Zestiende Jaargang T.jïï^v-- -i-'U-i. ^nPgiutodifiisO PftBftrWi/r 30 wpve"ll,er! l887"- Jaecn 9[/((jino/l snielil Jarf ttT IBPjf rlltóW .Ij b ll>\ M.U).'dl ei JL'aihjt-Tsib «-b job ,M«bas 099!? Ineg Ij: II\y. lo u-s ,-joI) i9 j' 9iw tooV JIKI WA'f (JM Tfc'K'ifr/btj /flPOSÏ HA eb ioov f9Jtijisqo tn^moii9giKt w .0 ipJ<5 BINNJENLAND. Ï5ÏÏTT nob ïooiï Iwioov/'j'i eiort Js,1— n,De correspondent te Londen der Sj)A.&98em|:,Bb .nawuoiJi j Vóór de -jury tfl .Pover uitspraak deed betreffende de oorzaak 'van den dood der y^p^ronken schepelingen van de Scholtqn, zeide "de Coroner nog, jp zijne opsq/o-, mine der feit,endat van straf bare nala; frghVid aan de zijile van de Schollen nóch tan de Roia ~Mècty gebleken is. L^itjfggppamdeJiad, kwee lichten, hetgeen de officieren van. de.Schollen kan misleid heBoem 'Stellig is het zonderling, dat eenig gezagvoerder iéts'tbé heeft gelaten in strijdt fltdt i'de. vQopSGbiiften, De Coroner ve^klparije vqorts, vap oordeel 'te zijn 'dat de vergissing dei- officieren van de'Schollén oorzaak is .aaovaritig.lj De belande steVke zeestrooming was hun-- blijkbaar onbekend, ook werd na de aanvaring niet alles pp de gehalten gedaan tot van mercschenlevens," \vaarby een jr^y-kd pprnerkte, .dat eene mailboot feïi $ïhWeni fytySl ima (ISJ 50 fj <a frsj - I I' MUI .rr mtfi ffeb/ev^n'^n^, de aanvariiig,.-De( ;«?pige¥ien de, oordeel d&jflj nopgijs^den ^joestand vari de sloepen geen practisehe^ waarde Doodig, er op teigioijaen, dat er vele noodlottige misverstanden ontslaan d$Of vil^Md^jopiy.liBfQ dAir «flQdaigga&n mMEdi Mftf, ttöfuumwl ucfijR georeKeii is. IJoorgaans worden twïm l?lP^l»t?flfl]dle. fifil'l«Fl .Mvqenj A|chi (y>p ,dp^ kpsf^i)! genomen ,-vyorj fefoo'ïm1 I#iio^86v%^98fevawft%(iyfi trekken. De Coroner zeide te nop^^-^gt de rampn, v,ap.,c|?y(/St/jol(g^, ,dSj regeei ing moge nope^.^ipj hare, te.daeii, ten einde de aanneming te' verzekeren van bepaalde signalen door in nood ver- ke^fdf ^ciiep.e^-ippx injep, .nu&versuran kunnen r R De gezwórejièr, dpdjéni daarop de vol gende uitspraak: Dat devyënbrink fag (hééft-pfaa'ts gevon- asrivaupg,def.,Sui?o(/eri rnpfi de Rosa Mary, terwijl dezegeankond. lag nabij Dóvéf. De gezwóreSien oordeel den dat de kapitein en de officiëren' déH Scliolfën eene fout hebbel), begird1!) 'dóór gëfé'rekening te' hoüifeéf jriet'ltlé1 stérke' slfPofflAifig der zee, tb'^n"'Zijbeproefden de Rosa Mary vporbij té'stoomen.' De jury prijst de menschlievetide pogingen van den kapitein en rle bemanning van het stoomschipEbró,' waardóöY veel mèiischènlevens gééed zijn. De Cöioher depd dé jury opmerken, dat dé nalatig- b'ériPyer officieren van'de Schollen alsóog onbewezen is, en ried d<-r jury aan, de bekliésing over dit pubt'liéVér aai) ónde ren over te laten. Op grtrhtb'IVatl' dèzeii raad SivéW dé dêébetréheóde zinsiièdé uit het verdict Weg'^èiilb/b. Be 'Coroner dééd Uti$ dé' noodzakelijkffeiÜ uitkomen, dat in gevaar verkeereride schepen n'ó'od^ signalén bezigen, welke elk misverstand fjrejHuifëiit?