Gemengd Nieuws. Ofücieele Publicatie. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. en van een kind der familie Schatsneider Zijn te Dover aangebracht. Er waren, naar men aan het U. D. schrijft, slechts weinige Nederlanders onder de passagiers, cn van één hunner, den heer L. Geusen tiit Rotterdam, weet men. dat hij onder de geredden behoort. De namen van de twee vrouwelijke le klasse passagiers de Nederlandsche dames A. de Vijver en L. Gei hing, komen niet voor op de door de Stoomvaartmaat schappij ontvangen lijst van de geredde personen. Voor zeven-achtsten waren de passagiers Duitschers. De bemanning bestond uitsluitend uit Nederlanders, voor verreweg het mee- rendeel huisvaders. Kapitein Taal, onder wiens kommando het stoomschip stond en die hoogstwaarschijnlijk tot de om gekomenen behoort, was een bekwaam gezagvoerder en een man die zeer in aanzien stond. Reeds vroeger heeft deze kommandant een stoomschip door aan varing verloren. Vele booten zijn naar de plaats des onheils gezonden, om te trachten de schipbreukelingen, die nog in leven moch ten zijrr, te redden. Latere telegrammen alhier ontvangen melden nog dat 12 lijken aangespoeld zijn waaronder de kajuitepassagier Blanc. de eerste officier en de 4e machinist. Door de nabijheid van 2 zeilschepen is de mogelijkheid dat meerderen gered zijn niet uitgesloten, vooral als men weet dat de Ie machinist b. v. 14 Duilsche mijlen van Dover geland is. Het schip had o. a. een lading tabak in tot de waarde tan pl. m. 7 ton. Volgens nader bij de Nederlar dseh- Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij ingekomen bericht is de mail van het stoomschip »W. A. Schollen" riiet gered. Het stoomschip werd aan bakboord zijde ingevaren, achter het fokkewarit Tot redding werden eigen sloepen en reddinggordels gebiuikt. Tot dusverre zijn 23 lijken aangebracht. Volgens mededeeling van den kapitein van het stoomschip nOusel", van Liver pool te Amsterdam binnen, zag deze Zondagmiddag 12 uur, dwars voor Dover, ongeveer tien lijken drijven, met red dinggordels aan, terwijl verscheidene booten in de nabijheid visschende waren. De lading van de vScholtei." was zeer kostbaar en wordt als verzekerde waarde geschat op circa \/i millioen gulden; zij bestond o. a. uit 1800 pakken tabak, ter gezamenlijke waarde van f 900,00(1 a 1 millioen (ieder pak tabak geldt f500 a f(5ü0); verder eene belangiijke partij wijn in vaten cn kisten, diverse collis planten en bollen, kisten manufac turen, glas en aardewerk en meer stuk goederen. Zoowel de Rotterdamsche als de Am- fterdarnsche Beurs zijn zwaar getroffen. De geredde scheepsdokter van het schip geeft het volgende verhaal: »Wy verlieten Rotterdam den 19en 's morgens; alles ging wel, tot Zater dagavond, toen het stoomschip zich be vond op ongeveer elf mijlen afstarids van Southsandshead-vuurschip. Destijds was het weder, na de mistigheid, opkla rende en de zee kalm. De iW. A. Scholten" stoomde langzaam voort, na eenigen tijd geankerd te hebben. Plotse ling zagen wij een stoomer in het ver schiet, zijdelings op ons afkomen. Wij vertoonden de ankerlichten. De kapitein der „Scholteri" deed alles om eene aan varing te vermijden, door den koers te wijzigen, te laten fluiten enz., maar te vergeefs. Wij hadden 215 passagiers aan boord, waaronder 130 tusscliendeks-rei- zigers. Slechts weinigen waren op het dek tijdens de aanvaring, maar de kapi tein en de scheepsofficieren bevonden zich op ile scheepsbrug. De meeste pas- sagieis zaten koutend, lezend of spelend in de salon. Enkelen hadden de kajuiten opgezocht. Nauwelijks vond de aanvaring plaats, welke een gal van acht voet breedte