W. F. A. GROENHUIZEN, St. Nicolaas-Expositie Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Firma J. G. THIES, op den Hof. St. Nicolaas-Cadeaux, is heden bij S<Mlf 11® in het VERKOOPHUIS op den HOF Moltondekens en Onderspreien, Groote keuze in LET WEL! ILQTHQUWIR ZOON Gehrs. SNEL, TE AMERSFOORT aangekomen en afgestapt, heeft zijne kofiers en kisten, inhou dende een rijken voorraad NIEUWE ARTIKELEN van weelde, kunst en smaak, in verschillende lokalen van zijn kuis reeds ont pakt, derhalve noodigt hij zijne geachte begunstigers beleefd uit deze sckoone vroegtijdig en bij herhaling met een bezoek te komen vereeren. Vaste prijzen. Vaste prijzen. De nog voorradig zijnde Barometers in Ge sneden Hout, Nickel, Brons, Cuivre Poli, een kleine Partij Prachtige Fantasiewekkers en eenige dozijnen Dames- en Heeren-horloges, zeer geschikt voor zullen evenals het vorige jaar tot veel vermin derde prijzen worden uitverkocht bij Horlogeen Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat. onder redactie van J. STAMPERIUS m OP FRAAIE SCHILDEN. w Uitgave Hoort! leest! verbaastU! „Anglo-British"-Zilverwaren 1~ QUINA LAROCHE, Salmiak-Pastilles. Kraepelien en Holm, uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, Amsterdam. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. <D JD *03 O CD O <x> Bom's Dichterlijke Scheurkalender. Bom's Humoristische Scheurkalender. Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoeff en Gerjies. Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Mannakorrels. Lentebladen, door Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker. Une pensee par jour. en vele anderen. Voorhanden by s p p D Q- CD Ui O O CD P P cT CD .^4, le Serie: I ANT. X. DE KOP. DE STROOPERS. II O. BAAS. DE TWEE BUREN en HARM EN FROUKJE. III J. C. BOUWMEESTER, SCHOOLVRIENDEN. IV TITIA TAN DEK TlUK, GEZELLIGE UURTJES Sprookjes. Prijs van elk deeltje 75 Cents; de vier deeltjes te zamen ƒ2,4©. Zij die aan kinderen van 1114 jaren iets goeds willen schenken, verzuimen niet hunne aandacht te vestigen op bovenstaande nieuwe uilgaven. Boeiend zijn de verhalen in de hoogste mate, en toch geven zij niet die verderfelijke, ze- nuwprikkelende opwinding, die vooral op 't jeugdig gemoed zulk een verderfelijken invloed uitoefent. De boekjes zien er sniakeiyk uit en de prijs is zeer ge ring. Ook voor Schoolen Volksbibliotheken en voor Prijsuitdcelingen worden zij bijzonder aanbevolen. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar of te ontbieden. m W. I. J. ÏAü IMffl te Miortkovcn. Door verschillende oorzaken ben ik gedwongen mijne reusachtig groote voorraad van mot 75 pet. onder de geschatte waarde, dus ter nauwernood voor het arbeidsloon te liquideeren. Voor het lage bedrag van slechts f6.50 ontvangt ieder door het geheel koninkrijk der Neder landen, zoo lang de voorraad strekt, het uiterst solide, hieronder gespecificeerde eetservies uit het fijnste en zwaarste »Anglo-British"-Zilver, hetwelk de meest ervaren kenner niet van zilver van 13 lood kan onder-cheiden. Voor het wit blijven der voorwerpen wordt gedurende 25 jaar gegarandeerd. 6 Stuks Anglo-British zilveren tafelmessen uit voortreffelijk staal. 6 Anglo-British zilveren vorken uit een stuk. 6 massieve Anulo-Brilish zilveren eetlepels. 12 goede Anglo-British zilveren theelepels. 12 fijnste Anglo-British zilveren Moccalepeltjes. 1 Anglo-British zilveren soeplepel, zwaarste quallteit. 1 Anglo-British zilveren roomschepper, zwaarste qualiteit. 44 Stuks te zamen voor den spotprijs van slechts 6.50 Hollandsche guldens. Ten bewijze dat mijne advertentie ernstig gemeend is, verplicht ik mij hiermede openlijk, de niet conveniëerende voorwerpen dadelijk terug te nemen. Dientengevolge is elke bestelling zonder risico. De verzending geschiedt slechts praenumerando of tegen rembours. Bestellingen gelieve men te adresseeren aan het Centraal-Dépot der le Wiener Anglo-Britigch-Fabrik RETTUS Wiert, EE: Grosse Sperlgasse 16 Opgericht in hel jaar 185 8. Kraepclieu tV Holm's met en zonder staal, OPWEKKEND VERSTERKEND, KOORTSVERDRIJVEND, in flesschen af 1.901.00. CIGARETTEN TEGEN ASTHMA, de inademing der rook van dezen Cigaretten geeft den lijder aan Astlima terstond verlichting. In étuis a f 0.80 en f 0.50. Een algemeen als goed erkend mid del bij en Verkoudheid, oplossend en verzachtend, in D flesch- jes a 20 cents. Apothekers, Zeist. Verkrijgbaar in de Apotheken. II van bereid volgens het aloude en eeriig echte recept is een verzachtend en log in akend middel, dat oogenblikkelijk de prikkeling in de keel, waardoor de hoest ontstaat, wegneemt. Per doos 30 Cent ALHOIM ANNEGARN. TRADE MARK jg van Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed- G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE, te Apeldoorn. bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat, en te Nijkerk bij J. VAN GELDER. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per V, kilo. St. Nicolaas Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Elfen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en geklenrdc gtrce- pen, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Hog eeaige MQLTOK-DEKEFS vaa gepasseerde wiater werden roer inkoopsprijs verkoelt. Bij contante betaling van BEDDFN-ARTIKELEN wordt 5 1'ltOCEAT korting toegestaan. BEURBBERIOHTEN. Perc. 25 Nov. Nederland.Sch. Ct. W# dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 58/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759, Cert. Hamburg 182O Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f 1000 dito dito 100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. «t. dito 1873 gec. 50 100 p. «t dito i860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. fit dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867,69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. diio dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leenmg 1872 Venezuela Leen. 1881 1815 2'fc 3 3'* t 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41* V 4 4 5 4«/§ 3 3 5 5 41* 6 5 Stedelijke Leeningen. 3,A Amsterdam. Oblig. 4861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 735/, 876/H 981/, 98 »/M 981/, 68 f, 90 79'/» 647/, 641/g 651/» 657/ig 801/, 557/g 4003/4 526/8 531/, 823/8 1001/8 963/4 9915/u 963/4 971/8 501/4 51 511/4 921/g 937a 911/4 87«/« 751/g 811/4 102 631/, 133/4 133/4 737/g 987/g 1063/g 36 p/l» 993/4 991/, 941/8 14'/» 131/* 391/, 967/, 96s/4 97 Industr. en flnane. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet tlbhg. dito dito Nederl. Bank Aandeelcn. Nederl. Handels-Maats. dito D utschland. Aaud. Rgksb. dito. Cert. adin. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden; Cr.-An. Rusland. 1 dbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4'* 4 2 4* 4 41* 5 5 79 1011/4 1003/4 513/4 1021/8 101 210 1011(4 1351/, 133' 751/4 1191/4 85 65 Spoorweg-ligenlngen. Holl. IJl. Spw. Aand. 1443/* Holl. lJz. Sp. Oblig. 4 102 Expl. Staats-spoorw. Aand. 114 duo Obl. 1879 81 4 401 Ned. Centr.-Sp. Aand. '22 Obl. dito dito gest. dito. 731/4 Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. 135 Kiju-sp. volgef Aandeelen 85 dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875180 gest. 43 Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 400 Theiss-Spoorweg Obl. 5 821/g Italië. O. V. Emm. 3 603/4 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 603/14 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 751/4 Gisela Spw.-Aandeelen 5 83 Polen. Wars. Br. A. 4 46 Wars. Weenen dito 791/4 Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 81 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 IO91/4 o O. 943/e Baltische Spw -Aand. 3 553/8 Jelez Grutsi Obl. 5 881/, Jel.-Orel Obl. f 1000 5 979/1, Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 837/, Los. Sewast. Ob. f 1000 5 831/4 Morsch-Sysran Aar.d. 5 221/4 Orel-Vitebsk Aand. 5 877/8 dito dito Aand. 5 883/4 Poti-Tifhs dito f 1000 5 «73/4 Rinschk-Wiasina. A. 5 203/4 Zuid-W.-Spoorw. Obl. 55 Amer. Central Pacific. Obl. 1133/4 dito Calif.-Oreg. dito 6 993/4 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 1173/4 Aand. Miss. K. Texas 106/4 Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. 111'/» dito 2e Hyp. Schuld 6 116 U. Pac. Obl. 6 114 Brazilië. Spw.-Leening 5 83 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '87 Stad Brossel. fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Mmden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 186! Turkije. Spoorweg-L. 3 3 2. 21/g 4 4 5 3'* 5 3 3 1103/4 102 1041,4 103 90 89 84 983,4 1041/g 1081/4 1363/4 142i/, 8 ll/i8 104 133 138 127 aül/s 7»/l» Winterdienst, geopend 1 October 1887. Saay Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,2 8,22 93 9,45 8,— 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 Aankomst te 's Hage 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 I Naar Zwolle: Aankomst te f Alleen Zaterdag. Ooster-Spoorweg Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 8,58 11,— 7,26 7.39 7.48 8,13 8.35 10,9 11.24 1.34 1,27 8.31 8,44 8,53 9,28 1 14 3,0 7,58 8,10 9,24 9.39 9,47 10,12 4,53 6,40 9,37 9.50 9.59 40,48 10,43 6.55 8,7 10,11 10,10 11,23 11,36 11,45 12 18 9,36 11,28 12,6 12,18 1'2,27 1,10 1,11 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,25 6.8 6,20 6.29 6,53 7.14 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,28 9,2 9.14 9.23 9,49 9,57 10,1 10,13 10,22 11,35 10,57 Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. 8 41 8,59 9,19 9.55 9,33 9,46 10.29 11.47 12.3 12.19 12.49 3.44 3,59 4,17 4.48 7.8 7,22 7,38 8,7 9,16 9,33 9,51 10,23 10.19 10.48 1,9 5.11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg I Naar Nijmegen Aankomst te i I V. Amersf. Woudenb.,, - veenend. Rhen. Kest 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpenz 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2.48 5,9 6.43 10,— •f Stoppen op verzoek te Leusdaa. 8,18 8.52 11,26 2.58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11'32 3,4 5,29 7,- 10,17 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4