OOST-INDIE. BOEK-, COURANT- EI HANDELSDRUK m, mm 9 DIKKE PALING «O'S, ORGELS. Fransck hitsck, Engelsche GILANTERM, lAHMUS en KINDERSPEELGOEDEREN, W. F. A. GROENHUIZEN, i SCHIEDAMMER GENEVER, E. BBANSSUA, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. A. M. SLOTHOUWER, H. BUIJS. DIRK ANSINGfl Co. Zwolle. De echte Frankforter SPEELKAARTEN, Piquet, Ombre en Whist, en warme VILTEN PANTOFFELS, in alle nummers op nienw ontvangen. HORLOGES, THEE DRUKWERKEN, in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. SOUCHON THEE a 1.80 per 5 ons. FMNE KWALITEIT GOIDIREN Versche buitengewoon Holloway's Pillen. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, REGULATEURS, WERKERS, SPEELDOOZEN, BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN Glazen- en Gntta-PerchaSpuiteii, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. CONCURREERENDE PRIJZEN. AMSTERDAM Langestraat, Amersfoort. NETTE UITVOERING. SPOEDIGE AFLEVERING. NIGHTC A P. Confectiemagazijn, opden Hof No. 329 te Amersfoort. HEDEN ONTVANGEN Voor Mllijlen prijs vertrijiliaar bij maakt de ontvangst bekend van eene GROOTE ZENDING waaronder zeer vele NIEUWIGHEDEN. Een ieder wordt uitgenoodigd met zijne kinderen gedurende de KERMIS een en ander te komen bezichtigen. TOEGANG VRIJ. Daar de plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen, wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. heeft voorhanden een Gonden, Zilveren en Nickel IFEIÏTIDTTIIIiES, EN Reparation aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Sialen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, ook aan KWIK-BAROMETERS VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAL19TGEN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. RECEDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNUIVERS en J. G. ROEIiENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. VAN Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFIESSCHEN van 1 Liiter ft 1,15 per I i t e r fl e s e h bij Th. II. G. RRANDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DEMOOR", Amersfoort NR. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE BEURSBERICHTEN. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle» te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, a UEd. Dw. Dienaar, SLIJKSTRAAT. Strijk- en Rlaas-instrumen- ten, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen omzet, biliijk- ste prijzen hier te lande. Speciale in richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Ruilen. Voor stemmen en repareeren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER ZOON. Prijs-couranten en Muziek-catalogen gratis en franco. Verzwaringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen beeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door bet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker rraam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebbeo de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,80f3,— f 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. i zt te rr ït ■t I T o. n I I BONNIER, tPerc. 25 Oct. Nederland.Sch. Ct. W. 2l/j 737/® dito dito 3 887/® dito dito 3ty| 987/g dito Oblig. 99 Hong. Oblig.-L. 4867. 6 99l/t dito Papier 3 687/® dito goudleening 5 911/4 dito dito 1881 ?97/h Oostenrijk. Obl. in pap. 5 641/® Oblig. dito Febr./Aug. 5 645/s dito Zilver Jan./Juli 5 6511/® dito dito April/ Oct. 5 667/® Polen Obl. Sehk. 44. 4 831/® Port. Obl. Btl. 53 84 3 5615/® Rusland. Obl. Hope Co. 1798/181* 5 1013/® Cert. Hamburg 1820 5 521/® Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 543/4 dito 60 S. 1855. 5 83*/i* dito 1864 f1000 5 100U/* dito dito £100 5 98 dito 1866 f1000 5 101 dito dito 100 5 98 dito 1877 20—100 5 97»/® dito le Oosters. Leen. 5 503/4 dito Tweede dito 5 517/® dito Derde dito 5 506/g dito 1872 gec. 50 100 p. st. 5 93*/» dito 1873 gec. 50 100 p. st. 5 94 dito 1860 2e 100 p. st. 921/4 dito 75 gec. 50-100 p. st. 4lfr 887/® dito 1880 gecons. 4 76 Oblig. Leen. 1867/69 4 826/® Russische Goudl. 1883 402&/gv Spanje. O. Perp. Sch. 4 641/g Turkije. Geconvert. ser. D. 1311/n dito dito dito ser. C. f311/® Egjpte. Obl. 1876. 4 747/® Spoorweg-Leening 1876 5 99 Vereen. Staten. Obl. 1876 4i/g 107 Mexico. Obl. 1851 3 33ft dito 1864. 3 15 Braz. Oblig. Lond. '65 5 101 dito Leening 1875 5 101 dito dito 1883 4l/g 94 Peru. Obl.-Leening. 1870 6 137/® Obl.-Lecning 1872 5 1 23/® Venezuela Leen. 1881 40 Stedelijke Leeningen. 3'/i më Rotterdam Oblig. 1886 Induatr. en flnanc. onder nemingen. Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 976/® 975/8 971/4 4 2 4-% 4 Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 41% Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 O. ëi/% Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorwcg-L. 3 3 2</j 21/, 4 4 4 5 3«/| 5 801/, 1011/, iOOSfc 52 1021/, 102 207 1081/, 135!/, 135 75 119 85 65 143 101 116 1017/, 22 74'/, 1365/, 86 427/, 1001/, 821/i» 591/a 61 765/, 831/, 453/, 801/, 801/, 1137/, 943/g 563/s 9H/, 981,, 951/, 83'*, 25 90 89 98 225/, 561/g 1141/, 1001/j 142 1161,, 207/8 112 1151/, U41/, 83 1103/, 102 1041/, 103 90 90 83 98 1041/a 1081/, 135 1421/, 823/, 1031/, 131'/, 141 131 40l/j 7 ft Winterdienst, geopend 1 October 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,4 V 9,40 10,20 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Alleen Zaterdag. Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 1 14 4,53 6.55 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen U,— 11,24 3,'0 6,40 8,7 11,28 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Oo8ter-Spoorweg. 7,26 7,39 7.48 8,13 8,31 8,44 8,53 9,24 9,39 9,17 9,37 9.50 9.59 10,48 11,23 11,36 11,45 12,6 12,18 12,27 1,10 2,53 3,6 3,15 4,8 4.49 5,8 5,23 6,8 6,20 6,29 6,53 6,45 6,57 7,6 8,6 8.22 8,34 8,43 9,2 9.14 9,23 9,49 10,1 10,13 10,22 11,35 Aankomst te Hilvers. Utrecht. Amsterd. 8,35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 Naar Zutphen: Aankomst te 8 41 8,59 9,33 9,46 11,47 12,3 3,44 3,59 7.8 7,22 9,16 9,33 9,19 12,19 4,17 7,38 9,51 9,55 10.29 12,49 4.48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankemst te I V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kest Leusd. Scherpen! 7.22 7,42 8,4 8,18 8.21 8,42 8,52 10,53 11,4 11,10 11,26 2.23 2,34 2,48 2,58 4 27 4,47 5,9 5,25 6,19 6,30 8,43 6,54 9,36 9,47 10,— 10,11 Stoppen op verzoek te Leasden. 8,24 8.58 11,32 3,4 5,29 7,- 10,17 iai le Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4