mm, Meubelen en Huisraad, „UNITAS" - 1 TREK I DE LOTERIJ Advertentiën. /n7 Dankbetuiging Be B. K. Kiesveroeniging T80IEEUHTWEIIIK De JEREMIAS PIETERMAN Officieel© Publicatie. ^BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. SARA VAN EMBDEN FELIX MANUS. Dienstbode If. fi Varkensslagerij ji nwjfjv VERKOOPEN: 7/ Na afloop BAL. Het BESTUUR. aansprakelijk te blijven voor 't geen ik doe, zeg of schrijf. Voor wie 't echter met Z. Ex, ééns mocht zijn, en in mijn «Open brief' geen aanleiding kan vinden tot een strat- vervolging, dien wil ik gaarne een ander motief aangeven, nl. meineedwant Nederlanders, zoo waarlijk helpe mij God Almachtig, alles w^t in dien «Open brief" staat is waarheid) niets dan de waarheid, alleen niet de geheele waarheid, die is erger. Wie nu nog eenig belang stelt in het recht en in onze Regeering, die dringe aan op recht doen. De sociaal-democraten die personen en zaken wel eens verwarren zullen zich misschien verwonderen, dat ik, zelf* nu nog partij trek voor Je Regeering W. E. Willink Ketjen. op valsche bescheiden en in strijd met de wet eervol ontslagen en van zijn eigendom beroofd Kapi tein der Infanterie O. I. L. Uit Parijs wordt bericht. Sedert het besluit van den heer Giévy orn af te treden, bekend werd, is de spanning eenigszins verminderd. De verkiezingen voor de Kamer, die gisteren in enkele departementen plaats hadden, worden druk besproken. Drie republikeinen ver vangen even zoovele monaicnalen (in de departementen N'ord en Pas-de-Calais). La France meldt dat de boodschap van den president der republiek geen verwijten zal bevatten tegen liet parle ment. Er zal slechts gezinspeeld worden op de weigering tot medewei king, die hij van sommige leden der Kamer onder vonden heeft. Er worden stappen gedaan om de ver kiezing van den nieuwen president niet te doen samenvallen met den verjaardag van den staatsgreep in 1851 (2 December.) Op de wedrennen te Colombes werd gewed wie President zou worden, en dat is natuurlijk; het geheele verloop der Presidentscrisis heeft veel van een spel, dat echter wel eens een treurig einde zou kunnen hebben. De minister Uouvier verzocht jl. Maan dag de Kamer, hare zittingen te verda gen tot Donderdag. De regeering zal alsdan in staat zijn, eene gewichtige mededeeling te doen. De voorzitter Floquet verklaarde hierop, zonder de Kamer te raadplegen, dat de eerstvolgende zitting bepaald is op Don derdag ten één ure, en sloot de zitting. De algemeene beraadslagingen betref fende de suikerconferentie zijn Maandag 1.1. te Londen begonnen. Engeland zal, denkt men, geen compensatierechten voorstellen. België verklaarde zich tegen, Oostenrijk vóór het premiestelsel. De politie moest Zondag weder een groote menigte uiteendrijven, die in Trafalgar Square een meeting trachtte te houden. Men zegt, dat de chef der politie, de heer Warren, zal voorstellen het korps agenten met 1000 man te vermeerderen. Te Limmerick werd de politie, wegens het verbieden der manifestatie voor de drie Fer.ians, in 1867 te Manchester gehangen, met steenen begroet, zoodat zij, geholpen door de troepen, de menigte met geweld moest uiteendlijven. Er zijn tal van gekwetsten. Men verzekert, dat de onlangs over leden Lord Walverton aan Gladstone 150,000 pond sterling heeft vermaakt, om propaganda te maken voor de libe rale partij. Volgens den Berlijnschen correspondent van de Dailg News heeft de czaar ter stond na zijne kornst te St.