Haard- en Kachelkolen Standplaats HOF JOHAN BADARD, BUITENGEWONE SOIBÉE MUSICALS. wm& UITSTALLING DER BEDDENWINKEL VAN „DE ROOSTER. BEDDEN-ARTIKELEN Hof. firma J. 6. THUS. Hof. Teekencursus. MEISJE, i-llCII d, H. BOSCH. SOIRÉE INBOEDEL op Donderdag 2? October 1887. Nederlandsch Interessantst WONDER CAFÉ WERY. iging „GELOOF en LIEFDE." lIVBf MIH Vul Regulateurkachels Merk H. Z. Café „DE ARENDE Vrijdag MATINÉE Bezoekers van Amersfoort en vooral van den Hof VERKOOPEN twee Commensaals, ^PUIKE LET WEL! LET WEL! Gedurende de Kermis RUNDVLEESCH BIEFSTUK B. A. VAN RUIJVEN. A. LUIJENDIJK. Om dadelijk in dienst te treden yy&c. Uitmuntende COKES zonder gruis KOMEET. Byouteriên en Galanteriên, PIERRE GYRELS, internationaal G. STROOBER, W. BOTHOF. 1.J. Klein, Kleedemagazija. is gearriveerd. „LUITENANT MOUCHE." J. SCIIILDillJER. f/ïy Krommestraat. H. W. de Heus, W. van Wisselingh. WEGENS CONCURRENTIE ffi LIVJI, Vleeshouwer, Krommeslraat 237. N. van de Roemer Gz„ C. Maas, W. Van Esveld, j 5 v*der echte Men wordt verzocht vooral op liet merk te letten, vermits de namaakkachels in kwa liteit veel minder zijn. Deze Regulateurkachels merk H. Z. bran den van 12 tot 36 uren, zijn zeer geschikt tot verwarming van kamers, groote lokalen, scholen, kerken, enz. Verkrijgbaar in het Magazijn van Ijzer waren en Huishoudelijke Artikelen van van 1 tot 4 uren. ENTRÉE VRIJ. worden attent gemaakt op de Daar de artikelen 0111 hunne fijne kleuren het niet altijd toelaten om geëtaleerd te worden, zal ik van de vele passage bij gelegenheid der KERMIS gebruik maken, om het geachte publiek te toonen en te overtuigen dat er steeds voorhanden is: eene GROOTE en RIJKE keuze in gepaard aan VASTE en concurreerende prijzen. Op het gebied van fantasie en andere DEKENS, ROVEN- en ONDERSPREIEN, SATINET, CRETONNE en DAMAST zullen de nieuwste kleuren en dessins heden geëtaleerd zijn. Rij voorkomende gelegenheid houd de ondergeteekende zich minzaam aanbevolen. De rail gscb ik king in het faillissement van J. W. WIEDENBRUGGE, goud- en zilversmid, horlogehersteller en winkelier, y vroeger wonende te Amersfoort, is ter griffie van de Arronóissernents-rechtbank te Utrecht gedeponeerd, om aldaar ge durende veertien dagen te verblijven ter inzage van een ieder. Indien daar tegen geen verzet plaats heeft, zal de uitbetaling geschieden ten huize van den ondergeteekende Dinsdag 22 J(o- vember a.s., des namiddags tusschen 1 en 3 ure, terwijl de rekening en verantwoording zal afgelegd worden op Dinsdag 13 December d. a. v. des voormiddags ten balf IO ure in een der localeu van het Paleis van Justitie te Utrecht. De Curator, B. F. CASTEN DIJK. Langestraat, F. No. 33. Amersfoort, 24 October 1887. Ondergeteekende heeft de eer Ouders en Voogden mede te deelen, dat hij voor nemens is aan de School voor U. L. O. voor Jongens alhier begin October een cursus te ópeneu voor HASD- TEEHEXE5. Gaarne worden door hem nadere in lichtingen verstrekt. vraagt Mejuffrouw SISNIGE een fatsoenlijk dat goed kan naaien, stoppen en met kinderen omgaan. De Notarissen "A. H. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zul len op Donderdag, den 10. November 1887, des voormiddags ten O ure, ten woonhuize van JAN VAN WILLIGEN- BURG aan de Utrechtsche straatweg wijk G. No. 160, onder Amersfoort, in het opeubaar 1 7-jarig zwart MERRIE- PAARD, 2 kalfdra- SC gende KOEIEN, 2 7j guste KOEIEN, 2 VAARZEN, 2 PINKEN, 1 BOERENWA- Er bestaat gelegenheid bij fatsoenlijke burger lieden P. G. voor brieven franco Lett. E. a/h bureau van dit blad. verkrijgbaar bij Bestellingen worden aange nomen aan het STATION, en bij de heeren C. DE FROE, Factory Centraal- spoor, Langestraat F. 38, H. CORNDE- WAL, Koningstraat C. 281 en P. SOET, Bouwmaatschappij I. 88, en worden de bestellingen spoedig uitgevoerd. Als U uw inkoopen gaat doen, ziet eerst in de Groote sorteering en billijke pi ijzen. 1 Komt, ziet en overtuigt F! Achtend, Uw. dw. Dienaar. jpit TE AMERSFOORT. te geven door het GEN met opzet. 2 STORT- KARREN, 1 VELDKAR, 1 PLOEG, 1 EEGD, 1 GIERBAK, 1 MELK- KARN, 1 SNIJMACHINE, 1 WANMO LEN, SLIETEN en STAKEN; de opstal van de SCHUUR, dito van de LOODS; 1 HOOIBERG ongeveer 15000 K.G. wei- gewonnen HOOI, ongeveer20 vim ROGGE, een partij HAVER; voorts: Melk-, Bouw- en Dcelgereedscbappen, en verder den gcheeleu Koopen tot en met f 10, evenals de onkosten, contant; de overige op dag tot 10 Mei 1888, mits soliede borgen stel lende. Daags te voren te bezichtigen. onder directie van den heer Entree (buiten inteekening) f l.25. Programma's en Entréekaarten zijn aan het lokaal verkrijgbaar. Aanvang 8 uur. tegenover den beer bijgenaamd Dit lieftallig wonderknaapje is oud 13 jaar, groot 63 Centimeter, bij een zwaarte van slechts 13Kilo en daarbij zeer net gevormd, zoodat als men een kind van 1% jaar daar nevens plaatst, men de overtuiging krijgt dat de luitenant niet grooter is. Grootspraak overbodig. Raadpleegt N. v. d. D., 17 Oct., 5e blad, Nieuwe Rot- teidammer, benevens meer dan 40 attes ten van Nederl. Doctoren die ter inzage zijn. Prijs Ie Rang 25 ct., 2e Rang 15 et. Onder minzame aanbeveling. 0 De Directeur, vanaf Maandag avonden 21 October alle bestaande uit een gezelschap van zes personen, Hollandsche, Fransche en Duit- sche artisten, met medewerking van eenen uitstekenden Hollandschen Komiek. Entrée 15 cents in vertering. Aanvang 7 nre. Vrijdag 28 October: Entree voor een heer met dame 25 ets.; voor een heer alleen 25 ets.dames zonder geleide worden niet toegelaten. De Kiesvereeniging «GELOOF en LIEFDE" heeft ter voorziening in VIJF vacaturen, ontstaan door benoeming tot kerkvoogd en wegens periodieke aftreding, tot hare Candidaten voor het college van Notabelen der Hervormde gemeente te Amersfoort verkozen de Heeren: O ■a A <D fl T3 O TJ U O zal de ondergeteekende in zijn winkel eiken dag verkrijgbaar stellen Eerste kwaliteit zonder been a 35 Cent de 5 Ons, en bovendien bij elke Kilo een Ons Vet toe; alsmede; uit de Bil a 45 Cent per half Kilo. Vleescli met been 30 Cent per half Kilo. Zij beveelt bij de verkiezing op Zaterdag, den 29. October 1887, (van 's voormiddags 10 tot 3 uren des namiddags), deze Candida ten en eene trouwe opkomst dringend aan. Stemgerechtigde leden behooren in de Consistoriekamer van de St. Joriskerk het stembriefje aftehalen en kunnen dat aldaar op gemel- den tijd invullen. Het Bestuur der Kiesvereeniging H. VERSLOOT, Voorzitter. J. C. LEINWEBER, Secretaris. Op WOENSDAG 26 OCTOBER, onder directie van den heer BENORT VAN VOLEN, uit Amsterdam, door een geheel nieuw uitmuntend gezelschap. Entrée 4» cis., voor een heer, en voor een heer met dame.Na afloop BAL. Op VRIJDAG 28 OCTOBER: SOIRÉE MCSICALE door het bekende gerenommeerde gezelschap onder directie van D. II. NIEUWENHUIS van Rotterdam. Entrée 49 ets. voor een heer met dame; meerdere dames 25 ets. Beide avonden aanvang 7 uren.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3