Advertentiën. Van Gend Loos Machinale M-Inrichting. fflllSM, Oflcieele Publicatiën. Gez. SCHIMMEL, BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Hulpbank te Amersfoort. Dienstbode Machinaal breiwerk Ter vervanging van de op 28 der vorige maand vertrokken hofdignitarjssen, zyn op het Paleis het Loo aangekomen, de heeren: kapitein de Ranitz. secreta ris; baron Sntema van Grovestins, adj. van dienst; jhr. Boreell, ord-olTicier baron Snouckaert van Schaumburg, kamerheer en jhr. Vegelin v. Claerber- gen, voor kabinetszaken. De chef van het militaire huis des Konings, vice-admiiaal jhr. van Capellen is voor eenige dagen vertrokken. De minister van waterstaat enz. heeft naar aan de Arnh. Cl. wordt bericht het plan opgevat, op Zon- en feestdagen slechts ééne bestelling van brieven enz. te doen plaats hebben, teneinde de ambtenaren zooveel mogelijk om de zeven dagen van een rustdag te doen genieten. Om het verkeer echter niet geheel te doen ophouden, zou hij dan tevens de telegraafkantoren gelijkmatig over ons land op Zen- en feestdagen open willen stellen, van 812 voormiddags en van 59 namiddags. Belanghebbenden kun nen dan door middel van de telegraaf 's morgens en 's avonds, zij het dan ook met meerdere kosten, correspondeeren. Het Vaderland schrijft: De politie te 's Hage waarschuwt, dat men op zijn hoede zij, bij het aanknoo- pen van handelsbetrekkingen met Cor nells Bakker, brieven schrijvende uit Wassenaar, met gedrukte hoofden, lui dende als volgt: «C. Bakker, efleclen- handelaar. Beleent en geeft voorschot op effecten. Bezorgt gelden op hypotheek. Adres voor telegrammen: Bakker, Was senaar." In het Alg. Politieblad van dit jaar vestigde de commissaris van politie der 2e sectie te Amsterdam reeds de aan dacht op zijn praktijken, met vermelding dat hij te Leeuwarden wegens oplichting tot gevangenisstraf van een jaar werd veroordeeld. Uit de gemeente Ouddorp vertrok ken in den loop van dit jaar reeds 250 personen naar Amerika, en weder maken ariderën zich gereed om hun voorgangers daarheen te volgen. De woningen in deze gemeente zijn dan ook ongeveer voor een «boos ge zicht" te verkrijgen. Zoo werd bijv. nog in de vorige week een flink huis, met 50 roeden gronds er bij, verkocht voor f90, nog een nieuw huis, vóór drie jaar gebouwd, voor f 100. Er zijn er zelfs verkocht voor f 100 en f105 met een gedeelte van den inboedel op den koop toe. Op een publieke verkooping werd een hit verkocht voor f5; twee flinke koeien brachten te zamen nog geen f 100 op voor een tweejarige vaars werd f 28 geboden. Van huisraad is bijna niet af te komen. (N.-A. I I'M.) Zekere P. S., die Donderdag met den locaal-trein van Dordrecht naar Gorinchem ging en een bedrag van pl. m. f 165 bij zich droeg, keerde des avonds van daar per zelfde gelegenheid terug. Kort nadat de trein zich in beweging had gesteld, geraakte de reiziger, waar schijnlijk tengevolge van het overmatig gebruik van ster ken drank, in diept rust en sliep zelfs zoo vast, dat men hem bij aankomst te Dordrecht met geen moge lijkheid wakker kon krijgen, zoodat men besloot, hem maar rustig te laten liggen. Bij zijn ontwaken bemerkte S. echter, dat het hotel, waarin hij eenige uren had doorgebracht, lang niet van de goed koopste was, daar hij wel zijne porte feuille, doch geen geld terugvond. De politie, van een en ander in kennis ge steld, doet onderzoek. (D. C.) De mailboot British Crown, bestemd om de Scholten te vervangen, zal niet voor de volgende week het Albert- Dok, waar zij nu ligt, verlaten, om koers te zetten naar Rotterdam, waar