en rij, Advertentiën. Wegens spoedig vertrek Ofücieele Publicatie. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. terstond te huur: ken. Dit verbond za) ter openbare kennis worden gebracht, zoodia Rusland den tijd gekomen acht om stelling te nemen tegenover Bulgarije. Uit Weenen meldt men aan de tTimes" dal de revolutionaire beweging op de Servische gienzen steeds bedenke lijker vormen aanneemt. Op verschillende punten verzamelen zich Bulgaarsche uit gewekenen om een inval in Bulgarije te doen. De Poi te neemt strenge maatrege len om de politieke agitatie in Macedonië, die waarschijnlijk door Rusland wordt gesteund, tegen te gaan. Te Massowah is bevel ontvangen 3000 kanteelen aan te koopen. Hamed Kantibey is met den aankoop belast. In de gevan genis aldaar bevindt zich een Griek, Lilla genaamd, die, naar gezegd wordt, een zeer belangrijk deel genomen heeft in het aanvoeren der Abyssiniërs in den voor de Italianen zoo noodlottigen over val te Dogali. Brieven uit Tanger melden, dat de verbeterde gezondheidstoestand des Sul tans van Marokko niet zonder invloed blijft. De handel herleeft en de moorde naars en kwaadwilligen verdwijnen. De Sultan heeft een gouverneur doen gevan gen nemen, die mvn verantwoordelijk acht voor den moord op den Franschen kapitein Schmidt gepleegd. De Sultan is geneigd aan Frankrijk alle gewenschte verklaringen te geven. Nog eens «le Kermis. De meeste onzer lezers zullen uit de laatste nummers onzer Courant zeker de overtuiging geput hebben, dat wij tot de bepaalde voorstanders der Kermis behoo- ren. Toch bedrogen zij zich daaiin, n.l. in zooverre, dat zijn wij al geen bepaalde voorstanders, wij ons toch ook niet onder de tegenstanders van deze gelegenheid tot volksvermaak rekenen. Het volk heeft toch zeker ook het recht zich te verma ken en wanneer nu daartoe gepaste gele genheid wordt gegeven en door doelmatige maatregelen de overheid de vergunning er zooveel mogelijk buiten wordt gehou den, dan zien wij daarin volstrekt geen kwaad. Een bezoek aan het theater Cham- bly zal toch niemand hinderen. Integen deel, wij durven het gerust aan te be velen, overtuigd, dat men er zich koste lijk zal vermaken. De meeste der pro- ductiën toch zijn geheel nieuw. De heer Chambly is een uitstekend prestidigita- teur en heeft daarbij het voorrecht zijn toeren op eene prettige wijze voor te dragen. De toeren der gymnasten zijn stout en toonen eene aan het volmaakte grenzende behendigheid. Nooit zagen wij vlugger en bevalliger bewegingen op de loshangende telephoondraad, dan door de jongejuflV. Dixon. De koddige voorstel lingen der honden en apen van den heer Wery achten wij genoegzaam bekend, dan dat eene aanbeveling nog noodig zij. Een buurman van bovengenoemd theater de Salon Bonefang, reeds in ons vorig nummer besproken, is mede een bezoek overwaard. liet optisch bedrog is wezenlijk alleraardigst en niet velen zullen het snappen, hoe eene gipsen buste met leven wordt bezield. Niemand vergete voorts een bezoek te brengen aan den kleinsten man op de kermis. De kleine Johan Badard is werkelijk een aardig ventje, weet zich netjes voor te doen en neemt daardoor al dadelijk ieder voor zich in. Wat de inrichting der tent betreft, beantwoord deze geheel aan hetgeen wij uit de attesten van sommige heeren burgemees ters en politie-commissarissen opmaakten. Het inwendige is netjes en geschikt er net publiek te ontvangen. De verdere amusementen op den Hof bepalen zich tot een sterke dame: de Koningin der Krachten in gezelschap van een degenslikltende arabier, twee schiettenten, alwaar liefhebbers der edele kunst een aantal echte Goudsche kunnen vei brijzelen, een kijkspel, bene vens