NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad DE VERREZENE UTRECHT EN GELDERLAND. No. 100. Woensdag 14 December 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentie ni BINNENLAND. Feuilleton. AMEBSFOORTSCIE COURANT. Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Kijk. Afzonderlijke Nummers S Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer B Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend, Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Men verzekert, dat de minister van justitie, mr. W. M. baron Du Tour van Bellinchave, het voornemen zou hebben, binnen een niet te lang tijdsverloop, althans kort vóór of na de opening der nieuwe Kamers, ontslag uit zijne betrek king aan te vragen. Keizerin Eugénie verlaat vermoe delijk 20 dezer de hoofdstad, om zich naar Engeland te begeven. De keizerin heeft in de laatste dagen herhaaldelijk het rijksmuseum bezocht. Zij ging te voet heen en keerde per tram terug, alleen vergezeld van mevr. Lebreton. De Holl. IJzeren Spoorwegmaat schappij neemt eene proef met het plan ten van vruchtboomen langs de bermen der wegen. Voorloopig zullen op het ge deelte der lijn tusschen Amsterdam en Slooterdijk een vijfhonderdtal pyramide- pere- en apppelboomen worden gezet. Het werk is opgedragen aan den boom- kweeker Jar. P. R. Galesloot, op wiens advies uitsluitend pyrainiden worden ge nomen, daar hoog- en halfstamboomen in ons vlakke land te veel wind vangen. Er kunnen er daarenboven meer van dien vorm op dezelfde uitgestrektheid gronds geplant worden, terwijl de fijnere vruchten ook grootere handelswaarde vertegenwoordigen. Zij dragen reeds een jaar na de planting, en de vruchten ne men telken jare toe in gewicht. De vruch ten van hoogen halfstammen nemen wel toe in getal, doch worden daarentegen kleiner. Wel eischen de pyramiden bij voort during oordeelkundige behandeling, doch de opbrengst belooft dan ook des te meer vooral daar zoowel in ons land als in Engeland en Amerika altijd veel vraag is naar goede tafelsoorten In Zevenwolden zien vele boeren verlangend naar -sneeuw uit, om aan de tali ijke raven en kraaien de gelegenheid te ontnemen hunne magen te vullen met het winterkoren, hetwelk de boer in zijne akkers zaaide. De brutale dieven hebben dit zaad gevonden, en met allen ijver zetten zij in grooten getale dag aan dag hur. onderzoek met den besten uit slag voort. Wel plaatst de boer ver schrikkers, maar de zwarte stroopers, ze kijken hoogstens naar de vreemde figuren, van vluchten is geen sprake. Hen te verjagen met kruit en lood zou meer afdoende zijn, maar de jachtwet verbiedt het. Storm op zee!! Het stoomschip Prinses Marie, van de Maatschappij Nederland, kapt. R. I. Weber, keerde Zaterdag van Batavia aan de Handelskade, te Amsterdam terug met averij, bij een storm in de Middellandsche zee beloopen, waaromtrent wij bet vol gende vernemen Het was den 1 December. De Prinses Marie bevond zich in de Middellandsche zee. Het had den ganschen dag geregend en gestormd, gepaard rnet zeer hooge zeeën, zoodat alles gesloten was aan boord. Passagiers waren er niet aan boord, daar men een tusschenreis gemaakt had tot het vervoeren van hadjis tusschen Iudië en het Moslimsche heilige land. De beman ning bestond dus uit het gewone per soneel. Men was onderin al eenigzins aan het weer gewoon geraakt en ging gewoon zijn gang. De Javaansche jongens liepen op hun bloote hakkies been en weer. De docter wiens hut met die van den administrateur voor aan den ingang van den salon gelegen was, had het raad zaam gevonden een andere hut op te zoeken en had juist zijn bagage overge dragen en stond met den 3en stuurman in de salon te praten, toen plotseling lei hoogte van kaap da Gala'een zee van een paar huizen hoogte op het dek tegen den ingang van de salon neerviel. Krak! Krak! Krak! klonk het; het slot van de salon sprong, de drie vier eerste kajuiten werden als bordpapier in elkaar gerold en de volle zee stroomde de salon binnen. De dokter en de 3e machinist sloegen om van schrik en vluchtten naar achter om daar te ontkomen. Te vergeefs, al les was gesloten. Door het water baden de moesten zij dus naar voren een uit weg zien te vinden. De salon dreef weldra, alles ging over, door en op elkaar. Het zeil dat op den grond lag werd door het water omhoog gestuwd. De Javaansche jongens sprongen als kakkerlakken in het water. De vee- ren van de bedden dreven op het water, dat door de slingeringen van het schip opgezweept werd tegen de zoldering. Aan bakboordzijde, waar het gat geslagen was, zag men in volle zee. Alle hens werd nu, niet op dek, maar in de salon geroepen. De matrozen en de jongens togen aan den arbeid. Eerst werd de ruïne opgeruimd, de brokken balken en hout omvergehaald, waaronder een paar Javaansche jongens geraakt waren en