dan de noodige overdrachtsformaliteiten, waar onder het gebruikelijke nazien van de kiel, nog eenigen tijd zullen vorderen. De British Crown, die vier masten en drie dekken heeft, waarvan twee ijzeren geniet in zeevaartkringen eenen goeden naam als een hecht bouwsel der bekende firma Harland te Belfast, dezelfde die al de mail-booten der White Star stoom vaart te Liverpool heeft geleverd. De nu als Amsterdam herdoopte boot werd in 1879 uit ijzer gebouwd en heeft compound inverted machines, die haar veroorloven eene snelheid te erlangen van ongeveer dertien knoopen in het uur. De machinerie is in 1883 door Lloyds nagezien, de ketels in 1887. Bij Lloyds staat het schip, dat grooter en ook veel langer is dan de Schollen, onder de hoogste klasse. Het behoorde aan de British Shipowners, die het voor een jaar hadden verpacht aan de Furness stoomvaartlijn, van Londen naar Boston (V. S.J NR. Cl.) Uit Beilijn komt het verontrustende bericht, dat, volgens de meening van personen, die geacht mogen worden den toestand goed te kennen, de internationale toestand beschouwd moet worden als zeer ernstig. Deze meening woidt ook door de staatslieden in Oostenrijk ge deeld. D^e concentratie van Russische trpepen op. de Qostenrijksch.e grenzen gaat steeds voort." Het bulletin der geneesheeren te San Remo omtrent den toestand van den Kroonprins luidde den 30 November aldus: Het plaatselijk lijden van den prins vertoont oogenblikkelijk geenerlei veiscliijnselen, dat het kwaad om zich heen giijpt. Bezwaren, van welken aard ook, zijn niet voorhanden. De algemeene functién van het lichaam zijn voortdurend zeer goed. De prins doet bij gunstig weder dagelijks regelmatig eene wande ling of een rijtoer. Koningin Victoria heeft in een brief aan Keizer Wilhelm gewezen op de noodzakelijkheid, om spoedig een schik king te treilen, opdat de Kroonprinses en haar kinderen, ingeval de Kroonprins komt te overlijden, goed verzorgd zouden achterblijven. De Keizer bezit een groot vermogen, dat echter grootendeels aan Prins Wilhelm en de Groothertogin van Baden zou komen. Toen de Fiansche ministers zich Don derdagochtend in het Elysée vereenig- den deelde Grévy hen mede dat de toe stand gewi|zigd is en hij geenerlei mede- deeling aan het Kabinet zou doen. Het ministerie treedt dan weder af en een nieuw Kubinet zal moeten gevormd worden Nadat Rouvier deze mededeelirig in de Kamer had gedaan werd hij door de linkerzijde levendig toegejuicht en het lid Ricard vroeg schorsing der zitting tot 4 ure, hetgeen werd toegestaan. Ook in den Senaat werd de zitting geschorst. De Kamer kwam om 6 uur weer bijeen; Rouvier deelde mede, dat Grévy bij zijn besluit bleef en de zitting is verdaagd tot heden 2 uur; in den Senaat geschiedde hetzelfde. Na de zitting der Kamer kwam de ministerraad op het Elysée bijeen. Rou vier zette de beteekenis van het besluit der Kamer uiteen en wees op de ver antwoordelijkheid van het Kabinet voor de handhaving der orde. Grévy vroeg aan iederen minister afzonderlijk zijn oordeel. Allen verklaarden eenstemmig, dat het aftreden van den President geen uitstel kon dulden. Toen zeide Grévy, dat de Kamer dan voor de geschiedenis de verantwoordelijkheid moest dragen van een toestand, welke door haar toe doen was ontstaan. Men stelde hierna de uitdrukkingen vast van de verklaring, welke Rouvier in de Kamer heeft mede gedeeld. Grévy verzocht Rouvier het woord demissie niet uit te spreken, daar dit niet constitutioneel is. Aan het slot der vergadering machtigde Grévy de ministers in gesprekken te verklaren aan de