Advertentiën. Tjewitte bazar. St. Icotaas-Qadeaux. Locaal AMICITIA. €OH€3 Woensdag 30 November 1887. PATRIMONIUM. K. KATER, DIENSTBODE. K. KOK, le luis v. d Hof, Amersfoort. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Spaarbank. Te huur gevraagd ^7 Er biedt zich aan Zeer geschikt voor 23 te geven door Merkndscli Wcrklieicn-Yertoad oorzaak van dien brand wordt thans ga- rechtelijk onderzoek gedaan. Naar men verneemt zal het kasteel, eigendom van douarière gravin van Rechteren te 's Hage, niet herbouwd worden. Domela Nieuwenhuis lijdt, volgens de Amst., aan een keelaandoening, die hem gebiedt zich nog gedurende een paar maanden van het optieden in het openbaar te onthouden. Nieuwe Kiezers. Punt één. Betaalt go personeele belas ting en betaalt ge die »vol"? Zoo ja, dan zijt ge heel het land door kiezer. Vr. Wat beteekeiit vol betalen? Antw. Het rijk staat aan sommige minder welgestelden rnindeiing op het bedrag toe. Vr. Waar hangt dit van af? Antw. Van dit tabelletje: Vermindering van een derde of twee derden verkrijgen allen, die aan huur waarde minder betalen dan: zielen. f 2* in gemeenten met eene bev. beneden 300 28 3000 tot f.000 5000 8000 8000 12000 12000 17000 17000 24000 24000 30000 36000 t 48000 33 38 in gemeenten met eene 25 bevolking van 70 100 48000 en daarboven. Punt twee. Betaalt ge grondbelasting? Zoo ja, hoeveel? Indien het bedrag fiO is, dan zijt ge kiezer. Vr. Maar als ik f4 in Hoogmade en 6 in Oudewetering betaalt, hoe dan? Antw. Dan geeft ge hiervan kennis in uwe woonplaats en verzoekt, dat die bedragen saam worden gevoegd. Dan maakt 14 f toch f 10 en gij zijt kiezer. Vr. Rekenen opcenten mee? Antw. Ja, t. w. de opcenten voor het Rijk. Niet die voor de provincie of de gemeente. De f 10 is gerekend in hoofd som, plus de rijksopcenten. Punt drie. Woont ge met of zonder gezin bij een ander in? Zoo ja, dan kan ook dit u kiezer maken, zoo het huis maar hoog genoeg in huur is, en gij genoeg er van in onderhuur hebt, Vr. Hoe rekent dit? Antw. Dat hangt af van de huur van het huis, en wat gij er in verwoont. Vr. Hoeveel huur moet het huisdandoen? Antw. Tweemaal zooveel als het huis van den laagsten vollen betaler in uw gemeente is geschat. Zie bovenstaand tabelletje. In Amsterdam, dat imeer" dan 48,000 zielen telt, dus minstens f200. Vr. En hoeveel moet ik daarvan in onderhuur hebben? Antw. Minstens de helft van die som. In Amsterdam moet gij dus minstens voor flOO aan onderhuur verwonen. Vr. Is er nog iets? Antw. Ja dit nog. Die helft moet gij verwonen voor de ongemeubileerde ka mers, sniet" voor de gemeubileerde. Woont ge dus gemeubileerd, dan moei ge er voor de meubelen een deel aftrekken. Vr. Ben ik dus kiezer, want ik heb juist gisteren zulk een bovenwoning ge huurd Ant. Neen, vriendlief, want het rekent niet meè, of ge moet er minstens inegen maanden" gewoond hebben. (Stand.) De „Scholtcn" gezonken. De Londensche correspondent der N. B. C. seint »Het voortgezette ambtelijk onderzoek heeft vooralsnog geen nieuw licht doen vallen op de aanvaring van Zaterdagavond. De getuigen der ïScholten" houden vol, dat de sRosa Mary" r.iet geankerd was, ofschoon zij ankerlichten vertoonde. Ver scheidene personen, zoo ook de beman ning der mailboot tusschen Dover en Calais, verklaren, dat zij Zaterdagavond de signalen van de ïScholten" zagen. Zij hechtten daaraan echter geene bijzon dere beteekenis. Vele kustbewoners zeggen hetzelfde, er bijvoegende, dat zij vaak door zulke signalen misleid worden, wanneer zij bevinden, nadat zij in zee staken, om hulp te bieden, dat bijstand onnoodig was. Ter zake van zeevuur pijlen bestaat geene internationale over eenstemming. Vandaar zulke noodlottige vergissingen. Dinsdagmiddag helderde in het Kanaal het weder op, maar eene hooggaande zee belette een onderzoek naar hel wrak, terwijl het vuurschip van Trinity House, dat gestationeerd was in de nabijheid van liet wrak, omdat de ligging daarvan voor de scheepvaart gevaarlijk is, werd