maakte in het scheepsbeschot, of eene paniek ontstond onder de passagiers, welke de kapitein en de scheepsofficieren te vergeefs trachten te kalmeer en. De nScholten" had acht reddingbooten benevens twee reddingvlotlen van de ïoddingboeten bleken er maar twee be schikbaar, door het overhellen van het schip. De ïScholten" zonk ongelooflijk snel, binnen vijftien of twintig minuten, met den voorsteven het eerst. De passa giers hadden den tijd reddinggoidels om te doen, maar de meesten schenen ver bijsterd. Voor de ïScholten" met de ach tersteven hoog in de lucht zonk, liet de kapitein noodseinen en stoomgefluit hoo- ren, hetgeen de aandacht trok van het stoomschip vEbro" welks gezagvoerder terstond, behalve reddingslijnen, eene groote deklading hout liet werpen in het koude water, waarin talloozen verkleu mend lagen te worstelen. Sommigen overleden op de nEbro" tengevolge van de doorgestane koude, terwijl anderen getuimen tijd noodig hadden, om bij te komen. Talloozen konden de teddings- lijnen niet beetpakken door verkleuming. De Londensche correspondent seinde gisteren avond te 10 uur 15 min. 't vol gende ïDe gezagvoeder en de eerste stuur man van het stoomschip »Rosa Mary" houden beide vol dat hun geankerd schip door een onbekenden stoomer werd aan gevaren, die terstond doorstoomde, zon der zich te bekommeren over het lot van de sRo*n Mary". Beiden beweren dat zij vruchteloos noodseinen dedendat hun bodem slechts door aanhoudend pompen drijvend gehouden kon worden. De kapitein van het houtschip »Ebro" rapporteert dat, toen hij aankwam op de plaats des onheils, hij eene luide ont ploffing hoorde. Onmiddelijk daarna zag iiij het stoomschip »W. A. Scholten" voorover zinken. Tot dusverre blijft het cijfer der ge redden ongeveer tachtig, zoodat minstens honderd dertig moeten verdronken zijn. Onder de nog niet gevonden lijken is dat vari dei: kapitein. Dat van den eersten stuurman is aangespoeld en werd bij de aangevangen lijkschouwing door den tweeden stuurman herkend. De andere een-en-lwintig aangebrachte lijken, waar onder vijftien van vrouwen, werden slechts gedeeltelijk berkend. Behalve de tweede officier, legde ook de hofmeester lludsinga getuigenis af tot het herkennen der lijken. De oorzaken der ramp zijn bij liet onderzoek nog niet aan de orde geweest. De schipbreukelingen, waarvan de meeste geheel zonder middelen zijn, blij ven vooiloopig te Dover, tot de verwachte aankomst van een vertegenwoordiger der N. A. Stoomvaartmaatschappij uit Rot- terda nr. De dikke nevel, die voortdurend ovei het Kanaal hangt, belemmert het veidere onderzoek van het wrak. Het nSailorshome" te Dover, waar de meeste schipbreuke lingen gehuisvest zijn, blijkt te klein om zoovele personen langer op te nemen maar het bestuur wedijvert met de be volking van Dover om de origelukkigen te verzorgen. Verscheiden lijken zijn ook te Deal en te Ramsgate aangespoeld. Naar ik verneem, is door het ministerie van koophandel een gerechtelijk onder zoek aangaande de ramp bevolen. Het nieuwe circus van Carré te Amsterdam nadert met rassche schreden zijne voltooiing. Men hoopt het den 4. December reeds te kunnen inwijden. De voorgevel maakt een zeer bevredigen den indruk. Breed opgevat, zonder over lading, sierlijk en sober van stijl. Het balkon, dat op de rij zuilen rust, strekt zich over het geheele gebouw uit en geeft toegang tot de verschillende foyers. Den hoofdingang binnentredende, komt men in l.et ruime wachtportaal en stijgt langs bazaltsteenen wenteltrappen naar den len rang. Hier kan men het circus in zijn geheel overzien. Hoewel nog niet geheel afgewerkt, kan nren toch de smaakvolle inrichting