Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. zou bedriegen. Tot afwending van dit plotseling gevaar van verstikking rnoeet er steeds een bekwaam chirurg aanwezig zijn, om terstond door middel van eene kleine snede in de luchtpijp en bel inbrengen van eene kunstmatige adem halingsbuis hulp te verschaffen. Gelijk dr. Schmidt er nog bijvoegde, hoorde de Kroonprins als een held, zon der een spier in zijn gelaat te vertrekken, deze zelfde vreeselijke rnededeeling aan, betuigde den artsen minzaam zijnen dank, trok zich vervolgens teiug, en verklaarde, na een uur overleggens met zich zeiven, dat hij van de strottenhoofd- snede afzag. l)e Keizer vernam diep geschokt het bericht van ilr. Schmidt, en tranen stortend zeide hij: >Uet zal alles naar den wil van myn armen, lieven zoon geschieden." Zondag hadden te Londen weder onge regeldheden plaats, omtrent welke het volgende wordt gemeld. «Deze ongere geldheden kunnen slechts vergeleken worden bij die van 1866, toen het volk, om zijn recht van vergadering te hand haven, de hekken van Hyde Park ver nielde. Van at den vroegen morgen had den 4000 agenten op het plein post gevat. Optochten uit verschillende deelen der stad, met muziek en vaandels, en bestaande uit benden socialisten, radica len en Iersche genootschappen, werden door de politie uiteengedreven als zij in de buurt van Trafalgar Square kwamen. Ernstige botsingen kwamen in Strand voor en talrijk waren hier de gekwetsten die naar de ziekenhuizen moesten wor den gebracht. Een bende, die bijna tot het paleis was doorgedrongen, werd met moeite teruggedreven en bij die gelegen heid werd Graham gevangen genomen. Om half vijf trok een menigte van 100,000 personen naar de Trafalgar Square, de politie stor.d daar onmachtig tegen en een sterke troepenmacht, be staande uit infanterie en cavalerie, kwam op om de menigte te verspreiden. Onder de gekwetsten zijn 200 manifesteerenden en 40 politie-agenten. 50 arrestanten werden gemaakt, waaronder ook John Burns, liet hoofd der socialisten; zij werden tot kleine boeten en gevangenis straf van hoogstens een jaar veroordeeld. De afgevaardigde Graham is tegen borg tocht vrijgelaten. Bij een botsing bij Westminster Bridge werden twee agen ten met dolken gewond. In de couloirs der Franscbe Kamer heerschte gisteren een groote agitatie. Er werd veel gesproken over de mogelijk heid der aftreding van den heer Grévy. Het gerucht daarvan krijgt zekere vast heid. De radicalen zijn woedend, dat er nog geen vervolging is ingesteld tegen Wilson. De Voltaire" raadt de republikeinen onmiddellijk maatregelen te nemen voor een congres van de beide Kamers, ten einde een nieuwen President te benoemen. Op een meeting van 2000 revolutionairen te Parijs werd besloten een zoogenaamde barricade-commissie te vormen voor het geval dat Jules Ferry tot President werd benoemd. De parlementaire enquête-commissie is intusschen met het onderzoek der zaak Wilson begonnen. Na het verhoor van den heer Laurent, hoofdredacteur van het blad t Paris" t begaf de voorzitter zich met twee leden der commissie onmiddellijk naar den rechter van instruc tie Athnlin, die hen ontving in tegen woordigheid van den procureur-genei aal Bouchez. De verklaring van Laurent behelst nieuwe feiten, welke zeer ongunstig zijn voor den heer Wilson. De politie te Chicago heeft Zaterdag een publick lokaal doen sluiten om den anarchisten aldus te verbieden een ver gadering te houden ter nagedachtenis hunner ter dood gebrachte vrienden, doch een meeting van 300 anarchisten had niettemin plaats in een ander lokaal. De redenaars spoorden aan tot wraak -girrtre£tSur van Illinois, de rech ters en den beul. r gaan. Hij streed eenige jaren onder een aangenomen naam in Franschen dienst, tot hij na een twist met een ofiicier deserteerde, waarop hij deel uit maakte eener expeditie naar de binnen landen van Afrika. Daarna voerde hem