Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Ingezonden. Aan ile Westzijde naar het hülpstation ligt thans zulk een fundament bloot, dat men bezig is met zware mokers en houweelen los te maken. Zoodra èn zand èn steenmassa nu verwijderd zijn, zullen rondom hei plankier weder masten van 25 m. lang in den grond geheid worden, en 0111 te zorgen dat deze diepte bereikt wordt, moet in het bestek de strenge bepaling zijn opgenomen, dat voor iedere meter of een gedeelte minder een zware boete aan den aannemer wordt opgelegd, die dus mede groot belang er bij heeft, dat de palen op de voorgeschreven lengte in den grond worden geslagen. Zijn wij goed ingelicht, dan zal van de oude, of liever de fundeering met palen van 17 m. hoegenaamd geen partij getrokken worden voor de nieuwe, en zullen de kapspanten geheel op de nieuwe moeten rusten. Het is te hopen, dat de verwachting der regeering, door de hoofdingenieurs opgewekt, ditmaal niet fale, in welk geval het nieuwe station in den zomer van het volgende jaar in gebruik zal kunnen worden genomen. In de geheele Betuwe is thans in de uitgestrekte boomgaarden, het pluk ken der appelen weder geëindigd. Of schoon de vrucht door de langdurige droogte, over het geheel genomen, klein van stuk is gebleven, viel het beschot niet tegen, zoodat nog honderde H. L. kunnen verzonden worden. De meeste soorten worden betaald met f 1.75 a f2 en de beste soorten f2.75 af4perH.L. De justitie te Tiel heeft, naar men meldt, eene instructie geopend tegen den van zijn ambt ontzetten notaris Swee- mer. Mevrouw Knuttel te Ede, wier edele pogingen in het belang van armen en ongelukkigen reeds zoo dikwijls zijti gebleken, heeft thans aangevraagd, om den z. g. Stornpenkamp een stuk heide nabij het dorp toebehoorende aan de buurt Ede-Veldhuizen aan haar in koop af te staan, om deze geheel te ont ginnen, met plantsoen te beplanten, en daardoor aan tal van arbeiders werk te verschaffen in den aanstaanden winter. Te Roermond is in eenzelfden nacht ingebroken in het kantoor van hypothe ken en kadaster en in het gebouw der Rijks hoogere burgerschool. In laatstge noemd gebouw is eenig goud, zilver en platina, geborgen in eene kast in de zaal waar de lessen in de natuurkunde ge geven worden, ontvreemd. In het kantoor der hypotheken is niets ontvreemd. Een onderzoek is ingesteld. Uit Veenhuizen wordt gemeld Er waren in den laatsten tijd weder zóóveel transporten, meest veroordeelden van 1 tot 3 jaar, dat alle beschikbare ruimte ingenomen werd en men zelfs zijne toe vlucht moest nemen tot werk- en berg plaatsen. Ook de kerkgebouwen kunnen de menigte niet meer bevatten en de helft moet den eenen Zondag en de andere den volgenden Zondag de gods dienstoefening bijwonen. De heer Willink Ketjen beantwoordt in een schrijven aan het Vaderland de opmerking, door vele bladen gemaakt, dat zijn wijze van optreden afkeuring verdiende. Ilij verklaart, niet vooruit ge weten te hebben dat zijn optreden in Amsterdam voor een grootendeels socialis tisch publiek zou zijn. De vooraf inge wonnen inlichtingen hadden hem een ander gehoor doen verwachten. Dat de lieer Ketjen zich niet voor de tweede rnaal aan denzelfden steen wil stooten, bewijst de laatste zinsnede uit zijn brief: «Mochten er vereenigingen zijn, die inlichtingen op de beschuldigingen in mijn «Open brief" verlangen, zoo ben ik tot liet geven hiervan nog gaarne bereid, dan echter in besloten of afge'oakenden kring." Onder de rijksontvangers der di recte belastingen en accijnzen circuleert een adres van adhaesie, in zake het adres aan Z. M. den Koning tot verkrijging van pensioen voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren Aan de D. Ct. wordt opgemerkt, dat aan het recht om te zijn kiezer van de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, voor de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad, volgens de nieuwe kieswet onder anderen verbonden is de voorwaarde, dat d« aanslagen in de grondbelasting en