St. Nicolaas-Êtalage G S. KLOKKE St, Nicolaas-Êtalage Spaansche Kastanjes, 1LK V. F. A. GROENHUIZEN, lint IBIKIi, listi II HUI PRACHTWERKEN. S' NICOLAAS-CADEAUX. Sïe Hf i O O i H> S St. Nicolaas-Exporsltie Firma J. 0. THIES, op den Hof. Advertentiën. Eerste Tentoonstelling L, G KINDERSPEELGOEDEREH. mmirolpens, SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. G. A. C. RUBERS VAN ASSENRAAD, >1, jpartljfrst alle soorten W IJl EI. L. KORTBEEK, Bloemist, Soesterweg, St. Nicolaas-Cadeaux. /t-St. Nicolaas-Cadeaux, BE HlitlWE BIBLIOTHEEK VOOR BE JEBGB, H. van Esveld Bzn., is heden bij It#lfïfiilll in het VERKOOPHUIS op den HOF Beddenwinkel van „DE ROOSTER," lollonilekons sn Ouderspreiei, ALPH. ANIEGARN, G. VAN DE KAMP. Extra treinen J. VAN VOLLENHOVEN. HOOI. D. P. BONK k C°. ANGOSTURA BITTER, Groote keuze in GEREED IS. lï Zwaardemaker's J. VAN VOLLENHOYEN, COGNAC SIROOP DE PUlYCII Het „Comptoir Eraiico-ïïollandais" LET WEL! SLOTHOUWER ZOON. Frambozen- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, CiroopvanPnnscb Tan Aracfl,50p.il. „Rnhm-ÜO,, Dnbbel pbeide GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, TE AMERSFOORT aangekomen en afgestapt, heeft zijne kofiers en kisten, inhou dende een rijken voorraad NIEUWE ARTIKELEN van weelde, kunst en smaak, in verschillende lokalen van zijn hnis reeds ont pakt, derhalve noodigt hij zijne geachte begunstigers beleefd uit deze schoone vroegtijdig en bij herhaling met een bezoek te komen vereeren. i MAGAZIJN Galanteriën en 7 R. DE HAAS. A Wederom verkrijgbaar: Hollandsche IJzeren Utrecht naar Amsterdam J.C. ADAMA, c Zuivere en onvervalsckte Binnen- en Buifenlandsclie Llkeurco, bü WESTER Cie De nog voorradig zijnde Barometers in Ge sneden Hout, Nickel, Brons, Cuivre Poli, een kleine Partij Prachtige Fantasiewekkers en eenige dozijnen Dames- en Heer en-horloges, zeer geschikt voor zullen evenals het vorige jaar tot veel vermin derde prijzen worden uitverkocht hij Horlogeen Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat. Voorhanden: eene rijke keuze in Fraai geïllustreerde Kinderwerkjes, PRENTENBOEKEN, Pliotograpliiëii in alle grootten, PORTRETSTANDERDS IN VERSCHILLENDE GENRES, PORTRET-ALBUMS, enz. enz. onder redactie van J. STAMPERIUS Uitgave m L L YAF FO0TBH te Schoonhoven. dubb. Likeuren. Oude Bisschop RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EM1LL0N, Echte Medicinale Tokayer-wijn Vaste prijzen. Vaste prijzen. Fog eenige MQLïOF-MMS ra gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. De Heer en Mevrouw VAN TIEN HOVENvan Linden Tol betuigen hun- nen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte van hun Zoon ondervonden. Kraamvisites voorden bij voorkeur af gewacht 3 en 4 December. Amersfoort, 22 Nov. '87. VAN op Zaterdag en Zondag 26 en 27 Wovenibcr e.k. in de gioote zaal dei Sociëteit „AMIGTTIA" van des mor gens 10 tot des namiddags 4 uur. Ter bezichtiging zal worden gesteld De Portefeuille van den W'elEd. Gestr. Heer Mr. A. VAN NAAMEN VAN EEMNES te Zwolle. Eulrée ƒ0.25 de persoon Leden met ééne dame hebben vrijen toegang. van De St. NTCOLAAS-ÉTALAGE gereed zijnde, nooilig ik mijne geachte clientèle uit, dezelve te komen bezichtigen. Laiigeslrnat over de Soeietcit. De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zijne Onder beleefde