Nieuws- en UTRECHT EN GELDERLAND. "V,,„ SINTiRKLAAS, Feuilleton. BINNENLAND. VOOR VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Üitgev 'er A. M. SLOTHOUWER, Am ers-foort. Nü 97. 3^ua?. rua -i9v fesdag nerbsiod aloilds al is aliooi :il iwli Zaterdag 3 Decémlier'.:I887: snsig grfaai|jifl9)2t'0 ob qo nsgaQil ".Jtoov sbuola laag n.:J. j-bi) ii 111HL)I Mil i1, tiiiln 119I) ni;v l> üob Inyilaio oiuif) mdtnuvoW Do neb tbbiul e.riiq.sooi/i neb .isv nabjil ^jifsSJcBlq 1»H iguble |9ii99g i!(;li/lili!dii9goo "-q mo btBW/l i»il lab (19)lbvr ncv ,0*»18V»S9Ö >7"' 19b 22 .(lycriiuJ' J. J'lli M lll.'l JJ.> l|U VF- •nioltl eJJiJil-i V 667 •t '1.3 I 11 Hl l> .(Ui aaw «6W >lou 1 sb r.91 -r.J-jivjiiibil ".b niiliqnil nul'j'id eb tb» ,aoii%-70iö -'i7 >•-.•••!n„tcd ;th isi-jfllo-bio ,1139 !'J8 -'"U ;fen*>ib ne' rgiudir.08rb£ nli-u; blloufc noied -ladiaelO .7 nib - V tdj. 119 Tiodiarnai :9ilsS-:)9llld6>l luOT ,(19g *9b eind niiiJiltiii Jul 967 lede all IbqeO nfc/ .idj, bieiiinbo-aiiiv .-.guinoH ,jai j f.i )ii'jii*fd ■ld noBiid "l9) - s? iT9V9S 9b aio .uslsinog ri9ob 1 :ib» 19 !iov J9rl cnO jj. uos aorl'jo 1190(j iü>lj:Ug 1? i'-'JR>! ögljl»j800l f19 -UoS <[Q l)nB^ r inoo7 £1*8 ntiv ,ar>II9J3 KCJ .^gubbraiiju GG tuy lubbini "toob ooi» ({SKt d ne» gnifssb d3° »«b tis A;"o'"f ne - leqiom e' ij 'Tiigidini I .«y'ïM^noq^i ur> .<iUoA ot»'- 0111 J9io aid? /i wij >in I 3193210101 eèö'^iy .1-»a ai baoidoogubiab r-' - ^h'T vvèiü - 'lo'jb nob -ouil !.,L>b> ">99 iid no 'r.i b--is|iv/e>i boste ÏKKiS.ls) mm inloq ijs qo ii9m 1W*-» - -p- '>IUZloilici s#iv lJlLOl/1 bil J91I J - I I a -I advertentien: v -ml .nyhlmni '..n ib->y J-mi n.sneaaii uUJii' Ob .Régels' f j0,40 iedere rogel meer 5 Cent. .ln >l> 'O nio, jsbsrfi 9b (!9 abonnementsprijs: Per -ï mafivdcn 1.Franco per post door bet gebeele Rijk. Afzonderlijke Nummers.' Cent. ingezonden stukken en berichten iutezendeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. ii. i —«•v.i<j jvui .ii'-Jdeil -etiiidii "niilyjKiiio all I .Jérodaeag n ,1 n! 'iriis ^dvertentiën viermaal^geplaattt worden slechts driemaal berekend.' v>9i ii^iJx IJiY .D - '.z'- 0S Zijn naam wordt gestameld door .ihet, jonge kind, dat nog slechts met weinige klanken zijn gewaarwordin gen en indrukken kan doen raden hij klinkt nog in liet oor van den grijsaard, wien geliefde handen op den feestavond een aangename ver- Passing bereiden. Zijn jaarlijksehe Vërschijning vergezelt ons op den ganschen levensweg; in dé kinderja- r£h, toen sprookjes uit de toover- wëreïd nog ons liefste geestesvoedsel \Aapen, en we er volstrekt niets vreemds in zagen dat de groote weldoener uit Spanje in denzelfden nacht een iegelijk met zijn gaven kwam verblijden, telden we de dagen die zijn komst voorafgingen, en "later, toen we met de eenigszins 'pedante wijsheid van aankomende kE'apen en meisjes ons ongeloof aan 'den dag legden, zouden we toch niet gaarne den héérlijken