liet noodlot naar de Kaapkolonie, waar hij onder de Boeren zich eer.e kleine bezitting wist te verwerven. Het verlan gen naar Europa liet hem echter geen rust; op een Engelsch vaartuig keerde hij terug en zette in Marseille voet aan wal. Een reisgenoot stal hem in Frank rijk zijn klein vermogen, waarop hij arm als een bedelaar weder tot zijn viool de toevlucht nam en eene aanstelling kreeg bij de kapel van een kleine Fransche schouwburg. Toen hjj, naar hij meende, genoegzaam van middelen was voorzien, ontbond hij zijne overeenkomst en nu, op weg naar het Vaderland, om zijnen vader den verloren zoon weder terug te geven, hoorde hij hier de mare van zijn' dood. Twee dagen daarna legde Filip Thomas een krans nederop het graf van den ouden blinden violist, en leunde hij in stomme smart verzonken, tegen het eenvoudige gedenkteeken, door de goede zorgen van Nelly daarop geplaatst. Het contract, dal deze laulste met hare impressario had gesloten, liep binnenkort ten einde j zij hernieuwde dit niet. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gemeente alhier, des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door den Heer Vaarties van Dordrecht. In eene Maandagavond gehouden vergadering der R. K. Kiesvereeniging werden, daar de hoeren Gildemeesler en Meihorst verzocht hadden niet in aan merking te komen, met algemeene stem men tot canoidaten voor den gemeente raad gesteld de liecren J. J. Kleber en Dr. C. M. A. Hafkenscheidt. Heden vergadert in Amicitia de Anti-rev. Kiesvereeniging «Nederland en Oranje, ter bespreking van de bij de nieuwe districlsverdeeling te volgen lich ting. Als sprekers treden onder anderen op Mr. T. Graaf van Bylandt en Mr. Keuchenius. Bij beschikking van den Min. van Waterstaat enz., is aan den rijksopziener op de spoorwegdiensten, den heer H. J. Hendriks, te Amersfoort, mede opgedra gen het dagel. toezicht op den dienst van de sectiën ApeldoornDeventer en EpeHaltem van de Kon. Ned. locaal- spoorwegen, mei ingang van den dag waarop die sectiën voor het openbaar verkeer zullen worden geopend. Zondag had in de kapel van het Seminarie der Oud Katholieken alhier een zeldzame plechtigheid plaats. De presi dent van het Seminarie, tevens professor in de theologie de heer J. J. v. Thiel, herdacht zijn 25-jarig priesterschap Onder adsistentie van de lieerenTh. v. Vlooten pastoor van de O. K. kerk op 't Zand alhier en N. B. P. Spit pastoor te Rotterdam, verrichtte de ju bilaris den H. Dienst, terwijl de O. K. aartsbisschop van Utrecht, J. Hev- kanip, door zijn tegenwoordigheid nog meer luister aan het feest bijzette. Gedurende de mis werd door het kooi de eerste vierstemmige mis van Joh. J. H. Verhulst gezongen begeleid door het orgelspel van den organist, den heer A. B. Dievenbach. Men mag den zangers een woord van lof niet onthouden, die zoo klein in getal deze schoone mis op meer dan verdienstelijke wijze ten ge- lioore brachten. Na den H. Dienst werd door de geloovigen gezamenlijk een toe passelijk danklied gezongen. Vervolgens werd door den genoemden pastoor Spit de feestpredikatie gehouden waarvan de korte inhoud is als volgt. «God zij geloofd in alles," woorden eens door een beroemd bisschop gespro ken zijn vooral op dezen dag van toepas sing. Daarop wenschte hij den jubilaris geluk met dezen dag en riep zijne wel willendheid in voor zijne feestrede; want niet zonder schroom had hij dezen taak op zich genomen, maar hij had gemeend alle bezwaren ter zijde te moeten stellen, daar de jubilaris den wensch geuit had, dat zoo ei' een voor hem zou optreden, hij (spreker) het zou zijn die met hem door zoo innige banden van vriendschap verbonden was; voortswenschte hij over de woorden van Paulus (I Korinth. IV vs: 1.) te spreken. Hij wilde zich bepalen tot het ver hevene en schooneinoeiclijkemaar ook troostvolle, van het ambt eens gees telijken. Het verhevene, dat zooals de tekstwoorden