de onontbeerlijke poffertjes en wafelkramen. Dat Dekkers lekkere broe dertjes bakt en van geen kunstboter we ten wil is bekend, een voorbeeld dat trou wens hij de firma Wagendrever navolging vind. Jammer is het, dat ook voor deze kramen het verbod om langer dan tot 11 uur open te blijven in al zijn streng heid wordt, toegepast. Is deze maatregel voor café's, herbergen enz. zeer aan te bevelen, wij zien er het nut niet van in deze tot de poflertjes- en wafelkramen uit te strekken. Wanneer men nu toch te elf uur in een feestelijke stemming maar met ledige maag het eene of andere spel verlaat zijn de vuren reeds gedoofd en de tenten gesloten. Of een bordje poffertjes de menschen ook rumoerig zou maken? Wij gelooven het tegendeel. Dat voorts de draaimolens niet ontbreken op IJof en Appelmarkt zal ieder, al komen wij er ook nu pas mede aan, reeds lang begrepen hebben. Ook onder de kramen met snuisterijen, zoetigheid en andere ingrediënten vinden wij menige oude bekende, a! wordt hun aantal van jaar tot jaar kleiner. Sportsmen, die hun hals, armen of beenen liever niet op een gewone bi- of tricycle wagen, kunnen in de Amerikaansche Wieliijderstent hun hart ophalen en mocht door de beweging hun honger zijn opgewekt zich in de Windsteeg op oliekoeken tracteeren, of zich het verleden, heden en de toekomst laten vertellen. Ook een goede maagvulling! Een ondernemend stadgenoot heeft mede van de kermisweek gebruik gemaakt om de aandacht van het publiek op zijne zaak te vestigen. Want het kan wel haast niet anders of ieder die den Hof eens rondwandelt moet de étalage van de beddenwinkel „de Rooster" in 't oog vallen en niet velen zullen ons tegen spreken, wanneer wij beweren dat deze aan smaak en sierlijkheid eene groote mate van deugdelijkheid paart. Ten slotte brengen wij onze lezers nog de Café-concerts op heden en Vrijdag avond in het Café de Arend en morgen, Donderdagavond in Amicitia in herinne ring, en wenschen hen verder een pret tige en voor zoover het noodig is ook een voordeelige kermis. Tusschen de Nederlandsche luci fersfabrikanten is een contract gesloten, waarbij bepaald is, dat slechts drie fa brieken te Eindhoven, Amersfoort en Apel doorn, zullen in werking blijven. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gemeente 's voor middags half tien en 's namiddag vijf uur geleid worden door Ds. Groeneweg, van Rotterdam. Zondag jl. maakte Ds. M. J. Bouman aafl de doleerende gemeente alhier be kend, dat de volgende giften waren ingekomen: eenige materialen voor het bouwen der kerk, een tafel voor het avondmaal en 50 stoven. Tevens maakte Z.Eerw. bekend, dat hij voortaan gere geld Donderdagsavonds te 7 uren voor de gemeente zal optreden in de voorma lige kazerne. De rechtbank te Utrecht deed jl. Maandag onder meer uitspraak in de navolgende zaak: H. H„ J. H., G. H., C. H. en J. v. E., allen wonende te Amersfoort, bekl. van wederspannigheid door meer dan twee personen met vereende krachten tegen ambtenaren, werkzaam in de rechtmatige uitoefening hunner bediening, aldaar ge pleegd, veroordeeld de le bekl. tot 14 dagen; 2e en 4e bekl. ieder tot 7 dagen gevangenisstraf; de 3e en 5e beklaagde vrijgesproken. De heer jhr. mr. A. M. C. Sand- berg heeft voor de benoeming tot regent van het St. Pieters- en Bloklandsgast huis bedankt. In de sedert twee jaren aanhangige zaak der herziening van het plaatselijk be lastingstelsel is in de zitting van den ge meenteraad van gister gedeeltelijk eene be slissing genomen. Het voorstel van den heer de Koningh tot vervanging van den bestaan- den hoofdelijken omslag door eene belasting naar het inkomen, is verworpen. Aan dit besluit ging nog eene vrij