- n T8 snoabnimronma Dé Coroner te Folkestone 'opëhde Zaterdag' bet onderzoek bétVéffènde 'tyvee' aangéfpopTrfe lijkeït0'vafr'''sélfip%1r&ukènn- gén. dep S.chplten, waarvan de een bij zich droe;" in pip kestope tféëct 'UitspraaK .tnjyaejrtZ'ertdep als 'oré te'Doter. Hét CoroPerS-ondeVzoek te Deal wórdt'HÖig vppi terzet. Verscheidene léifeé'der jary'te Dover merkten Zateidag ifógl>bp, ""dat reeders van particuliere schepen gebruik maken van veterppjepde .■pr*|ur.p(jlep^- verdool de venj|gnra(ig iyeuné'-èitór® övoi <if. De Coroner^zeide nog, _dat de getuigenissen nopens den toestand der rboo^n de Schollen zeker otïgftnJflg' luiderf. De booten; rfdiiBtéÓ Snpdp^tlbv^ijtóssehakt worden, terwijl er hechts twee beschik baar warem .31 Aivi XU3-i Zaak WUIiuk Ketjeu. Het volgende aVïré's is" voptn!pe/iigé dagen verzonden aan de Tweede Kamer der StatVibCfeneiaaF: 1 1 ikGevtft inébóvetischuldigriéll eérbietl nte kennen, Willink 'KetjetijnWillem'Bvebhard" dat bij, nu drie jaar geleden, vol ver trouwen, een- beroep deed op het recht vaardigheidsgevoel der Nedérlairdsche volksyei tiegepwoordiging, jhcj^ beklagende over ftaude, wetschennis en, roof ten zij nen'nadeele gepleegdV fd daf-die volksvei tégeinvtfób/di'gftl^ 9(jem 1' a jiar later afwees> als ongegrond: in zijne beweringen; H dat de Nédérlands'che Regeering hem daprna, persoonlijk door taSsdhe'nkojTist van eéri Kamerlid'en schriftelijk officiéél dé toez^pgjng' deed èen'er plaatsing in ci- vièfptl' 'dierU^*11 nM.' dat adressant bert dergelijke officiëélé toezegging reeds' eenmaal' in Indie ontj va'ngén héhbendè, 'ép.liiet.op tfleurgèstelcj dit nuJiyyé'd!ér'!w*ei-dfd''" I 'dat hij"l"aoor"',gëè'A""tllérWel 'bevenof dïiTvem'"géV'érffn'^élk' 'geval 'dVdr herhaalde schending van gedane bétóften' tot liet uiterste gebracht, de Regee ring tot eenérésultaat trachttffHe provo- ceeren doi»r. badr met een hondenzweep te bedreigen; dat de Regeéfjng hem hiei-ppjkip nieuw beloftgn' dêéd: V,;'-. dat adresiant; ofschoon geen vertrou wen meejelhebbende in het-tf^^jsgevoel Her Nederlandsche Regeering, toch zijn laatsfè hoop nog gèvést'igd'hield dii'hhar lÜHiialKigfréid;'''<;rl dbb» 'dkF'ó'ok'^it nóg'lé Veel bleek,"éd 'tH^ Regeering, uit overmaat van latligitighéili; hiVe''b'élóftén' ophléitW 'schond; 'dóf, hü in'dé KéVnér dezë lafhartigheid èn 'vUh' al'adrestóafnt's beychul'dTgj'ngérl' li'ez'e alléén'gëloo'éliend wérd, en daar door een blaam g'eVrdt^n' is op adrès- sdrtfs'-^Vheltfs'ffdfad; ''"I. ó3«?»'