aanduiden daarin gelegen was, dat de priesters door God geroepen waren en niet alleen afgezonden waren om de waarheden van zijn evangelie te verkondigen maar ook om de genademid delen door Hem aan de kerk geschonken aan de geloovigen uit te deelen. Hel moeielijke, daar een priester niet alleen met allerlei uitwendige rampen maar ook met zijn eigen ik te kampen had, om zorg te dragen niet zich zelf, maar God boven alles te dienen. Slechts met een enkel woord wilde hij op het troost volle wijzen, op de verzekering van Zijr. hulp, die,Christus aan zijne apostelen bij Zijn afscheid van hen, gaf. Voortaan zou Filip op hare kunstreizen al de dagelijksche beslommeringen voor haar regelen en tegelijkertijd in de ge legenheid zijn, zijne kunst met de hare te vereenigen, door als uitnemend pianist hare voordrachten te begeleiden of wel met haar vioolduetten te spelen, waarbij hij zijn meesterschap over dit instrument ook ten duidelijkste deed blijken. Met de treffende zorgvuldigheid van een' broeder bewees hij haar allerlei kleine attenties en daardoor kwam hij meer dan eens met van graaf Willy in conflict, welke laatste nog altijd, als haar getrouwe schaduw, de kunstenares op haar triumflocht volgde en met ijverzuchtige blikken, allen die met haar in aanraking kwamen, gadesloeg. Hare verhouding tot Filip was boven allen argwaan verheven. Hoe meer Nelly hem leerde kennen, des te beter doorzag zij ook de flinke eerlijke kern van deze aan levenservaring zoo rijke natuur, en schatte zij hem als kunstenaar ook reeds hoog, aan den anderen kant moest zij ook meer dan eens zijn mannelijk zeker en daarbij voornaam optreden in de hoog-le maatschappelijke kringen bewon deren. Ongeveer een jaar bleef hij haar een waren broeder, toen werd hij eens klaps stiller, ernstiger en naar het baai- toescheen ook bleeker. Bezorgd vraagde Hierna wendde hij zich tot den jubilaris, en vroeg hem of zijn schets niet naar het leven geteekend was en of hij niet van hetgeen gezegd was, overtuigd was. Na een kleine toespraak tot de studenten verzocht hij de geloovigen voor hunne geestelijken te bidden, opdat zij God in alles zouden dienen. In de Vespers, werd door het koor nog een schoon vers op verdienstelijke wijze gezongen. De president hield een korte rede om zijn dai.k te betuigen aan den bisschop, die door zijn tegen woordigheid zoo groote blijken van vriendschap gaf; hij bedankte den heer N. Spit voor het ideaal van den priester, dat hij dien morgen geschilderd had, en wees op het eigenaardige van zijn feest, dat hij nu in dit huis. waar hij zulk een voortreffelijke err schoone opleiding ge noten had, vierde. Ten slotte bedankte hij voor al de wenschen en blijken varr genegenheid hem op dezen dag geschonken. Van verschillende zijden werden djjrr- jubilai is tot aandenken aan dezen onver- getelijken dag schoone geschenken aan geboden. Aan den wachtmeester der Veld- Art. Van den Hoek werd j.l. Maandag voor het front van den troep, door de Luilt. Kolonel Kornmandant de Zilveren medaille uitgereikt voor 24 jaren trou wen dienst Zondagochtend omstreeks half zes is brand uitgebroken in een schuurtje achter de woning van mej. de weduwe P., aan de Kruiskamp. De brand bleek van geringen omvang te zijn, en werd door de brandweer in den tijd van onge veer twee uur totaal gebluscht, Het vee. in hel schuurtje aanwezig werd gered en in de weide gejaagd. Door dezen maatre gel had de heer v. S. die zich langs de weide van v. D. naar den brand begaf, een groot ongeluk kunnen treffen. Een in die weide gejaagde stier, kwam in volle vaart op hem af en begon de haag, die hem van den heer v. S. scheidde, woe dend te vernielen De heer v. S. wist evenwel daar over eene sloot te springen en zich in aller ijI te verwijderen, en uit het gezicht van het dier te komen, waarna het zijn vernielingswuk schijnt te hebben gestaakt. De stier werd daar na door