avond voor „ons-réalisme hebben zien bezwijken, .kr de dagen, toen we ons hart ver loren aan het liefste wezen dat de aarde naar onze schatting bevatte, Atjas, de Sint-Nikolaas een prachtige .gelegenheid om geschenken aan te bieden en te ontvangen, als zwijgende «tolken onzer min en later, toen we zelf ons omringd zagen doör bloeiend kroo$t$ .Fs> tijm heerlijk wasihet dan, -heR kleine volkje diezelfde oude .deuntjes voor te zingen, die niemand -onzer ooit kgn vergeten, en hun de -friariier te leeren, waarop ook wij eenmaal het klassieke ros van dén •jvbèid-liéil'igman ecnige' 'verkwikking- hadden aangeboden op1 den vérren en~moeielrjken tocht, als loon voor jaU het goede dal de. eerwaardige txH'jjdor kwam brengeic Ja, als wij verre van de ouderlijke woning soms .'eep, tijdelijken weikkriug vonden, JtQe-.aangenaaru was. het dan, de bewijzen .te mogen, ontvangen dat men ons in den faniiljelcring niet vergat, dat ,onze plaats open bleef, al werd die niet door ons bezet. Heerlijk avondje, avondje van Siut-Niklaas, gezegend zij uw nade ring! Gezegend, omdat gij ons spreekt van het verdeden, van het héden, van de toekomst! Vat) Het verle'dëri, door den rijkdom van herinneringen; die zich aan uw viering vastknoó- pen, van liefde, eenmaal door ons genoten, ook wanneer zij, die haar ons bewezen, reeds zijn heen gegaan. Van het heden, omdat al de goede gezindheden, die de onder linge betrekkingen dei' meiischen doen geboren Worden, dan vooral zich uiten, bij voorkeur in den kring van het huisgezin, uitgangspunt én vereenigingsplaats tegelijk van al de goede eigenschappen, die een volk opvoeren lot zijn bestemming. Van de toekomst, want door het aankweeken dier wederzijdsche wel willendheid', en dooi' haar uit te breiden ook tot degenen, wier leven arm is aan'genot, dragen wij het krachtigst cement aan, dat de maat schappij voor uiteen Véllen behoedt, bouwen wij voort aan den tempef der algemeene menschéiiliefile, n die; nooit voltooid zal zijn, maar zijn tinnen steeds hooger opheft, in de blauwe lucht, naarmate de menschen levendiger' gevoelen dat 's naasten heil ook hun heil is. Waal' NederlandSche harten klop pen, waar onze taal wordt gesprokén, waar de tonen van ons, volklied geestdrift wekken, onverschillig, óf het is binnen onze. landpalen, of, in Afrika's zuidci deel, of aan de over zijde des Atlantischen)7Qcea&ns/ daar wordt overal de' Sint^Nik-olaas in eere gehouden^; wat bij andere natiën dan de Afederlandsche van terugvinden, is er slechts een zwakke weerklank Van: Aan rlë'óóst- kust der Noordzee is de goede Sint thuis; daar leefi en werkt hij, .een maal in het jaar, om verder onder Óen zuidelijken hemel van »Sp.'