personeele belasting ten volle voldaan zijn. Zonder die be taling van den geheelen aanslag, kunnen derhalve de belastingschuldigen geen kiesrecht uitoefenen. De bekendheid van deze voorwaarde kan er toe leiden om te bevorderen, dat niemand van zijn kiesrecht verstoken blijft. In navolging van de groote géil- I tl steer de bladen in het buitenland, zal van de «Portefeuille" een «Kerstnummer" ve schijnen, dat door inhoud en uitvoe ring eene eereplaats onder de December uitgaven zal innemen en dat, behalve bijdragen in proza en veizen van onze eerste schrijvers, een keur van illustraties zal bevatten en bovendien eene ets en eenige muziekstukken. De Akademie van Wetenschap pen te Berlijn heeft Prof. Buys Ballot, te Utrecht, tot correspondeerend lid be noemd. Het Arnhemsche Gerechtshof ver nietigde Donderdag het vonnis der recht bank aldaar, waarbij het meisje Johanna Deken uit Nijmegen wegens poging tot vergiftiging tot driejaren gevangenisstraf werd veroordeeld. Zij is thans veroordeeld wegens poging tot moord tot vijf jaren gevangenisstraf. Evenals bij de rechtbank, was de eisch van het Openbaar Ministerie tieu jaren gevangenisstraf. Op de markt te Nijmegen is weder om eene arbeidersvrouw door de politie betrapt op het verkoopen van eene soort vet, waaraan door kleursel het voorko men van echte boter was gegeven, voor natuurboter. Om de koopsters te ver schalken, had zij zich in de plunje van eene boerin uit de omstreken gestoken. Te Utrecht is na eene kortstondige ongesteldheid Donderdagnacht overleden de Heer Mr. J. G. A Bosch, tot 1875 mede-uitgever en mede-redacteur van het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad. De toestand van den Duitschen Kroonprins wekt nog steeds bezorgdheid en een storm van verontwaardiging gaat op tegen den Engelsclien dokter Mackenzie, die den toe stand steeds zonder gevaar noemde. Hoewel de correspondent van de „Times" te San Itomo zegt dat een operatie niet noodig zal zijn, weet de Berlijusche correspondent der „Indépendance" uit goede bron te zeggen dat de Kroonprins Zaterdag te Berlijn zal komen en onmiddellijk tot de operatie zal wordeu overgegaan. Keizerin Augusta, die z.icli te Coblenz bevindt, maakt zich over den toestand van haar zoon zeer ongerust en is er ernstig ziek van geworden. De Czaar zal eerst den 17en te Berlijn komenvon Giers en Bismarck zullen aan het onderhoud deel nemen. Alle te Berlijn wonende Russen moeten bij bet Russische consulaat lijsten inzenden waarop zij aangeven hun middelen van be staan, geboortejaar, enz. Nu juist geen al te best teeken der goede, gezindheid tusschen beide rijken. Het „Dagblad van Moskou verklaart, dat de laatste redevoering van graaf Kalnocky een nieuwen afgrond tusschen Oostenrijk eu Rusland heeft geopend. Men is vol verbazing in Rusland over Oostenrijk's houding. Rus land heeft onschatbare opofferingen gedaan voor de Balkanstaten en nu zou Oostenrijk er de rol gaan spelen, die ons van rechts wege toekomt. Naar aanleiding der rede voeringen van Crispi en Kaluocky wordt gezegdDe staten die belang hebben bij' den algemeenen vrede, juichen den machtigen dam toe, door het drievoudig verbond tegen deu oorlog opgeworpen. Rusland ziet echter met een kwaad oog het drievoudig verbond aan. Daaruit zal voortspruiten, zegt het blad ten slotte, wat hier zoo vurig gewenscht wordt een samenwerken met Frankrijk. De strijdmacht dezer beide landen zal ieder ander verbond verlammen, en de overwin ning en de, rechtvaardigheid verzekeren, wan neer het uur der wraak zal geslagen zijn. De politie van Lyon heeft in die stad een Duitscher, Furster genaamd, in hechtenis genomen, bij wien gevonden werden een lijst van de te Lyon woonachtige Duilsehers, de visitekaarten van de onlangs in hechtenis genomen spionnen Odonne en Walitz en brieven van dezen, bovendien visitekaartjes van Furster zelf: maar daar men te weten kwam, dat hij aan het Duitsche Ministerie van Binneulandsche Zaken verbonden en correspondent van twee