een achttal mannen gevangen, die toen maat regelen namen om ongelukken te voor komen. Bij 't overklauteren van een dnornenhaag, kwetste- de heer v. S. zich aan beide handen. In de jongste algemeene vergade ring van de vereeniging tot bevordering van 's lands weerbaarheid vErndraclil maakt macht" is o. a. besloten de win- leroefeningen, evenals ten vorigen jare, te houden eiken Donderdag, 's avonds van 8 tot 10 uur, in een der lokalen van »de Arend". Ten einde de bijwoning dier oefeningen zooveel mogelijk te be vorderen, werd een prijs uitgeloofd aan dien schutter, die gedurende deze oefenin gen het grootst aantal rozen geschoten heeft. De wijze, waarop deze prijs zou worden aangeschaft, lokte nogal discussie uit, waarop de heer A. M. Tromp van Holst, eere-voorzitter der vereeniging, mededeelde, dat door hem die prijs zou worden beschikbaar gesteld. Deze mede- deeling werd met daverend applaus door de vergadering ontvangen. Van den heer J. A. Schoterman, waarnemend kornman dant, was een schrijven ontvangen, waarin hij te kennen gaf, dat velerlei andere bezigheden hem niet langer toe lieten die betrekking waar te nemen, waarom hij als zoodanig en als lid der Vereeniging omslag nam. liet vooruit zicht hem te moeten verliezen, die gedu rende een 14tal jaren de belangen der vereeniging op zoo uitstekende wijze behartigd had, die voor ieder een goed woord bad en daaraan groote welwillend heid paaide, gaf een der leden aanleiding voor te stellen eene commissie te benoe men om pogingen in hel werk te stellen -den heer Schoterman op zijn besluit te doen terugkomen, welk voorstel bij acclamatie werd aangenomen. Nog werd zij hem eens wat hem scheelde. Na een wijl e zwijgens antwoordde hij ïNelly, ik kan niet langer uw metgezel zijn, ik voel, dat wij moeten scheiden!" Zij zag hem met hare groote blauwe oogen als droomend aan en hare lippen vonden niet dadelijk het juiste woord; zij had trouwens ook geene viouw moe ten zijn om hem niet te begrijpen «Moet het dan werkelijk zijn, Filip?" vraagde zij eindelijk schuchter. ».Moet ik dan, door u steeds te aan schouwen, steeds in uwe nabijheid te zijn, mij zelf langzaam dooden Waarloe ook het langer te verzwijgen. Ja Nelly, ik heb u lief, maar niet als een broeder zijne zuster, doch oneindig meer en toch mag ik niet zeggen: Nelly, wees de mijne! want uw levensdoel is grooter en staat liooger als het geluk van een enkel mensch uit te maken. Laat mij daarom, mij weder in 't wilde bruischende leven stoiten, al moet ik dan ook de zachte beschermgeest aan mijne zijde missen Een zacht rood kleurde hare wangen, zij liet haar wonderlijk stralende blikken op den schooiien ernsligen man rusten en zeide: »Uw vader heeft mij stervend gesmeekt. Wees zijn goede engel, wan neer hij zulk eene noodig heeft ik heb het hem beloofd eD ik wil woord door den eere-voorzitter den heer J. A. Schoterman een waardeer end woord ge wijd, waarna Spr. verzocht deel te mogen uitmaken der bedoelde commissie, welk verzoek natuurlijk gaarne weid in gewilligd. Den heer Tromp van Holst werden een tweetal heeren, W, J. van Rliee en J. M. Baode, als leden dier com missie toegevoegd. In de zitting, die de gemeenteraad gisterenavond hield, werd in de eerste plaats behandeld het in de vorige ver gadering aangehouden voorstel tot ver koop van eenige boomen, staande bij de nieuwgebouwde meisjesschool aan de zijde van de Slijkstiaat, langs den Grooten Haag. Besloten werd deze boomen, die men wenscht te vellen in 't belang van eene behoorlijke beplanting van dat ge deelte der wandeling, onderhands te ver- koopen aan W. v d. Brug voor f98. Tot uitvoering van het besluit van 16 Augustus, omtrent den verkoop van het .Arsenaal, werd door B. en W. een onl- iwerp-besluit ingediend, waardoor de ver koop van een gedeelte van het Arsenaal aan hel bestuur der Nederduitsch gere formeerde kerk (doleerende) en de koste- looze