uit gebreide discussie vooraf. De heer de Ko ningh verdedigde met klem zijn voorstel. Hij betoogde, dat zijn voorstel tot grondslag heeft het billijkheidsbeginsel, het beginsel der rechtvaardigheid ook in belastingzaken. Daarentegen gaan de beide andere voor stellen, van B. en W. en van de raadscom missie, uit van eene fictie de fictie, namelijk, dat de huurwaarde een geschikten grondslag oplevert tot berekening van de draagkracht van den belastingschuldige. Spr. verwachtte van geen dier beide voorstellen veel heil zij zullen de gebreken van den bostaauden hoofdelijken omslag niet opheffen, maar de bestaande ongelijkmatigheid in de- verschil lende aanslagen eenvoudig verplaatsen. Dit gevoelen werd door Spr. nader ontwikkeld in eene uitvoerige critiek van de beide te genvoorstellen. Met nadruk kwam Spr. er tegen op, dat men als argument tegen zijn voorstel aanvoert, dat eeuc inkomsten belasting de gegoede ingezetenen uit de ge meente zou vordrijven. I)e motievon, waar door men genoopt wordt zijne woonplaats hier of elders te kiezen, zijn over het alge meen van geheel anderen aard: familie-re- latiën, ambtelijke betrekking, beroepen of bedrijven zijn het, die de keuze der woon plaats bepalen. Tegen het adres van inge zetenen, wuarvnn do conclusie ten slotte daarop zou neerkomen, dat de neringdoen den op zich namen om meer te betalen in de belasting dan waartoe zij in billijkheid verplicht gerekend kunnen worden, voerde Spr. het woord aan van mr. N. G. Pierson „Wie in verhouding tot zijn welstand te wei nig betaalt, ontvangt om zoo te spreken een aalmoes van hen die te veel betalen, en hetgeen mij verwondert is niet, dat er man nen zijn wie het ontvangen van zulk een aalmoes ergert, maar dat niet alle welge- stelden als één man zich verheffen om don staat (in casu do gemeente) toe te roepen Wij zijn van uwe aalmoezen niet gediend, sla ons aan naar ons vermogen." De heeren Groockewit en van Zijst ver- dedigdon de slotsom, waartoe de raadcom- missie gekomen was. Hoewel eenstemmig van oordeel, dat in theorie eene belasting op het iukomen de meest billijke en juiste is, heeft zij toch gemeend de toepassing van dat be ginsel in deze gemeente te moeten outraden met het oog op de eigenaardige omstandig heden, waarin Amersfoort verkeert. In Amers foort is de gegoede middenstand zeer weinig talrijk. Een inkomsten-belasting zou dus voor een groot gedeelte gedragen moeten worden door een klein aantal zeer gegoeden, die zich het gemakkelijkst kunnen verplaatsen; vermindert die groep van belastingplichtigen door vertrek van enkelen hunner naar elders, dan is het onvermijdelijk gevolg, dat de percentage der belasting moet verhoogd wor den, om in het deficit te voorzien, en dat zal drukken op de talrijke groep der min vermogenden. Dat is voor de commissie het overwegende motief, oin tot niet-invoering van eene inkoinsten-bela-ting te adviseeren en verbetering vau het bestaande stelsel aan te bevelen. Namens het dagelijksch be stuur, wederlegde de voorzitter de critiek van den heer Koningh op het voorstel van B. en Wr. Dat voorstel was geenszins een doublure van de personeele belasting, zoo als de heer de Koningh het had genoemd, maar trachtte integendeel een correctief aan te brengen tegen den onzuivcren druk van het personeel. Tegenover bet beroep op het besluit van den Utrechtschen gemeenteraad tot invoering van eene inkomsten-belasting wees de voorzitter er op, dat daar het per soneel juist nagenoeg uitsluitend tot grond slag diende voor bet equivalent en dat de percentage der nieuwe belasting daar veel miuder drukkend was dan het hier zou moe ten zijn: l'/,0 pCt. iu Utrecht tegen 3Va in Amersfoort. Het