Haaid- en Kachelkolen. JAN MEIJER AARDAPPELEN, puiToMs. HOLLANDSCHE BIEREN de Haan en Slentels Gebr. PIECK. Advertentiën. UCJBEM St. Andriesstraat, PAULUS lil i Co. Zwolle. I, fii HAMERSVELD. SCHIEDAMMER GENEVER, Heden en de volgen de week uitsluitend oprui ming van A 1 Vul Regulateurkachels Merk H. Z. THEE E. BMDSMA, W. F. A. GROENHUIZEN, KRIHPVR1JE ENGELSGHE BREIJWOL.l Kast eit Inwoning 7 BESTELGOEDEREN. J. H. BOSCH. HORLOGES, NICKEL HORLOGEKETTINGEN. H. J. BONNIER, '■tA De nieuwe Kieswet, Duinzand- GEEN'HOOFDHAAR uit de Brouwerij n B. A. VAN RUIJVEN, SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. j Sajetten en andere Wollen Garens, I Gevraagd. Naar aanleiding van den inhoud van het jongste nummer van »ONS BLAD", bericht de ondergeteekende, dat h\j van af GISTEREN op gehouden heeft Uitgever dier Courant te zyn. A. J. VAN DRIESTEN. VERKOOPEN: Eene aanzienlijke partij VERKOOPEN: Het „Comptoir Franco-HoMais" WESTER C* Mandsck IJzeren Maandag, 21 Nov. 1887. J. C. LEINWEBER. PUIKE Uitmunteade COKES zonder gruis a 50 cents Binnen- en Biiitenlandschen BoeKiiandel SLOTHOUWER ZOON. in dB gewichtigste oogen- blikken van zijn leven en J v werkzaamheid, NICOLAAS BEETS. AMSTERDAM, van af heden hij mij verkrijgbaar. Krommestraat 288, AMERSFOORT. Bestellingen worden aan huis bezorgd. mm NIGHTC A P. llL J J der echte Men wordt verzocht vooral op het merk jt te letten, vermits de namaakkachels in kwa liteit veel minder zijn. Deze Regulateurkachels merk H. Z. bran den van 12 tot 36 uren, zijn zeer geschikt tot verwarming van kamers, groote lokalen, scholen, kerken, enz. Verkrijgbaar in het Magazijn van Ijzer waren en Huishoudelijke Artikelen van AMSTERDAM Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, ^4 KLOKKEN, REGULATEURS, WERKERS, SPEELDOOZEN, BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN Glazen- en Gntta-PerchaSpniten, BAROMETERS, Boter- Kaas- eo Melkwegers. (MCURREEREKDE PRIJZEN. Li ECHTE COCOS ZEEP ft VI smalle pad, wijk G, no. 347, bij het kadaster bekend onder sectie D, No. 971, op de Secretarie der gemeente Ier visie ligt, en dat op Maandag, den 21. Novem ber aanstaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van liet ge meentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het uitbreiden van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 7. Nov. "1387. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 7 November. Tarwe f7 JO a f800. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50. Boter f 1.05 a f 1.30. Eieren 5 a 6% cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 15. Biggen 112 stuks f4.00 A f6.00. Runderen 185 stuks f30 a f180. Schapen 32 stuks f8 f18. Een Heer zoekt in een fatsoenlijk burgergezin met vrije kamer. Fr. br. met opgave van prijs onder lett. VV., aan liet bureau dezer Courant. Z- Te koop gevraagd GEBRUIKTE POSTZEGELS van Nederland, bij duizenden. Ook vreemden bij partij. Franco brieven lett. J. H. bij den Uit gever dezer Courant. AMERSFOORT 7 Nov. 1887. sOp verzoek der Redactie znl* tlen de loopende zaken tot den jlOiien dezer nog door mij worden sgeregeld.ï AND ARTS W. 1. is des Vrijdags te spreken of te ont- j bieden van des voorrn. 11 tot 5 nre nam. aan het hotel OCKHORST. De deurwaarder 1>. C. PRINS te Amersfoort, zal op Donderdag, 17 November 1887, 's morgens 9 uur precies, ten huize van den winkelier JOANNES KROL. aan de Langestraat, Wijk B, No 7 aldaar, om contant geld (ongeveer 500 paren) VETLÈEREN WATERLAARZEN, HEEREN- en DA MESLAARZEN, HEEREN- en DAMES BOTTINES. SCHOENEN, PANTOFFEI S, KINDERSCHOENEN en LAARZEN, voorts: onbewerkt leder, SCHOENMA- KERSFOURNITÜREN en GEREED SCHAPPEN, beste STIKMACHINE (Sin ger Co), WINKELOPSTAND en TOONBANK en verder den geheelen INBOEDEL. Alles breeder bij biljetten en daags vóór den verkoop genummerd te zien. De deurwaarder D. C. PRINS te Amers foort, zal op Woensdag, 33 Novem ber 1887, 's morgens 10 uur precies, op de werf van den Heer S. KNOPPERS, even buiten de Utrechtsche poort, aldaar f25 zware EIKE- en IEPE- BOOMEN, eene groote partij SPARREN en BRANDHOUT, ongeveer 200 vimmen zware EIKEN- en ELZENTAKKENBOSSEN die precies 10 uur 's morgens worden ver kocht, 3 vimmen BEZEM RIJS, een partij KACHELBLOKKEN, eene groote partij WITHOUT, voorts vele EIKEN-, BEU KEN- en IEPENPLATEN, BEUKEN-, EIKEN- en IEPEN DELEN, RIBBEN, SCHUTTINGPALEN enz. enz. Alles liggende op de werf van voor noemden Heer KNOPPERS en daags vóór en op den verkoopdag te zien. Breeder bij biljetten. 