Pruisische dagbladen is. Eindelijk had Furster nog in zijne por tefeuille twee brieven, aan vrouw Limouzin (medebeschuldigde in het proces-Caffarel) geadresseerd, en waarover de instructie het stilzwijgen bewaart. Men weet niet of men to doen heeft met een oplichter of een spion. Alsof het proces-Caffarel-Wilson op zich zelf geuomen reeds niet genoeg was om de pennen en tongen in beweging te brengen, heeft zich bij het proces nog een incident voorgedaan. Wilson schijnt nl. met behulp van medeplichtigen stukkeu op het proces betrekking hebbende, te hebben verduisterd Do minister Rouvier of anders de prefect Graymon of de procureur-generaal moeten daarin de hand gehad hebben. Het is ge bleken dat twee brieven door Wilson ge schreven in 188-1 vervangen werden door stukken in 1885 geschreven. In de Kamer ontstond naar aanleiding van deze zaak een heftig debat, waarbij de afgevaardigde Pilon van den minister van justitie een onmiddel lijk onderzoek eischte. De minister Rouvier deelde mede dat hij op eigen verantwoordiug een nieuw onderzoek heeft gelast waarna de Kamor op ziju voorstel overging tot de orde van den dag. Bij de voortzetting van het proces heeft de president der rechtbank erkend dat er stukken ontvreemd waren. Het openbaar ministerie wierp de verant woordelijkheid daarvoor van zich. Met uitzondering van de „Daily News," laten alle bladen zich gunstig uit over de door Lord Salisbury in „Guildhall" gehouden redevoering. De „Standard" me kt op dat de triplc-alliantie in elk geval den moruleu steun van Engeland geniet; de „Times" noemt de houding door Engeland tegenover de alliantie aangenomen, zeer correct. Op raad van -den dokter van de gevange nis is O'Brien naar hot ziekonhuis overge bracht. Niettegenstaande het verbod der politie is er sprake van een meeting in Trafalgar- Square a. s. Zondag, om aan te dringen op het in vrijheid stellen van O'Brien. De volgende toespiaak is door president Kruger gehouden op een ter zijuer eer gegeven feestmaal te Bloemfoutein, in ant woord op een toast op zijne gezondheid. President Kruger zeide (na ziju dank betuigd te hebben voor de warme wijze, waarop men op hem den toast had uitgebracht en gedronken), dat hij voornemens was geweest om alle politiek in zijne toespraken te ver mijden, maar dat hij zich thans gedrongei gevoelde om een weiuigje van zijn voorne men op te geven. Een ding, meende hij was wel een beetje hard: dat hij alles op zijne schouders moest nemen. Hij dacht., da: zijne medeleden van de deputatie hem hieriu wel een handje hadden kunnen helpen en zijne taak verlichten (gelach). Wel, het was bekend genoeg, dat hij, iu den gebruikelijken zin van het woord, geen sehoolsche opleidiug had genoten. Toen hij tieu jaar oud was, moest hij reeds het geweer opvatten tot bescherming van zijn land en zijn leven, en dit had af en aan zoo blijven voortduren Dat was de school zijuer opleiding geweest Maar één ding had hij geleerd en hij zou een domkop moeten zijn, indien hij het niet zou geleerd hebben ul. oin vrienden en vijanden te onderscheiden (applaus). In dagen van nood had de Vrijstaat door hel teekenen van petities en het zenden van bijstand de Transvaal geholpen. Hetzelfde had plaats gehad in de kolonie. Gedurende den oorlog en toen hij naar Engeland was gegaan om de herroeping der suzereiuiteit te bewerken, had de kolonie haar invloed ten gunste van de Trausvaal doen gelden. Hij zou dit nimmer vergeten (applaus). Wat betrof het daarstellen van eene Uuie tusschen beide Republieken onder één Gouveruement, daartegen stonden vele hinderpalen in den weg en hij rekende dit ook niet noodig te zijn. Zonder dat konden zij elkander helpen (applaus). De Transvaal was verlangend, dat de Vrijstaat en de kolonie zooveel mogelijk de vruchten zouden plukken van de onme telijke schatten in dat land ontdekt (applaus). En dat niet alleen. Ook het volk uit Europa, dat uitsluitend kwam om geld te maken en weder weg te gaan, zou dezelfde behandeling