IS YLEESCH EN VET. G. S. KLOKKE St. Nicofaas-Étalage J. SCHULMAN, StinCOlAAftCA&iAlIX. Amsterdamsch Café, MAANDAG 5 DECEMBER 1887, Letterbanket en St. Nicolaas. PRACHTWERKEN, S' NICOLAAS-CADEAUX. J. W. VAN MNGELENSTEIN, V. F. A. GROENHUIZEN, Spaansche Kastanjes Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Firma. J. G. TRIES, op den Hof. Machinale Brei-Inrichting. a angostura bitter, H. van Esveld Rzn., HOOI Aanbesteding Groot Café Chantant, Na afloop BAL. PARAPIVÏZ F. F. SPIEKERMANN, De Wed. J. D. VAN GELDER. St. Nicolaas-Cadeaux, alle soorten WIJNEN. d. p. bonk c°. en ien, dubb. Likeuren. fmtljjmt PIANOMUZIEK. Eene ruime sorteering DAMES-, HEEREN-, KINDER- Uitnemend geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. Extra groote J. VAN VOLLENHOVEN, Vaste prijzen. Groote keuze in Vaste prijzen. Gez. SCHIMMEL, Frambozen- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, Ciroop van PnoscL van Aracfl,50p.fl. Rnhm -1,20 Oude Bisschop Dnbbel pbeifle GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, Het „Comptoir Franco-Hollandais" Te KOOP aanbesteden Zwaardemaker's J. YAN YOLLENHOYEN, B. VAN VOLEN, WANDELSTOKKEN. SLOTHOUWER ZOON. LET WEL! COGNAC SIROOP DE PUNCH Machinaal breiwerk 0 Ti ca ca O ÖD w Szi gë - LU G3 UJ O g O U a a a a o RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn WESTER C'« Goud, Zilver, Horloges, Pendules, Antiquiteiten, Langestraat F. 5 4. Ruime keuze van de nieuwste artikelen'geschikt voor Reparation geschieden spoedig en soliede. 7 Aanvang ten half zeven ure. Parapluies van af 90 Cent en Wandelstokken &0 Cent. Langestraat 2, Amersfoort. Singel bij de St. Andriesstraat. Voorhanden: eene rijke keuze in Fraai geïllustreerde Kinderwerkjes, hotographiën in alle grootten., PORTRETSTANDERDS IN VERSCHILLENDE GENRES, PORTRET-ALBUMS, enz. enz. Café-houder op den Hof te Amersfoort. De nog voorradig zijnde Barometers in Ge sneden Hout, Nickel, Brons, Cuivre Poli, een kleine Partij Prachtige Fantasiewekkers en eenige dozijnen Barnes- en Heer en-hor loges, zeer geschikt voor zullen evenals het vorige jaar tot veel vermin derde prijzen worden uitverkocht bij Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek La vendelstraat. Zuivere en onvervalschte Binnen- en Buitenlandseke Likeuren, log eenige MQLTQN-DEKE5S van gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkookt. D.e architect W, H. KAM zal voor zijn principaal op l)ou<lcrdag 8 December 1887, 's voormiddags te II1/, uur, in het Kof fiehuis tHET VALKJE" publiek Het verbouwen van liet Woonhuis Wijk B, No. 21 aan de Langestraat alhier. Besti k en teekeni.-g liggen in genoemd koffiehuis ter inzage. Aanwijzing in loco op Woensdag 7 Dec. a. s., 's voormid dags te 9'/, uur. Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during beleefd aan tot het leveren van tegen billijke prijzen. Laiigegraclit 0 rO 0 Ti 2 o a> a co PQ 1 UI 02 c3 p-i cö tJD •H t> cö «5 a van het huis BOCTTULIER G. BRUKDdCo. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Alle soorten a f0.35 p. flacon. Geïmpoiteerd van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODEPORTaPORT JEREZ MADERA p. fi. v. 1.60 tot f 1.10. van het huis LOUIS BERMANN te Coblenz. BA0UR CENEAC, S'. JULLIEN, PAUELLAC p. anker f2845, p. flesch f 0.801.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. 20, RUE HEROLD, bU liet Nieuwe Postkantoor te Parijs. AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. PUIK, BEST Koe- en Paardenliooi TE KOOP. Te bevragen bij G. TIMMERMAN, j lleiligenbergerwegAmersfoort. kend. oud l1/, jaar tegen matigen prijs. I Te bevragen Zuid-Singel 261. 7-bfVAN De GARNs. VOEDs. COMM. te Amers foort, zal op Vrijdag 2 December e.k. des middags te 12 uur, ten bureele van den GARNs. COMMt. onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar De levering van VLEESCH en VET ten behoeve van liet Militair Hospitaal en de troepenmenages te Amers foort voor het tijdvak van 1 Jannari 1888 tot 31 Decem ber d. a. v. De aanmerkelijk gewijzigde voorwaar den van aanbesteding en levering liggen ter lezing op gemeld bureel. heeft de eer te berichten, dat zijn GEREED 18. Ai in BUSSEN voor AMERSFOORT en omstreken alleen verkrijgbaar bij Langestraat. y Tan Steeds voorhanden de beroemde Amerikaansche WALTHAM WATCHES, alsmede Gouden, Zilveren en Nickel HEEREN- en DAMES-HORLOGES der voornaamste Zwitsersche fabrie ken tot concurreerende prijzen met garantie. OPRUIMIMG van eene partij KLOKJES en WEKKERS beneden fabrieksprijs. ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest, te geven door het gunstig bekende Komisch Operetten-gezel- J/fï- schap onder directie van den Heer met medewerking van Dames-artisten van den eersten rang begeleid door Prijzen f 0.50 Heer en Dame, meerdere Dames A f 0.25. en Het OVERTREKKEN en REPAREEREN wordt zoo spoedig mogelijk net en soliede door mij afgewerkt. De ondergeteekende bericht aan hare geëerde begun stigers en stadgenooten, dat van heden af bij haar te verkrijgen is Onder aanbeveling, Alles uitnemend geschikt voor BOEKWERKEN worden dcsverlangd gaarne op keur gezonden. Onder minzame aanbeveling, Tot een druk bezoek noodigt uit ft 1.50, ƒ1.80, ƒ2ƒ3.50 en /L- ƒ6.per flesch. ft ƒ1.30 en ƒ1.50 per flesch. Verder Langestraat, Amersfoort. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Fen pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. /iJ3 Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Elfen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree- pcu, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Bij contante betaling van BEDDFV-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3