einde van de discussie was, zooals reeds gemeld werd, dat art. 1 van het voor- stel-de Koningh verworpen werd met 11 stemmen tegen één, die van den voorsteller. Het ontwerp werd daarna ingetrokken. Het voorstel van B. en W. zou daarna in be handeling komen, met de daarop door de commissie voorgestelde amendementen; doch op voorstel van den heer van Burgsteoden, door den voorzitter gesteund, werd de be handeling daarvan tot de volgende vergade ring verdaagd. Voor deze zitting was namelijk nog de begrooting voor 1888 op de agenda ge plaatst, waarvan de afdoeniug meer urgent werd geacht. De verschillende bijlagen van de gemeentebegrooting de begrootingen van de dd. schutterij, het burgerweeshuis en het burgerlijk armbestuur, werden goedgekeurd, Bij de behandeling der gemeentebegrooting zelve lokten enkele detailpunten debat uit. In bet algemeeu had de heer van Lanschot Hubrecht zijne stem gemotiveerd tegen de trnetementsverlioogiugen, die waren voorge steld, met het oog op den financieelen toe stand der gemeente. De voorzitter trachtte wel den indruk weg te nemen, dat die on gunstiger zijn zon dan verleden jaar; maar het staudpuut van den heer Hubrecht ten opzichte der voorstellen tot tractements- verhooging bleek door de meerderheid te worden gedeeld. De eenige verhooging, die werd toegestaan, was eene van f 1000 voor den opzichter van de gemeentewerken. Ver worpen werden daarentegen voorstellen, om de jaarwedden van de 3e, 4e, en 5e ambte naren ter secretarie ieder met f 10 0 te ver- hoogen. Een voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de verordening op de plaatselijke politie, met het doel het verleenen van be zoldiging mogelijk te maken aan een persoon, die den commissaris van politie op het bureau assistentie verleent, werd verworpen, omdat men niet op deze wijze gelegenheid wilde geven tot het opnemen van een inspec teur in de organisatie, waar de raad zich bij herhaling tegen had verklaard. Een voorstel, om voor één jaar den commissaris eene toe lage van f 200 te verleenen, opdat hij zich zou kunnen doen bijstaan in de werkzaam heden op het bureau en zoodoende meer tijd zou over hebben voor 't eontroleeren van de agenten, werd mede verworpeu, nadat uit do inlichtingen van den burge meester gebleken was, dat men zich van de verbetering van het toezicht op straat, die hierdoor was te verkrijgen, niet veel moest voorstellen. Voor de bezoldigiug van den directeur der gemeentereiniging is een nieuwe regeling vastgesteldzij zal voortaan be dragen f1000 benevens 2'/, pet. van de opbrengst van de verkoop der meststoffen. Op eene vraag, reeds in de afdeelingen gedaan thans door den heer de Koningh herhaald, om voortaan de vergaderingen van den raad des avonds te houden, gaf de voorzitter teu antwoord, dat hij trachten zou zooveel mogelijk daaraan te voldoen. Indien men thans niet in eene bijzondere week verkeerde de kermisweek zou waar schijnlijk reeds ditmaal begonnen zijn met het houden van eene avondvergadering. De heer de Koningh droeg de zaak der verbreeding van het Smallopad, dat z. i. altijd een hoofdweg blijven zal van het noordoostelijk deel der stad naar het station, nogmaals op aau B. en W., die zich reeds bereid hadden verklaard tot het voeren van onderhandelingen met de betrokken eigenaren. De heer Visser lokte de verklaring uit, dat door B. en VY. wordt overwogen eene wijziging van de verordening op de markt- gelden iu dien zin, dat van de kooplieden die mot hunne op den Hof uitgestalde goe deren de iu de gemeente gevestigde nering doenden concurrentie aandoen, een staangeld zal worden geheven. Aan de vaststelling der begrooting ging uog vooraf de vaststelling