-A r mt mi, pa b m PRACHTWERKEN, fF. A. GROENHUIZEN, S' NICOLAAS-CADEAUX 81. Meolaas- Becldenwinkel van „DE ROOSTER," op den Hof. KLEIO, m SCHIEDAMMER GENEVER, is heden bij 1 in het VERKOOPHUIS op den HOF .9^69 lleW n b nev .A .W .H St. Nicolaas-Cadeaux, SLOTHOUWER ZOON TE AMERSFOORT Groote .keuze in en ïen, aangekomen en afgestapt, heeft zijne koffers en kisten, inhou dende een rijken voorraad NIEUWE ARTIKELEN van weelde, kunst en smaak, in verschillende lokalen van zijn hnis reeds ont pakt, derhalve noodigt hij zijne geachte begunstigers beleefd uit deze schoone rr J. U Vaste prijzen. y NIGHTCAP. DM Voorhanden: eene rijke keuze in Fraai geïllustreerde Kinderwerkje De nog voorradig zijnde Barometers in Ge sneden Hout, Nickel, Brons, Cuivre Polis, een kleine Partij Prachtige Fontasielbekkers en eenige dozijnen Dames- en lieer en-horloges, Xeer geschikt voor zullen evenals het vorige jaar tot veel vermin derde prijzen worden uitverkocht bij /jy Horloge- en Instrumentmaker, Havik 'hoek Lavendelstraat. PORTRETSTANDERDS IN VERSCHILLENDE GENRES, PORTRET-ALBUMS, enz. enz. 1 Hoort! leest! verbaastU! „Anglo-British"-Zil verwaren auuTsaa .Jii lyte" ,aAi A .00 w® 90 vroegtijdig en bij herhaling met een bezoek te komen vereeren. I Uren van vertrék der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN N^., Het „Comptoir Franco-HoIIanflais" WESTER O* THERMOMETERS. Alphons Annegarn. hi MP J2Ï8S tffllflH J3Ü3RSB13. _E;- 40 ■TO IfiBffl tt9§ho' BAAR in KELDEBFLESSCIIKX van 1 LTier ft f 1,15 per L i t e r (I e s c h t»ij. Th. If. G. KKAADKEA in gedistilleerd eni j'iInbahsltcrtVrij III MOt>It", Amersfoort KB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steegs vboriien vaü den 'naam defCfirrna P. HOPPE .ft.h tüuüioo Jlö" 'VS >vod "lOiïiOJl.^W ^WUiiiyJö I'JJ MIf OUq-- >TJX bos'isv n;: toe"3?.apliiëri in. alle gxootten., rv !l1é :IOH' BEURSBERICHTEN. Feic. 2 Dec. 110 Alles uitnemend geschikt voor .tLaasn± - .-Wdw J dW nuv Jl BOEH1VEKKEX worden des» erlangd gaarne op keur gezonden Onder minzame aanbeveling, ,D8®iiiufc/ fH[IN cj O i i ii Door verschillende oorzaken ben ik gedwongen mijne reusachtig groote voorraad van met 75 pet, onder de geschatte waarde, jdus ter nauwernood voor het arbeidsloon te -liquideeren. VoHf-ljek-l^e bedrag van. slechts f6.50 ontvangt ieder door het geheel koninkrijk der Neder landen, zop jang. dó/voorraad strekt, bet uiterst solide, hieronder gespecificeerde eetservies uit he fijnste eil zwaarste >>Xnglo-British' -Zilverjnetwelk de meest ervaren kenner niet van zilver van 13 looi kan onderscheiden. V<n>r het wit blijven der voorwerpen wordt gedurende 25 jaar gegarandeerd, y 6 Stuks Anglo-British zilveren tafelmessen uit voortreffelijk staal. (5 t> Anglo-British zilveren vorken uit een stuk. f 6 massieve Anglo-British zilveren eetlepels. 12 goede* Anglo-British zilveren theelepels. u. 12 fijnste Anglo-British zilveren Móöcalepeltjes, 1 - ArTgto-Brfnsh ^tfOeren soeplepel, "zwaarste qaallteit. 1 Anglo-British zilveren roomschepper, zwaarste qualiteit. Stuks te zamen voor den spotprijs van slechts 6.50 Hollandsche guldens. Ten bewijze dat mijne advertentie ernstig gemeend is, verplicht ik mij hiermede openlijk, dd niet conveniëerende voorwerpen dadelijk terug te nemen. Dientengevolge is elke bestelling zonder risicoj De verzending geschiedt slechts praenumerando of tegen rembours. Bestellingen gelieve men te adresseeren aan het Ceulraul-Dépot «Ier le lViener Anglo-Britiscli-Fabrik RETTPS, Wien, II: Grosse Sperlgasse 16 Opgericht in het jaar 1 85 8. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito ditodito ebto Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goud leening dito dito .1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. duo Febr.,Aug. dito Zilver Jan.-Juli dito dito April Oct. Polen Obl, Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759, 1815 Gert. Hamburg lSiÜ Ct. Iriscb. 5e S. 1854. dito be S. 1855. dito 1804 flOUU .dito dito 1Ü0 'dito 1806 f1000 dito dito 100 dito 1877 20100 dito le Oosters. Leen. duo Tweede dito dito Derde dito duo 1672 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st. dito i860 ze 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p. st. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1807 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. lurkije. (Reconvert, ser. D. 'dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoor weg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 18C4. Bruz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leeniug 1872 Venezuela Leen. 1881 Verschenen bij A. M. te Amersfooit, .üudmoJS 'I -SfK'i 1ÏI9J8 9flriIJ T>nirilfI99'IüV89Wl o o i .Janfifi süLaiiiG Joni nolluv 9l fl'.'l Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Fen pers. fantasie dekens. TtybSptód HijMï Bakens, JU - l- I Twee pers. fantasie dekens. I ii nnji toov ÜiiIo89§ RölBibTB eiawiroiii Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro inerr en igFOétlen. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Drachtige ketiee ii> 2 -pers; -èatmef-dekè fyne kleuren. ns, Effen roode wollen dekens n blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksclie randen. ,C\.A TO M-VJ in ellen, met Tranje, en ook met ge- kl'e'urd lint en gekleurde slree- pen, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Langstraat o <1. Sociëteit eeuige MÖLTÖN-DEHMS vaa gepasseerde wiater worden roar iakoepsjrijs Ycrkeelif. Bij contante betaling rap BEDl^FK-jKTIKELEIi Wordt 5 l'ROCEST korting T toegew<attl>- r-x-r - r r 1 r I I t '\wnr-_.ua u. i~z ja -* „L' SLOTHOUWER ;ïi«i r\ DOOR VIERDE DEEL. Van de Fransclie omwenteling tot op lieden. Een fraai boekdeel 072 bladzijden. Prijs gebrocheerd f 3in Prachtb. f3 50 Inteekeriirigsprijs f3.- Van de Geschiedenis der Ondlieid, Geb.'f 3, 0 Middeleeuwen, Geb. f3,— ij Kieuwen Tijd, Geb. f 3,— zijn nog eenige Ex. te verkiijgen bij eiken Boekhandelaar en bij den Uitgever. 21h 3'A S 5 5 4 5 5 J - ■-&- 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4'/» 61* 4 4 4 5 3* 3 - .'.5 41* 6 5 73itf 87*/,. y«%, 983,4 tüO 1 Ü8%i 793/4 64t,.'g /64:J/']« 65S/, 65n/u 811/, 568(n 1011/2 525/g o3?It 831/4 lUüi/a 9bJ/*> tuO - U615/u 97'/» 501/4 50»/» 51% 931/4 94 82 373/4 753/8 81% 102% 637/, 13% 137/j 736/s 98% 406% 37 16 100 100 795 137/, ■1*47/, 39% Stedelijke Leerlingen. 31/1 ■Rotterdam Oblig. 1886 Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 188b 97 967/, «67„ Induatr. en finane. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. duo duo dito Amsterd. Kan. itaatsch. K Gerneentc-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, .dito B ntschkuul. Aaud. Kijksb. dito. Gert. adm. Amst. lloitgarije. PandbritAen B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. 1 dbr. liyp.-bk. dito Centraal Bank 4% 4 2 4% 4 5 fi SO. RLE IIEKOI.I», bij hot A leuwe Postkantoor te Parijs. AG EKT van Hollandsche bladen toor Frankrijk. Belast zich rnet het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van Jtlle Nedetlandsche belangen in Frankrijk. f: Alle soorten :ptii Z A es a 3T Verkrijgbaar bij Spoorweg-Lesningen, Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. 