.nje" uit té rusten van zijn arbeid; én zoo iemand mocht willen vragen hoe het kómt, dat juist een heilige van de'Grieksche kerk, een bisschop uit een alogcje Klyiir-Aziatische Öhris.ten- gemeent'e een zoo voorbetildelpoze populariteit, bij ons volk is deelachtig geworden, -zóó zelfs, dattie strengst calvinistische opvattingen, toen zij bij ons de heerscheiule waren," de vereering van dén Sint- Nik laas niet hebbei! uitgéwiSch't, dan gunnen yvij hem gaarne het.gé- iioëgen, dat eens haarlijn uif' te pluizen, wij voor ons hebben aan het feit alleen genoeg en zijn, daar dubbel en dwars mee tevreden. Voor ons is nu eenmaal de bisschop van My ra, gelijk de overlevering hem tot ous gebracht hèeft, gehuld in het gewaad der legende, een hoogst aantrekkelijke persoonlijkheid; hij heeft ons de kunst geleerd, om blij ie zijn in kleinen kring, om vreugde, te spreiden in wijdéren: on dat is,| meenen we, ééif onsterfelijke 'ver-I di0®Ste!,n'.T) ,09»9nd rr-.v U ji.I Heugt het u nog, hoe vader u sprak van,don annen jongen in de buurt, wiens oogst van begeerlijke zaken zeker beneden alle evenredig-' heid zou staan tot dé wehsehéb van oog èii maag, en fnéf lybe.veèi bijval het vqor&tel werd bcgrö'et,! om i 'óok voor hém eens de(ró «Sinterklaas te lati'ii rijdi'ii De jengniis, die Hiïdëbrand schetst als veigadering houdend voor het këlcferraam van den koekbakker, tmvijH deze 'me!t een merkwaardige handigheid de vrijers en vrijsters in het' aanzijn roept,- dië'jdtt^ens en hun zusjes, och, vergeet ze niet op den feest avond 1, Ret jis, een- heugelijk-,.«yer- schijusel, dat schier in elke gemeente van ons land com missiën van dames en heeren aan heL werk zijn in het belang- diéi' iriisdeeldén daal', waar zulkk tot heden nipt het gèyal 'is, 'mist men een inrichting, onóntbeert iijker 'nóg dan eenNutsd.epartemcnt. Maar die dames en lieeren, ze h.e.hj Grqpte letters, en vignêttca nuar plaatsruimte. 1 1 i --"-'tl if, ,j 111A ,ben heel wat,bri)( Höb'dig, want er zijn een massa, monden te stoppen help gij hen een bandje, den pot te .vuur te zetten. Re()opdP Sint; deeil dat ooks TPn misschjeiiisis hetjuist ter. beteöïiiiig))-.zijner jnildheid, dat hij de patroon is -gebleven van hel; -Nederiandsohé''volkp bij lietwetk (Ie 11901 U-: u;l u> Eene geschiedenis uit den Fransch- u Pruisisclien Ooi log Uit het Duitsch door in,'.- u 1 .u T.)j-,riV.', - w.J - ~¥y Walpurga hoopte echter nog altoos, dat rhij zijn woord niet "zöu kunnen houden, dit zijne ouders Gy-nAuittrekken ten oorlog en ih dén dood niet zouden toestaan, of ten minste, dat hij nog eens voor een kort afscheid bij haar zou vooi bfjkMrfeiT en daaVom stond zij lang voor hel open venster en luisterde. Iedere naderende schrede deed haar haid-btipiér -kleppen^rr als 'dé schreden zich dan weder verwijderden en eindelijk wegstierven, stond haar hart schier stil va» .