van eene verorde ning tot regeliug van het gebruik maken door derden van de aan de gemeente be- hoorende heidegronden. Een iu 1854 ge maakte regeling is in onbruik geraakt door den verkoop van de heidegronden, die de gomeente destijds bezatnu het uitgestrekte terrein van den Leusderberg in 't bezit der gemeente gekomen is, was een nieuwe rege ling noodig. Daarbij is bepaald, dat tegen betaliug van eene jaarlijksehe retributie aan ieder, die daartoe aanvrage doet, vergunning kan worden verleend tot het steken vau plaggen, het maaien en beweiden van de aan de gemeente behoorende heidegronden evenzoo tot het graven van grint tegen be taling van f0,6U per M1. Als opbrengst van deze retributiën is een bedrag van f 200 op de begrooting gebracht. De begrooting is vastgesteld tot een be drag van f175,923,70 in ontvangsten en uitgaven. Do sluitpost voor onvoorziene uit gaven bedraagt f3620,84. Den heer D. Gerritsen is een gedeelte grond aan de Koningspoort in doorloopende huur afgestaan tegen betaling van f 40 huur per jaar, ten einde hem in staat te stellen de hem toebehoorende vier hooibergen, die daar krachtens vergunning staan, te vervan gen door een met pannen gedekte schuur. Een verzoekschrift tot het plaatsen van een lantaarn achter het gebouw der hoogere burgerschool moest, als ongezegeld, op zijde worden gelegd. De voorzitter deelde intus- schen mede, dat verbetering iu de openbare verliehtiug op die plaats zal worden aange bracht. Utr. Crt. Jan. 't Is toch wat te zeggen, dat er bij het werkvolk in 't algemeen zoo weinig ontzag is voor hun patroons. Piet. Nu ik zal je weieens gauw ver- rtellen, hoe dat komt. De werkman denkt «Ik kan glasblazen, of ik kan een gan- schen dag met mijn voeten in 't water «staan te werken, en dat kan mijn «patroon nietwaarom moet hij nu als «een heer leven en ik niet?" J. Wel zoo. Zou het hem daarin zitten P. Daar kun je vast op aan. Kijk maar eens bij de hoogere standen, hoe daar ieder ondergeschikte zijn meerdere eert. J. Heb je dat opgemerkt? P. Wel zeker. En dat is natuurlijk ook. De werkman ziet gewoonlijk niet in, hoeveel verstand er noodig is om een geheele zaak te besturen maar de ambtenaar erkent in zijn inspecteur, de onderwijzer of leeraar in een lid van de commissie van toezicht, een commies aan een ministerie in zijn referendaris zijn meerdere in ontwikkeling en kennis. J. Het doet me plezier, dat je 't me zegt. Ik had altijd gedacht, dat het van 't geld kwam. Utrecht. In eene jl. Zaterdagavond alhier gehouden vergadering, door de Commissie uit de burgerij tot bevorde ring der stichting van het nieuwe Uni versiteitsgebouw, werd o. m. besloten aan het dagelijksch bestuur dezer gemeente kennis te geven, dat de vergadering ten volle instemt met de wijze waarop de onderhandelingen met de regeering wer den gevoerd en vertrouwt dat B. en W. zullen blijven vasthouden aan de tot dus ver gevolgde gedragslijo. Den heer J. N. W. C. A. Ruygrok, directeur der Volkszangschool alhier, werd jl. Zaterdagavond, naar aanleiding van zijn aanstand vertrek naar Baarn, eene aangename verrassing bereid. Bij gele genheid namelijk van een afscheidsfeest, dien avond door zijne leerlingen ter zijner eere in het gebouw van Njjverheid alhier gegeven, werd hem door dezer een fraaie muzieklessenaar aangeboden, waarbij een naamlijst in calligrafisch schrift was ge voegd der schenkers. Nadat hierop de heer van Beusichem een warm woord had gesproken, dankte de heer Ruygrok voor het hem aange boden geschenk en gaf daarbij de ver zekering, dat de tijd die hij aan de school verbonden was, bij hem steeds in aangename herinnering zoude blijven. Op de oudegracht alhier geraakte