Gemengd Nieuws. Offlcieele Publicatiën. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. vódr zijn vertrek door mevrouw Bulkley en hare familie de uiterste pogingen zijn aangewend om eene toenadering met haar schoonzoon tot stand te brengen. De vrouw die tot twee malen pogingen aanwendde om de kinderen te ontrooven aan het vaderlijk gezag, werd echter niet bij de kinderen toegelaten. Niemand weet, waarheen de heer Hoek getrokken is. In het Voorburgstraatje, te 's-Hape heefi eene vrouw, die in kennelijken staat van dronkenschap te huis was ge bracht, eene brandende petroleumlamp midden onder het volk geworpen, dat voor hare woning verzameld was. Geluk kig bekwam niemand brandwonden. Volgens het 96e verslag over de Weesinrichting te Neerbosch, zijn van 1 Juli tot 30 September 1887 aan giften ontvangen f23,997.29/a, terwijl de op brengst van druk- en bindwerk over datzelfde tijdvak f 15,692.65 bedroeg. De algemeene aanvoerder van hel «Leger des Heils", generaal Booth, zal een eerste bezoek aan Nederland bren gen. De generaal zal Woensdag a.s., des voormiddags te half elf ure, te zien en te hooren zijn in de Volkszaal, Gerard Doustraat 69 te Amsterdam. Justitie en Oorlog! Er zijn (vol gens den schrijver der brieven uit de Hofstad in de M. Ct.) verscheidene Ka- mei leden, die den Minister van Justitie bepaald willen doen vallen en niet zul len nalaten daartoe de begrootings-dis- cussiën aan te grijpen, welke meer dan één gelegenheid zullen opleveren, om te trachten den heer Du Tour tot aftreden te dwingen. Ook tegenover den Minister van Oor log zijn velen minder welwillend gestemd men zal beproeven ook hein uit den zadel te lichten. Op spoedige uitvoering van de bepalingen der nieuwe Grondwet in het algemeen, maar in het bijzonder van die rakende de defensie, zal worden aan gedrongen, en dit werk willen velen aan andere handen zien toevertrouwd dan die thans de teugels voeren aan het Depar tement van Oorlog. Ook de Nederlandsche Journalisten kring heeft zich tot den Minister vari Waterstaat, Handel en Nijverheid gewend, met het verzoek, dat voor de verzending van gedrukte stukken tusschen Nederland en België het posttarief moge verlaagd worden. Als een bewijs hoe de veeprijzen en daarmede die van het vleesch zijn verlaagd, kan dienen, dat te Wijk bij Duurstede het benoodigde voor het Gast huis als volgt is aangenomen rundvleesch zonder been 24'/» cent, kalfsvleesch 20 cent, varkensvleesch 12 cent per kilo. Het aanbesteede wordt steeds aan eene nauwgezette keuring onderworpen. Uit Groenloo wordt aan de Arnh. Ct. gemeld: «Enkele heeren worden hier tegen woordig op eene aardige wijze geëxploi teerd. Er hebben zich nl. in de afgeloo- pen week een paar gevallen van den volgenden aard voorgedaan. Wanneer het 's avonds donker begint te worden sturen sommige menschen hunne jongens op straat met den last, om wanneer zij een heer tegenkomen hem tegen het lijf te loopen. De jongens doen dit. krijgen een pak slaag voor hnnue onge paste brutaliteit, beginnen dan een keel op te zetten, en vervoegen zich met vader of moeder bij den burgemeester, met verzoek om tegen dien «meneer" proces-verbaal op te maken wegens mis handeling. Den volgenden dag echter, wanneer de zaak onderzocht wordt, ge ven de verbolgen ouders te kennen (bij wijze van gunst!), dat zij de zaak wel tegen eene billijke schadevergoeding wil len afmaken. De jongen moet beleefd voor «meneer" zijn pet afnemen, en de zaak is in den doofpot. Uit Kopenhagen wordt aan de Dlndé- pendance" gemeld, dat