolde toen verder naar het donkere meer. De manschappen eener Zweedsche batterij, die den weg bezet hielden, hadden de fakkels gezien en gedacht dat er vijanden naderden. De jonge gravin Montfort was getroffen door de splinters van het ijs, bezwijmd in de armen harer dienaars gezonken en door hen weggedragen. Flanquin en de monnik volgden. De laatste wendde zich nogeens om en gaf zijn zegen over de plaats waar Marfisa met het lijk van Wrangel was achtergebleven. Zij boog zich over het lijk en zeide «Nu zijn wij alleen! Nu zijt ge niet boos meer op mij. Van die trotsche lippen komt nu geen smaad meer. Nu kan ik u kussen. O! waarom hebt ge mij niet lief gehad. Heviger en heviger werd de wind en reeds hoorde men het kraken van 't ijs dat door 't golvend water werd los ge slagen. Marfisa sprong op en greep de nog brandende fakkel. «De storm komt!" riep zij. «Het wordt lente. Gij mijn bruiloftsfakkel, gij fakkel des oorlogs, gij waart de vlam, die mij op al mijne paden hebt voorge licht Verlicht voor mij nog eenmaal de wereld en mijn laatste pad De fakkel ging uit en het was enkel duisternis rond haar, nader en nader rolden de golven en de ijsbedekking barstte. «Heer, red mij van het leven!" klonk Marfisa's stem onder het huilen van den storm en de stroom vervulde hare bede en haar lot, sloeg hare golven schuimende over haar en verzwolg de levende met den doode. In denzelfden nacht reed Wrangel door het veroverde Bregenz. Zijn zegepraal en den behaalden buit; maar ook zijn verlies was groot. De stad werd overge geven aan plundering; huizen werden verbrand, en de afschuwelijkste moorden gepleegd. Somber reed de overwinnaar rond; hij had gehoord dat Falkenburg op den berg door de kogels der lands verdedigers gevallen was, dat zijn zoon zwaar gewond was. In de vesting hoorde hij dat men hem naar het St. Annaklooster had gebracht, dat Pia Montfort hem vergezeld en den weg over het meer had genomen. Wrangel was verbaasd over deze stoute daad. Men verhaalde hem dat jaren geleden een stoet carnavalhouders ook zoo had gedaan Er was echter mist opgekomen, de gemaskerden waren ver dwaald en te Inselstadt terecht gekomen. Wrangel reed nu naai het klooster, onderwijl viel hem in dat hij in Zweden eens over een bevroren sond was gereisd. sik dacht aan de onmetelijke diepte onder mij en bad. Mijn oud, dierbaar Zweden, zal ik u ooit weerzien? Gedurende deze alleenspraak, viel zijn blik op de aan de overzijde gelegen gletschers van het Grauwbünder- en Appenzeller gebergte. Het was helder der geworden, maar de storm suisde nog in de lucht; een weemoedig gevoel overweldigde den krijgsman. «Zóó zien er thans ook uw sneeuw- koppen uit Noordland, gedurende het heldere, stille middernachtelijk uur. Hoe rustig is 't nu na dien woeligen striid. Ja het was een harden woeligen strijd van Leipzig en Lützen af tot op heden. Dood zijn de helden, dood is Gustaaf Adolf, Bernard von Weimar en Mannsfeld, allen slapen zij reeds den langen slaap. Alleen ik sta nog daar; maar ook mijn tijd komt; hun geesten naderen mij en roepen mij reeds. Toen hij in het klooster gekomen, den dood van zijn zoon van Pia Montfort vernam en toen zij als het beeld der onschuld voor hem stond dacht hij aan de liefde van den gestorvene voor haar en overviel hem den schrikkelijksten weemoed. Tevens ontwaakte weer zijn toorn tegen Heltmann. Hij gaf bevel hem voor hem te brengen voor hij zoude ter dood gebracht worden, want aan hem wilde hij zijn woede koelen. De troepen werden voor het klooster en carré opgesteld, Wrangel en zijne officieren traden in 'l midden. Zonder vrees trad Heltmann voor. Met een trotschen bhk mat hij zijn dood vijand; hij wist wat hem te wachten stond. »Je verraad heeft aan twee mijner officieren het leven gekost." Zoo begon Wrangel, «de schimmen van twee jonge mannen klagen u aan." «Dat is waai" zeide Heltmann kalm. «De bloesems zijn geplukt de takken zijn van onze stammen gebroken. Maakt het nu maar heel kort met mij." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1