-smart en zij zachtfë troosteloos: zoo hij lieden avond, niet komt, komt hjj nooit meer! Later was het als hoorde zij in de verte zijn heldere, krachtige stem e^ij luistérfle nipt spannjng in de avondstilte, om geen klank, geen ■^tförd Van het'liefeiijk'é'lfed 'verloren te Iè'tën"gianv diif 'ïn''détf oWh'l",hal(' als! een sterfbed, half"' kL"J ehii'1 vFA'o'llJk' fuitérslied kfónk''Jl '1 1,1 ,n nr.l. na a I Géeh betefe doöd is pr te vinden, Dar) als men op bét .slagvpjd sneeft, Geèn klagen daar 'van liéve vrinden Oin hern, die rii'ét rneer ademt, jee Alléén wordt hij niet weggediagen, Ert in de moederaarii gezaaid;" Maar bij gezellén fpng. van da^enj Die door den dood "zijir weggemaaid. Gééri heerlijker' d'uó'd Dan op het vehl, Door zwaard of lo'dd gétiofTeh, ïe sneven als. eeii héld Bij fluittéhloneb en trommelslag, Zoo zonder traan of klacht, Te zinken in den nacht, Tot aan den jongsien dag. Mét roérh' értJéer"'le '^rféven 1 troor 't dier b'ré vadeiland, Is beter dan te léven '""f ?.00. «r,faVerwonncn en' in scliariÜ't11"1" ivuv noaab ogiiiso iissi'-vi')I nsa ornoaitiog En toen deze laatste woorden ^ïh'ie verte vervlogen waren, vervloog ook in \Va(purga's. hart de, hoop hem, baar ge-, beide, ooit weer te zipn, en zij sloeg weenend de, handen voor bet ggziebt en jtrfmlrenle«Dat was zijr. 'stel flied ,ri'\u)9'\a»<4 .üUT.lHlBja ..I :u i-xi in ,iuKg (laerowjjijBd eslln als ,9buos -„uil aelno» 9^»Bj8 .nagiiBVSgnuc nSD'lOW OSS 't Was een zeer heete dag. die van den veldslag bij 'Sédan; de alapperé 'Beieren heb'bén Viicf Wéinig 'tbt"!zijn'i:geluk'kige «bllomstcbij^Bib'a^Jfit;'1<'''3 «sosad wbsw Generaal vbn def'Tann 'bad met zijn dappere manschappen op ""31 Augustus; te -tién cué vooVdéiimiddag,reeds d« Spoorwegbrugydiehtl bij liet doép Bazeilles geflothen éh trots de1 batfertjep 'def intfUaifleüsëh, die hier 'Hén avergnhg'tder Maas bestreken, behouden. Twéé hg'-i taillöns jagéts, uit fliiike, strijdlustige scherpschutters bé'staahde, stormden zon der ér bevéD!toé' ontvangen te hebben'' over de brug en vielen het dorp-aan'C dat reeds op verschillende plaatsen bftinjfdé1. kfaér ji'él nulr dTH'TVabédie rfiWrajïleusen 'én Chassépof-gèwJém)'' was' hiéK'zoo''Vn.óórdifadT^'', 'ffftï1 dè'jaé'é'^', 'óp' bevef|4n,ihbÓ',JgjpéVdaT'télbg''Vn,oérié,n' tfé'kRëfl'JUéW zij 'vdéidéh 'i^ÜlKj1,'' scbóbfri mét zwaar vei lies, in 'dé volmaaktste oTdéTit.n9"°7",ï ,""'l Géneraal voh der Tann liét nu twéé pontnnbruggeq feggen, verwachtte de „iiriee vah'dén' Kroonprins van Saksen' e'ri" Whs "yoor'hèfrièns met hem" dadelijk' dé'HUli'tóéh'-V'a'n DRtfiy'/en'JRaZ'éilWfe,'W; itfè'M! Ifét tirilllUDkt I Otiallo Utr I IL'-iJJlU j(i90tTï. ,5'! «rt/Ull-Jlnuow JIJ/U!1;'/ 90 J zitten te muMen der: onzen, en ons yeUvwikkëu aan ónbe^qirgtle vreugje,; dan moet ook. ecu ptraal van den; gioed, waardoor on?e haard', wordt verwarmd^ zijnJ-.doorgedrongen binnen de woning, waaimhet dikwleóf zoo kil is en zoo'feómbet'. En zoo zal spó'édïg: weer de Siu- ■^erRlWasSyornl Viin'Htfe? tot liet ver leden behooren. Geen plekje in Nederland, hoe. afgelegen ook, al bestaat ep piet ,plq„gej5ijjgste kans dat het oqi,t.,..ilP(9r„ dWii^apvrager pener