de Czaar, behou dens hoofdpijnen, welvarend is en tegen het einde der week over Hamburg naai Berlijn zal gaan. Hij zal daar Zondag ochtend aankomen, om 's avonds zijn reis te vervolgen. Aan de Times" meldt men uit Berlijn, dat het doel der reis in 't duister ligt, of het moet een een voudige beleefdheidsvisite zijn Dat bezoek is te onbegi ijpelijker, daar zich Russische troepen samentrekken aan de Oosten- rijksche grenzen. Het is nog niet bekend of de Minister von Giers aan het onder houd der Keizers zal deelnemen. De Keizer is weder voor het bekende hoekraam van het paleis verschenen. Hoewel Dr. Mackenzie de toestand van den Kroonprins voortreffelijk noemt, zullen twee erkende specialiteiten op het gebied der keelziekten en wel Dr. Schroeder van Weenen en Dr. Krause uit Bellijn naar San Remo komen, om met den Engelschen dokter over den toestand van den Prins te consulteeren. Prins Bismarck wordt tegen het einde der week te Berlijn verwacht, niet wegens de komst van den Czaar, maar in afwachting van nadere berichten omtrent den toestand van den Kroon prins. In geneeskundige kringen wordt over het al of niet doelmatige eener uitwendige operatie gesproken. In Frankrijk gaat het gerucht dat men te Berlijn den dood des Keizers vieest. Sedert 18 maanden zou de troonsopvolging geregeld zijn. Mocht de nieuwe Keizer nog te San Remo moeten blijven dan zou prins Bismarck met uitgebreider macht bekleed worden. Dit wordt echter onder reserve mede gedeeld door de «Figaio." Het Parijsche Hof van Koophandel heeft Caffarel en zijn vrouw veroordeeld tot betaling van door hen geteekende wissels, tot een bedrag van 20,000 fris. De Engelsche minister van financiën Goschen sprak in eene vergadering van Unionisten te Bath en deed o. a. de belangrijke mededeeling, dat de Regee- riug in de aanstaande Parleinentszitting niet alleen de bill tot aankoop van grond in Ierland, maar ook de hervor ming van het plaatselijk bestuur in Engeland zal indienen. De chef der Londensche politie heeft elke manifestatie op den 9 November (Guy Fawkes-dag). bij den optocht van den lord-mayor, verboden. De geneesheer der gevangenis, waarin O'Brien zit, heeft gezegd, dat het niet wenschelijk is hem te dwingen het ge- vangenenpak aan te trekken delersche afgevaardigde blijft weigeren die kleeding te dragen. Te Castlerea (Ierland voerde O'Dillon voor een groote meeting het woord. Hij spoorde het volk aan zich te wreken op degenen, die hun leider, O'Brien, in de gevangenis gebracht hadden. Wanorde lijkheden kwamen niet voor. In een groot aantal Baskische gemeen ten is de naamdag van Don Carlos met geesdrift gevierd. Wanordelijkheden kwa men niet voor. Het «Journal de St.-Petersburg" blijft volhouden, dat de Russische Regeering de keuze van Prins Ferdinand als on wettig blijft beschouwen. In de kringen te Konstantinopel meent men de oplos sing der quaestie te moeten verwachten van de zijde van Rusland en Duitsch- land. De Etoile Beige meldt, dat in den toestand in de Borinage veel verbeterd is, dat men van werkstaking niets meer verneemt, en dat de bestellingen van kolen, ijzer en glas drukker worden. Het laatste wordt door het Journal de Mons bevestigd, maar het vreest, dat een deel der werklieden daarin een aanleiding zal vinden, opnieuw het werk te staken. De Industrielvan Bergen, herinnert de werklieden aar. de toenemende concur rentie van de Fransche kolenmijnen, die sneller leveren en belangrijke reductie voor het vervoer per spoor bedongen hebben. Ook de Indépcndance