^0 II thijJHWlfè nMlélF Ü8T11AÏbliUH1 id'VeVd ddtfigdh'y1Ugéflo!i>ëi';''1eéh'Volksv'érteg'é^- woordiging. welke .niet, ov^fiut^r|? »'wiV! brijtfjjabV;5ToniH^tzijiu déhó'éébftttsftlred'èfins vafi'deii Minist'ér dtf'RiJlótfiêri''Taafl Hvil-'ddiéskati't Ópm'ed- ken: ifliJllOdl-: it ópmpr- 1M-5 fl >i (i i 1 T'S.' Iliib, UVafJijeerddie be/frélgfn^ n\et rtild'pï^aW 'f^bRdl'1 hij iiVë't' k'ójt dmg'éni'ó/ dig'd1!Wöiilën' dti'oRJdè'n hóófd'éód'itilêsai is tktl"flofi'iiej órrblladb1 fiiebüit,lt'è'Vbe/eh- dfij* tóèVr'hlj1 di!t^tiiiibKvfWè',b'éiövéri, hij ibÖèfls''S|Kétóè)ehl<)b'ëkéHli Ts"^ géspVv'eiK leerd en achtervolgd werd" d'tfoé'jtóIitfé- Sgéfrtert,' dié' Rèin é'elTS tot de Witte dociëtéVr'è'fi'CRt 'aóó' 'het JRprjinlib'rl 'véf! Vbldrférij"1 na»» S0"11''-3» "(jlabsi b^og 1199 iJl2e3Edaf fiél' liti?s"VdR'dèh Jïir)isiéé''vdl) Koloniën van af dien tij'd'clohF poliïiêfaéétf- tien' btiWééki 'Welaïj1 '""1038 ,ol RbraiR" hdfesi'ahtj' vóöbbij deii'ltlftils^ in 't publiek bedreigde, bij dezen asfti het Ministerie gewéést is en den kaïper- bewaartièt heeft toegevoegd: >Zeg den Minister, dat ik hem in 't publiek met (tézé'hbndéfizweépédé 'triij"!toebeho'ai!e?ide sjeb VS no i)Y neb 00 hji utbev/gncs stukken zal affischen, en hem latei- den toegang tót het Ministerie door den kamerbewaarder én den portier, op last van den Minister, belet werd; 4e. pat adressant den generaal van der Schneck en den heer van Gennip, even vóór den Minister, die hondenzweep liet zien lüetide yvooidpn: udaar. gaat de eer van :t Indisch leger," «ziedtlar hét recht itv Nedet land." 5e dat: hij detj' 3en November jl. een oproeping jjulving. om te verschijneu voor den irpchtei-c.ommissariï,,! als over-i dSchte"; en hij, in do hoop eindelijk ter verantwoording geroepëü Jte worden-,yoór zijn openbare en zware (.beschuldigingen van rpofwet^chfionig, fraude en. woord breuk,; Van dien^rechteo de mededecling ontving, dat van dit alles geougaprake mocht zijn, en hij. enkel zou gehooid WóWIen over de 'gékcTijféd'éivIs dt'r honden- zwéep, 'Dat' adfëks^nft '-'aié'^è'étMédêhïi toen naar wairhéidl nWUeSwHS.' doch téÜéhs 'hóórde dgt Zij' dóór dëii Minisïèr' zoo verzachVèYi'd "'Was"VhoWjesiëjd, dat dè'-i réchter1 zé'lfs ni'ets vón' de aanklacht -goKC fi.'.OVH o»T->;»d 'cRé' d'lt',"t'éVwïjl'',di'é aariklarlit van der, rninistéF' ribd" bn'dert Veéh't'^'r aanhangig was, door deri' eerster) in de Kamer ver klaard wei'M,'1d&'t' diebedreiging tej 8ofe'JRél,BVrèlrlitóyi[jif]igi-:— 'WAvaul- was en adressant, als ''ltjireii'de'^d^'l m'ó'Vimilahïë, uiet toerekenbaar syas^ycipr zijn heschul- m 4fi.'8egeer«githe«imi jpodejudpn RjiR^illeni hejpe.u. ,j ji7e dat ,adr^fap4„-^1,,waiW5 ?tjpde .rrb die Rege'eriiig zoo bij „heyRailjng ^waar beschipdigd -ey-rr, ,fln vfS?r grof beleedigd,R^pfjt,y(jlat er van medelijden irp^tj jaein-geen sprake kon of mocht zijn, en hij dit ook nimmer gewild heeft Fooals blijkté uit zijni'Vé^fechilletide—ge- seliriftón 'én het aflvijzèn huntrer ■peisooé- Ii)tedhu4p.0'ii)0v -«h ui Jail ncv nazei ld Se datj-dd bewériilgfivafiddfen