MAL „DE AREND." IB, Spaansche Kastanjes, KLEIO, ILIIMBl «1 VLEESCH EN VET. I. J. VAN GELDER, WITTE GOEDEREN, KAPOKBEDDEN. Maga%ïjn „de Vlijt LAURENS J. LUIJCX St. Nicolaas-Cadeaux. St. NICOLAAS BLOEI's Boekhandel, Langestraat, BLOEM. St. NIGOLAAS-ËTALAGE DAMES HANDWERKEN, HOUT-, MAND- EN LEDERWERKEN. ■:C C. MAAS. PRACHTWERKEN, S1. NICOLAAS-CADEAUX. Machinale Brei-Inrichting. Eerste Tentoonstelling Op Maandag 28 Nov. Aanbesteding in verschillende modellen en prijzen. ZWART GOED in alle soorten. alle soorten WIJNEN. L. KORTBEEK, Bloemist, Soesterweg, weder gereed en ruim voorzien is van de nieuwste ii H uil iraiiLii, SCHIEDAMMER GENEVER, Toover- en Geestenvoorstelliiig HOOI GYMNASTIEK, Soliede kwaliteiten en billijke prijzen. per Stoomsetiip (tiEISFÖBBT gearriveerd, PRENTENBOEKEN, Gez. SCHIMMEL, Extra groote J. VAN VOLLENHOVEN, Zwaardemaker's aanbesteden hoek Stoovenstraat. COGNAC SIROOP DE PUNCH D. P. BONK C°. heeft uitgepakt in waaronder vele nieuwe zaken. Zeer voordeelige CAOEAÜX. ">j SLOTHOUWER ZOON. J. C. ADAMA, Machinaal breiwerk *0 K 0: co: CD rü- cö' ïQ 3 13 I Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN N*., "St J. VAN VOLLENHOVEN, jy F. R AUH, Het „Comptoir Eranco-Hollandais" WESTER C'e THERMOMETERS. Alphons Annegarn. 4$*? LANGESTRAAT, Zuivere en on verval schte Binnen- en BuitenhniMe Likeuren, Walles DEKENS. Meubel DEEENS. SPREIJEN. f1 'n Het van eene groote keuze alleraardigste voorwerpen in verschillende genres, allen bizonder geschikt voor ItNïCGT. AAS^A bijzonder geschikt voor Etalage Achter. Voorhanden: eene rijke keuze in Fraai geïllustreerde Kinderwerkjes, PORTRETSTANDERDS IN VERSCHILLENDE GENRES, PORTRET-ALBUMS, enz. enz. NIGHTCAP, te Huur, gemeubileerd of onge- meubilecrd, bij Apotheker, Kampstraat. Ondergeteekenden bevelen zich bij vooit- during beleefd aan tot het leveren van tegen billijke prijzen. liungegracbt VAN op Zaterdag en Zondag 26 en 27 November e.k. in de gioote zaal der Sociëteit „AMICITIA" van des mor gens ÏO tot des namiddags 4 uur. Ter bezichtiging zal worden gesteld: De Portefeuille van den WelEd. Gestr. Heer Mr. A. VAN NAAMEN VAN EEMNES te Zwolle. Entree f 0.25 de persoon. Leden met êéne dame hebben vrijen toegang. l/l (S3 cd W C=) S w 0 ■z 1-^ c w 5 VA - Pu 0 a CS CD CÖ CÖ r—I O ft u -D 2 bi 'ÖT 2 a s o> ■5 "t s,« 1 2 ■4 fej is tsj W slj cd w O) -O -L c -P CQ 0) ai ♦J Oi -r tL_ l» o O C C O -a 3 3 O O Jj S z fel at w a z o N -J O E O E-i O-c/?". £-j-J coc-o opgeluisterd door Strijk-Orkest door Prof. B0LT1NI en Miss NELLY. Entrée te Rang 49 ets. 2e Rang 25 ets. Aanvang 7'/> uur. Zie verder de biljetten. Entiéekaarten verkrijgbaar op Zondag aan het Lokaal. Bij Eangestraat, Amersfoort. PUIK, BEST Hoe- en Paardenliool TE KOOP. Te bevragen bij G. TIMMERMAN, HeiligenbergerwegAmersfoort. Verscheren bij A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort, VIERDE DEEL. Van de Fransclie omwenteling tot op lieden. Een fraai boekdeel (372 bladzijden. Prijs gebrocheerd f3.in Prachtb. f3.50 Inteekeningsprijs f3.- Van de Geschiedenis der Oudheid, Geb. f 3, Middeleeuwen, Geb. f3,— Nieuwen Tijd, Geb. f 3,— zijn nog eenige Ex. te verkrijgen bij eiken Boekhandelaar en bij den Uitgever. PRIMA '(■Cr in BESSEN voor AMERSFOORT en omstreken alleen verkrijgbaar bij Eangestraat. Ondergeteekende bpricht, dat ten allen tijde Teerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATEESSEN in de gymnastiek welke A 11. 10.— s' jaar» tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. Leeraar. VAN De GARNs. VOEDs. COMM. te Amers foort, zal op Vrijdag 2 December e.k. des middags te 12 uur, ten bureele van den GARNs. COMMt. onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar "A.z De levering van VEEESCH en £PEK ten behoeve van Lr^liet Militair Hoapitaal en de troepenmeuages te Amers foort voor liet tijdvak van 1 Januari 1SSS tol 31 Decem ber d. a. v. De aanmerkelijk gewijzigde voorwaar den van aanbesteding en levering liggen ter lezing op gemeld bureel. 20, REE HEROED, bij het Nieuwe Postkazdoor te Parijs. /t<- AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlaridsche belangen in Frankrijk. u> 5 9 X J :s 0 - Z - Z a 0 0 0 OS Alle soorten Verkrijgbaar bij Tangstraat o/d. Sociëteit BONT-MANTELS m7h7 van Raalte, A ƒ1.50, ƒ1.80, ƒ2ƒ3.50 en ƒ6.per flescb. A ƒ1.30 en ƒ1.50 per flcscb. Verder en Molton- 'A3 heeft eene schoone collectie KAMERPLANTEN en vele nieuwe modellen BLOEMENMANDJES^vöorhanden, met sterke plantjes of gedroogde bloemen gevuld, alles bijzonder ge schikt voor £7-*-s BOUQUETTEN, KRANSEN en VERSIERINGEN ten allen tijde verkrijgbaar. en noodigt beleefd uit tot bezichtiging zijner CADEAUX, Aanbevelend, per order St. NICOLAAS, De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat zijne TOMBOI.A met fraaie prijzen welke in de uitstal ling geëxposeerd worden. Photogxaphiën. in. a,lle grootten, Alles uitnemend geschikt voor BOEKWERKEN worden desverlangd gaarne op keur gezonden. Onder minzame aanbeveling, .«op».. mtmm Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFEFSSCIIFN van 1 Fiter it ƒ1,15 per LiterlleNch bij Th. II. O. BKAXDSF1V in gedistilleerd er Tabakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. KB. Als bewijs van echtheid is cachet en ktirk sleedt •5 b r voorzien van den naam der firma P. H0PP1

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3