noemt het hoogst onvoorzichtig thans aan werk staking te denken. Van het staken van den arbeid zou het onmiddellijke gevolg voor de kolemijnen zijn, dat de ijzergie- teiijen en smeltovens, die geen tijd hebben om te wachten tot het de mijn werkers behaagt aan den arbeid te gaan, hare bestellingen in Duitschland gingen doen. Het geheele Ruhr-bekken ligt op de leer. Men verbeelde zich ook niet, dat de Duitsche mijnen klaar zouden staan voor een enkele bestellingzij zouden zonder eenigen twijfel van de omstandigheden gebruik maken. De Bel gische werklieden zouden dus zelf de schuld zijn, indien bij een mogelijk her leven van den handel, het voordeel daar van hun voorden neus werd weggekaapt. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gemeente alhier, des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door ds. Groeneweg van Rotterdam. Dinsdag morgen vergaderde het Bestuur der Chr. Nat. School alhier, teneinde over te gaan tot de benoeming van eenen onderwijzer. De keuze viel op den heer J. G. Kijftenbelt te Domburg, aan wien dan ook terstond de benoe mingsbrief verzonden werd. Neemt deze heer de benoeming aan, dan zal de school zich wellicht reeds binnen enkele weken in het bezit van een tweeden onderwij zer mogen verheugen. Door de R. Kath. Kiesvereeniging «Recht voor allen" zijn, in eene Maan dagavond gehouden vergadering, tot can- didaten voor 't lidmaatschap van den gemeenteraad gesteld, de heeren P. Met horst Jr. en G. van Gheel Gildemeester. Een geacht ingezetene, de Zeer- Eerw. Heer J, J. van Thiel, Theol. prof. en president van het Seminarie der Öud- Bisschoppelijke Clerezie alhier, herdenkt heden den dag waarop hij voor 25 jaren de priesterwijding ontving. A. s. Zondag zal dit jubileum kerkelijk worden herdacht bij welke gelegenheid door den ZeerEerw. Heer N. B. P. Spit, pastoor te Rotterdam de feestrede zal worden gehouden, De aartsbisschop van Utrecht, Mon seigneur Heykamp zal het feest door zijne tegenwoordigheid nog meer luister bij zetten. In de laatste weken werden nu en dan konijnen en ook wel kippen ont vreemd ten nadeele van omwoners dezer gemeente en mocht het der politie, on danks hare ijverigste nasporingen, niet gelukken de daders, vermoedelijk twee rn getal, in handen te krijgen. Nadat gisteren nacht wederom konijnen en kippen gestolen waren is de politie geheel onverwachts de woning van zeke ren B. K. die van 't begin af als een der dieven werd verdacht, binnen ge komen, juist op 't oogenblik dat de twee gestolen kippetjes door de vrouw des huizes werden geplukt om er zich des middags aan te kunnen vergasten. Nadat de commissaris van politie met zijn hoofdagent een paar huiszoekingen had gedaan werd K. door hen op straat aangetroffen en gearresteerd waarbij hij zich ernstig moet verzet en zich aan mishandeling dier ambtenaren hebben schuldig gemaakt. De vrouw, die bij den jongsten storm alhier, door eene dakpan aan het hoofd werd getroffen, is naar men ons mededeelt aan de gevolgen overleden. De lieer A. J. van Driesten heeft om te begrijpen redenen als Uitgever van Ons Blad bedankt. Het dezer dagen verschenen Novem- ber-nommer van het Maandblad der Vereeniging tegen de Kwakzalverij is bijna geheel gewijd aan een uitvoerige bespreking van het gesticht van Winde- lincx te Brussel. Personen, die in dit gesticht genezing van kanker of andere kwalen willen zoeken, doen zeker goed eerst dit Maand blad te lezen. Het nommer is gratis verkrijgbaar voor ieder, die het aanvraagt, bij den uitge ver H. van Belkum Kz- te Leeuwarden. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort, over de le helft der maand Oct. 1887. 1. Mej. M. Hoevelaken, Amsterdam. 2. H. J. van Zaaren, 3. Mej. A. Zoethart, Baarn. 4. H van Kessel, 5. Mej. J. P. Vuillant, Van het Hulpk. Hoevelaken. 6. B. Maartzen, Sloterdijk. Van Hulpk. Wondenberg. 7. Mej. Christiaans, Amsterdam. BRIEFKAART. 1. M. Krabels, Brieven verzonden geweest naar Duitschland. 1. Baumhauer, Mainz. Naar Engeland. 1. Mej. M. Priezes, Christ Church. Jan. Schoenmaker hou je bij je leest! Piet. Moet je dat tegen mij zeggen, en ik ben niet eens schoenmaker. J. Dat ben ik ook niet. Maar ik bedoel, dat je niet moet denken, tot alles in staat te zijn, wat een ander doet. P. Dat doe ik volstrekt niet. Ik weet best, dat ik geen klompen en sloten kan maken en verbeeld hel mij ook niet. J. Maar je verbeeld je toch, dat je wel in een courant kunt schrijven of zelfs een courant redigeeren. P. Nu ja, waarom niet? J. Wel, omdat de toon, die je aanslaat verbittert en niet verbetert. P. Maar wal ik schrijf is waarheid, en daarom is het toch alleen maar te doen. J. Als het je alleen om waarheid te doen is, waarom dan die heftige toon? Waarheid heeft wel kalmte maar geen heftigheid tot gezellin. P. Een waarheid kan soms zoodanig zijn, dat zij onze verontwaardiging opwekt. J. En als men verontwaardigd is, mist men juist de vereischte stemming om goed te schrijven. P. Maar dan zit er vuur in den stijl. J. Juist. Vuur, dat wonden maakt, waar het niet moest branden, en in een meesterachtigen toon doet vervallen, waarvan niet ieder gediend is. Ctrecbt Sedert den 5en dezer komt het Roodvonk alhier epidemisch voor. Ge durende de vorige week werd van 20 nieuwe gevallen aangifte gedaan, terwijl gedurende datzelfde tijdsverloop 2 over leden. In het gebouw van Kunsten en wetenschappen alhier, werd jl. Zaterdag avond eene vergadering gehouden, van belangstellenden in het plan van den heer van Beek, om eene nieuwe straat te maken van de Mariaplaats naar de Hambui gerbrug. Nadat verschillende sprekers van hunne ingenomenheid met dal plan hadden doen blijken en er op hadden gewezen dut het vooral in het belang der openbare ge zondheid en zedelijkheid hoogst wensche lijk zoude zijn, eenige der thans bestaande stegen en sloppen opteruimen en dat men daartoe zoude geraken indien het plan van den heer van Beek tot uitvoe ring kwam, deelde de lieer van Beek nog mede, dat hem toezegging was gp- daan dat het benoodigde kapitaal beschik baar was, zoodra eene goede onteigenings wet zoude zijn verkregen. Ten slotte werd op verzoek van den heer van Beek eene Commissie van bij stand benoemd bestaande uit de heeren, H. A. van Beuningen, C. F. Klokke, Mr. A. A. Pit J. W. Scliubart, C. W. Sou- tendijk, A. C. Vink, H. L. Verspijck en Mr. C. de Wilde, welke Commissie al dadelijk vergaderde en den heer Verspijck tot hare voorzitter koos. Kornt het plan van den heer van Beek werkelijk tot uitvoering, dan zal het centium der stad eene belangrijke ver fraaiing ondergaan en zullen er heel wat krotten enz. worden opgeruimd. Op de jl. Maandag alhier gehouden paardenmarkt waren aan de lijn en in de stallen 1062 paarden en veulens. Er waren vele binnen- en buitenlandsche kooplieden aanwezig en de handel dan ook vrij levendig. Voor de paarden werd besteed van f30.tot f400.en voor de veulens van f70.tot f240. Bariiereld. De lessen in landbouw onderwijs alhier, welke door den heer R. Adama worden gegeven, zijn begonnen met 14 leerlingen. Uit Driebergen