afgevaardigden, dat zijn aftreden wegens de besluiten van de Kamer en dan Senaat onvermijdelijk was. Hij zou het heden aan de voorzit ters der Kamer mededeelen. De Times, over den toestand in Fran krijk sprekende, zegt: «Als Frankrijk niet een factor was in de Europeesche politiek, waarop weinig staat valt te maken, zou men kunnen zeggen dat de vrede van Europa, ten minste vooreerst, verzekerd is. In Frankrijk is scheuring in de Republikeinsche partij veroorzaakt door langen tijd gekweekte jaloesie, het geheele raderwerk is er in de war. De President, het Kabinet, de Kamers zijn buiten werking gesteld, magistraten en politie worden verdacht, waanzinnige demagogen zoeken revolutie te zaaien en was generaal Saussier, de bevelheb ber van Parijs, geen man, van wien men gerust zeggen kan dat hij zal weten zijn plicht te doen, een paniek was onver mijdelijk." Uit St. Petersburg wordt aan de Dailg News gemeld, dat de politie in een huis in het kwartier Peské, bewoond door studenten, een huiszoeking heeft gedaan. De studenten boden heftigen tegenstand en velen hunner werden ge wond. Men gelooft een nieuw Nihilistisch complot op het spoor te zijn. Veertig ingenieurs en 110 arbeiders zijn uit New-York naar Greytown ver trokken, om definitieve opmetingen te doen voor het Nicaragua-kanaal. Men is van plan de resultaten aan de eerste ingenieurs van Europa en Amerika ter beoordeeling te geven, en daarna een beroep te doen op de geldmarkt. Als een zeldzaamheid wordt ons uit Hoogland bericht, dat bij den land bouwer T. J. Hartman aldaar een jonge kip een ei heeft gelegd van 11 lood zwaar of 1 ons en '1 lood. De 2e luitenant Jhr. Ram is over geplaatst van het 3e reg. vestingartillerie bij de 6e batterij van het le reg. veld- artillei ie alhier. Donderdagmiddag ongeveer te één uur werden velen onzer stadgenooten op geschrikt door een hevigen knal. Op sommige plaatsen vergezeld van een schok, die rarnen en al wat niet vast bevestigd was deed rinkelen. De reilen daarvan was de volgende. Dien dag werd op het oefenings terrein nabij hetstation de Bildt, door het corps genietroepen eene proef genomen in het vernielen van spoorwegbruggen door middel van dyna miet, De Utr. Court, meldt omtrent deze proefneming het volgende: Kort nadat de genietroepen ter plaatse waren aangekomen en bezig waren hel terrein, voor zoover men dit onveilig rekende, door eenen luimen postenkring aftesluiten, kwam de voorzitter van de permanente militaire spoorwegcommissie de luilenant-geneiaal J, M, van der Star, met eenige leden dier commissie aan, en bezichtigde de brug, waar de dynamiel- lailingen en ontstekirigsinrichtingen inmid dels door den kapitein J. Meursinge, die inet de leiding van de proeven was be last, waren aangebracht. Tegen 11 uur verscheen ook de gene- iaal-majoor J. H. Kromhout, inspecteur der genie, vergezeld van vier buiten- landsche en twee van de hem toegevoegde officier en op het terrein. Nadat de brug en de genomen maatiegelen voor de ver nieling ook door deze heeren waren in oogenschouw genomen, werd ten tuim 12 ure liet sein voor het spiingen van de brug gegeven Toen dit teeken naar den postenketen was overgebracht en men dus overal op de ontsteking was voorbereid, volgde een geweldige slag, daarna een regen van neervallende stuk ken ijzer, en toen de rook was wegge trokken, zag men de brug midden door geslagen in de diepte liggen. Hiel na werd door den luitenant Wencke bach met behulp van een klein detache ment, de tweede brug, zonder gebruik making van voorbeieid materieel, voor vernieling gereed gemaakt. Reeds