aanbeveling, BIJ SLIJKSTRAAT. heeft de eer te berichten, dat zijn GEREED IS. bij gelegenheid van den Nationalen Zangwcdstrijd te Utrecht, op Vrijdag 25, Zaterdag 20 en Zoudag 27 November 1SS7, van des nachts ten 12 uur. Deze trein stopt te Maartensdijk, Hilversum, Itnssiim en Weesp en heeft te Hilversum aansluiting ten 12.20 aan een EXTRA TREIN naar Baarn en Amersfoort. Retourbiljetten geldig. DE ADMINISTRATEUR. te lliinr, gemeubileerd of onge meubileerd, bij Apotheker, Kampstraat. p Extra groote Lacgcstraat, Amersfoort. PUIK, BEST Koe- en Paardenliooi TE KOOP. Te bevragen bij G. TIMMERMAN, HeiligenbergerwegAmersfoot t. wmmm® m. w. is des Vrijdags te spieken of te ont bieden van des voorm. 11 tot 5 ure nam. aan het hotel 0CKI1ÜRST. PRIMA L in BUSSEN voor AMERSFOORT en omstreken alleen veikiijgbaar bij Eaugestraat. sl 1.50, 1.80, ƒ2.—, ƒ3.50 en ƒ6.per ileseli. A ƒ1.30 en 1.50 per lleseb. Verdei 20, RUE HEROI.D, bij bet Nieuwe Postkantoor te Parijs. heeft eene schoone collectie KAMERPLANTEN en vele nieuwe modellen BLOEMENM AN D JES voorhanden, met sterke plantjes of gedroogde bloemen gevuld, alles bijzonder ge schikt voor BOUQUETTEN, KRANSEN en VERSIERINGEN ten allen tijde verkrijgbaar. AGENT van Hollandsche bladen loor Frankrijk. Belast zich met bet plaatsen van advertentiën ir. Fransché' bladen, liet vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. Alles uitnemend geschikt voor BOEKWERKEN worden desreriangd gaarne op keur gezonden. Onder minzame aanbeveling, Ie Serie: I A NT. E. DE ROP, DE STROOPERS. II O. BAAS, DE TWEE BUREN en HARM EN FROUKJE. III J. C. BOUWMEESTER. SCHOOLVRIENDEN. IV TITIA VAN DER TUUK, GEZELLIGE UURTJES. Sprookjes. Pi ijs van elk deeltje 75 Cents; de vier deeltjes te zamen 2,40. Zij die aan kinderen van 1114 jaren iets goed» willen schenken, verzuimen niet hunne aandacht te vestigen op bovenstaande nieuwe uilgat en. Boeiend zijn de verbalen in de hoogste mate, en toch geven zij niet die verderfelijke, ze- nuvprikkelende opwinding, die vooral op 't jeugdig gemoed zulk een verdeifelijken invloed uitoefent. De boekjes zien er smakelijk uit en de prijs is zeer ge ring. Ook voor School- en Volksbibliotheken en voor Prijsuildeelingen worden zij bijzonder aanbevolen. Bij alle Boekhandelaren veikrijgbaar of te ontbieden. van het buis BOUTTIEEIER G. BK1AXD A Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ocksltoofd of Hectoliter voor HH. we- derveikoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis, /ÓSSp Alle soorten a f 0.35 p. flacon. Gëimpoiteeid van het huis CARCIA DEE SALTO. ROODE PORT a PORT JEREZ MADERA van het huis LOUIS BERMAXN te Cobicnz. BAOUR CENEAC, SL JULLIEN, PAUELLAC p. anker f 28-45, p. flesch f 0.80—1.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve vr ouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- p. fl. v. i.60 tot f 1.10. Dl Tl ER en SINAASAPPELSAP. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Ml Eflen roode wollen dekens Elfen blauwe wollen dekens. Elfen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in eflen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree- pen, van al de kleinste tot de grootste afmeting. Bij contante betaling van BBBDEUN-ABTIIiilEEUV wordt 5 l'ROCEJiT korting toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3