Jhr. Mr. H. J. L. Sasse van Ysselt P. Methorst V. F. i. fiROEHHÜIZEN, St. Nicolaas-Expositie Advertentiën. (MAL, GLAS-, AARDEV KINDERSPEELGOEDEREN. J. J. Kleber Dr. C. M. A. Hafkenscheid, R. E. Kiesvereeniging „HECHT VOCE ALLEN" Dr. C. M. A. Hafkenscheid J. J. Kleber - St. Nicolaas-Cadeaux, L. KORTBEEK, Bloemist, Soesterweg, St. Nicolaas-Cadeaux. SCHIEDAMMER GENEVER is heden bij ll#lflf 13IR in het VERKOOPHUIS op den HOF Gemengd Nieuws. Offlcieele Publicatiën. ALPH. ANNEGARN, Het „Comptoir Fraico-HolMaif LET WEL! NIGHTC A P. Voorbeeldeloos goedkoop Depót der DoWffift"Oeisely,lfieö, iL^osse^rfes IS* De nieuwe Kieswet, Binnen- en BaitenlandschenBoeklianftel TE AMERSFOORT aangekomen en afgestapt, heeft zijne kofiers en kisten, inhou dende een rijken voorraad NIEUWE ARTIKELEN van weelde, kunst en smaak, in verschillende lokalen van zijn huis reeds ont pakt, derhalve noodigt hij zijne geachte begunstigers beleefd uit deze schoone vroegtijdig en bij herhaling met een bezoek te komen vereeren. MAGAZIJN Galanteriën en WESTER Van anti-revolutionaire zijde worden vo'or de verkiezing op 22 NOVEMBER 1887 van leden voor dén Gemeenteraad te Amersfoort aanbevolen de Heeren en wel de Heer J. J. KLEBER op het gekleurd stembriefje en de Heer HAFKENSCHEID op het witte stembriefje. De Kiezers worden dringend verzocht hier goed op te letten ter voorkoming van verwarring en getrouw ter stembus op te komen. HET BESTUUR. Voor de verkiezing van twee leden voor den GEMEENTERAAD op Dinsdag, den 22'ten Novem ber worden aanbevolen de Heeren (Wit stembriefje) (Gekleurd stembriefje), die reeds vroeger bewezen hebben, dat zij de belangen der ge meente kunnen en willen behartigen. Vele Kiezers. Doof het bedanken van de in de vorige week gestelde Candidaten heeft de thans tot hare Candidaten geproclameerd bij de aanstaande Ge meenteraadsverkiezing de Heeren: Zij noodigt de Kiezers ten dringendste uit op DINSDAG 22 NOVEMBER a.s. hunne stemmen op bovengenoemde Heeren uit te brengen. t .ocv, HET BESTUUR. Amersfoort, November 1887. De nog voorradig zijnde Barometers in Ge sneden Hout, Nickel, Brons, Cuivre Poli, een kleine Partij Prachtige Fantasiewekkers en eenige dozijnen Dames- en Heeren-horloges, zeer geschikt voor zullen evenals het vorige jaar tot veel vermin derde prijzen worden uitverkocht bij Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat. heeft eene schoone collectie KAMERPLANTEN en vele nieuwe modellen BLOEMENMANDJES voorhanden, met sterke plantjes of gedroogde bloemen gevuld, alles bijzonder ge schikt voor i BOUQUETTEN, KRANSEN en VERSIERINGEN ten allen tijde verkrijgbaar. WERELD KINGERKLOK (geen pendule) Er wordt gevraagd l L Vd a 50 cents SLOTHOUWER ZOON. Van den dief, die zich inmiddels met het bereids door hem ontvangen geld uit de voeten had gemaakt, was geen spoor meer te vinden. Nijkcrk. Op het initiatief van den heer Baron van Golstein zal worden op gericht eene afdeeling Nijkei k Putten van de Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde. Naar wij vernemen zijn reeds ruim 20 leden tot die vereeniging toegetreden. Deze vereeniging tracht de belangen van Tuinbouw en Plantkunde, zoo in Nederland als in zijne overzeesche be zittingen en koloniën, met alle haar ten dienste staande middelen te bevorderen. De contiibutie bedraagt gewoonlijk p. m. f4, waartegenover staat o. a. de kostelooze toezending van het Weekblad der Maatschappij, den vrijen toegang tot hare tentoonstellingen enz. Scherpenzeel, '14 Nov. Alhier trad gister voor de gemeente op de heer van 't Lindenhout, directeur van de weezen- inrichting te Neerbosch, die