der groote zaal bemerken. Het koepeldak, 212,000 kilo gram zwaar, is met verschillende por tretten versierd en het beeld van den Dam, in het feestelijk kleed van 1872, neemt de helft van het plafond in. Er zijn vier rangen. Beneden de fauteuils, daarboven de loges, vervolgens de 1. en 2. rangen. In het bijzonder dienen de maatrege len tegen brandgevaar geprezen te wor den. Aan alle zijden heeft men uitgangen gemaakt en aan de voor- en achterzijde van het gebouw balkons, door noodtrap- pen te bereiken, die het publiek in de gelegenheid stellen zich in geval van nood naar alle kanten te verspreiden err zoodoende opstopping te voorkomen. De inlichting der verschillende foyers is zeer smaakvol. Veel zorg heeft men ge wijd aan de stallen en kleedkamers. De gangen zijn er 5 M. breed, en ook hier zijn balkons met bijzondere uitgangen aangebracht. II. Ct. De president der Fransche Republiek heeft met Clemenceau geconfereerd en hem gevraagd of hij de vorming van een nieuw kabinet op zich wilde nemen. Hij weigerde de opdracht en zou de reden daarvan gisterenavond op het Elysée me dedeelden, in tegenwoordigheid van Flo- quet. de Freycinet en Jules Ferry. Mocht Freycinet tot Minister van Oor log gekozen worden, dan zal hij naar men zegt zulks aannemen, om Boulanger chef van den generalen staf te maken, ten einde zich te verschansen achter zijn populariteit. nFrankrijk zal aan misschien verloren zijn, inaar Wilson en president Grévy gered," merkt de Figaro op. De Neue Freie Presse te Weenen or er de crisis sprekende, zegt dat Giévy in geen geval zijn post mag verlaten, want dat hij door aldus te handelen de Repu bliek zou overgeven aan de monarchisten. De Daily News noemt de crisis niets dan een uitvloeisel van de schandelijke zwendelarij in ridderorden, welke zaak al meer en meer het karakter aanneemt van een samenzwering tegen de Repu bliek. Het Parijsche blad Justice weet uit betrouwbare bron, dat 1500 man infan terie naar Versailles zullen gaan; wat deze troepenbeweging te beduiden heeft is vooralsnog een raadsel. Uit San Remo meldt Reuter over den toestand van den Kroonpi ins van Duitsch- land: «Nadat de zwelling van het strot tenhoofd reeds in de vorige week aan- meikelijk was geslonken, heeft zij zich in den loop dezer week weder geheel gevormd, hetgeen vooral bleek uit de bruinroode uitwerpselen, welke na den 15den te voorschijn kwamen. Daarop kon tot de effening van het nieuwe gezwel aan de linkerhelft van het strottenhoofd en tevens lot de verruiming van den stemband overgegaan worden. Na deze bewerking is voor het oogenblik de ademhaling volkomen vrij en geschiedt het slikken zonder pijn. Het voorkomen van den Kroonprins, zoomede eetlust en slaap, blijven zeer goed. Bij het intreden van zonnig, droog weder zal de Kroon prins beweging in de vrije lucht nemen. De polilie te Londen heeft de draden van een dynamiet-complot in handen ge kregen. Twee personen Callan en Has- kins zijn gearresleerd, in 't bezit vaneen groote hoeveelheid ontplofbare stoffen, die zij uit Amerika hadden. In hun wo ning vond men een belangrijke som gelds. De Engelsche Regeering heeft te Wool wich schiootpatronen besteld en die onder- het Londensch garnizoen laten verdeelen. Het doel daarmede is om, wanneer het weer tot ernstige botsingen met de mili tairen mocht komen, doodelijke verwon dingen, zoo mogelijk, te vermijden. De Paus wil, bij gelegenheid van zijn jubilé, een philantr opische instelling voor den werkenden stand oprichten. Hij heeft daarvoor 1,000,000 fis. bestemd. Telegrammen, te New-York uit Panama ontvangen, verzekeren dat het werk aan het kanaal stilstaat. De uitslag der