ondervinden als zij, die voorgoed liunue tenten daar hadden opgeslagen. Alleen weuschte hij van die nieuwe aankomelingen, dat zij zich niet ondankbaar zouden betoonen, maar tevreden zouden zijn met hunne onaf hankelijkheid te genieten, maar hen niet er van te berooven (applaus). De wetten werden voortdureud gewijzigd, met het doel om het welzijn van allen tegemoet te komen. Welk succes door het gouvernement ook mocht verkregen zijn, had men te dauken aan zijne burgers, die zijne beenen, eu aan zijne ambtcnareu, die zijne armen waren. Hij wilde deze gelegenheid aangrijpen om terloops de opmerking te maken, dat het hem onverschillig was, of een ambtenaar een Duitscher, Hollander of Engelscmnan was het eenige dat door hem in aan merking werd genomen was dit, of iemand zich een trouwen dienaar of een onnutten dienstknecht betoonde (applaus). De voorzit ter had gezinspeeld op een Vereenigd Zuid- Afrika en onderweg had hij veel hooreu spreken van „Zuid-Afrika onder ééne vlag." Dit was, naar zijne meening, wat voorbarig en hij begreep niet, hoe dit zou kunnen worden verwezenlijkt. De koniugin zou er tegen objecteeren, dat in haar gebied iD Zuid Afrika de vlag werd prijsgegeven, en wij willen onze vlag niet prijsgeven. Hoe moet dat ding dan in het effen worden ge breid Hij zon niet gaarne in Zuid Afrika iets doen, in strijd met de Regeering der Koniugin. Hij was met Hare Majesteit op den besten voet der wereld. Er waren ge schillen gerezen tusschen dit Gouvernement en Engeland en zij waren geschikt bij cor respondentie, die gevoerd was op de meest vriendelijke en verzoenende wijze (applaus). President Brand was de oorzaak van deze Conferentie. Hij had nooit opgehouden om op de noodzakelijkheid er van te wijzen (applaus). Het kon niet anders, of de uit slag er van zou zijn, dat het de positie der beide Republieken zou versterken. Zij waren nu van kleine beteokenis, maar zij groeiden gestadig door en hunuo kleeren werden te eng, omdat zij er uit groeiden (gelach en applaus). Zij zouden trachten op het pad van vooruitgang voort te treden, totdat zij waardig zouden gerekend worden hunnen rang in te nemen onder de groote natiën der wereld (luid applaus). Woesdagavond a.s. te 6 ure zal de Godsdienstoefening der Vrije Ger. gem. alhier, geleid woi den door Ds. Groene weg van Rotterdam. De Commissaris van politie waar schuwt het marktbezoekend publiek uit Amersfoort en omstreken dat drie der zoogenaamde kwartjesvinders die in de laatste dagen wederom elders van zich hebben doen spreken gisteren door de politie alhier in een tapperij zijn aange troffen en in 't oog zijn gehouden waar door zij zonder iemand iu hunne strik ken te hebben kunnen lokker., met ach terlating hunner speelkaarten, deze ge meente hebben verlaten. Een ieder zij dus op zijne hoede. B. K, 1,1. Dinsdag nis verdacht van diefstal bij nacht aangehouden is Don derdagmorgen ter besrhikking van den Officier van Justitie naar de gevangenis te Utrecht getransporteerd. De zaak tegen R. O. koopman in hrandstoffen alhier beschuldigd van opzet telijke brandstichting zal Donderdag 1 December a. s. voor de arrondissements rechtbank te Utrecht worden behandeld. Vergadering van den Raad der ge meente Amersfooit op Maandag, den 14 November 1887, des namiddags te Zeven ure. Punten van behandeling 1. Aangehouden voorstel tot verkoop van boomen. ,2. Oritwerp-besluit tot vei koop van een gedeelte van het Arsenaal aan het kerkbestuur der Ned. Geref. gemeente (doleerende) en tot schenking van een gedeelte van dat gebouw aan het burger-weeshuis. 3. Ontwerp-besluit tot heffing van 50 van het tarief voor het vuur,- haven en tongeld in 1888. 