afstand van het overige gedeelte der voormalige kazerne aan het Burger weeshuis werd geregeld. De raad schonk zijne goedkeuring aan dit ontwerp-besluit, nadat door B. en W. eenige inlichting was gegeven omtrent de wijze van af scheiding, die op het onbebouwd gedeelte van het aan het kerkbestuur afgestane terrein zou worden voorgeschreven. De heffing van vuur-, haven- en ton- geld is voor 1888 weder bepaald op 50 pCt. van het tarief. Omtrent de voorstellen in zake de plaatselyke directie belasting, is de raad ook in deze zitting weder niet tot een beslissing gekomen. In de zitting van 24 October was, na de verwerping van het voorstel de Koningh tot invoering van eene belasting naar het inkomen, besloten de behandeling van het voorstel van B. en W. tot wijziging van de be staande belasting en het daarover door de raadscommissie uitgebracht rapport tot deze vergadering te verdagen. Thans deed de heer Zandijk hpt voorstel, om de geheele zaak nogmaals naar de af- deelingen te verzenden. Hij motiveerde dit voorstel hoofdzakelijk met een beroep op de wijziging, die de samenstelling van den raad had ondergaan seder t deze zaak het eerst aan de orde kwam. Twee leden hadden eerst seder t '1 Sept. zitting en twee vacatures, die door bedanken waren ontstaan, moesten nog worden vervuld. Eene zaak van zoo ingrijpend belang voor de gemeente, als de belastingrege ling, moest z j. door den raad in eene voltallige vergadering behandeld worden en wanneer de leden door nader onder zoek geacht konden worden volledig op de hoogte van de zaak te zijn. De voorzitter verzette zich met kracht tegen dit voorstel. Na het langdurig voorbereidend onderzoek, dat reeds in zake de belastingvoorstellen had plaats gehad, was 'them onbegrijpelijk welke nieuwe gezichtspunten nog zouden kun nen worden geopend in eene nieuwe bij eenkomst der afdeelingen. De beide nieuwe leden, die in September zitting hadden genomen, hadden z. i. sints dien lijd ruimschoots gelegenheid gehad om van alle over deze zaak gewisselde stuk ken en gevoerde debatten kennis te nemen. Waar in alle stukken erkend is, dat er in de bestaande belasting gioote onrecht vaardigheden vooi komen, zou de burge meester het betreuren, indien weder tot uitstel besloten werd en dus tot besten diging van die onbillijkheden voor het volgende jaar. De heeren van Beek en de Koningh steunden het voorstel tot uitstel. De heel de Koningh deed dit vooral hierom, om dat het, naar zijne meening, de vraag was of door de vooi gestelde middelen werkelijk de bestaande onbillijkheden zouden worden weggenomen en of die middelen niet erger waren dan de kwaal. Uitstel was z. i. gewenscht, om Burgen). houden 1" Zij sprak de laatste woorden schier fluisterend, maar als liernelsche muziek klonken zij Filip in de oorenernstig doch hoopvol zag hij naar haar op en daar stond zij in hare overweldigende maagdelijke schoonheid, met purpere wangen, de kinderlijke oogen ter rièerge- slagen, de handen gevouwen het beeld eener vrome zich overgevende bruid, sier hts de myrlhenkrans ontbrak in hare gouden lokken. Daar jubelde hel uit 't diepst van zijn ziel: Nellyen zwijgend, diep ademend lag zij in zijne uitgebreide armen, en dulde, als een kind aan zijn mannelijke borst gevleid, dat hij hare lippen met kussen bedekte. «Gij ontrooft mij niet aan de kunst" fluisterde zij nneen. beiden vereenigd willen wij ons wiegen op hare golven en streven naar haar goddelijk ideaal Dus werd de stille verloving gesloten, slechts weinige vrienden wisten er van. Toen graaf Willy de tijding ontving, geiaakte hij ten hoogste opgewonden. Toch vermocht hij niet toornig op Nelly te zijn, of-choon hij haar bij zich zeiven van woordbreuk beschuldigde; geheel zijn gloeienderi haat richtte zich op hein, die gelukkiger zou zqn, dan hij. Hij reisde naar de residentie, waarheen zich ook Filip had begeven om maatregelen en Wetboud. en de