Minister -als waat •haUiierfi'iéndie'J-'i dus 'ofat' adres- sant niet gedreigd heeft en lijdende' is kah rtidnonóünie --H dei'houding dier Re- pèerfng afechuWélijk''wordt';:: welke dan eelt'-niets: misitöendeilijdeh'ddobr'ipolitie deed achtervolgen, zóó, dat'zijn uketnusr sen en de dagbladeh ibimagionf'-^nofest aatilKékendeü, w dettegenover hen') aan gegane béloften uftrrtedelijden dan aanhoudend geschonden 'werden'; dat uwe Kameéj ditaljeé, erl veuhmeer, .l ui") d ei looit Ji;Q ,uind-J r - ja:- als juist aannemende en goedkeuren de, dat een beroep op "haar hearitwooril I r' I -- 1 wordt met schande en krankzinmgver- klaiing geen aanspraak meer l>al1 maken, dat nog eenig Nederlander zielj tot haar kan of zal wenden om recht- dat adressai.it nu recht zal zoeken op andere wijze uwe Kamer voor de^ ge- ofgen aansprakelijk .stellende, en liet ëi'landsche. vplk 'lot getuige nemende, 't Welk doende, j,wrl g.) W. E. Willink Ketj^n, In ee.fi, open brief aan het fjpd^plandy f.che vojk, zegt df heer Willink Ketjsu;. ij^Ngdetmiider^l^ u -.i* m ui.b'la Uit de Kamerdebatten, fid, 17|.,Nidy£UVl ber.jj.j ove.i genomen d.opr dp verschillende ilagbludet), bept ge gezien hop hef gey stelrl js mét ile hevye|.i|(gen, voorkoii)fjid,^ '"nipiil1 yja^tjsndjb Mijne voorstellingen zijn daarbij loiaaj te iiiut .gepaan, en de rollen geheel ver- ander^ D.e flegeering heeft nu eyu zeer, ^QQpe. xol,: z.y is de weldoende fiflgel ge'w.^dep^ \yglke haar jpedy|ijdejjjtg J^ajuJ IieeTt wjl|eii mtsti.eljkjui, tyjh pen goalie, u uatuurgeppot op te heJjlpp^ ik ben een ..aterliflg^:-yypl^eoiu die toegestoken T?fr;teda sb.Jeb ,Jues "'R .nóbuotl jJ P-lï-.ï8r;aFjlerl, efihRir ,.ptqtsJ1,aanIJ1hp|, P0.lo.'npiiymyn.dtandRUUt, .^gjlprlpp- landers, en meer dan ooit niRet ,ge bj.uyep a^pd.ripge.Pupi) replit, .Cje ,/,tjl dij,.ppn j de Reg^eping ve/scRyjdigtj. Dgze ^ag. tligf 'HIK?.?- A1'1 .JgeyfWfh' vei luqgrj'i hcj^, Wjtm ge in. de npeentngLyprr éPfé^fi A?1, 'k V^PlRelijkt ymodtyofti Hns HMVi^Wn§Sïft) 'iiej.ljjjuf.i^yen ei nog te rn'eer op aair'ltJugt^.yinL.tJanrf dpótyfiet.,onecht d-Cj;, Rpgeeiinjj a'apgé- daan, kap her)ste|/l))eny;g??tra|f|,(,iWoii|fiu( 1 kfc!i,'F!9ls^U ivafloiiV-l¥PniPII.4ze0k ïï«b -HafiijK R'üai'^rpS.iij imp.etiftëFiu volging bewogen lieb, doch jjik/noe.tigi) li.eip bekct|onwenr jtyftiR ijt^tjjf erljep-,^ .wel,fff? weinig gyyr.dat kaptje gegaan 118. ^U/itariiaiicqab 9iiaenjili'jU Jad ican De minister pleit oo); eeiiyerzgci^tg^ Ómstandiglieid, nl. mijn jnpnpmaiiie, Opjc mSoW^iz 'kaRidëiïfiMF.V9So d a'jiR b^afy, j onder dezelfJe opmerking als zooeven 5^eau. Hij veropt^pyej'jijBij voui loopig ppg Lade1 ',1 el. ill il-.it.,' ',Tc r, ',-m, 1 rum ietsijin Iden wéji gèlégd, toen hij (Ie ohé onaangéname .verkeering met Phégi'heb gon:? Wat deert' den jóngen dus?" zYrouw, idaar.hebt ge-geen verstand van,f'antwoordde de