wordt aan 't Utr. Dagbl. geschreven Ter bestrijding der kosten voor de op richting en instandhouding der doleerende kerk te dezer plaatse, zal eene geldlee- ning in aandeelen van f50, rentende 4 pet. worden aangegaan. Soest, 3 Nov. Nadat Maandag j 1. on der leiding van den consulent, ds. M. J. Bouman van Amersfoort, een kerkeraad uit de manslidmaten was benoemd, werd besloten, dat de Ned. geref. kerk van Soest tot de kerkenordening van 1619 zou wederkeeren. Tot ouderlingen zijn benoemd de broe ders: J. de Ruyg, G. G. van de Vuurst en E. J. van der Flier; en tot diakenen de broeders: F. van Dijk en J. de Ruyg Jbz. Ook is een voorloopige financieele commissie benoemd, beslaande uit de heeren J. Dijs, G. G. van de Vuurst, Nic. van Dijk, J. Klein en J. de Ruyg. Kerkbode. Voortbuizen. Dr. v. d. Berg, alhier heeft bedankt voor het beroep naar de doleerende gemeente te Groningen. Te Meer (Limburg) keerde dezer dagen baron de Loë van de jacht op zijne goe deren in de Belgische ^grensgemeenten terug. In de nabijlieid der grenzen vlak bij zijn kasteel werd hij aangehouden door de rijksambtenaren bijgestaan door twee maréchausées van Eisden en den Rijksveldwachter, wegens het ongedekt vervoer van eene kar geschoten wild uil België naar ons land. De rijkspolitie trachtte de kar met wild in beslag te nemen, waartegen de heer L. zich ver zette, ook de telling van het geschoten wild liet hij niet toe en nam tegen de politie eene dreigende houding aan. De gerechtsdienaren besloten van de hun door de wet verleende macht gebruik te maken, doch toen geraakten de andere jagers die den heer d. L. vergezelden, in verzet, en verklaarden rondweg, dat indien aan den baron wat gebeurde, zij van hunnen kant de wapens tegen hen zouden opnemen. De rijkspolitie moest natuurlijk voor de overmacht zwichten. Tegen baron de Loë zijn twee processen- verbaal opgemaakt, nl. wegens weigering van visitatie en verzet tegen de politie Ook tegen de vreemde jagers, meest baronnen en graven, is proces-verbaal opgemaakt. De tweede millioenen juffrouw. De Keulsche Courant deelt het volgende mede Een maand of drie geleden nam te Keulen een Hollandsche dame haar intrek, die zich barones de Jong noemde en zich uitgaf voor een nicht van den koning van Nederland. Zondeiling ging deze aristocratische dame, die steeds den mond vol had van hare familiebetrekkin gen tot het Nederlandsche vorstenhuis bij vooi keur om met de winkeljuffrouwen uit een manufacturenmagazijn, die zij bij zich aan huis noodigde, met wie ze uit rijden ging, enz. Na verloop van een paar maanden echter bleek de barones de vrouw van een armen daglooner te Ureterp te zijn. De firma, bij wie zij steeds haar inkoo- pen deed, werd door haar voor niet minder dan 1800 glü. opgelicht. Zij be vind zich thans in hechtenis. Als 't zoo door gaat zal het niet lang meer duren of wij hooren van gesloten huwelijken in de wieg. In de iV. R. Ct. worden onder de rubriek «Burgeilijke Stand" als ondertrouwd opgegeven een jonkman (sic.!) van 15 en een jonge dochter van 16 jaar. O tijden, o zeden! Jenny Lind is Zaterdag te Malvern, in Engeland, waar zij overleed, plechtig begraven. Er waren slechts weinig ge- noodigden. Behalve haar man, de heer Goldsmidt, en de diie kinderen, waren tegenwoordig de Zweedsche gezant en bijna al de bewoners van Malvern. Koningin Victoria, de prins van Wales en de kroonprinses van Zweden hadden kransen gezonden. Door de tegenwoordige lidderorde- quaestie, wordt de gelukkige bezitter van de orde van het