genoodzaakt terug te keeren. De voor mast der ïScholten" is omgevallen. De begrafenis der lij ken vond Donderdag plaats. Een van de ïScholten" afkomstig lijk werd eergisteren in de haven van Dover opgevischt. Het bleek dat van den eerste klasse passagier Wasser, uit Duitschland, te zijn. Behalve de u geseinde, vallen er niet vele bijzonderheden meer te melden nopens de noodlottige aanvaring op Zaterdagavond jl. tusschen de »W. A. Scholten" en de iRosa Maryi" Ik vrees dat het cijfer der geredden, nu ten volle bekend is, en de hoop verflauwt ras dut het nog mogelijk zal zijn eenige levenden uit Let Engelsche kanaal op te vissclren. Zij die niet dadeljjk zonken, zullen, rond drijvend in het kille zeewater, wel van koude en uitputting zijn omgekomen, Van de nog weinige opgevischte lijken toonde de houding dat duidelijk aan. De menschen hadden reddingsgordels om het lijf of zich vastgeklampt aan een der stukken hout, door den barmhartigen ge zagvoerder der ïEbro" van zijn verdek omlaag gewoipen. Zij waren niet ver dronken, maar aan verkleuming in ijskoud water bezweken. Wie het meest te laken valt van beide schepen zal nog moeten worden uitge maakt. Te Dover heerscht naar ik u seinde, in zeevaartkringen de overtuiging dat de ïScholten" vrij van blaam moet worden gehouden. Deze opvatting rust vermoedelijk op de handelwijze der op varenden aan boord der iRosa Mary", die minstens zonderling is te noemen, al zijn zij onschuldig op het stuk van de hatelijke betichtiging, dat zij, na de aan varing, doodleuk zijn doorgestoomd, zon der zich om de >W. A. Scholten" en het lot barer passagiers en bemanning te bekommeren. Want eerst hebben kapitein en eerste stuurman der iRosa Mary" volgehouden, dat een onbekende stoomer getracht had haar in den grond te boren, terwijl zij nu erkennen in aan varing te zijn geweest met de »W. A Scholten", en geen ander stoomschip. Eene zaak heeft mij leed gedaan, en dat zijn de beschuldigingen tegen de be manning der ïScholten" en hare manier van doen na de aanvaring. Men zal wel doen die niet voor gestaafd aan te nemen, zoolang de aangeklaagden geene gelegen heid hebben gehad zich te verdedigen. Omtrent de aangelegenheid der wegen in Leusden schrijft men a. d. Utr. Court. De bedoelde wegen, de gemeenschap vormende tusschen den straatweg van Amersfoort naar Arnhem en den provin cialen grindweg van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede werden voor onge veer 25 jaren door den toenmaligen eige naar van de Treek, den heer A. J. de Beaufort, hard gemaakt. Voor een deel liepen zij over zijne eigendommen, voor een deel over den Leusderberg, een ge meenschappelijk heideveld. Onder de werking der Markenwet wordt deze Leusderberg verdeeld; volgens de bepalingen dier wet moet het be stuur van de Mark met het gemeente bestuur in overleg treden over de aan te leggen wegen. Het bestuur v. d. Leus derberg vestigde de aandacht van het gemeentebestuur van Ltusden op den bestaanden grindweg, die evenwel als aan beide zijden aansluitend aan wegen, die particulier eigendom zijn, op zich zelf geen waarde had. Door den tegen- woordigen eigenaar van de Treek werd aan het bestuur van den Leusderberg toezegging gegeven, dat indien de be doelde grindweg door het gemeentebe stuur van Leusden als openbare weg werd begeerd, hij de aansluitende wegen, voor zoover die onder de gemeente Leus den gelegen waren, aan de gemeente wilde afstaan en zich wilde verbinden het kleine gedeelte, onder de gemeente Woudenberg gelegen, ten allen tijde te onderhouden en voor het publiek geopend te houden. Hel gemeentebestuur van Leusden ver langde evenwel, dat in de gemeenschap op andere wijze zou worden voorzien, zoodat er thans tusschen het bestuur van den Leusderberg en het gemeente bestuur overeenkomst bestaat omtrent een ander plan van wegen, die evenwel vooreerst zandwegen zullen blijven. Nu op deze wijze in de gemeenschap wordt voorzien, is natuurlijk elke aanleiding vervallen, om de