JAN MEIJER. AARDAPPELEN. Gebr. PIECK. SI NICOLAAS ÉTALAGE HOUT-, MAND- EN LEDERWERKEN. II HU AITIHIH C. MAAS. M. H. van Raalte, WINTERGOEDEREN, Beste Leidsctie Wollen dekens van af f 4 EIGENGEMAAKTE MEUBELDEKENS, HOLLANDSCHE BIEREN de Haan en Sleutels Advertentiën. ,LGI ees mimi Bet slaapkamer - of St. Andriesstraal, PAULUS §8F* Heden en de volgen de week uitsluitend oprui ming van DAMES HANDWERKEN, UBUIIÏ. ES Veeren- en Kapokbedden. Mevrouw Fruitier ie Talma weder gereed en ruim voorzien is van de nieuwste Officieele Publicatie. KEUKENMEID DIENSTBODE, Duinzand— De nieuwe Kieswet, &6~ Zeer voordeelige Groote sorteering in de bekende soiiede kwaliteiten. tot in de beste en grootste soorten. uit de Brouwerij TE AMSTERDAM, ft >1 6. BoeMouden en Handelswetenscliap. J. C. ADAMA 7 v Mevronw ADAMA v. SCHELTEMA c (üïuuimiw uit de Wikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, ALPHÖNSE ANNEGARN. in de gewichtigste oogen- Wikken van zijn leven en werkzaamheid, NICOLAAS BEETS. a 50 cents Binnen- en Bnitenlandsclien BoekBanflel SLOTHOUWER ZOON. Hoort! leest! verbaast U! „Anglo-British"-Zilverwa ren y v I Comervatrix. Mr. JANSMA VAN DER PLOEG. bijzonder geschikt voor Etalage Achter. LANGESTRAAT, van af heden bij mij verkrijgbaar. i. WAM MèMMmmmM, Krommestraat 288, AMERSFOORT. Bestellingen worden aan huis bezorgd. lingen of correspondentschappen worden geroimd. Na de toetreding van de leden in 1884 is dat getal nu reeds geklommen tot 20 leden, terwijl er reeds 4 leden zijn over leden en een zich in een andere gemeente heeft gevestigd. Deafdeeling(correspondentschap) alhier telt nu 20 leden als: 1 onderofT. gepens. voor de wet van 1877. 7 na 1877 9 minderen voor 1877. 3 na d 1877. alsmede 2 weduwen van gepens. voor 1877. 3 Beschermers en 56 Donateurs. Aan de behoeftige leden en weduwen van leden, weid in Februari 1887 f137.50 en in November'1887 f162 50 uitbetaald, terwijl bovendien nog aan oud-strijders (niet-gepensioneerde) buitengewone gra tificatiën werden toegekend te zamen tot een bedrag van f50. Het totaal der uitgaven bedroeg dus f350.—. Hiertegenover staat aan ontvangsten: als bijdragen van 3 Beschermers f 45. d 46 Donateurs - 79. Contributie van leden - 10. te zamen uitmakende een be- drag van -134 zoodat door het hoofdbestuur nog f216. moest worden bijgedragen. Uit bovenstaande blijkt dat de bijdra gen van Beschermers en Donateurs ge durende het geheele jaar bij lange na niet voldoende zijn om in de kosten der halfjaarlijksche uitkeering in deze ge meente te voorzien. Moge bovenstaande regelen er daarom toe bijdragen dat velen toetreden als Beschermers of Donateurs tot eene Ver- eeniging die zich het schoone doel stelt om aan die ouden van dagen en gebrek- kigen bij hun karig pensioen zooveel te schenken dat zij hun oude dag onbekom merd kunnen tegemoet zien. Ingevolge machtiging vnn het hoofd bestuur is mij opgedragen aan 8 behoef tige leden en 2 weduwen van leden ieder f15.uittekeeren en bovendien aan één oud-strijder (niet-gepcns.) een buitenge wone gratificatie van f 12.50. Bij de Algemeene Vergadering op 14 Juni 1887 te Nieuwer-Amstel gehouden is besloten op 19 Februari ter gelegen heid van den verjaardag van Z. M. den Koning aan 100 oud-strijders (niet-leden) versierd met eereteekens, als: Metalen Kruis, Medaille v/d. Citadel, enz., ieder een gouden Willem uittereiken. De voordrachten van hen die daartoe in de termen vallen, worden door de Afdeelingsbesturen ingezonden en daarna op de lijst geplaatst bij het hoofdbestuur. Mij verder gaarne tot het geven van inlichtingen omtrent het goede doel der Vereeniging bereid verklarende, heb ik de eer te zijn UEd. Dw. Dienaar, BUSQUET. Adm. Mil. Hosp. Correspondeerend Lid der Vereeniging. Amersfoort, 10 November 1887. Ofschoon reeds vroeger door ons een beknopt verslag over bovenbedoelde ver eeniging werd gegevenruimen wij gaarne om het goede doel, aan bovenstaand schrijven in zijn geheel een plaats in. Redactie. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 2 Nov. Cornelis. z. van Willem van Sehoonhorst en Grietje Bunt. 3 Nov. Teunis Daniel z. van Eduard Cornelis van Wijaarda en Gijsbcrta Antonia Kelder. -- 4 Nov. Johannes, z. van Willem van der Geld en Adriana van der Velden. 5 Nov. Arnolda Maria en Johanna Geertruida, twee d. van Jan van Empelen en Hendrina van Doornik. Johanna Adriana, d. van Dirk Mulder en Jaantjo Hofland. 9 Nov. Lambertus Johannes, z. van Joannes van Keeken en Christina van Keulen. Ondertrouwd: 10 Nov. Cornelis de Froe en Johanna Cornelia Kok. Wilhelmus Lodovicus Beumer en Cornelia Beek. Gehuwd: 9 Nov. Evert Kwint en Jan netje de Boer. Gcrrit van Kommeren en Johauna Polleman. Johannes van Korlaar en Aaltje van Dijk. Gerard Pieter van Mourik en Ortillia van der Werf. Jacobus Jagtenberg en Wilhelmina Brunetta Catrina van Diermen. Overleden: 6 Nov. Wilhelmus Elschot 59 j echtg. van Johanua de Wit. Maria Grevink 73 j., wed. van Jan Burgstede. 8 Nov. Hendrik van Veldhuiven 28 j., ongeh. 9 Nov. Cornelia Johanna Klaasen 3 m. Dirkje Harskamp, 50 j., ongeh Hoogland. Geboren 7 Nov. Aalt, z. van Aalt van de Veen en Jacoba van Putten. Ondertrouwd: 4 Nov. Jan den Ouden en Johauna Smink. Gehuwd: 10 Nov. Jacobus Hartman en Hijlije Tijmeze. Bunschoten. Geboren 4 Nov. Jan z. van Gijsbert Hopman en Hendrikje Heek. 5 Nov. Tijmen z. van Jan Koelewijn en Hendrikje Heuveling. - 7 Nov. Alexander z. van Frederik van de Groep en Aaltje van Veller. 8 Nov. Hendrikje d. van Hen drik de Graaf en Evertje de Graaf. Gehuwd Leendert Vergunst weduwn. van Jacoba Carolina Broekhuizen en Barbara Antonia van der Steen. Overleden: 5 Nov. Maria Elisabeth de Trouw echtg. van Harm Berends Geuchies <1 j. Lensden. Gesoren: 7 Nov. Jannetje d. van Kijk van Loenen en van Neeltje Donselaar. 10 Nov. Dirk Pieter, z. van Brand Hofland en van Maria Sclireuders. Woudenberg. Geboren: 4 Nov. Alexander, z. van Willem Meerbeek en Hendrika Johanna Bronk. Ondertrouwd 5 Nov. Elbert van Asselt, wedr. van Maatje Bijksen, 38 j. en Evertje van de Zandsteeg, 35 j. Gehuwd: 10 Nov. Kijk Snitselaar, 25 j. en Jannetje van Keenen, 23 j. Gerrit Vlastuin, 24 j. en Trjjnlje van Schoonhoven, 19 j. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 14. November aanstaande, des namiddags te zeven uren. Amersfoort, den 10. Nov. 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. MARKTBERICHT. Amersfoort, Ti Nov. Tarwe fOO.Oa f 0.00 Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f5.50 a f5,70. Appels 2,50 a f4.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard- appelenll.30afl.80 de HL. Hoendereieren f6.50 a f7.50 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,45 per Kilo. Kaas f 0,a f0, - Biggen f5.00 a f9.50. Schram men f 11.a f 15.00. Ondertrouwd; CORNELIS DE FROE en JOHANNA CORNELIA KOK. Amersfoort, 10 Nov. 1887. Getrouwd FERDINAND M. C. BLOEM en JOHANNA C. M. NIÊL die ook namens wederzijdsche betrekkin gen hunnen oprechten dank betuigen voor de talrijke hartelijke bewijzen van belangstelling zoowel van hier als elders