tr-amconcessia in kaart izal worden; gebracht,, of de -hoefslag van den schiïbmél "zal -er nvdrden ge hoofd; en daarna keert üllek'\yëër tot-' bet geWofie;,llèVeir-t(jl'óg.' Médtl'; we zullen m ópjtiëtftk' vei frisclit hebben in' dbji'^Vrboni xÉh ïiléfdebe- »'lV flJ ïRQ 9nfl 19MJ10110971 wijzen, dieW^.'geyen ,en pntyangep we gullen daaruijt he.tjhen gppat ,(qrrj d<? ijopkeijp dagpn vóór Iver^trpis. _met jopgewejetheid tegen te gaan. Hoeve.oli,raoeielijks"de strijd des levensiJöok-.'aanbiedt, wederom xal' het) ónsi-duidélfjkerdan "ooit wordengeopenbaard^ döt' Tvlj' bifëi alleen'étalahB 1n''A'e'"vVofktéfihiJ;"'éjh nóg eéftftiókf"%lfëir ^ïjJ Jgéyp'elen, dat in ileu bloemhqf d|& luuSg^'ns het tooverkrufif» ,j^etjvpjjc ^cue,- zij.ig bréngt, yjóqr,,-al jla,. pcJjirapwften en builen;, in,diep.„strijd,ons toebe' deeld. ,1 ihod flslitsbols uQ .aubvj Moge dt'e-liecui'euwde -ervaring ons alier Sint-Nikolaasgéèebenk zijn! •nris 9l lo'oqe Jsri qo lolqmov eiébiydl» Oft n*> aTuoiuyjni giliaoY -197 n7/oJ (9iO ican jlioY-wyVl Jin uji.v il nigniJoiiiqo 9V9iiiiiil9b ino .notjloiJ ui n <U .1:6 -.njl-suseissitl Jorf ioov cy-h - Plechtiger dan ergens anders.'plëtlh- tigep althans dan in onze gemeénté',1 ik te Leiden Woensdag dé herziene Grónd'wfet afgekondigd. Nadat deze van hét "ó'ófdés van. liet bekende Staflhuis was vporgele- zen, drong zich een hoop studenten ,met epn muziekkorps door de menigte, die zich op de Breestriiat had vprzajppld en voor het bordes gekomen, waar li. en \V. stonden, speelde het korps de paUppale liederen en het Io Fica(, door B. en VY, met ontblooten hoofde aangehoord-, fjet Uh'éii Keè>lqt}ds 'Bloed dat daarop nog maals werd heiliaaltl, werd dour de 'menigte medegezongen. O-ik te ls-lhirtogguhosch heeft .(je. af kondiging der nieu Wjé, Grondwet op feeste lijke wijze plaats gehad. Ten stadliuize werd op de pui vóór de hool'-hleur de pubjjeatie, yoorgele?iju.door den ?eciyt^ris, in,tegenwoordigheid van B. en W. en óipgé.lui.yfér'd dpor het sjedelijk, mjuz.iqk- korps en de tainhoer.s .der d-l. schMlteiy, vvelkAjIaaptei een roflel sloegen,.„tyy wijl de muziek liét Wilhelmus speelde en jdaarna ,tot 1 uur; eenige stukken-ten gehnorp bracht. Ook, .het,carillons pel onts HraJc pjetvans 11—12 uur op, het stad huis en yan l,-r;2.i)U)f op den Sl.-Jansté«eb Des avopds: gaf het stedelijk muziekkorps eene uitvoering in. de tent jop de iGrdote !^jq?kt yaijj.3,77-9/1 9)«r»Kiiy ,bl9J«»a bod aiia'miavo .J91I nav .Halo/yanaJ jliilnjiilaa jty—Bft. d/recteur der kon. Hopgpie Itur- f,?rnFoP il m Meld9P?n,.heeffJ4pn|.iniqMfr tuur van het Middelbaar Oudecwjj^ den schoolopziener in het Jistricj. Arnhqff» ïn .M.pnis^é^el.ijjjppt. bet, (jgo.fi in het D. i'. .Y. geplaatste artikel,Toypns jvo;,,rt.^[h onjlerzoek ingesteld,' of kSt «.'"Ud .aanjejdj'qg Itan geygn; tot.peneiget- ftWi WolHP8n«Mb aow elaqooi rec...> -•iMoq Al .I r (.