wegen van den lieerde Beaufort, die gedurende al die jaren vol komen kosteloos door ieder bereden zijn, nog langer voor het openbaar verkeer beschikbaar te houden. Het centraal comité van de Londen sche werkliedenvereenigingen koos een uit 15 leden bestaande deputatie, welke den lord-mayor zal uitnoodigen een inzame ling ten bate van de werkloozen te hou den. Verschillende bladen maken de op merking, dat dit de eerste maal is, dat werkliedenvereenigingen aalmoezen vra gen. Sedert de dynamiteurs Callan en Has- kins zich in de gevangenis bevinden, heeft men, bij huiszoeking in hunne wo ningen, overal dynamiet gevonden, bij Callan wel 30 pond. In den tuin van Haskins buurman vond men ook ont plofbare stoflen de buurman heeft de wijk naar Amerika genomen. In Frankrijk is de crisis nog niets ge vorderd. Vrienden van Ferry onderhandelen met de rechterzijde over de randidatuur van generaal Saussier voor het presidentschap. De rechterzijde is daartoe echter on geneigd. De ïXIXe Siècle" zegt, dat de bood schap van president Grévy zal zijn een opsomming van zeer krasse beschul digingen, welke hij tegen de Kamer in brengt. De zitting van den Duitschen Rijksdag werd Donderdag door den minister van binnenlandschezaken, Boetticher, geopend. De openingsrede zegt niets omtrent de troonsopvolging, doch spreekt alleen de hoop uit, dat de kroonprins zal genezen. Geen enkel woord doelt op het bezoek van den Czaar, geen woord ook wordt gerept omtrent de politieke verhouding tot Rusland. De rede spreekt van ver hooging der invoerrechten op granen en aan het slot, dut in den boezem van het Duitsche volk de anti-christelijke neiging tot oorlog niet bestaat: Wij zullen geen oorlog verklaren, maar om ons te kun nen verdedigen, zullen wij nog meer op offeringen vragen orn onze militaire krachten te vergrooten en ons oorlogs- materiëel te vermeerderen." Deze ver klaring heeft veel sensatie verwekt. De Times ontvangt uit Weenen het volgend telegram „Bij een feest, datjl. Zondag te Warschau door het regiment der Lithausche garde werd gegeven, zeide generaal Gourko, gouverneur-generaal van Polen, in een toast tot de officieren „Ik ben er zeker van, dat rk u nog een maal ten strijde zal voeren. De Voorzie nigheid zou mij nog maar weinig leven moeten gunnen, als ik die gebeurtenis niet zal zien." De hertog van Alencon, zoon van den hertog van Nemours, zal persoonlijk naar Rome komen, orn den Paus, ter gelegen heid van zijn priesterlijk jubileum, de geschenken der familie Orleans aan te bieden. De Belgische Regeering heeft een consul in Engeland benoemd, die geen vaste woonplaats zal hebben, maar zich be geven zal daar waar zijn tegenwoordig heid gewenscht is, tengevolge van ge schillen tusschen Engelsche en Belgische visschers. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gemeente alhier, des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door Ds. Groeneweg vari Rotterdam. Maandagavond a. s. geeft de pres- tidigitateur prof. Boltini in de localen van »de Arend" eene séance. Naar be richten uit andere bladen durven wij deze voorstelling gerust aanbevelen. Uit Baarn, waar hij I I. Donderdag optrad schrijft men het volgende: Gister avoi d trad in het hotel Velaars de prestidigitateur prof. Boltini, opvolger van den bekenden Stol-Tai, op. Zijne goocheltoeren uit de hand en met ver schillende instrumenten bewezen vol doende, dat Boltini geen nieuweling in zijn vak is. Ook zijne spii itistische en mysterieuse «éances, evenals de toeren a la Cumberland, lokten telkens welver diende toejuichingen uit. Een talrijk publiek uit alle standen woonde deze voorstelling bij. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande annonce betreffende het concert te geven door Dyna Beumer cs. Zij, die deze begaafde zangeres bij haar eerste optreden alhier hoorden, hebben voorzeker geene aansporing noodig, maar hen, die om welke redenen dan ook het eerste concert niet bijwoonden, roepen wij toe: verzuim ditmaal de gelegenheii niet om zoo heerlijk een kunstgenot te smaken. De manschappen van de bereder troepen alhier in garnizoen, hielden jl Woensdagavond eene oefening in de be handeling der brandbluschmiddelen. Die oefening geschiedde in tegenwoordigheid van den garnizoenscommandant, luite nant-kolonel A. Greve, en alle officieren. Ten ongeveer kwartier voor 8 uur liet de garniz.-komm. «brandalarm" blazen, en werd verondersteld dat brand was uitgebroken in een gedeelte van de stal len, waar de cavallerie-paarden zich be vinden, de zoogenaamde vierkante stal len. De paaiden werden naar buiten ge bracht en geleid naar een open terrein aan de kazerne en de Groote Nachtegaal- steeg grenzende. De oefening had geheel onvoorbereid plaats en ten ongeveer 8 uur, dus in nog geen achttien minuten, waren drie spuiten tot watergeven ge reed, terwijl men op de daken van het gedeelte, grenzende aan dat waar de brand verondersteld werd te zijn uitge- l roken, reeds bezig was brandzeilen te leggen. Ongeveer te half negen werd de oefening geslaakt. Het is ten volle ge bleken, dat de militaire brandweer bij iedere gelegenheid volmaakt aan hare roeping, aan bare beperkte roeping, he laas, de bescherming uitsluitend van rijksgebouwen, zal beantwoorden, hoezeer zij in staat is groote diensten te bewij zen bij brand in andere gebouwen ont staande. Èn de kracht èn vlugheid waar mede de militaire brandweer kan werk zaam zijn, dankt zij aan de omstandig heid dat hare brandweermannen allen in een en hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, waardoor een direct en collectief optieden is verzekerd, ter wijl de gemeen telijke brandweer, die in ijveren goeden wil en werkkracht niet voor hare mili taire zuster behoeft onder te doen en in handigheid ook haar vaan hoog houdt, in alle deelen der gemeente verspreid is, en, althans des nachts, door enkele per sonen gewekt moet worden, waarmede natuurlijk eenige tijd te loor gaat. De politie hield wederom een per soon aan die gesignaleerd was, daar hij nog gevangenisstraf te goed had Hij werd naar het huis van bewaring alhier overgebracht. Gisterenmorgen is een meisje dat bezig was goed te spoelen in de wevers singel gevallen doch spoedig gered door Jan Staal wever alhier, die zich daartoe geheel gekleed te water begaf. De eerste hulp werd haar ten huize van den heer D. in de Muui huizen verleend, waarna zij wederom haar werk kon hervatten. Vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Maandag, den 28 November 1887, des namiddags ten zeven ure. Punten van behandeling: 1Voorstel van Burg. en Welh. lot het verleenen van eervol ontslag aan J. H. Stol, uit de betrekking van markt meester. 2. Voorstel van Burg. en Weth. ten aan zien van het leggen van een riool van af den om te leggen Dievenweg naar de Slijkpoortsbrug door het Departe ment van Oorlog. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot liet in onderhoud nemen van gedeelten der Utrechtsche- en Naarderstraat- toelage aan de Kamer van Koophandel over 1887. 326ste ürAATHfLOTERIJ. Eerste klasse. Trekking van 23 en 24 Nov. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Ameisfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijreu van flOO. No. 10914, 12318 en 16588. Prüzen van f20. 111, 128, 133, 137, 138, 145 170, 175, 185. 3097, 3151, 3163, 3195, 6949, 7319, 7344, 7386, 10628, 10638, 10650. 10699, 10709, 10748, 1U819, 10836 10844, 10910, 10928, 10981, 11000, 12324, 12369, 12375, 16517, 16531, 16537 en 16597. Te zamen 40 prijzen. Volgende trekkingen geschieden: 5-8, 19—22 Dec., 2-5,16-19, 24 -27, 31 Jan., 13 en 711 Febr. Ftrecht. In de Singelgracht bij de Utrechtsche Broodfabriek alhier, werd het lijk gevischt van den bijna 70-jarigen bloemist H. v. S. sedert jl Zondagavond vermist. Men vermoedt dat de man des avonds van het bezoek, bij een zijner kinderen gebracht, huiswaarts keerende, van den weg en te water is geraakt en aldus is verdronken. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Gebouf.n 18 Nov. Hendrika, d. van Adriana Quick. 19 Nov. l'etronella, d. van Willem Jordonse en Maria van den Hengel. 20 Nov. Johanna Maria d. van Cornells Schoondcrwoerd eu Maria van den Heuvel. 21 Nov. Hendrik z. van Cor nells Veeneudaal en Elisabetha Bendina de Bruiju. Jacobus, z. van Gerrit de Vrij en Hendrika van Roekei. Johanna, d. van Jacob Gerardus Lablans en Catharina van Naarden. - Elbertus, z. van Francis- cus Johannes Tuithof eu Hendrika Blom bergen. 22 Nov. Wilhelmina Cornelia, d. van Tennis Dirk de Gaus ou Gr etje Klein. Maria, d. van Rijk de Kruijf en Klara de Kruif. 23 Nov. Mijntje, d. van Geertruida Hagenbeuk. 24 Nov. Johanna, d. van Teunis Adelaar en Petrouella Groe- nesteiu. Gehuwd 23 Nov. Lucas van de Wakker en Maria Catrina van Koot. 24 Nov. Cornelis de Froe en Johanna Cornelia Kok. OvEltLEDEN19 Nov. Jannetje van Dors- sen 7 m. Willem van W.igeningen 74 j., wedr. van Alijda van Winterswijk. Hoogland. Overleden: 18 Nov. Cornelia frins 65 j. wed. van Maas van Winscnburg. Soest, van 10 tot 24 Nov. 1887. Geboren: Cornelia, d. van Geurt Reverse eu Cornelia Verschuur. Richard a, d. van Hendrik van Schalkwijk en Cornelia Bouw man. Antonio, z. van Christina Hil- horst. Autje. d. van F.rris van den Heuvel en Adriaantje Meerding. Geiiuwd: Hendrikus Gerardus Wichtuann wedr. van Geertruda van Schaik met Jan netje van den Breemer. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, Jat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 28. November aanstaande, des namiddags ten 7 ure. Amersfoort, den 23. Nov. 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT doen te weten, dat de processen-ver baal van inlevering en opening der stembriefjes ter verkie zing van twee leden voor den gemeen teraad van Amersfoort in afschrift aan het Raadhuis zijn aangeplakt en gedu rende véértien dagen op de Secre tarie voor eenieder ter inzage liggen, alle werkdagen van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags. Amersfoort, den 23. Nov. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 28 NOV. e. k. ter. Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort,*25 Nov. Tarwe f7.40 a f 8.10 Rogge f4,25 a l'4,75. Boekweit f5,50 a f6,20. Appels 2,50 a f'4.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard- appelenf 1.40af 1.70 de HL. Hoendereieren 17.00 a f8.00 de 100 stuks. Boter f 1,45 a f 1,25 per Kilo. Kaas f 0,a f0, - Biggen f4.50 a f5.00. Schram men f 11.a f 15.00. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: 1 portemonnaie met eenig geld. Rechthebbende vervoege zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. te Amersfoort, 1 Met a. buis met tuiu voor net klein gezin. Situatie en lokaliteit, huurprijs en bedrag der belastingen nauwkeurig op te geven, franco onder letters M. B. T. aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGII VAN DITMAR, Rotterdam. tegen 1 Feb. eene als Keukenmeid of Meid-AIleeu. Brieven fr. No. 1628, bij den Boekh. B^_tL_QOLENBRANDER te Zutphen. VOORRADIG EENE GROOTE KEUZE Servetten, Tafellakens, Hand doeken, Vinger- en Theedoeken in de fijnste patronen, prachtige stellen Tafelgoed, Tinnen, Ba tisten en katoenen Zakdoeken, 21 ty RUIME SORTEERING I.innen, Halflinnen, Graslinnen, Hadapolaur, Watertwist en Con stitution voor Hemden en Takens, enz. enz. op Alej. Dyna Beumer (zang), Mej. Zélic Moriauié (piano) en den heer Jules tie Swert (violoncel). De concertvleugel is uit de Hofpiano- fabriek van Ernst Kaps te Dresden. AANVANG HALFACHT. Entrée voor een beer ƒ1.49; vooreen dame ƒ0.99. Toegangskaarten zijn te bekomen en plaatsen te bespreken aan het lokaal ïAmicitia" van af Dinsdag 29 Nov. Maandag 28 November 1887, ten halft acht ure, hoopt de Voorzitter van het Nederlandsch Werklieden-Verbond PATRIMONIUM. in het Evangelisatie-lokaal Muurhuizen op te treden. ONDERWERP: Waarom Patrimonium moest optreden en wat bet wenscht. Daarna oprichting eener afdeeling.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2