-Petersburg, copieën van de vervalschte dépêches naar het Berlijnsche departemeut van buitonlandsche zaken gezonden, waar zij Vrijdag zijn ontvangen. Er kan dus weldra de openbaarmaking verwacht worden van eenige bijzonderheden, die kunnen dienen tot opheldering van deze geheimzinnige zaak. «In ieder geval schrijft dezen corr. is de spoed, waarmede de czaar hier handelde, een bewijs te meer, dat vorst Bismarck er ten volle in is ge slaagd hem te overtuigen, dat hij is misleid. Ik verneem uit de beste bron, dat de czaar in alle opzichten zeer inge nomen was met het resultaat van zijn bezoek aan Berlijn." Men meldt uit St. Petersburg, dat, naar aanleiding van de Berlijnsche kei- zerconferentie, de Russische regeering aan de dagbladredactiën lieeft doen aan zeggen, den persoorlog tegen Duitschland te staken en een vriendelijker toon tegen de Duitsche naburen aan te slaan. De koningin-Regentes van Spanje zal Donderdag zelf de Cortes openen met en haar hart beefde als zij er aan ducht, dat zij 't misschien alleen was geweest die Frans tot het besluit had gedreven ten oorlog en wat haar hetzelfde scheen den dood tegemoet te gaan. "'i^ zou er een jaar van haar fraai jong 'a1V001 8e8even hebben, zoo zij gis- •ninder spijtig was geweest en het :ig woord van bloohartigheid niet gesproken, dat hem zoo diep be- (Worfll vervolgd). het kleine koninkje naast haar gezeten. In de troonrede zal o. a. worden mede gedeeld, dat de dienstplicht is ingevoerd bij het leger, hetwelk daardoor op 360,000 man wordt gebracht. Maandag 28 November herdacht de ZeerEerwaarde Heer Th. van Vlooten, pastoor van de O. K. Gemeente op 't Zand alhier den dag waarop hij voor veertig jaar de priesterwijding ontving. Aanslaande Zondag zal in de O. K. Kerk op hez Zand het feest plechtig gevierd worden. Bij die gelegenheid zal de feest rede door den ZeerEerwaarden Heer J. J, v. Thiel, president en professor aan het Seminarie alhier gehouden worden. Het wordt steeds meer gebruikelijk ook de kerken 's vyir.ters te verwarmen, waardoor dan de schadelijke invloed van een langer verblijf, in de meestal ijzige temperatuur der kerkruimte, geheel wordt opgeheven. Nog niet lang geleden konden wij ver melden, dat de Evang. Lutliersche kerk aan het Singel te Amsterdam, door onzen stadgenoot, den heer H. J. Wolter, met eene inrichting lot vei warming was voor zien, welke in alle opzicht aan de ge stelde vereischten voldoet. Voor kei ten tijd is wederom door Heeren ouderlingen der Evang. Luthcr- sche gemeente te Amsterdam èene pi ijs- vraag voor de verwarming der oude kerk aan het Spui uitgeschreven. De verwar ming moest geschieden door middel van warm water, circuleerende door ijzeren getrokken buizen, van welke laatste onder elke zitplaats eene moet geplaatst worden. Met algemeene stemmen is ook nu weder de eerste prijs, voor hel beste ontwerp, toegekenden wordt de uitvoe ring opgedragen aan den Heer H.J. Wol ter alhier. Dat ook bij lamplicht de Amers- foortsche weerbaarheids-mannen flinke schutters zijn, bleek op de laa'st ge- houdene schietoefening. Tot aanmoediging was dien avond een haas uitgeloofd voor hem die het hoogste aantal punten ver kreeg. Deze gelukkige was de heer L Muijs, die in 3 Seriën van 5 schoten niet minder dan 160 punten behaalde, Door andere schutters werden met gelijk aan tal schoten nog 158, 157 en 155 punten verkregen. Maandagavond gaf de preslidigita- teur Bollini in de localen van de Arend eene voorstelling, die, jammer genoeg slechts matig was bezocht. Als gooche laar weet hij uitnemend door eene groote afwisseling in toeren het publiek den ge- heelen avond aangenaam bezig te houden Wie wel eens van tafeldans hoorde, maar die nog nimmer zag, of ongelonvig de schouders daarover ophaalde, verzuime niet eene volgende voorstelling bij te wonen, die, zijn wij wel onderricht reeds spoedig zal plaats hebben. De Directeur van het Postkantoor alhier maakt bekend, dat op Zondag 4 December e. k. het kantoor voor den dienst der Paketpost zal geopend zijn als-op werKdagen. Amersfoort, 28 November 1887. De