Legioen van Eer in Frankrijk thans vaak in verlegenheid gebracht, zooals o. a. uit het volgende blijkt. Te Parijs woont in een der piachtigste straten een heer, die twist kreeg met zijn architect. In het vuur van den strijd wijst de heer R. op zijn gedecoreerd knoopsgaten zegt: «Mijnheer, vergeet niet dat ik ridder van het Legioen van Eer ben!" Als hij gedacht had met die woorden den architect te ovei bluffen, had hij zich echter vergist, want deze antwoordde honend lachend: «"eb kom, dat kruis is slechts een be wijs dat u 100,000 frs. aan Wilson kondt hetalen, en wat maakt dat uit voor een rijk man?" De ongelukkige bezitter van het ridderkruis dreigde den architect voor deze beleediging voor het gerecht. De eisch was drie maanden gevangenis straf, doch het vonnis werd eene boete van 30 francs. De Transvaal. De nBurgersdorp Gazette" zegt: «Er bestaat meer wijs heid toe, om geld goed te besteden, dan om geld te maken. De Transvaal beleeft thans haar jaren van overvloed, aan geld ontbreekt het niet. Wij houden ons dan ook oveituigd, dat het geld gebruikt wordt, om het land vooruit te brengen. De Transvaal heeft de schoonste kans, om een groot land te worden. Zooals wij vernemen, wordt er thans veel gedaan aan publieke werken. Van l'retoiia is de telegraaflijn gespannen naar verscheidene andere plaatsen en is de Transvaal in verbinding, men kan zeggen, met de geheele beschaafde werelu. Binnen weinige jaren zal het «ijzeren paard" niet alleen van Delagoabaai naar Pretoria loopen, maar ook van laatstgenoemde plaats door den Vrijstaat naar de Kaapkolonie." Te Stadskanaal ging een meisje, dat bij eene boerin diende, met haar ver loofde naar het gemeentehuis, om zich in ondertrouw te laten opnemen. Voor dit half uur werd haar door de lieve boerin 25 cents in rekening gebracht, omdat zij zoolang eene plaatsvervangster moest nemen! Terwijl gisteren een boer op de koe- maikt te Alkmaar zijne koe wilde ver- koopen, kwam hij tot deontdekking.dat deze reeds van de lijn was gebaald. De politie, dadelijk met dit feit in kennis gesteld, mocht er in slagen de koe en den dief op te sporen. Brutaler diefstal, dan te Roermond eergisteren door den schoenmaker H. B. is gepleegd, zal wel ztlden Jziju voorge komen. Nadat hij zich in eene herberg had opgehouden, verborg hij zich op het sluitingsuur aldaar in den kelder, tot de bewoneis ter ruste waren, om zich daarna naar het slaapvertrek te begeven, van het bed van den kastelein diens broek, en daaruit de sleutels van de gelagkamer en van eene kast weg te nemen, ten einde zich op deze wijze eene horloge, gouden ring en ongeveer f 30 toe te eigenen. Daarna bracht hij de sleutels weer in de broek van den slapenden kastelein terug, en verwijderde zich. Hij is echter spoedig opgespoord, nog in het bezit van het horloge en eenig geld. Hij bevindt zich achter slot. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat door hen aan de weduwe J. H. VAN LOO en hare rechtverkrijgenden vergun ning is verleend om een tweeden stoomketel te plaatsen in het perceel, alhier gelegen aan de Nachtegaalsteeg, wijk I, no. 37, kadastraal bekend onder sectie B, no. 14721481. Amersfoort, den 7. Nov. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J, VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door W. H. MEURSING, inge diend verzoek, met bijlagen, om vergun ning tot het oprichten van twee aan elkander staande roggebroodsovens in het perceel alhier gelegen aan het

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2