4. Voorstel van Burg. en Weth. in zake de plaatselijke directe-belasting. Het is ons aangenaam de aandacht onzer lezers te mogen vestigen op eene geheel nieuwe en volledige uitgaaf van Vondel's Dichtwerken, bewerkt door den Uoogleeraar Dr. J. A. Alberdingk Thijm, waai van de eerste aflevering dezer dagen verschenen is, bij den Uitgever H. A. M. Roelants te Schiedam. Wanneer in ons Vaderland, in België en ook in het naburige Keulen, 17 Nov. 1887 Vondel's 300-jarige geboorte dag herdacht en feestelijk gevierd wordt, zoo is er zeker geen gepaster hulde te brengen aan »'s Lants outsten en groot sten poeet." dan door een nieuwen druk zijner compleete wei ken. Deze uilgaaf. de vijfde die in deze eeuw het licht ziet, zal, als later komende dan haar voor gangsters, ondanks onvermijdelijke ge breken, zeker niet ontsierd worden door de leemten-en feilen, die deskundigen in de vroegere uitgaven betreuren. Het geheele werk zal met tien Deelen (300 Vellen druks) voltooid zijn en in drie of vier jaren, bij Afleveringen, ge leverd worden. Utrecht. Evenals op andere groote plaatsen, behoort het ook hier niet tot de zeldzaamheden, dat deze of gene win kelier of neringdoende, echter meestal te laat, tot de ontdekking komt, dat men hem een of ander valsch geldstuk heeft weten in handen te spelen. Bepaalde zich zulks tot heden tot valsche guldens of kwartjes, thans schijnt men het echter met valsche rijksdaalders te gaan be proeven, althans een winkelier te dezer stede vond dezer dagen onder andere door hem ontvangen gelden een dusdanig geld stuk, dat de beeltenis van koning Wil lem III en het jaartal 1868 droeg. Door de politie alhier werd j.l. Vrijdagmorgen de hand gelegd op zekeren W. v. d. H. als verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan verduistering van gelden, welke hij, in zijne betrekking van colporteur voor een te dezer stede verschijnend blaadje, in enkele buiten gemeenten had geïncasseerd. Hij werd ter beschikking der justitie naar de cel lulaire gevangenis overgebracht. De alhier te houden nationale zang wedstrijd zal den 25 November e. k. aan vangen met een feest-concert, dat des avonds in Tivoli, door de Utr. mannen- zangvereeniging en het orkest der d. d. schutterij zal worden gegeven en waarhij de heeren I. Rogmans (tenor) en H. Albers (bariton) als solisten zullen optieden. Den 26 zal er des middags eene op tocht woiden gehouden, door de zangver- eenigingen welke aan den wedstrijd zullen deelnemen, waarbij de depulaliën op hel stadhuis zullen worden ontvangen en in Tivoli de eerewijn zal worden aangebo den. Des avonds wedstrijd le Afdee- ling, waaraan door '14 vereenigingen uit gemeenten beneden de 250U0 inwoners zal worden deelgenomen. Den 27 des middags wedstrijd voor de 2e Afdeeling, waaraan 13 vereenigingen deelnemen, allen uit gemeenten boveti de 25000 inwoners, terwijl een groot con cert eu een wedstrijd tusschen de ver eenigingen die in iedeie afdeeling den len prijs wonnen, het feest zal besluiten. Baarn. Een allernoodlottigst onge luk had alhier Woensdagmorgen om streeks half elf uur plaats. De arbeiders B. C., C. v. L., R. H. en G. R. waien bezig een welput aan de Laanstraat in Nieuw-Baarn op behoorlijke diepte te brengen, toen eensklaps door het sterk aanwellen de wanden van dan put in stortten, waardoor de drie eerstgenoem- den onder het zand bedolven werden; de vierde G. R. zat slechts tot aan de knieën er onder zoodat hij rnet weinig moeite er uit gehaald kon worden. R. H., die niet diep onder het zand zat, slaagde door eenige bewegingen met de armen er in de aarde die op zijn hoofd geval len was, te verwijderen; waarop een der werklieden, hoewel het levensgevaarlijk was, in den put afdaalde en tyem tot aan de borst viij maakte, waarna men hem moest laten zitten, daa wellicht andeis op nieuw de grond in werking zou ko men. Inmiddels waren reeds een aantal lieden aan het welk getogen om de bedolvenen te bevrijden. Omstreeks half één mocht men er in slagen R. H ge heel te verlossen. Op last van den Bur gemeester werd hij in de naast bijzijnde woning gebracht, waarop hij, na aldaar eer.igszins bekomen te zijn per rijtuig naar zijne woning werd gebracht. De hoop om B. C. en C v. L. nog levend te bevrijden was intusschen ver vlogen. Na onveipoosden arbeid van een 60 tal werklieden mocht