verschillende belangiijke mededeelingen omtrent de weezenverpleging deed. De gehouden collecte voor de inrichting bracht niet minder dan f125 op. Soestdijk. Z. M. de Koning heeft be noemd tot rentmeester alhier den heer L. W. Groeneveld, thans rentmeester op nOrarije-Nassau's-Ooid" te Renkum. Te Parijs zoo merkt de Voss. Ztg. op is, in verloop van jaren, op het gebied der nijverheid een kleurentaal ontstaan, waai door men verschillende be- diijven van elkaar kan onderkennen. Daar heeft men in de eerste plaats de winkels voor verfwaren, die steeds van buiten met ruiten, vierkanten en strepen, in alle mogelijke kleuren, kakelbont zijn beschilderd. Do magazijnen van Weener- artikelen pronken met de Oosteni ijksche kleuren, geel en zwart. Die voor Spaan- sche wijnen enz. zijn geel en rood, de Italiaansche winkels groen, wit en rood versierd. De meubelmagazijnen zijn, even als hun vervoerwagens, steeds geel van kleur. Waarom, weet niemand. De vleeschhouwerswinkels zijn bloedrood met vergulde randen, waartegen de witte, marmeren toonbanken goed afsteken. De spekslagers laten hun winkels van buiten lichtgroen en verguld, en van binnen wit beschilderen. De winkels der pasteibakkers zien er van buiten lichtbruin uit, van binnen is alles wit en verguld, zoodat met on willekeurig aan de waren, die er te ki ij- gen zijn, wordt herinnerd. De bleekers in den omtrek bedienen hun klanten in Paiijs steeds met behulp van lichtgroene wagens. De drankwinkels zijn zonder uitzondering bruinrood geschilderd, wat volkomen overeenstemt met de kleur van den wijn, die er verkocht wordt. Nog donkerder is; de kleur der steenkolen- pakhuizen, cie al spoedig door het kolen gruis in zwart overgaat. De bakkers zijn voor helderbruin en wit, houden veel van vergulde randen en groote spiegels. In vele bakkerswinkels zijn de wanden beschilderd met landschappen en zinne beeldige voorstellingen. De apotheken zijn reeds van verre te onderscheiden door groote, met een roode of groene vloeistof gevulde glazen kogels, waarachter des avonds een licht brandt. De Münchener bierhuizen prijken in de laatste tien jaar met beschildeide ramen, zoodat men ook te Paiijs, ondanks allen haat jegens Duitschalnd, in dit opzicht »alt-deutsch" geworden is. Het goede bier werkt verzoenend. Vischwinkels en ook winkels voor boter en kaas zijn van binnen met schel gekleurd behangsel be plakt. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, doen te weten, dat op Maandag, den 21 November aanstaande, 's voorniiddags te elf uren, (en raadhuize de uilloting zal plaats hebben van drie aandeelen in de geldleening van 30 Juni 1884, aflos baar ter. kantore van den Gemeente ontvanger op 31 December 1887. Amersfoort, den 14. Nov. -1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 14 November. Tarwe f7 00 f800. Boekweit f5.50 a f5 80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 f4.50. Boter f 1.05 a f 1.30. Eieren 5]/, a 7 cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 16. Biggen 112 stuks f3.50 a f5.50. Runderen 182 stuks f30 a f180. Schapen 38 stuks f8» f 18. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: Een portemonnaie met eenig geld, Een zijden pet, Een portemonnaie waarin een vinger hoed, Gevonden onder opgehaalde huisvuilnis Een zilveren vork gemerkt met een letter. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. van De St. NICOLAAS-ÉTALAGE gereed zijnde, noodig ik mijr e geachte clientèle uit, dezelve te komen bezichtigen, o Laugestraat over de Sociëteit. 