gisteren gehouden verkiezing van twee leden voor de ge meenteraad is als volgt: Van de 682 zijn 382 kiezers opgeko men, 8 billetter) waren van onwaarde, de volstrekte meerderheid dus 188. Met de witte stembriefjes verkregen de heer Iliifkeiisclieid 178, v. d. Wall Bake 126, P. Meihorst 24, Jhr. Mr. v. Sasse v. Ysselt 22 stemmen, zoodat tussrhen beide eerstgenoemde heeren eene herstemming moet plaats hebben. Op de gekleurde stembriefjes ver kre gen de heer J. J. Klebor 192. van de Wall Bake 88. P. Methorst 51 en S. H. v. Gelder 25 stemmen, zoodat de heer J. J. lilcbcr is verkozen. De wachtmeester der veldartillerie Barendregt is dezer dagen aan een groot gevaar ontsnapt. Terwijl hij een lucifer ontstak, om een verondersteld lek aan de gasleiding in de scherm- en gym nastiekzaal in de kazerne op te sporen, had er eene ontploffing plaats, waardoor hij tegen den grond geraakte en hem de baard geheel werd verschroeid, als mede de oogwimpers. Ook irr het aange zicht werd hij deerlijk gekwetst. Hij had de tegenwoordigheid van geest om, door de vlam heen, den gasmeter afte- sluiten, eene handeling die grooter ge vaar afwendde. De wachtmeester wordt in zijne woning verpleegd. De 1. luit. baron van Hogendorp van het 1. regiment veld-artillerie, alhier gedetacheerd, wordt, met ingang van 1 Jan. 1888, overgeplaats bij de 1. afdeeling van genoemd regiment te Utrecht, als luitenant voor speciale diensten. Na genoemd tijdstip zullen enkel te Utrecht de remonte-paarden worden afgericht. De horfsmidsleeriing R Kuik, die van wege het genootschap ter bevorde ring van den landbouw in Drente op de militaire hoefsrnidsschool te Amersfoort was geplaatst, heeft na volbrachten leer tijd met goed gevolg examen afgelegd en zich thans als hoefsmid te Beilen (Dr.) gevestigd. 32«ste STAATSHLOTEItlJ. Eerste klasse. Trekking van 21 en 22 Nov. (1000 loten Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs vjni f 200. No. 4666. Prijs van flOO. No. 3004 Prfjzen van f20. 142, 159, 162, 199, 3007, 3035, 3039, 3068, 3082, 3095. 3099, 3104, 3138, 3176, 3182, 4661, 4685, 6921, 6930, 6948, 6973, 6985, 6986, 7304, 7338, 7355, 7361, 7387, 7391. 10614, 10618, 10655, 10658, 10688, 10689, 10714, 10719, 10734, 10812, 10823, 10833. 10909, 10917, 10967, 10976, 10999, 12120, 12126, 12137, 12146, 12157, 12176, 12194, 12200, 12341. 12353, 12384, 12393, 16516, 16525, 16546 en 16600. Te zamen 64 prijzen. T¥ Piet. Heb je wel opgemerkt, dat bij de gemeenteraadsver kiezing maar één kies- vereeniging in 't strijdperk is getieden? Jan. O ja. Ik denk, dat er geen andere meer zijn. P. Waarom is toch de kiesvereeniging: Amersfoort opgeheven, die zoo lang had bestaan? Zou de verkiezingsijver bij de leden zijn verflauwd? J. Dat geloof ik niet, maar ik heb hooren zeggen, dat de oudere leden over vleugeld worden door nieuwerp, die graag in alles den boventoon wilden voeren. P. Dan hadden die haar toch in stand kunnen houden. J. Neen, want die moeten de eigen schap hebben, zich wel van een zaak te kunnen meester rnaken, rnaar als zij zoo ver zijn, haar niet in stand te kunnen houden. P. 't Is wel jammer. J. Ja, ieder die den baas wil spelen, kan het daarom nog niet. P. Men moet inzien, dat het heel wat anders is, de burgerij in de richting te leiden, die zij wil volgen, dan haar op een weg te drijven, dien zij niet wil gaan. J. En wie dit laatste beproeft zonder het inzicht en den tact te bezitten, die daarvoor noodig zijn, sticht verwarring. Kijkjes in de Utr. Iieelit/.aul. Maandag 21 Nov. stond zich alhier een 21-jarige boerenknecht te verant woorden, die van den goeden vvpg was afgedwaald en diefstal gepleegd had. Willem