het omstreeks drie uur gelukken, heiden, hoewel leven loos op te graven. B. C. was een op passend man, in de kracht zijns levens, hij hed een vrouw en vijf nog jeugdige kinderen, die onverzorgd achtei hlijvpn; de doode werd per wagen naar het lij kenhuis vervoeid, van waar hij nog dien zelfden avond naar zijne woning is over gebracht. C. v. L. was een oppassend jongeling, 20 jaar oud; zijn lijk werd per wagen naar zijne diepbedroefde ouders vervoerd. In eene der groote hotels alhier nam dezer dagen een als heer gekleed persoon zijn intrek zich noemende v. B., en komende van Antwerpen. Na een dag of vier goede sier gemaakt te hebben is hij met de noorderzon vertrokken. Hij heelï een in 't oogvallende kuif, en kap laarzen aan en 'tis niet onwaarschijnlijk of hij zal andere hotels in den lande ook met een bezoek vereeren. De dierenbescherming maakt waarlijk goede vorderingen. Het was gedurende de laatste regenachtige dagen. Boer Jan had zijne ossen gespannen en niettegen staande zware regenbuien, met sneeuw en hagel vermengd, elkander zonder tusschenpoozen afwisselden, trok hij met os en kar het veld iri. Weldra had de arme man geen drogen draad meer aan net lijf. De platte lakensche pet hing hem als een schoteldoek over de ooren, terwijl het water uit wambuis en broek, in de groote klompen opgevangen, bij eiken stap uit deze houten voetbekleeders gudste. Zoo komt de sukkelaar met de ledige kar thuis, en op het punt deze weer met mest te vullen, komt moeder de vrouw, door het hoesten van haar wederhelft gewaarschuwd, te voorschijn geloopen: «Wel potdorie, Jan, wat zijt ge toch lang weggebleven, het is veel te erg voor het arme beest. Span toch den os uit; ik zal voor waime sop zorgen en de wollen deken van het bed halen om die over het natte dier te hangen. De os moest eens kou vatten!" Zoo gezegd, zoo gedaan. »En daar het nu toch blijft regenen sprak de vrouw, toen ze aan haar trekdier al hare zorgen had gewijd zullen we den os vandaag maar op stal laten. Gij kunt wel naar den akker gaan, Jan. Neem den riek mede om den mest te breken, want het zal wellicht den ganschen dag regenen." Haarl. Crt. Mijnheer de Redacteur Bij de toezending van het jaarverslag der Vereeniging van Gepens Onderoff. en minderen van het Nederlandsch leger, had ik de eer U beleefd le verzoeken in Uwe courant eenige vermelding daaruit te doen omtrent het doel van die Ver eeniging, en neem de vrijheid U daar omtrent het onderstaande medetedeelen, met vertrouwen dat daardoor menigeen zich opgewekt zal gevoelen om als Be schermer of Donateur tot deze zoo nuttig werkende vereeniging toetetreden. In Maart 1884 werd door mij de wel willendheid der verschillende redactiën alhier ingeroepen tot het plaatsen van een advertentie, met het doel aan de Gepensioneerden, alhier woonachtig, be kend te maken, dat er eene Vereeniging bestond die aan behoeftige gepensioneer den en weduwen, mits lid zijnde van die Vereeniging, ondersteuning verleende. In hun eigen belang weiden zij ver zocht zich bij mij aantemelden en zich als lid te doen inschrijven, om daarna wanneer ondersteuning werd verlangd, in aanmerking te komen. Een 12-tal leden melden zich aan, die tegen een jaarlijksche contributie (onderoff. van f 1.en minderen a f0.50)werden ingeschreven; de meesten hunner waren behoeftig en werden dan ook in October d. a. v. voor periodieke uitkeering door mij voorgedragen, en ontvingen in Fe bruari een bedrag van f10.af!2.50. Het geval deed zich voor dat een lid, dat slechts éénmaal contributie had be taald van f0.50 kwam te overlijden, en alstoen aan zijne weduwe een bedrag in eens van f40.werd uitgekeerd en voorts nog telkens Februari en Novem ber evenals aan andere leden een bedrag wordt uitgekeerd, naar gelang van de in kas zijnde gelden. De Vereeniging staal onder toezicht van zeer bekwame en hooggeplaatste personen, en wordt beheerd door een Hoofdbestuur waardoor de meeste afdee-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2