i'o'iiile; Fink goed hartig;' «weet-, gb; ala-de Franéehen óver den Rijn willeny dan ligt er oorlógskaoit s in; dpriuchtmij: isiót zelfs Somwijlen'aR ofiiiJtiiïneeimarcheeFen" moet:'b ■noli - tt-Otldjej oudje!1'- 'rib'p de'drouw,' i»gë zijti miét bij je:-verstand, -gij mee maih chee|-eu'?' Nui zie ik t'y*el,:gie hebt tien jbpgen -het honfid" op hol' getiraöh^t."r!' wNeen, vroirw, maar vaderlandsliefde heeft het gedaané Als 't vadeiland in gevaar' is,- mag geen man te huis blijveniF'i: 1 1 - dG^ heeti- met I jei vaderlandsliefde I H .iVaderiaacIoaoU mijn eënigeb jongen wel kunriaiilontberen en ik--wefet steHig! dat .hij' pooit weent teüiuik kónVt. 'Velledetl öachti/heh iikl'ivan g «ijnl abegrsfebii» g ge droomd en toen ik ontwaakte, schreeuwde pep uil, op het .dak^jyan deoéChunr.r <i 1 b 1;yrauvy, ^gaakplrtmet zóo, wat djyyggsbejdt.heb;ik-,.in tpij.au leven ah-niet gedropmd.riiaiir eert goed christen men aob ijelupft ex njet .aan.,,Zie, iv.rouw, ik houd uechtj vaQl,,;yan Eraus, en hij is toeh evgn zoo goed mijn zoon als de uwe, agu,m«,enan ,?un(je1te,do«t)1,,zao ik hem wilde ovejiygfle,0ztii>ii&l*&;blijNeiii5 l-.ullll. OitziWbilOllêll'll iVj -i 'i SI.',J Raat hém uittrekken,-oudöi en bezwaar je 'tlhart niet',metl verdiietj; want liedere kogel treft niet,erl !(J is eenv eer voor ons als hij terugkomt en' een wónde heelt ontvangen voorchèt vaderlMid.'l -11 «Maar zóo "hij nietv 'terugkomt!" snikte dei oude vrouw. »Dan," antwoordde de burgemeester; terwijl bij vrodnu zijn" kapje aluamp »daii konat hetrvan boven-, vrouw. zen -zWij zullen dan zameu bidden: De Heer heeft gegbvbnri de -Heer heeft tgenainénj de nuuin des Heeren: zij geloofdlR; »Amenl" zeirFrabS) tdie tot de 'afiieis gereed,' in de kamer' trad. ■unEn' gle :wilt reeds heden, dadelijk vertrekken?" tiép de ouile innedéü, -zicli weenendi.laaD zijn Rals «verpeiid.! 1 n;!i «M'oedei tjéuliof, -liieli goede 1 moet roei) nooit uitstellen. Fem kort afscheid, een goed afscheid, ,on- w.eenc met ,zooj moe- dertje, want anders j valt imij 'd.'afscheid te zM'a&r.üZietcileiOQrIog itregen UfiMFran-i schen zahvvdn geen- ilhogen i duurtjlzijó, binnen een.'jeen itlaandebrbén ik weder teiüiuia *nuhsbiieij"<iao ook, toe djijgedr^s gen-.ddt deciboofltej) eb de, Ki aosche hoogmoed nóóit tutuin den hemel.gi oeiem Dut God u behoede; lief nioedei tjo, jgoede vaderT'i en nat eenfl kóituj 1o)i>idioivg« uudiolzing,jukte Flansnzichiuitiiduatiiuieit der; goedg-idudé, jutensclienm^i) -jtOocmde »n99iW)::l:l in.' ok usl !)l» SKT' phiedpnis riijit' dén Fransch irulpjschèr óor/lpg et -D tri-rs CTrllrf b W?