W. diende als knecht met 4 kameraden op een hofstede te Hoogland bij Amersfoort; en aljp vier bewoonden hetzelfde slaapvertrek, dat zich onder het rieten dak der hofstede uitstrekt. De beklaagde had opgemerkt dat een zijner kameraden E. v. d. F. geld be waarde in een gesloten kist, en den 29en September wist hij de kist te ope nen en kaapte hij een bankbiljet groot: zes't^; gulden. Hij verstopte dit in het rieten dak, haalde het er na eenige dagen uit en begon het van lieverlede uittegeyen. Hij kocht een horloge, een harmonika enz., doch weldra weid hij achtervolgd en aangeklaagd. De beschuldigde die veel berouw over zijn daad gevoelde had het overblijvende geld teruggegeven en tevens beloofd hel ontbrekende aan te zuiveren. Edoch wanneer" de arm der Justitie u eenmaal te pakken heeft, valt er niet veel meer goed te maken. Het O. M. waargenomen door den Off. van Justitie Mr. van Geuns vond het een zeer ernstig misdrijf dat z. i. een zware straf verdiende. Wel had bekl. ge tracht het kwaad zooveel mogelijk goed te maken, en die omstandigheden gaven hem vrijheid een minder e str af te eischen. ZEd. Achtb. requireerde een gev. straf voor den tijd van 3 maanden. Maandag a. s. zullen wij de uitspraak vernemen. Ptrcclit. In den nacht van 20 op 21 dezer ten omstreeks half drie, werd plotseling brand ontdekt op een der zolders van de Utrechtsche Beiersch- Bierbrouwei ij »de Kroes" aan den Leid- schen weg alhier, en wel ter plaatse waar eenige ledige vaten en kuipen geborgen waren. Hoewel de vlammen reeds boven het dak uitsloegen, was de brandweer, krach tig ter zijde gestaan door eenige Militair en en buren, het vuur echter weldra meester, zoodat nog geen uur later reeds alles was -afgeloopen. De oorzaak van den brand is onbe kend en de veroorzaakte schade niet groot. Ten huize van den tapper Zijlstra aan den Krommen Rijn alhier, voorzitter- van de onlangs te dezer stede opgerichte afdeeling van den sociaal-democralischen bond, werd jl. Zondagavond de eerste openbare vergadering gehouden, tot bij woning waarvan alle belangstellenden waren uitgenoodigd geworden, door mid del van strooibiljetten welke den vooraf- geganen nacht met milde hand op onder scheidene punten der stad waren ver spreid geworden en waarop o m. ver meld stond, dat de heer van Helsdingen van Rotterdam als spreker zoude op treden. Op het bepaalde uur waren de leden der Afdeeling. hun aantal is echter nog zeer gering, present en hadden ook een aantal nieuwsgierigen de beschikbare ruimte ingenomen, waarna Helsdingen vergezeld van eenige geestverwanten uit Rotterdam, waaronder een paar vrouwen verscheen en een betoog voor las, over de Vr ijheid, het grondbezit en dergelijke meer, waarbij hij er o.a, op wees hoe men in Amerika, Rusland en Ierland wist te strijden in het volle bewu tzijn van een maal te zullen overwinnen. Nadat van de gelegenheid tot repliek bijna geen gebruik weid gemaakt en de vergadering reeds ineermah n duidelijke teekenen van ver ontwaardiging had gegeven, dreigde een oogenblik de orde te zullen worden verstoord, doch gelukkig kwam de Politie tusschen beiden en deed de vergadering uit een gaan, hetgeen zonder de minste tegenstand gelukte. De Metselaar C. M. had jl Zaterdag morgen, terwijl hij aan een in aanbouw zijnd huis aan de Nachtegaalsteeg alhier weikzaam was, het ongeiuk van het dak te vallen. Zwaar gekneusd aan rug en borst werd de man per brancard naar het ziekenhuis vervoerd. Men hoopt hem echter nog in leven te zullen kunnen houden. Baai-u, 21 Nov. Tot administrateur- huismeester der koudwater-geneesinrich- llng alhier is benoemd de heer L. Pronk Azn„ huismeester-boekhouder