20, RCE IIEROLD, bij het Nieuwe Postkantoor te Parijs. AG^NT van Hollandsche bladen toor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Frdnsche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 15 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 05); Brengen ter openbare kennis, dat op heden bij hen zijn ingekomen, kennis gevingen van de heeren Mr. H. J. II. baron van Boetzelaer van Oosterhout, bur gemeester der gemeente Leusden en grondeigenaar, wonende onder de ge meente Amersfoort, en T. tan Ruitenbeek, wonende te Leusden, dat zij bij Zijne Majesteit den Koning in beroep zijn ge komen van de beslissing van hun college, dd. 31. Oct. 1887, op het verzoek van den heer A. M. Tromp van Holst, Majoor-Kom- mandant der dienstdoende schutterij te Amersfoort, orn vergunning tot oprichting van eene schietbaan, uitsluitend ten dienste van genoemde schutterij, op het perceel al hier gelegen aan de Dorresteinsche steeg kadastraal bekend in sectie B, no. 1781. Amersfoort, den 12. Nov. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. en (WIT BITJET) en (GEKLEURD BILJET). Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHKN van 1 Fitcr ik f 1,15 per Literllesch bij Th. II. G. IIRANWSFN in gedistilleerd en TnbakskerveriJ „DE JIOOR". Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. IIOPPE Eenig in zyn soort. Slechts 4 galden Hollandscli, franco door het gansche koninkrijk, kost de algemeen beroemde, nieuw uitgevondene met wekker en signaalapparaat, twee gebronsde gewichten en patentcijferblad, dat in stikduistere nacht zoo helder als de maan verlicht. Deze uitmuntende prachtige klokken worden in fijn gepolitoerde kasten, imitatie van ebben-, noten-, mahagoni- en palissanderhout afgeleverd en zijn een sieraad niet alleen voer het paleis der rijken, maar ook een onontbeerlijk meubelstuk voor de bescheidene woning der minder gegoeden. Deze klok is naar het nieuwste systeem geconstruëerd, daar het dubbel beschreven cijferblad niet slechts 12, maar ook 24 uren telt. Het is bekend, dat binnen kort de 24 uren aanwijzende klokken algemeen in de geheele beschaafde wereld zullen worden ingevoerd. Het dubbele cijferblad is rijk verguld, met de keiz kon. uitsluitend geprivilegeerde patent-verlicntingstof geimpregneerd en geeft des nachts een licht zoo helder als de maan, zonder eenig ander verlichtingsmateriaal. Hiervoor garandeer ik tien jaar. Deze onontbeerlijke voortreffelijke patent-wereldklokken zijn ten gevolge hunner voorbeeldelooze goedkoopheid reeds in de meeste huisgezinnen aanwezig, en daar ik deze klokken zelf vervaardig, worden zij alleen door mijne van ouds beroemde firma geleverd. Elke bestelde klok wordt in een bizonder daarvoor vervaardigd kistje als postpaket, tegen rembours of praenumerando naar alle wereldstreken verzonden. Men wordt verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk te willen doen, want reeds nu, na het eerste verschijnen dezer advertentie ontvang ik honderde bestellingen, en iedereen wil tevreden gesteld worden. Ook zijn bij mij te verkrijgen REMONTOIR ZAKHORLOGES uit Nikkelzilver, precies op de minuut en seconde loepend, met 3jarige garantie, tegen den verwon derlijk lagen prijs van slechts 12 gulden Ned. per stuk. Bestellingen te richten aan het NB. Niet convei jëerende voorwerpen worden bereidwillig teruggenomen. een SI. met kost en inwoning nabij Amers foort, brieven franco onder letter S. aan het Bureau dezer Courant. dat is de Wet van 4 Juli 1850 (Stbl. n°. 37) zooals zij is gewijzigd bij het Vile additioneele artikel DER NIEUWE GRONDWET met de nieuwe indeeling in districten enz. voortaanden in den van fcolaas

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3