° W. P .fiüi ^1^) kbainp- achtig zijn glas,, om Ret zwarten Seppel nab'r'L'l htiofd 'ié Wfe'Hjiéb/dWri'aaP bjj be dacht zichWalpurga mocht niet denken daljjlyjruaar .de.bejberg-vvas -gegaan, om dronk het glas led^^, zette het op de tafel, stond op en ging langzaam od SFfipH t»Rm «nsfil i-iS «1 1«#T »Hoor, Seppè^'óMid^' 'ffjji bedaard, «ik weet niet pf-.ggjooptngphflbïdi hebt wat de stedelingen.,zeggen,„als een lompert hen beleedjU-f^ij zeggep-'-'daft Idie met pek omgaat wordt er mee besmet!" Ge id Ve'el jmaafsj.óver.je moéd, en. de hamfen ^èukén1 jé 'Vim VeébRVisR nlaar'Vfbt ware moedié/wéet èe'Wèg'niii IterwiJUt! >jé ISéggenyikn&a'p Üjd't Is- moed 4s"öe,/m«e/gsal' W?éhtén: tégèn 'dé'Frari1- schegngi^prfi^L^is^g om de men- X - n ie,.tergen. Zie mij, ik behoef 't té doen,' ik ben de éeliige 'ioón van schen niet het huis, ik vecht niet óp een kermis én ben geen nietdoener - in het doip gelijk gij,-en-morgen met den dag ga ik toch vrijwillig dienst nemen om tegen de Franschen te vechten. Doe ook zoo, als gt moed hebt, Reppel:!!' en bij déze woorden di,aaide Krans Finb zich.lom en ging trotsch de deur dór hertberg uit. De jongelingen staalden h^pp, vei,bluft na. Zij gevoe.ldpp^yt^l, insti|nctmatig eS zeker fijr. jond'erscïieia tusschen ruWe vechtlust""èn Edelén' rrroe'd, maar bet was voorlied 'duidelijk,' ddt fn dezen woor- denstr^d dfé'zwarte Seppel de verslagene was, en daar hij zulks- gewaar werd, werd hij wild en vocht-i met een andér, die ten gujist^ van. Fink gpappoken had. HaS? Ijiiiii-ii in de avundscheinei ing. JBCSó 90 sustnlgew .iisüoqa sTi tl 0 .1 Jeb ,i99ai sl PpWsd u-)9 t9i)lub'iie^ i too -lid Hr n mi Jgncli iv .idjjaEê!l9M «tr\ Dé btirgerné'esféhd 'vrón'tf Fink zat weenend in haar kamer. ij!" sur. «Zoo ik 't- maaj* begrijpen/kon,'' zeide zij snikkeaa' tdr haèr "inOT),; «ié,Tzijn kort PÜP^Tfiqkenjd. aan 't ypnpter qtpnd, »zoo ik 't, paaay begrjjpen kon, - waarom bij 't niet goed 't huis? HebJ^p^yyij En wyéeen iiéiré ,wafjffQ- .lófi-avond gelijk gisteren. Weder fiikker- s^jpnt zaclit uit den doukerblauwen, wolken- lipozen hemel, Pfdef-j wyderorn weende en klaagde de eenzame nachtegaal, be wogen zich de glimwormen, kwaakten de kikvors.!,-,, en schreeuwden de kre k-I- en wede, was e Im-t-.emle Walpurga, alsot, iemand zacht, zeei. z.acjjj, aan '^.'yeijs^eW aekiop^' ^iad Maar(' was 't slechts dé (jlaèehdé vinger jler slingerphiid"" g-we-t dn- aan het ven ster klopte1, of zij had het hevig kloppen vrtll-littar arun;-chart verkeerd OegrejieLI want toen zij opende was alles stil en eëlifeaarns'bulrtéh! e'8 9ri'yj ""jf" 09 Ldtig- stóriil. Irj 'sfün"E'ktiéti"vénsfér•'fek lijiéCéfffc r,ahé bói'teW iri cle schertierirlhl Nièté'verroérills éi)'bewoog'zich, 't \Va^ uitërniaté ÓtH' i'rr 'k. dorp én nóg 'stillë^ in hóéf ''atbélegéji 'hWsje. Zij gaf ïtrec. abri liaré '^edóÓTitéfr Óv'ér. De faa'i d'i,tlkè,teJ'VSifV 'alle habbelariisters-, e tot fedér dórp hét e bRZaak h'éeft rérfert"élaao^eF^efflFné,,;'1,?lth^fi purga het gespiek van gistel et, heiBef^iJ-eciiibr óRjordelijk rneeg 'tin*

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1