ten half drie kon ook hiervan de ontsteking plaats hebben, met onge veer hetzelfde gunstige geiolg als bij de eerste pioef was verkiegen. Zonder in eenige technische détails te treden, kan men de proeven als volkomen geslaagd beschouwen. Het is een ontzagwekkend schouwspel, de zware ijzeren liggers als bordpapier gescheurd in de diepte te zien liggen, en men staat verbaasd over de zoo vernielende uitwerking van een be trekkelijk kleine hoeveelheid dynamiet. Nadat de verschillende compagnieën, die den beveiligenden postenketen hadden gevormd, de uilkomsten van de proeven hadden aanschouwd en inmiddels boven genoemde autoiiteiten weder naar's Gra- venhage waren vei trokken keerde het corps ten vier ure naar het garnizoen terug. Naar men verneemt, bestaat er in de eerste dagen van de volgende week ge legenheid, des namiddags tusschen één en drie uur de resultaten van de geno men proeven te komen bezichtigen. Ook zullen de luitenant-kolonel de Vos, com mandant van de Belgische genietroepen, en de kapitein Lamboray, commandant van de .spoorwegcompagnie van dat korps, die gisteren de pioeven bijwoonden, naar men ons mededeelt, wederom Utrecht be zoeken, ten einde de kazernegebouweD en het materieel van ons corps genie troepen nader in oogenschouw te nemen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkantoor te Amersfoort, over de. Ie helft der maand Nov. '1887. 1. J. L. Homnij, Amsterdam. 2 Mej. C. Hummelinan, 3. Mej. KroplT, Ede. 4. A. L. Mole, Nieuwediep. 5. Mej. G. de Ruiter v. Beek, Oldenbroek Van het Hulpk. Bunschoten. 6. J. v. d. Woude, Alkmaar. BRIEFKAART. 1. H. v. d. Hengel, Utrecht. Er schijnt alle hoop te be staan dat het benoodigde kapilaal voor den aanleg van een uitgebreid tramweg- net binnen deze gemeente alsnog, en wel door tusschenkomst van Amster- damsche Bankiers, zal worden gevonden. Daar de heer de Jong echter reeds bin nen weinige dagen eene beslissing moet nemen, heeft deze in een adres aan den Gemeenteraad verlenging van dat tijd stip gevraagd. Wordt zulks verleend dan zoude, als alles naar wensch gaat, in het aanstaande voorjaar met den aanleg kun nen worden aangevangen. Raarn. Evenals verleden jaar be- meikte men in de vorige week. dat er weder bezoek gebracht werd aan enkele ledigstaande villa's. Kleinigheden waren ontvreemd, er waren ook een paar fles- schen wijn op de plaat» zelve gebruikt en men had zich beziggehouden met kaartspel. Voor het overige waren slechts meubels verplaatst en ook onwelvoege- lijkheden bedreven. Dezer dagen zijn de daders betrapt en nu bleken het le zijn drie broertjes, van welke de oudste nog slechts elf jaren oud is. Harderwijk. Er heerscht thans op de Veluwe eene groote bedrijvigheid, die den minderen man wel te stade komt. Er zijn n.l. in den laatsten tijd vele Bel gische houtkoopers aldaar aangekomen, die geheele bosschen koopen om het hout naar hun land te vervoeren. Daar door vinden honderden handen werk, hetgeen in dezen tijd van nood als een zegen is te beschouwen- Het hout wordt bij spoorwegladingen vervoerd, waardoor aan de meeste stations groote bedrijvig heid heerscht. By Ermeloo en Putten zijn reeds enkele bosschen geheel ver dwenen. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente dat de door den provincialeu In-pecteur van 's rijks directe belastingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor ver klaarde kohieren No. 4 en 5 van de per- soneele belasting en het kohier van hul patentrecht over het tweede kwartaal van- het dienstjaar 1887/88 aan den Ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier zijn ter hand gesteld, aan wien ie Ier verplicht is zijnen aanslag op don bij de «et bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 1. December 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. KATIOSALE MIUITIE. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien de wotten van den 19. Augustus (Staatsblad No. 72) en van den 1. Mei 1S63 (Staatsblad No. 44), betrekkelijk de nationale militie, benevens het koninklijk besluit van den 17. December 186 1 (Staats blad No. 127); Doen te weten, dat op Zaterdag den 7dencn Donderdag den iaden Januari 1888, telkens van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags, ten raadhui/e der gemeente de inschrijving voor de nationale militie zal plaats hebben van jongelingen, die in den loop van het jaar 1869 gebo ren en alzoo in 1889 aan de loting onder worpen zijn. En brengen hierbij de navolgende wets artikelen in herinnering Art. 15. „Jaarlijks worden voor de militie „ingeschreven alle mannelijke ingezetenen „die op den 1. Januari van het jaar hun „negentiende jaar. waren ingetreden. „Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hij „wiens vador, of, is deze overleden, wiens „moeder, of zijn beide overleden, wiens „voogd ingezeten is volgens de wet van den „28. Juli 1850 (Staatsblad No. 44); 2. hij. „die geen ouders of voogd hebbende, gedu rende de laatste, aan het in de eerste zin snede van dit artikel vermeld tijdstip „voorafgaande, achttien maanden in Neder- „land verblijf hield 3. hij van wiens „ouders de langstlevende ingezeten was, al „is zijn voogd geen ingezeten, mits hij bin- „neti het Rijk verblijf houde." „Voor ingezeten wordt niet gehouden de „vreemdeling, bchoorende tot eeuen Staat, „waar do Nederlander niet aan den ver plichten krijg-dienst is onderworpen, of „waar teu aanzien van de dienstplichtigheid „het beginsel van wederkeerigheid is aan genomen." Art. 16. „De inschrijving geschiedt: 1. „van een ongehuwde in de gemeente «aar „de vader, of, is deze overleden, de moeder, „of, zijn beide overleden, de voogd woont; „2. van een gehuwde en van een wedtiw- „naar in de gemeente waar „hij woont3. „van hem die geen vader, moeder of voogd „heeft of door dezen is achtergelaten, of „wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, „in de gemeente waar hij woont; 4. van „een buiten 's lands wonenden zoon van „een Nederlander, die ter zake vae 's lands „dieust in een vreemd land woont, in de „gemeente waar zijn vader of voogd het „laatst in Nederland gewoond heeft." Art. 17. „Voor de militie wordt niet „ingeschreven1de in een vrormd Rijk „achtergebleven zoon van een ingezeten, „die geen Nederlander is; 2. de in een „vreemd Rijk verblijf houdende zoon van „een vreemdeling, al is zijn voogd ingeze ten 3. de zoon van den Nederlander, die „ter zake vau 's lands dienst in 's rijk" „overzeesche bezittingen of koloniën woont." Art. 18. „Eik die volgens art. 15 he- „hoort te worden ingeschreven, is verplicht „zich daartoe bij Burgemeester en Wethou- „ders aantegeven tusschen den lsteu en „31sien Januari. „Bij ongesteldheid afwezigheid of ontsten tenis is ziju Tader, of, is deze overleden, „zijne moeder, of z ijn beide overl den, ziju „voogd tot het doen van die aangifte ver plicht." Art. 20. „Hij, die eerst na het intreden „van zijn 19de jaar, doch vóór het vol brengen van zijn 20ste, ingezeten wordt, „is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, „ter inschrijving aantegeven bij Burgemees ter en Wethouders der gemeente waar de „inschrijvingvolgons art 16 moetgeschieden." Verzuim van aangifte ter inschnjviug wordt gestraft met eene boete van f25 tot f 100 of subsidiaire hechtenis van ten hoog ste tien maanden. Bij de aaugiftc van hen, die elders gebo ren zijn, wordt de overlegging van eene geboorte-acte gevorderd, tot wier kostelooze verkrijging men zich ter Secretarie dezer gemeente kan vervoegen eenige dagen vóór de aangifte. Amersfoort, den 3. Dec. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 25 Nov. Maria, d. van Letrus van Binnendijk en Dina Klarenbeek. Martinus Casimir, z. van Arie Teunis Addicks en Linkie Ilansum. 26 Nov. Johannes Brennis, z. van Johannes vau Dijkhuizen en Susanna Maria Hillegouda Huisman. Gerritje, d. van Joseph Coenc en Aartje liotteuburg. 28 Nov. Johanna Gerarda, d. van Dirk Schipper en Petronella Kraan- dijk. 30 Nov. Leeudert, z. van Antonie van Bogcrijcn en Elisabeth vau Meeteren. Calrina, d. van Casper van Mierlo en Catrina Veldman. Gerard Fierardus, z. vau Johannes van Groenestein en Sophia Pot. Anna Alijda, d. van Johannes Burg man en Jannetje van de Kamp. 1 Dee. Jaeoba Geertruida, tl. van Wilhelmus Blom bergen en Hcndnka Meernik. Geruwd 30 Nov. Wilhelmus Ludovicus Beumer en Cornelia Beek. Overleden: 25 Nov. Hendrika Fraiicisca de Metter, 2 j. 26 Nov. Celia van Ree 58 j. echtg. van C'oruelis van Eist. 27 Nov. Wilhelmus Damman 78 j., echtg. van Clasina Hartman. 28 Nov. Cornelis de Kruid' 7 j., Hendrik van de Weijcr74j. echtg. van Aartje Botteuburg. Hoogland. Geboren: 28 Nov. Geurtje d. van Gerar- dus Witteveen en Elisabeth Sukkel. Ondertrouwd: 25 Nov. Gerrit van den Hoven met Aleijda van de Raapkamp. Leusden. Geboren: 2 Dec. Antonius, zoon van Willem Bestelhuis en Johanna Schut. 8louteiiburg. Geboren 20 Nov. Arie z. van Arie de Jong en van Evcrtje van Burgsteden. Overleden: 26 Nov. Dirk Frink, 93 j. wedr. van Joóna van de Sandt. Woudenberg. Geboren 26 Nov. Maria, d. vau Rijk van Egdom en Antonia van den Bos. Overleden: 25 Nov. Willem Ederveen, 5 w. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit bet bestuur, op MAANDAG den 5. Dec. aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot iialfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LE1NWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 2 Dec. Tarwe fO.OO a f 9.00 Rogge f 4,60 a f5,00. Boekweit f5,60 a f'6,20. Appels 3,00 li f 4.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard appelen 11,25af 1.75 de HL. Hoendereieren f6 00 a f7.00 de 100 stuks. Boter f 1,20 a f 1,35 per Kilo. Kaas f 0,a f0,-- Biggen f4.00 a f7.00. Schram men f 8.a f 14.00. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: 1 kluwen sajet met 4 breinaalden. 1 kinderzakdoelije. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Hartelijk dank aan allen, die blijken gaven van .deelneming, bij het zoo smar telijk verlies van mijne geliefde Echt- genoote. J. W. VAN ACHTERBERGH Jr. Amersfoort. 30 Nov. '87. betichten dat ZONDAG 4 DEC. 't Kantoor «lei» gelieelen «lag vooc de verzending en deu bestel dienst zal geopend zijn. Amersfoort, 2 Dec. '87. De Directeur, C. G. TAN DER SCIIROEFF. ^et 1 Febi". verlangt men wegens huwelijk, een nette fatsoenlijke U in een burgergezin die netjes kan wer ken en ook kan wasschen; het liefst van buiten. Franco brieven, letter B. Bureau dezer Courant. Oridergeteekenden bevelen zich bij voort during beieefd aan tot het leveren van tegen billijke prijzeu. Eaugegraclit Ter overname aange- boden, een beklante met inventaris. Te bevragen met franco blieven onder letter X, aan het bureau dezer Courant.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2