Directeur, C. SMITT. In de zitting, die de gemeenteraad Maandag avond hield, zijn de geloofs brieven van het in de vorige week ge kozen raadslid, den heer J. J. Kleber, onderzocht en is tot zijne toelating be sloten. Het voorstel van B. en W. tol het verleenen van eervol ontslag aan J. H. Stol uit de betrekking van marktmeester is aangenomen. Langdurig werd de raad bezig gehou den door een voorstel van B. en W. ten aanzien van het leggen, door het depar tement van oorlog, van een riool van af den om te leggen Dievenweg naar de Slijkspoortsbrug. Dat riool is bestemd, om het wasch- en huishoud water dat zal afkomen van de groote infanterie kazerne, die zal gebouwd worden aan den Leus- denschen weg, af te leiden naar de Beek. De hoofdpunten van de daaromtrent door B. en W. met den minister te sluiten overeenkomst werden aan de goedkeu ring van den raad onderworpen. Het hoofdpunt van debat was de vraag, of in het contract eene uitdrukkelijke bepaling moest worden opgenomen, om te waar borgen, dat het rijk tegen eventueele vervuiling van het water in de Beek door dit riool afdoende voorzieningen nemen zou. De meerderheid van de commissie van fabricage had daarop aangedrongen en in het dagelijksch bestutr had eene minderheid, de wethouder Croockewit, dat verlangen vooigestaan. De heer Croockewit deed in de raadsvergadering het voorstel, dat in het contract zou worden opgenomen, dat, wanneer dit noodig bleek, het rijk zich zou vei binden het riool te verlengen tot in de Eem of althans tot achter de begraafplaats. De meerderheid van B, en W. achtte de opneming van deze bepaling niet noodig, omdat men ook zonder dat voldoende zekerheid had, dat van rijkswege alles zou geschieden wat mogelijk was, om waterljederf in de Beek ten gevolge van het uitmonden van dit riool, te voorko men. De opneming van die bepaling was ook daarom niet wenschelijk, omdat men dan er geheel van zou moeten afzien, van het door het rijk aan te leggen riool gebruik te maken voor de waierloozing in dat deel der gemeente. De heer Visser stelde voor de voordracht aan B. en W. terug te zenden mrt opdracht te onder zoeken, wat de kosten waren van het maken van een riool van de Slijkpoorts- brug tot achter de begraafplaats. Beide amendementen werden verworpen, waarna de voordracht met 9 tegen 2 stemmen werd aangenomen. De verdere correspondentie omtrent het leggen van een klinkervoetpad langs de Utrechtsche en Naarder straatwegen naar het stationsplein, heeft geleid tot een voorstel, om de gedeelten van die beide wegen, die geheel volgebouwd zijr en gerekend kunnen worden tot de be bouwde kom tebehooren, van het rijk over te nemen tegen een som van f3400 zijnde het gekapitaliseerd bedrag van de jaarlijksche onderhoudskosten. Wanneer de overdracht aan de gemeente zal zijn geschied, is er ook kans, dat de riolee- ring van deze wegen ter hand zal wor den genomen. De toelage van de kamer van koop handel over 1887 is met f50 verhoogd, om de hoogere kosten van drukwerk voor het onlangs gewijzigde reglement te kunnen bestrijden. Goedkeuring werd verleend op een voorstel, om het gebouw der voormalige infirmerie vooi f2 per week aan den tegenwoordigen gebruiker in huur af te slaan, zoolang geen uitvoering wordt ge geven aan het raadsbesluit van 6 Sept. jl. tot verkoop van dit gebouw, bestemd tot strafgevangenis voor jeugdige meisjes, aan het rijk. Van de ingekomen stukken vermelden wij een adres van de hh. Doijer c. s. om verlichting van het laantje langs de Beek tusschen de Utrechtsche en Slijk- poortbruggen met gas- of anders met petroleum-lantarens, en een voorstel van B. en W. betrekkelijk de assurantie van den Lieve Vrouwentoren. Beide zaken zullen in een volgende vergadering be handeld worden. Piet. En Grévij