jl. Maandagavond, bij het spoelen van eenig waschgoed, eene nog jeugdige vrouw te water en verdween onmiddellijk in de diepte. Hoewel dadelijk alle pogin gen in het werk werden gesteld om haar te redden, mocht men hierin echter niet slagen. Eerst eenigen tijd later werd zij levenloos opgehaald en naar hare woning gebracht. De ongelukkige was gehuwd en moeder van twee kindertjes. Soest. Het was Zondag een blijde dag voor de Hervormde gemeente van Soest. Haar trouwe Herder en Leeraar Ds. J. J. Bos herdacht de veertig jaren zijner Evangeliebediening, die hij in haar midden had mogen doorbrengen. Naar 1 Tim. 3: 1 sprak hij voor eene talrijke schare met kracht en warmte over de uitnemendheid van het opzienerschap, wel een bewijs hoe dat ambt steeds de liefde van zijn hart neeft gehad en nog bezit. Van vele zijden ontving de waar dige man bewijzen van dankbare liefde en waardeering voor de trouw en ijver, waarmede hij de gemeente zoo langen tijd heeft gediend. Op den gedenkdag zeiven 24 October, vereenigden zich vele ambtgenooten en vreemden in de pastorie om hem, onder aanbieding van eene fraaije boekenkast, hunne hartelijke ge- lukwenschen toe te brengen met den welgemeenden dank voor alles, wat hij sinds vele jaren als Praetor van den Ring en Scriba van de Classis Amersfoort met zoo groote nauwgezetheid en be kwaamheid had verricht. De Heer geve hem naar den wensch zijns harten en naar de bede van velen nog langen tijd werkzaam te mogen zijn in zijne- onder scheidene bedieningen tot roem van zijnen" God en Heiland, tot zegen zijner ge meente, tot heil der Ned. Hervormde kei k. Voortliuizcn. Dr. v. d. Berg alhier heeft een beroep ontvangen naar de do leerende gemeente te Groningen. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door de weduwe J. H. VAN LOO ingediend verzoek, met bijlagen, om ver gunning tot het plaatsen van eenen tweeden Stoomketel op het perceel alhier gelegen aan de Nachtegaalsteeg, wijk I, no. 37, bij het kadaster bekend onder sectie B, No. 14721481, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 7 November aanstaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten l aadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het gemeentebe stuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het plaatsen van den stoomketel intebrengen. Amersfoort, den 24 Oct. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 24 October. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50.. Bot;r f 1.15 a f 1.45. Eieren 4)4 a 6 cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 16. Biggen 112 stuks f3.00 a f6.00. Runderen 297 stuks f30 a f180. Schapen 28 stuks f7 a f 14. Bevallen van een ZOON: A. F. GROENHUIZEN geb. Bovelander Amersfoort, 23 Oct. 1887. Bevallen van een ZOON: A. OKHUISEN Van Hilten. Amersfoort, 23 October 1887. JOHANNA ELIZA MARIA, Dochter van D. H. P I E C K en A. M. MAAS. Amersfoort, 27 October 1887. Tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, overleed heden na eene kortstondige ziekte van slechts 9 dagen, mijn geliefde Echtgenoot de Heer Gerar«lu8 Albcrtus vau «te Roemer, in den ouderdom van 67 jaren. Wed. G. A.v. d. ROEMER— /J/J*-, Van Sweden. Am^sfoort, 14 Oct. 1887. Wegens buitenlandsclie betrekkin gen eerst heden geplaatst. *4* Voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot de Heer GERARDUS ALBERTUS VAN DE ROE MER, betuig ik ook uit naam mijner kinderen mijn hartelijken dank. Wed. G. A. v. d. ROEMER— Van Sweden. 'Amersfoort, 26 Oct. 1887. eene in volle werking zijml ii benevens een HUIS geschikt voor alle affaires. Adres fr. br. lett. V. B. aan het Bu reau dezer Courant.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2