en nuisr Grand Café Concert, UNITAS PIEPER Co. DAMES en KINDËB WINTERMANTELS C. OKHUISEN, I. V. A. TH DEN WALL BAKE Df C. M. A. HAFKENSCHEID. H. W. A. ran ten WALL BAKE. Letterbanket en St. Nicolaas. K00RNM0LEN. Wind-koornmolen, Café Wery, NA AFLOOP BAL. 1 TREK I DE LOTE De Van heden af zullen de tot veel verlaagde prijzen worden verkocht. Amsterdamsch Café, MAANDAG 5 DECEMBER 1887, Groot Café Chantant, Na afloop BAL. J. W. VAN MM&TEIN, F. F. SPIEKERMANN, St. Nicolaas-Étalage W. W®NK. „&S€« VOOR ALLEN; Dr. C. M. A. Hafkenscheid H. W. A. VAN DEN WALL BAKE. De Wed. J. D. VAN GELDER. H. W. A. van den Wall Bake J. SCHULMAN, H.W. A. van den Wall Bake. @S LEEUWE, JEREKIAS PIETERMAN PIANOMUZIEK. SAIMITHAMEN APPELBOLLEN Eene ruime sorteering DAMES-, KEEREÜI-, KINDER voor St. Nicolaas-Gadeaux. A. WERY Az. EIKEL-CACAO Kraepelien Holm, Zeist. B. VAN VOLEN, PUIKE KWALITEIT. WANDELSTOKKEN. KOEK-, JANHAGEL- en BANKETBAKKERIJ, firma STRUIVENBERG is de GEREED. EEN KIEZER. De R. K. Kiesvereeniging KIEZERS. MEDEKIEZERS. mmwm KIEZERS. VERKOOPEN: VERKOOPEN: Krommestraat, D Na afloop BAL. Het BESTUUR. Aanvang ten half zeven ure. Café-houder op den Hof te Amersfoort. 3 Kampstraat 105, I'a ra pl ui es van af 90 Cent id. Gloria zijde van af f 2.75. en JVandeïstokhen 40 Cent. Langestraat 2, Amersfoort. In de van ouds bekende Onder aanbeveling. *2. 99 9 VA HET BESTUUR. Singel bij de St. Andriesstraat. Goud, Zilver, Horloges, Pendules, Antiquiteiten, Langestraat F. 5 4. Ruime keuze van de nieuwste artikelen geschikt voor Reparation geschieden spoedig en soliede. .5<P De Notarissen .4. II. DRIJFHOUT VAN HO OFF en Mi. J. DE I, OUTER te Amersfoort, zullen op Woensdag 14 December 1887, des voormiddags ten O ure ten sterf- huize van den Heer .1 A. I.. HAARS, in leven bierliottelaar, in de Langestraai wijk B, no. 34 te Amersfoort, om con tant geld, in het openbaar eenige eene partij KURKEN. 18 ledige FUSTEN. 2 FUSTEN met BIER, SPOELKUIPEN, TOONBANK, WINKELOPSTAND, er. hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Daags te voren te bezichtigen. Breeder bij biljetten. Notaris C. VAN VIERINGEN te Woudenberg, zal op Woensdag, 14 December 1887, voormiddags ii uur, in het logement DE HOOLEVOET, nabij Scherpenzecl, Een welbeklanten met afzonderlijk ruim WOONHUIS met ACHTERHUIS en verdere op stallen en het altoosdurende erfpaclits- reelit op den grond, gelegen te Vl'ott- denberg, zeer nabij Scherpenzeel, in eene volkiijke landbouwstreekin alles groot 1.47.G0 H. A. Jaarlijksche eifpacht 1 35. Te aanvaarden M Maart 1888. Breeder bij biljetten en nadere inlich tingen te bevragen bij genoemden Notaris. Maandag 5 December 's avonds kalf zeven ure. door het gunstig be- kende gezelschap van den heer met medewerking van een Ilolland- .clien Komiek. Het gezelschap be staat uit zes personen. Entree 1' 0.35 cents per persoon. De onderollicicrs-vereeniging 99 zal op Woensdag 14 December 1887 eene II geven, ten voordeele van de algemeene armen van Amersfoort in de groote zaal der sociëteit nAMIClTIA." Opge voerd zal worden: of Oorspronkelijk blijspel in 3 bedrijven en of Wat is het lastig als men geen geld heelt. Blijspel in 1 bedrijf. Prijzen der plaatsen le rang f O.O», 2e rang «.75, 3e rang f 0.41). Kaarten te verkrijgen en plaatsen te bespreken bij den Heer BOTHOFF van af heden tot den dag der Voorstelling. Kraepelien Holm's bekroond op de tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam iSSf met Zilveren Medaille, hoogste onderscheiding. Alom verkrijgbaar in bussen a J/j, en Kgr. ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest, te geven door het gunstig bekende Komisch Operetten-gezel- schap onder directie van den Heer met medewerking van Dames-artisten van den eersten rang begeleid door Prijzen f 0.50 Heer en Dame, meerdere Dames ft f 0.25. Tot een druk bezoek noodigt uit Onder aanbeveling, liet OVERTREKKEN en REPAREERF.N wordt zoo spoedig mogelijk net en solicde door mij afgewerkt. Dezelfde Kiezer die den vorigen maal den Heer heeft aanbevolen, doet zulks nu OP NIEUW en MET DES TE MEER AANDRANG. beveelt bij de HERSTEMMING op Dinsdag 6 December a.s. ten zeerste aan haren Candidaat, den Heer en verzoekt de Kiezers getrouw ter stembus te komen. Voor de aanst. Gemeenteraadsverkiezing noodigen wij U uit met ons Uwe stem uit te brengen op den Heer Bij de herstemming op Dinsdag den 6 December 1887 wordt van Anti-revolutionaire zijde op nieuw dringend aanbevolen de Heer De Kiezers, die voorstanders van het Christelijk onderwijs zijn, kunnen en moeten niet anders hunne stem uitbrengen dan op gemelden Heer HAFKENSCHEID, willen zij zich zeiven gelijk blijven. Kiezers! zet uwe bezwaren op zij en komt trouw ter Stembus. Een aantal Oud-leden der ontbonden Kiesvereeniging »AMERS- FOORT" zullen bij de herstemming op Dinsdag aanst. hunne stem uitbrengen op den Heer verkrijgen is De ondergeteekende bericht aan hare geëerde begun stigers en stadgenooten, dat van heden af bij haar te af# Onder aanbeveling, Eenige bezadigde Kiezers, die gaarne wenschen dat de belangen van de ingezetenen eerlijk en flink behartigd worden, verzoeken hunne Mede-Kiezers bij de herstemming hunne biljetten in te vullen met den naam van ▼an ▼au Steeds voorhanden de beroemde Amerikaansche WALTHAM WATCIIES, alsmede Gouden, Zilveren en Nickel HEEREN- en DAMES-HORLOGES der voornaamste Zwitsersche fabrie ken tot concurreerende prijzen met garantie. OPRUIMIMG van eene partij KLOKJES en WEKKERS beneden fabrieksprijs. Wilt ge een eerlijk rechtschapen man naar den gemeenteraad zenden, die voor ons aller belangen eerlijk zal strijden, kiest dan met ons Dinsdag a.s. den Heer EEN GROOT AANTAL KIEZERS.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3