ontvangen. Amersfoort 12 Nov. 1887. De ondergeteekende wenscht bij de a.s. GEMEENTERAADS VERKIEZING NIET in aanmerking te komen.' y Gelegenheid aangeboden tot het be komen van privaatles door iemand in het bezit der acte M. O. Voorwaarden billijk. Brieven onder letters B. H., aan den Boekhandelaar J. J. BERENDS, Amersfoort. te Huur, gemeubileerd of ouge- meubileerd, bU Apothecar Kampstraat. vraagt met Februari eene zindelijke en een meisje beneden de 18 jaar, beiden P. G. Ad-es in persoon of met fr. brieven, Weversingel te Amersfoort. buiten Dloemendaal verlangt zoo spoedig mogelijk eene als Meid-alléén. Met FEBRUARI biedt zich aan, een net burger meisje van SO jaar ond P. G. voor 't liefst in een klein deftig gezin, goede getuigen kunnende overleggen. Blieven franco onder letter E. d. G. Vaart weg No. 51 Hilversum. is des Vrijdags te spreken of te ont bieden van des voorm. 11 tot 5 ure nam. aan het hotel OCKHORST. bericht zijne geëerde stadgenooten de ontvangst eener groote partij extra beste zonder scbot of bederf A ƒ3.50 per mud. Voor bederf wordt ingestaan. MONSTERS dagelijks verkrijgbaar. d y/A van bereid volgens het aloude en eenig echte recept is een verzachtend en los makend middel, dat oogenblibkelijk de prikkeling in de keel, waardoor de hoest ontstaat, wegneemt. Per doos 30 Cent. Bij J. M. BREDÉE te Rotterdam, ziet het licht: door 17 VIERDE, door den schrijver herziene uitgave. Prijs 1 1.60, in praebtband f 1.90. t# Bij alle boekhandelaren te bekomen. dat is de Wet van 4 Juli 1850 (Stbl. n°. 37) zooals zij is gewijzigd bij het Vile additioneele artikel DER NIEUWE GRONDWET met de nieuwe indeeling in districten enz. voorbanden in den Door verschillende oorzaken ben ik gedwongen mijne reusachtig groote voorraad van met 75 pet. onder de geschatte waarde, dus ter nauwernood voor het arbeidsloon te liquideeren. Voor het lage bedrag van slechts f6.50 ontvangt ieder door het geheel koninkrijk der Neder landen, zoo lang de voorraad strekt, het uiterst solide, hieronder gespecificëerde eetservies uit het fijnste en zwaarste »Anglo-British"-Zilver, hetwelk de meest ervaren kenner niet van zilver van 13 lood kan onderscheiden. &a£ Voor het wit blijven der voorwerpen wordt gedurende 25 Jaar gegarandeerd. 6 Stuks Anglo-British zilveren tafelmessen uit voortreffelijk staal. 6 6 12 12 1 1 Anglo-British zilveren vorken uit een stuk. massieve Analo-British zilveren eetlepels, goede Anglo-British zilveren theelepels, fijnste Anglo-British zilveren Moccalepeltjes. Anglo-British zilveren soeplepel, zwaarste quallteit. Anglo-British zilveren roomschepper, zwaarste qualiteit. 44 Stuks te zamen voor den spotprijs van slechts 6.50 Hollandsche guldens. Ten bewijze dat mijne advertentie ernstig gemeend is, verplicht ik mij hiermede openlijk, de niet conveniëerende voorwerpen dadelijk terug te nemen. Dientengevolge is elke bestelling zonder risico. De verzending geschiedt slechts praenumerando of tegen rembours. Bestellingen gelieve men te adresseeren aan het Cenlraal-Dépot der le Wiener Anglo-Britisck-Fabrik RETTTS, Wien, II: Grosse Sperlgasse 10 Opgericht in het jaar 185 8. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht No. 93, gaat steeds voort met het sluiten van alle soort van Verzekeringen op levens kans gegrond. Nadere inlichtingen bij den Agent der Maatschappij, den Heer F. BOERWINKEL te Amersfoort. De Directeur LAPPEN!. De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat zijne

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3