commissie gelegen heid te geven hunne voorstellen nader toe te lichten, waartoe z. i. wel degelijk behoefte bestond, opdat de raad de ge volgen iler aanneming van de aanhangige voorstellen zou kunnen beoo deelen. De voorzitter zette nader nog het doel- loozo van een vernieuwd onderzoek in de afdeelingen uiteen. De groote meerder heid van den raad ging echter met het denkbeeld van den heer Zandijk mee; met 10 legen 2 stemmen, die van den voorzitter en den heer v. Zijst, werd be sloten de belastingvoorstellen van de agenda af te voeren en ze andermaal naar de afdeelingen te verzenden. Onder de ingekomen stukken vermel den wij een voorstel van B. en W. tot het verleenen van ontslag, eervol, maar niet op verzoek, aan den marktmeester J. W. Stol. Het zal in eene volgende vergadering behandeld worden. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden van het postkan toor te Amersfooit over de 2e helft der maand Oct. 1887. 1. Keukenieid Rika Amersfoort. 2. Consul van Australië Amsterdam. 3 W. van de Boogaard n 4. J. Bnijs 5. J. M. v. d. Veurst 's-Gravenhage. 6. Mevr. J. Geil, Haarlem. 7. S. Leeb Waddingsveen. Van Maarsbergen. 8. A. v. d. Zon Alkmaar. Verzonden geweest naar Frankrijk. I. J. J. F. Beijnes, Parijs. Jan. Die Ferdinand van Coburg houdt zich toch maar kranig in Bulgarije. Piet. Of ie. En die Bulgaren zijn je flinke kerels, dat ze zoo tegen Rusland op durven komerr. J. Ja, maar als de Rus eens geld had. dan zou je wat zien! P. Geld, alweer dat geld. 't Lijkt wel alsof hel geld de wereld beheerscht. J. Nu, dat scheelt zooveel niet. Ken nis, kracht, invloed, toewijding; wie maar geld heeft kan dat alles in zijn dienst krijgen. P. Jawel, en de misdaad ook. Jan. Dat ziet er mooi uit met dien mijnheer Wilson in Frankrijk. Piet. Als hij veroordeeld wordt, heeft de President der Franscbe republiek ook niet veel reden om zich over zijn schoonzoon te verheugen. J. Net zoo min als de personen, die Wilson er heeft laten inloopen, en als de taal. P. Als de taal? Wat meen je daar mee? J. Wel dan gaat er weer een spreek woord naar de verouderde uildrukkingen. P. Een spreekwoorkWek? J. Groote dieven laat mer, loopen, en kleine hangt men op. Utrecht. In het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen alhier, kwam men jl. Zondag tot de ontdekking dat onder een der bedden het lijkje van een pas geboren kind verborgen lag. Uil een daarop gevolgd onderzoek moet zijn ge bleken, dat een der dienstboden in den voorafgegane nacht heimelijk was be vallen en, bevreesd voor schande, het kind heeft doen stikken. Hoewel tegen haar .onmiddelijk eene vervolging werd ingesteld, was haar toe stand echter van dien aard, dat zij voor- loopig nog niet konde worden aange houden. Ten nadeele van den Veehouder K. alhier werden in den nacht van Vrij dag op Zaterdag jl. 4 kalfkoeien ont vreemd, en wel uit eene weide onder de Gemeente Houten gelegen. Nadat de Politie met het gebeurde in kennis was gesteld, bleek al spoedig dat de koeien zich in een derstallen nabij het Vreeburg bevonden, zoomede dat er reeds een aan een buitenlandsch koopman was ver kocht gewoiden, doch nog niet vervoerd, zoodat K. zijne beesten dan ook weder mede naar huis kon nemen. voor zijn huwelijk te nemen en zond dezen dadelijk na zijn aankomst een brief. Deze was in de meest opgewonden uitdrukkingen gesteld en bevatte eene uitdaging. Den volgenden morgen zou Filip zich alleen zonder getuigen op een bepaalde plaats bevinden, die slechts een van hen levend zou verlaten. Met dit schrijven vervoegde zich Nelly's vei loofde reeds denzelfden middag bij den jongen graaf. Deze ontving hem koel en koud, Filip daarentegen was kalm en hoffelijk. Hij nam de hem aan geboden stoel niet aan en zeide: «Mijnheer, gij hebt mij een brief ge zonden en ik kom u persoonlijk daarop mijn antwoord brengen ik neem uwe (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2