van het gemeente-ziekenhuis te 's Gravenhage. Ruim 300 sollicitanten hadden zich voor die betrekking aangemeld. Ueusden. Alhier doet zich een niet alledaagsch geval voor. De eigenaar van de wegen over «den Treek", rnr. W. H. de Beaufort, heeft die, na jaren lang gebruik door het publiek, voor rij- of voertuigen afgesloten. Die daad is het gevolg der weigering van den Leusden- schen gemeenteraad om genoemde wegen in eigendom en onderhoud van mr. d. B. overtenemen, waartoe door dezer, het aanbod was gedaan. Behalve dat daar door aan zeer velen het genot van eene ijtoer door die schoone dreven woidt ontnomen, zijn de buurtschappen Leusd- broek en het Heetveld zoo goed als van elkander gescheiden. Niet dan langs een grooten omweg kan men van uil de eene buurschap de andere bereiken. Dat hierdoor onderscheidene ingezetenen schade lijden en last, is natuurlijk en men is dan ook voornemens den raad liet verzoek te doen om op zijn besluit tot weigering van mr. d. B.'s aanbod terug te komen, eene poging die kans van slagen heeft, omdat de gemeente Leusden anders een weg over den Leus- derberg zal moeten aanleggen, die nim mer goed zal kunnen worden gemaakt en bovendien een groote omweg zou zijn. Soest. De noodkerk der Ned. Ger. Gem. alhier is thans gereed. Zondag a.s. zal zij door den consulent der gemeente, Ds. M. J. Bouinan, worden ingewijd in de voormiddag godsdienstoefening, terwijl genoemde predikant ook des na middags voor de gemeente zal optreden. Zonderlinge toestanden. De Engel sche reiziger Ridley deed onlangs, in eene te Londen gehouden vergadering, belang- lijke mededeelingen omtrent een Brazi- liaansclie strafkolonie, op het kleine, rotsachtige eiland Fernando Noronha. Het aantal misdadigers, dat er verblijf houdt, bedraagt gewoonlijk vijftienhon derd; zij worden door honderdvijfsig sol daten en zes officieren bewaakt, en onder hen bevinden zich moordenaars, dieven en valsche munters. Bizonder sterk is het vrouwelijk ge slacht ver tegenwoordigd, want in Brazilië komt het vaak voor, dat vronwen haar trouwelooze echtgenooten door vergif om het leven brengen. Toch schijnt het leven op Fernando Noronha eene eigenaardige bekoorlijk heid te hebben. In plaats van de boeven te voeden en te kleeden, betaalt de re geering van Brazilië hen twaalf gulden vijftig per maand uit en geeft hen ver lof hun eigen woningen te bouwen. Vele gevangenen hebben winkels opgericht en maken goeue zaken. Een der kolonisten slaagde er in, om, gedurende zijn ver blijf op het eiland, een vermogen van zeven ton gouds bijeen te krijgen en som mige dames zitten er warmpjes in. De gevangene mogen hunnen gezinnen medebrengen en tal van huwelijken wor den op het eiland gesloten. Een paar jaar geleden deed de regee ring de onaangename ontdekking dat veel valsch geld in omloop was, dat de gevangenen hadden weten te maken. Vele kolonisten keeren, na afloop van hun straftijd, als welvarende personen naar hun woonplaatsen terug. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter kennis van liet publiek, dat door hen aan W. H. MEURSING en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend oir. twee aan elkander staande roggebroodsuveug opterichten in het perceel, alhier gelegen aan het Smallepad, wijk G, no. 347, kadastraal bekend onder sectie D, no. 971. Amersfoort, den 21. Nov. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG: Een gedeelte van een gouden oorbel. Gedeponeerd ten Politiebureele: Een klepmand inhoudende: 1 roode zakdoek, 1 blauw kinderjurkje, 1 kartonnen doosje waarin een wit kin dermutsje en een paar kinderlaarsjes. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2