lis IIHB FF SCHIEDAMMER GENEVER, OOST-INDIE. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. E. BEAIDSMA, GEÏLLUSTREERD politmieuws. DIRK ANSINGH i Co. Zwolle. - THEE «I Voorbeeldeloos goedkoop SLOTHOUWER ZOON, THIEME's Boek- en Muziekhandel te ZUTPHEN. Holloway's Pillen. Slothouwer loon. r NIGHTCAP. WERELD KINGERKLOK (geen pendule) Depot flor klokkenfaDriek J. Wessely, Wien, II. Grosse Sperlgasse 16. AMSTERDAM SOUCIiöN THEE a ƒ1.30 per 5 ons. OP FRAAIE SCHILDEN. Goedkoopste Pianomuziek. Eén Gulden per deel. j i >1 a Uren van vertrek der algemcene Communicatie-middelen voor Amersfoort. - 5 IS S 9 t- ft rt. 2 2< B 2 I w yrLtS «A Mcrk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHEX van 1 Titer a 1,15 per L i t e r II e s f li hij Tb. II. O. UR.4XIJSEX in Kediütilleerd en Tahakskcrverij „DE MOOK", Amersfoort. A15. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien vati den naam der firma P. I10PPE Eossig in zijn .soort. «Sloclits 4 gulden Klollandscb, franco door het gansché koninkrijk, kost de algemeen beroemde, nieuw uitgevondene met wekker en signaalapparaat, twee gebronsde gewichten en patentcijferblad, dat in stikduistere nacht zoo helder als de maan verlicht. Deze uitmuntende prachtige klokken worden in fijn gepolitoerde kasten, imitatie van ebben-, noten-, mahagoni- en palissanderhout afgeleverd en zijn een sieraad niet alleen voer het paleis der rijken, maar ook een onontbeerlijk meubelstuk voor de bescheidene woning der minder gegoeden. Deze klok is naar het nieuwste systeem geconstrueerd, daar het dubbel beschreven cijferblad niet slechts 12, maar ook 24 uren telt. Het is bekend, dat binnen kort de 24 uren aanwijzende klokken algemeen in de geheele beschaafde wereld zullen worden ingevoerd. Het dubbele cijferblad is rijk verguld, met de keiz. kon. uitsluitend geprivilegeerde patent-verlichtingstof geïmpregneerd en geeft des nachts een licht zoo helder als de maan, zonder eenig ander verlichtingsmateriaal. Hiervoor garandeer ik tien jaar. Deze onontbeerlijke voortreffelijke patent-wereldklokken zijn ten gevolge hunner voorbeeldclooze goedkoopheid reeds in de meeste huisgezinnen aanwezig, en daar ik deze klokken zelf vervaardig, worden zij alleen door mijne van ouds beroemde firma geleverd. Elke bestelde klok wordt in een bizonder daarvoor vervaardigd kistje als postpaket, tegen rembours of praenurnerando naar alle wereldstreken verzonden. Men wordt verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk te willen doen, want reeds nu, na het eerste verschijnen dezer advertentie ontvang ik honderde bestellingen, en iedereen wil tevreden gesteld worden. Ook zijn bij mij te verkrijgen REMONTOIR ZAKHORLOGES uit Nikkelzilver, precies op de minuut en seconde loopend, met 3jarige garantie, tegen den verwon derlijk lagen prijs van slechts 12 gulden Ned. per stuk. Bestellingen te richten aan het NB. Niet convenieerendc voorwerpen worden bereidwillig teruggenomen. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAX ZALISGES, G. DIEGES, IV. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECEDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOItSSEX, Singel, A. KNVIVERS en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op CL o cn o T Boni's Dichterlijke Boni's Humoristische Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gcbr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoeff en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. sa ta 3 door Mannakorrels. Lentebladen. Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker. Une pensee par jour. en vele anderen. w O CD 3 EL cT P- <D *~3 Voorhanden hij Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeit men zicb op de goedkoopste Geïllustreerde Courant voor Nederland het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL por weck, gedurende drie maanden franco aan buis. de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. Deel 11. (niet moeielijk). Millöcker, Cai lotta-Walzer. Richards. En Absence. Romance. Itixner. Landj-igermnrsch. MillöckerKosackeniilt Galop. Marcailliou, Indiana. Valse. Richards, Marie. Nocturne. Lefébure-Wély, La Retraite Militaire. Capi ite. Deel 13. ("gemakkelijk). (voor Piano gearrangeerd door Krug.) Abt, Guie Nacht du mein herziges Kind. GounodMarsch aus Faust. MendelssohnEs ist bestimmt in Gottes Ratb. Verdi, Miserére aus «der Troubadour." Gumbert, O bilt euch liebe Vögelein. Gumbert, Das theure Vaterhaus. Der Tyroler und sein Kind. Flotow, Martha. Deel 13. (niet moeielijk). Wallerstein, Jahrmarkts Polka. Stern, The Musical Box. Plaisanterie musieale. Bcissiger, Feënreigen-Walzer. Lanner, Grossmütterehen. Liindler. Langer, Grossviiterchen. Liindler. Wallerstein, Jenny Lind's Polka. Ardili, Jl Bacio. Walzer. Die letzten Walzer eines Wabnsinnigen. Faust, Klein und niedlich. Polka. Deel 14. (niet moeielijk). Lange, Zitherkliinge. Liindliches Tonbild. Krug, Ein Tag in den Tyroler Alpen. Romantisches Tonstiick. Jungmann, Meimweh. Melodie. Lefébure-Wélyles Cloches du Monastère. Noet,urne. Kuhe, Home sweet Home. Lange Blumenlied. Melodie. Dee„ 15. (niet moeielijk). Straus, Zigeunerbnron-Qiiadrille. Straus, Kiiegsabenteuer. Schnell Polka. Straus, Schatz-Walzer. Millöcker. Schiffsjungen-Marsch. Millöcker, Postciiptum. Polka-Mazurka. Deel 16. (niet moeielijk). Straus, Brautschau. Polka. Straus, Einzugsmarsch. Millöcker, Ein lieber Schatz. Polka franfaise. Millöcker, Gilda-Walzer. Genée, Nanon-Quadrille. Deel 17. (middelzwaar). Pauer. La Cascade. Morceau de Concei t Z.ei/boch,LesRameau\.FantaisiebnllantP. Sidney Smith, Der Freischütz. Giande Fantaisie de Concert. Deel 18. (middelzwaar). Reinecke, Ein Tiinzchen. Aus «Der Ju gendzeit." Niels kV. Gade, Novellette. Aus «Aqua rellen." Schumann, Impromptu. Aus «Bilder aus Osten." Beethoven, Türkischer Marsch. Aus »Die Ruinen von Athen." Niels W. Gade, M gnon. Aus «Phantasie- stücke." Chopin, Ti auermarsch. Jadassohn, Elsa's Tiaum. Aus «Lohen grin." Sclmmann, Aufschwung. Aus «Phantasie- stücke." Moszkowski, Albumblatt. Deel 19. (niet moeielijk). Krug, Abendgehet. Religiöses Tonstiick. Oesten, Alpenglühen, Idylle. Lange, Der Neugierige. Mendelssohn, »Ich wollt' meine Lieb' ergösse sich." Richards, Des Wanderer's Traum. Ro- manze. Wallace, La Petite. Polka de Concert. Badarzewska, La Prière d'une Vierge. Richards, En Absence. Romance. Deel 30. (middelzwaar). Wiltmers, Un jour d'été en Noivège. Grande Fantaisie. Scliarwciika, Polnische Nationaltanz. Ililler, Gesang der Nixen. Aus «Loreley" von Reiriecke. Jadassohn, Salonstück. Reinecke, Widmung. Aus «Der Jugend- zeit." Tscliaïkowsky, Rêverie du Soir. Elk deel bevat gemiddeld 40 bladzijden en is met prachtige noten zeer duidelijk op zwaar papier gedrukt. Muziekliefhebbers mogen niet verzuimen kennis te maken met deze ki/.onder goedkoope en iielte uitgaaf van de meest gezochte Pianomuziek. Elk deel is voor slechts étfn gulden afzonderlijk veikrijgbaar bij alle Boek- en Muziekbandelaren. Naar plaatsen waar dezen niet gevestigd zijn ge schiedt de toezending na ontvangst van postwissel (waarop de verlangde deelen aan te gevenj onmiddellijk en franco door Strijk- en lïlaa.s-iiistrumeu- teu, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossale» omzet, billijk- ste prijzen hier te lande. Speciale In richting; voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Rullen. Voor stemmen en repareeren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER ZOON. ^Prijs-couranten en Muziek-catalogeu gratis en franco. Alle Boekwerken aangeboden door de firma's BOLLE, Gebr. KOSTER en Gebr. COUEN, worden tegen denzelfden prijs op jaarrekening geleverd door den boek handel van Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont I steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan j de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan. en zij worden weidia gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,7513,50, 20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekersin Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Qxford Street. 8EURSBERICHTEN. Perc. 22 Nov. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito. dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Sehk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759, 1 Gert. Hamburg l8i0 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1372 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st dito i860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. diio dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 21 h 733/8 3 «76/J8 3'/s 98>/g i 981/j 5 68fg 5 90 4 79s/g 5 647/, 5 641/a 5 651/4 5 657/18 4 SU 1/2 3 557/8 5 '1003/4 5 525/8 5 531/3 5 823,8 5 10Ü1/8 5 963/4 5 9915/w 5 963/4 5 971/3 5 501/4 5 51 5 51'/« 5 921/j 5 93"/i8 4i/j 911/4 4 ij* 873/t 4 751/8 4 SU/4 102 4 631,8 '133/4 133/4 4 737,* 5 987,8 4,', 1063/8 3 36 3 ln»/l8 5 993,4 5 991/j 41/* 6 941/8 145/8 5 131/4 391/3 Stedelijke Leeningen. 3'/» Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 188b Rotterdam Oblig. 1886 967/8 96 3/4 97 79 DJ» 1011/4 4 1003/4 2 513/4 4* 1021/3 4 101 210 101II4 1351/f 133 751/4 1191/4 4* 5 85 5 65 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Geraeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adrn. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. 1 dbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leeningon. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 187y 81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-ind. Sp. Aandeelen. Riju-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. \Vars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f1000 Ridschk-Wiasrna. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Premiën-Leeningen. 1443/4 4 102 114 4 101 22 731/4 135 85 4 43 5 100 5 821/3 3 603/4 3 603/18 3 755/8 5 83 4 46 791/4 5 81 5 1091/3 4'/» 943/4 3 553/8 5 881/9 5 973/18 5 837/8 5 831/3 5 221/4 5 877/8 5 883/4 5 973/4 5 203,4 55 1133/4 6 993/4 7 1173/4 lova 1111/8 6 116 6 114 5 83 Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 1103/4 Amst. Kan. C. v. Aand. 102 dito Rotterdam 3 1041/4 Geineente-Crediet 3 103 België. Stad Antw. '87 2 'h 90 Stad Brussel, fr. 100 '87 21/j 89 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 84 Theisloten 4 983,4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 lOil/g dito dito I860. 5 1081,4 dito dito 1864. 1363/4 Crediet-Anst. 1858. 142I,3 Obl. K K Pr. B. Cr. Anst. 3 SU/W Stad Weenen 1874. 104 Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3./j 133 Rusland. St.l. 1864 5 138 dito dito 1866 127 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorwcg-L. 3 aOVs 3 79,18 Vt'interdienst, geopend 1 Oetober 1887. Naat Utrecht Vertr. Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,17 6,2 8.22 03 9,15 f Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht 8,— 9,4 11,44 3,24 6,.12 8,41 9.10 10,20 Zaterdag. Aankomst te Rottd. 's Uage 9,16 10,8 1,4 4,95 7,34 9,47 11,26 9,27 10.18 I.9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8.58 10,9 1 14 4,53 6.55 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 11,— Ooster-Spoorweg. Naar Hilveisum Aankomst te Ver*r. Amersf Baarn llilvers. Utrecht. Amsterd. 11,24 3,'0 6,40 8,7 11,28 1.34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 7,26 8.31 9,24 9,37 11,23 12.6 2,53 4.19 6.8 6.45 8.22 9,2 10,1 7,39 8,44 9.50 11.36 12.18 3.6 5,8 6.20 0,57 8,34 9.14 10,13 7.48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,27 3.15 5,23 6.29 7,6 8,43 9.23 10,22 8,13 9,17 10,48 1,10 4,8 6,53 8,6 9,49 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 13 1,11 3,50 6,25 7,11 7,40 9,28 9,57 10,57 Naar ZutphenAankomst le V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. 8 41 9,53 11,47 3.44 7.8 9,16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,22 9,33 9,19 12.19 4.17 7,38 9,51 9.55 10.29 12.49 4.48 8,7 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg I Naar Nijmegen Aankomst te I V. Amersf. Woudenb., 7.22 f 8.21 10,53 2.23 4 27 6.19 9,36 Leusd. Scherpenr Veenend. Rheu. Kest 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2,48 5,9 6.43 10 8,18 8,52 8,24 8.58 11,26 11,32 2.58 3,4 5,23 6,54 10,11 5,29 7,- 10,17 f Stoppen op verzoek te Leusden. SnelpersdrultLerij van A- M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4