zal zoo den aftocht gaan blazen. Hij had anders nog vijf jaar van zijn tweede septennaat als president kunnen genieteu. Jan. Ja de een wordt weggestooten, omdat hij een ander in den weg staat; een tweede omdat hij niet deugt; een een derde, omdat hij kwaad toelaat, dat hij zou kunnen verhinderen. P. Ondanks het geweldig ambtsbejag, dat in Frankrijk heerscht, geloof ik toch niet, dat de eerste reden op Grévij van toepassing is. J. Mij dunkt, dat Grévij het slachtof fer wordt van de minder betamelijke ze- den, die in de hoogste kringen van Franl- rijk heerschen. P. Dat kan wel zijn. Als hij niet meer had overgehad voor de zuster van Wilson dan voor zijn eigen dochter, die meerma len op scheiding van haar echtgenoot heeft aangedrongen, geloofik niet, dat het gedrag van zijn schoonzoon hem had kun nen doen vallen. J. Zoo denk ik er ook over. In som mige kringen schijnt men te denken, dat een goed zedelijk gedrag geen kracht in de wereld is, en wie het verleden nagaat, kan wel beter weten. P. Ja, Ja. Schiller had wel gelijk, dat de wereldgeschiedenis het wereldgericht Utrecht. De uitslag van de nationale zangwedsti ijd op den 26 en 27 dezer alhier gehouden is als volgt: In de le Afdeeling werden behaald, de le prijs door Breda's Mannenkoor, de 2e piijs door Sappho te Hoorn, de 3e prijs door Orpheus te Winschoten, de 4e prijs door Mannenkoor te Purinerend en de 5e prijs door Orpheus te Schiedam; terwijl in de 2e Afdeeling overwinnaars waren: Euterpe te Amsterdam met den len prijs, Souvenir des Montagnards te Tilburg 2e prijs, Rotte's Mannenkoor te Rotter dam 3e prijs, Cressendo te Haarlem 4e prijs en Amicitia te Amsterdam 5e prijs. In den daarop gevolgden wedstrijd, tusschen de eerste prijswinnende ver- eeniging in de le Afdeeling, Breda's Mannenkoor, en die in de 2e Afdeeling, Euteipe; om den prijs van uitmuntend heid, een zilveren beker door de ge meente Utrecht—aangeboden, behaalde Euterpe de overwinning. En hiermede was de wedstrijd, die in alle opzichten als goed geslaagd mag worden beschouwd geëindigd. Soest. Zondag 27 Nov. werd het nieuwe kerkgebouw der Ned. Ger. Gem. alhier in gebiuik genomen onder leiding van den consulent Ds. M. J. Bouman. De kerk maakt een gunstigen indruk door fraaiheid en doelmatigheid. In de avondgodsdienstoefening werden de be noemde ouderlingen en diakenen plechtig in hun ambt bevestigd. Heden middag te 12 uur is te Amers foort van het huis der gemeente afgele zen de volgende PUBLICATIE. Wij WILLEM III, hij de gratie Gods, Koning der Nederlanden Prins van Oranje-Nassau, Groot- Hertog van Luxemburg, enz., enz. Aan allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! Gedurende den loop Onzer Regeering zijn vele belangrijke maatregelen genomen ten einde de bij de Grondwet van 1848 gehuldigde beginselen leven en werking te geven. Intusschen is bij de Grondwet zelve voorzien, dat hare herziening in den loop des tijds noodig zou kunnen worden. Na een nauwgezet onderzoek lot de overtuiging gekomen zijnde, dat eenige hurer bepalingen voor de wetgeving en den gang der regeering belemmerend waren, hebben Wij niet geaarzeld eene nadere herziening der hoogste Staatswet te bevorderen en, dank zij de ijverige medewerking der Staten-Generaal, zijn thans elf wetten tot herziening der Grondwet op de door haar voorgeschre ven wijze tot stand gekomen, welke in de nummers 183 tot 193 van het Staatsblad van 1887 zijn opgenomen. Wij verklaren, dat de in die wetten vastgestelde bepalingen met de onver anderd gebleven hoofdstukken en artike len der Grondwet voortaan en wel van het oogenblik harer plechtige afkondi ging, de Grondwet ran liet Ko ninkrijk der Nederlanden zullen uitmaken. En hebben Wij goedgevonden en ver staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, dat de wetten van 6 November 1887 (Staatsblad no. 183 tol 193) op den 30sfen November 1887 des middags te twaalf uur in eene plechtige open bare zitting van den Hoogen Raad der Nederlanden en van ieder der gerechts hoven en der arrondissements-rechtban- ken door den griffier zullen worden voorgelezen en ülzoo plechtig afgekondigd, van welke voorlezing proces vei baal zal worden opgemaakt; alsmede dat deze publicatie op hetzelfde uur in iedere gemeente zal worden afgelezen van de puie of voor de deur van het huis der gemeente. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoering van deze publicatie, welke in het Staatsblad zal worden geplaatst. Gegeven op het Loo, den 15. Novem ber 1887. WILLEM." Amersfoort, den 30. November 1887. Burgemeester en Wethouders, T. A. J. VAN ASCH VAN W1JCK, voorzitter. W. L. SCHELTUS, secretaris. V Verloofd ^7 Amersfoort^ 2g november 1887 Amsterdam, Algemeene Kennisgeving aan familie vrienden en bekenden zoo wel binnen als buiten deze stad. Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijn geliefde Zoon, de heer JAN JACOB KLAASEN, in den ouderdom van bijna 25 jaar. Wed. J. D. KLAASEN— Taats. Arnhem, 25 November 1887. Overleden na een kort doch hevig lijden onze moeder en be- huwd-moeder Mevrouw M. C. DAMMERS, geb. van Bijlevelt. P. J. DAMMERS. C. W.L. DAMMERS— Groebé. Kouicvisites kunnen niet worden afgewacht. Amersfoort, 29 Nov. 1887. Met 1 Fclir. verlangt men wegens huwelijk, een nette fatsoenlijke in een burgergezin die netjes kan wer ken en ook kan wasschen; het liefst van buiten. Franco blieven, letter B. Bureau dezer Courant. aan de Heeren Mr. J. VAN DER LEEUW, procureur en advocaat en A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF, Notaris, beiden te Amersfoort, voor de belangen, door HEd. ten mijnen opzichte, zoo flink aangepakt en waargenomen, in de boedels van wijlen mijnen vader D. SCHEERENBERG, en mijne zuster G. D. SCHEERENBERG. J. D. SCHEERENBERG. Zalt-Bommel, 26 November 1887. beveelt bij HERSTEMMING op y, Dinsdag December a.s. ten zeer-^ ste aan haren Candidaat, den Heer i Ut lilt lil en verzoekt de Kiezers trouw ter stem bus te komen. De ondergeteekende maakt aan zijne ge achte sladgenooten en environsbewoners bekend, dat hij zijne verplaatst heeft van de Kromme- straat naar de Langestraat in het huis vroeger bewoond door den Heer HONDIUS, tevens dankbaar voor het zesjarig vertrouwen, dat hij heeft mogen genieten, blijft hij zich voortdurend aan bevelen. In het vervolg zal geregeld bij hem verkrijgbaar zijn: Duitsclie en gewone leverworst, Frankforler knakworst, Ham, Rookvleesck, Presworst, Boterkarn worst, Rookworst, Bloedworst Tongworst, Hoofdkaas en wat verder tot het vak behoort. De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Woensdag II December 1887, des voormiddags ten 9 ure ten sterf- huize van den Heer J. A. L. HAARS, in leven bierbottelaar. in de Langestraat wijk B, no. 34 te Amersfoort, om con tant geld, in het openbaar eenige eene partij KURKEN, 18 ledige FUSTEN, 2 FUSTEN met BIER, SPOELKUIPEN, TOONBANK, WINKELOPSTAND, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Daags te voren te bezichtigen. Breeder bij biljetten. De onder€»mciers-vcrceniging zal op Woensdag II December 1887 eene geven, ten voordeele van de algemeene armen van Amersfoort in de groote zaal der sociëteit «AMICITIA." Opge voerd zal worden of Oorspronkelijk blijspel in 3 bedrijven en of Wat is liet lastig als men geen geld keelt. Blijspel in 1 bedrijf. Pi ijzen der plaatsen le rang f 0.99, 2e rang 0.75, 3e rang f 0.49. Kaarten te verkrijgen en plaatsen te bespreken bij den Heer BOTHOFF van af heden tot den dag der Vooistelling.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2