30. RUE I1EROLD, bij bet Nieuwe Postkantoor te Parijs. AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. Den lsten November 1887 is het Hiilpbestelkaiitoor der Maatschappij te Amersfoort overgebracht naar perceel F no. 39 aan de Langestraat aldaar ten huize van den Heer 3. R. VAN OS. Dat kantoor is geopend voor de uan- neming en verzending van Bestelgoe- dereu, geld en geldswaarden naar alle plaatsen in Nederland. DE ADMINISTRATEUR. De EERSTE TREKKING geschiedt De Collecteur te Amersfoort, verkrijgbaar by dat is de Wet van 4 Juli 1850 (Stbl. n°. 37) zooals zij is gewijzigd bij het Vile additioneele artikel DER NIEUWE GRONDWET met de nieuwe indeeling in districten enz. voorbanden in den van Bestellingen worden aange nomen aan het STATION, en bij de heeren C. DE FROE, Factoiy Centraal- spoor, Langestraat F. 38, H. CORNDE- WAL, Koningstraat C. 281 en P. SOET, Bouwmaatschappij I. 88, en worden de bestellingen spoedig uitgevoerd. bericht zijne geëerde stadgenooten de ontvangst eener groote partij extra beste zonder scbot of bederf ik f3.5O per rand. Voor bederf wordt ingestaan. MONSTERS dagelijks verkrijgbaar. Bij J. M. BREDÉE te Rotterdam, ziet het licht: f1"1door VIERDE, door den schrijver herziene uitgave. Prijs 1 1.60, in prachtband f 1.90. m~ By alle boekhandelaren te bekomen. Strijk- en Blaas-instrumen- ten, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen omzet, billijk- ste prijzen hier te lande. Speciale in richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Kullen. Foor stemmen en repareeren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER ZOON. Pr ijs-courant en en Muziek-catalogeu gratis en franco. TE HEBBEN STAAT OUD, EN ALS MEN GRIJS WORDT, ZEGT MEN: WAT WORDT MEN OUD", IN BEIDE GEVALLEN TOONT MEN OUD, ALZOO LEEL1JK. ZORG DUS BIJ TIJD? VOOR HET ONDERHOUD. Mr. Ondergeteekende verklaart in drie weken tijd volkomen genezen te zijn van eene lastige haarziekte, uit erkenning kunt U dit publiek maken. Amsterdam, (Is geteekend) 20 Sept. 1887. L. DIETERNAN. Uitval van Haar, Roos of Schilvers, dun Haar, kale plekken, pijn in de Schedelhuid, Haar- of Baard worm, Huid- zeer, vroegtijdig grijs worden, al deze onaangenaamheden worden door den Ilnarontwikkciiiigs-Balsem verbannen. Rood, grijs en wit Hoofdhaar, tevens Baard, kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, kleuihoudend, onschadelijk en zoo natuurlijk mogelijk. Franco zending a f2,15 per Postwissel of f2,25 aan Postzegels. Rembours a f2. Firma THEOPHILE, Haai kundige, Frede- liksplein 32, Amsterdam. Geen Depóts. NB. Wegens de talrijke bestellingen wilt U wel 2 a 9 dagen geduld hebben NA afzending uwer brief? Merk VERKRIJGBAAR in KFFDFRFFFSSC1IFX van 1 Fitcr 1,15 per Literllesch bij Th. II- G. BRANDSFN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DF MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE LAPPEN. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren IV. VAN ZALINGFN, G. DlliGES, IV. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECIIDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORS8EN, Singel, A. KNUIVFR8 en J. G. HOEKEXOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op heeft voorhanden een Gouden, Zilveren en Nickel IE9 ZEISTD-CTT-iIES EN Reparation aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POiVIPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, ook aan KWIK-BAROMETERS De ondergeteekende heeft een grooten voorraad 4> 5 •M ''als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN, j en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. o Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTEJ De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte wordt, van heden af hij mij, als ook bij mijne Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. F S3 O X X M M 93 d5 93 s H X S H H y s •3 -1 0 s ft 32

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3