ï'iéféV èornefis de Ruht'erj b'psc^" vanjusiVt 'b'éleeil S'gg r?,n ,déft riir.jj.,1 jUStftie is door de rechtbank té, sterdam tot vief paander,,ce(sUpf jver- pordeeld De belee^igpnde beflp.eJing, yai) ile woorden" »dje lage ((oriing.skriepht" werd door a,e i echjbqnk duidelijk geapb^, ondanks de .jjeweripg van be§cjiuJ|ljgcie, dat hij daarmede eep, a|gemecne cpitiek op liet beleid van.(jen minister hadber doeld. - m H.II11, T inizijn -marScb "tegepgsehbuden geworden en kon-eeést iop den eers"ien1 Sepf-éinbet aankornfld,u;dth!igeenh generaiil '1 top""def Tanri -leed besluiten de verovej'de spoor- Wegtirug' 'te versperren^ ze rnel _een brigftjle lfeOEéödienöèbjiJéë'cé'ólgébsA bij Reuiljy te bivakkeeren. Hier ontmoeten wij Frans weder. De dappere jó'njJébf)é,fbéni}'ófdë bifife strijd lustige jagéf'J, 'dié ofT'lféï hJv&^Wbl'dTf( aarivèl Piet k'oWden 'Hédéhjhn er! Qi't"het dorb'uzéJHés iilet znIlieén Ykvjar1 véi'- lies terugkeerdhbV1 f 03 eno fo mows Onze jonge vriend beeft Je.gevechten hij \Véissénmiré!'en '^'ürth mëegqmaakj en ziet er!'llinlc 'uit iii ijj'n sierjAt^ ja^érsonifor'ih. 5'"' 4 Maar zijn voorhoofd is b'ewofftt. Rechfs frf?' .et?-,;(fenI0T^l ^'Möhhh^ftiieéPg hart cv'enzo¥)|^e){).,en1/t.^j;8evoeJig als vctJ9/e,fJe'«.9 P^enjteflA bi; het b)vakyuiir;! |aa,ti,de..l;olïie; ,o.vei'-: kokep, di(f, hqde.q,...ifjjp,veewg. ayopflmaal zal ,zijn en ip.jhpi ,yupr spjegefen ziqj) twee gr.opte traapjjpoppels, die aan rajnë ooghaaitjes hangen pijpje. Y .UtUioglor-J'iii 'giirnrjuDov t Is een opgewekte, vroolijke puit .loiil krib'èijj; 'dië1 slééHté "de" trSnën 'uii^ zijn schooltijd in 'zij'n g'e'heugen heeft,' toeh èr'ttó^ géfarisëld \ferd voor dofrirne Wrèfcén,' en kijkl'/dét-halvé Fraiis vei'stèla Ügtfyli inict aliivfr lïii naJooiT-liem aii L';,»llhi,'''b'fóëljtjé,)J'"lz'éht hij hem' eindelijk' ïfk °d®r6có"''Waarachtig, ,dat ge schraïtz Wsffs'TP hUj'I 'hhrygëvsïfjen^ 'idcfl'," antwoói'ddè Frans, rwaar l'ëVilcV"g'é aar): lli'wè'ëh' niet," 'i is'slechts lë! ricfok van 't 'Vófur',' e'p hij streek'niet d dfe' zljfLmóaw dver 't gè'ziclit. '^Dë'jroók f!' Nö''jwqaróm,sth'ait x^e,' dafG ijrjt' vtfur. alsof ge spoken zaagtDe Itoflie is' éen geruime poos k'lyar eni rëëds ovèVgekubkt. Zeg 't maar, Ija- meéaa/d, ge hebt vérdriet, dan zal '4t' óvéf^éin, DenkT' ge aan je ilefjè! tliuis of éah jé' moedertje, geloof met dal ik je daaio» besjiot. -Ook mij is 't *otn8) naar 010 't bait, doch ik laat bqtj hoofd niet habgieri,. ils Jt bj3>-'<ie iFianééiJfen los gaat; maar des nachts, zoo bij bet vuur, is''biets,,-anders nrt dan deukt rtfeneahn allerlei dingen en praat gaarne iover thuis en 't wiel mij hard toen ik twee! mijner; kameraden van rechts en links' in 't gelid niet meer vinden kon -- de rpodbroeken hebben beiden doodgescho- tep^ qi|iAbiWW°W}'j cfmiilhaUTt>oi^kitekdf> 'PdJei^èft^h l'nev aircDnooqoo eG bI99I7 (Wordt 'vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1