'duo Obl. 1879 81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Riju-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Itahë. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen- Polen. Wars. Br. A. Wars. VVeenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw -Aand. Jelez Griasi Obl. JeL-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. Los. Se wast. Ob. f lOUU Morselï-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. Jooiq 75% 1 10|!3/4 100% 51% 1021/» 101 205 ,1431/» 1331/, 753/4 1191/j 144% 102 114 101 22 73% 135 85 duo dito Aand. Pod-' 'oti-Tiflis dito f 1000 ltinsclik-Wiosma. A. Zutd-W.-Spoor\v. Obl. Amer. Gentral Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl, St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Braziüé. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. 3* 43 Nederl. Stad Amsterdam, f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Hotteidam Geinecnte-Crediet Belgie. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr; 10p '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloien Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito I860. .iito - -- ditCH 1864.J 3 Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Mmden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Sjianje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3 3d 2% 2% 4 4 4 5 3 5 100 82l/»j 603/4 60 Vu 75% 83 46 791/4 8! 1091/a 943/4 553/, 88% 97%, 837/, 831/» 22% «77/8 88% 97% 203,V' 55 1433/, 993% 1173/4 203/s mi/8 116 114 83 I 1103/4 102- 1041/4 103 90 uWbO '84 983,4 1041/, 1081/4 136%- 1421/» 811/ia 104-f 133 138 127 401/s 73/18 -yinJci örios'ioisJiv/S OlBlllBBl ,9Ü11B'1 it 8iï3.2SSW IPI 8iKL20il2 ij1'1'"! 9099 nBV ÖMIMI Wiulerdlenst, geopend 1 October 1837. TiiT m nS •IIEIl/1 Nederlandsche Centraal-Spoorweg ifoiidxA notion Naai Vtrfc/it.'i Aankomst te Vertr. AWWi Uft4k;htiM%ttAl Arnh.' 7,20f 8,— 9,16 9,27 9,53 «,an 9,410,8 10.18 -10,45 11,22 11,44 1.4 2,47 3,24 4,95 6,2 6,32 7,34 8,22 8.44 9,4" bBfl'IfttS'iOni^o" 'kl,2l iicli 9l45ji 1%2P! ii 1 j Alleen Zaterdag. l.ll 1,9 4.43 7.44 2,10 5.21 10,20 n.oq II' Naar VeVt» 8,58 -10,9 1 14 v»Ni»%W«A li.— 11.24 3'0 riost l'J'J W 9,36, jfiÜJi iióli 8110 .8.Ja 1.34 7,58 1,0.11 099 12 mo'/ oil !ül)8HiÜ bningen 1,27 - 8,10 iVihlr tfilvcrsum 10,10 i!iW tnsbiT feiio in Jii.i.k \\A .imam. iRH ui .J rrr Ooster-Spoorweg. A-urikomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersj. Barnev. Apeld. Zutphen 7,26 7,39 7.48 8,53 8,13 8.35 8,31 9,28 9,24 9.39 9,47 10,12 9,37 9.50 9,59 10,48 10,43 11,23 -r» 11.35 11,45 12 18 12,6 12,18 12,27 1,10 1,11 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,25 6.8 6,20 6.29 6,53 7.14 6.45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,28 9,2 9.14 9.23 9,49 9,57 11,35 10,57 8,41 9.33 11.47 3.44 7,8 9,16 8,59 9,19 9,46 a_U a 12.3 3,59 7,22 9,33 12,19 4.17 7,38 9,51 9.55 10.29 12,49 4.48 8,7 10,23 10,19 i 10.48 1 1,9 5.11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg I Naar 'Nijmegen TT Aankomst te V. Arrvenf. Woudénb. TT ■Veenend. Rhen. Kest- riilevoaiis.s T9ha0 Leusd. Scherpenz 7.22 f 7,42 8.21 10,53 11,4 2.23 ü^4 4 27 f 4,47 6,19 6,30 9,36 9,47 8,4 8,42 8,24 8.58 8,18 *8J5Sn l 41,16 11.26 11'32 2.4g*~2t5r 3,4 5,9 5,23 5,29 6,43 6,54 7,-. 10,— 10,11 10,17 f Stoppen op verzoek ti Leusden. V f.\ ti jtzud ni HiiïJ i l i'3v ,/iiolA IH/f s\' -119 Snelpersdtultkerij van A. M. SLOTHOUWER tt Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4