verwondingen hadden bekomen. De inventaris van den administrateur, den heer J. Scheltema dreef geheel. Zijn geheele kajuit was vernield en het aan recht, waarop tal van voorwerpen en benoodigdheden stonden, was eveneens geheel omvergehaald. Daaraan werd echter niet gedacht. Er moest gehandeld worden en dat kon, want men had geen overlast van beangste passagiers. Gedeeltelijk ving men aan bet water te scheppen uit de in een staat van watersnood verkeerende salon, terwijl een ander gedeelte der bemanning trachtte het gat ts stoppen. Oude zeilen er voor!" riep men: planken! touwen!" Alles goed en wel, maar dat ging niet zoo makkelijk. Het regende en stormde nog steeds en de zee sloeg aanhoudend over boord. Men moest elkaar vasthouden, om niet in zee geslingerd te worden. Na lang worstelen en onvermoeide inspanning gelukte het een zeil om bet gal te slaan en met touwen te beves tigen, zoodat men tenminste niet nreer in zee zag. Het had krachtsinspanning gekost, doch men had het klaar gespeeld. Nu aan het water loozen. Dat was geen kleinigheid. De salon dreef nog. Wat rnen kon bereiken werd natuurlijk opgepikt en geborgen. Doch veel was door bet zeewater vernield of door het schommelen stuk geslagen. De adminis trateur was door die eene golf in een oogenblik stadskind gemaakt. Daar alles echter geassureerd was is de schade niet zoo groot. Van de lading is weinig beschadigd zoover men weet. De storm woedde 24 uren en werd verder door den kapitein met succes getrotseerd. Menschenlevens werden niet verloren. De matei ieele schade aan de Prinses Marie is niet gering, doch is te repa reeren. 't Loont de moeite de ruïne te zienhet heeft wel iets van een veld tent, die ingang van de salon aan bak boordzijde. Den kapitein en zijn beman ning zijn intussclien geluk gewenscht met de behouden aankomst. Amst. Crt. Naar wij vernemen heeft Z. M. de Koning het plan om een gedeelte van het voorjaar aan het Meer van Genève of elders in Zwitserland door te brengen, opgegeven. Z. M. zal in den aanst. zomer wel weder een kuur te Wildungen ondergaan. De Arnh. Ct. maakt melding van iemand die zijn kiesrecht verloor, omdat zijn huisbaas hem het ontnam. Deze wist, dat zijn huurder in politieke mee ning van hem verschilde, en hij zeide hem de huur Op. Daai door kon hij niet beantwoorden aan den eisch, negen maanden op dezelfde kamers gewoond te hebben, aan welken eisch, volgens den minister Heemskerk, moet worden voldaan, wil men kiezer zijn. Een nieuw staaltje van de volsla gen onkunde, die vele buitenlandsche bladen omtrent de gebeurtenissen en toestanden in Nederland aan den dag leggen, levert weer de Univers, die, van de Grondwet sprekende, zegt, dat ze werd afgekondigd onder het gelui der klokken, en dat den ganschen namiddag volksspelen werden gehouden, waarop, naar de veronderstelling van het blad, lot laat in den nacht de jenever en het bier wel bij stroomen zullen zijn geplengd Een gemeenteambtenaar schrijft aan het Dbl. In verscheidene gemeenten is door al de aangeslagenen in de grond- en per- soneele belastingen, die thans als kiezers in aanmerking komen, hun aanslag reeds ten volle aangezuiverd, zoodat de opga ven der rijksontvangers, waaruit de kie zerslijsten moeten worden opgemaakt reeds zijn ingekomendaaruit blijkt dat in sommige plattelandsgemeenten het getal kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten met ongeveer 60 en voor den gemeenteraad met ongeveer 40 pet. zal vermeerderen. In eene de vorige week gehouden vergadering van bet Centraal Comité is besloten, de Deputatenvergadering saam te roepen tegen 20 December e. k., des voormiddags te tien uur, in bet Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Naar men verneemt, zal door het Centraal Comité aan de Deputaten vergadering worden voorgesteld, een ont werp in gereedheid te brengen voor een program van actie, ten einde de tweede Deputatenvergadering. die uit de nieuw gevormde districten waarschijnlijk in Februari zal saamkomen, zulk een pro gram definitief vaststelle. Standaard. Het schijnt dat er veel valsche munt in omloop is in het Politieblad komen niet minder dan zes kennisgevin gen voor van procureurs-generaal in ver schillende deelen des lands, betreffende het in beslag nemen gedurende de maand November van nagemaakte rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes. Zij zien er uit als echte, maar bestaan uit koper, tin, lood en antimonium. Voor de betrekking van ambtenaar bij de belastingen te Nieuwer-Amstel, waaraan eene jaarwedde van f200 ver bonden is, hebben zich ruim 70 sollici tanten aangemeld. Het dezen zomer gestaakte ver voer van levende, uit Duitschland afkom stige schapen, over Vlissingen naar Londen (Deptfordj zal weldra worden hervat, op gelijke wijze als vroeger ge schiedde. Naar men verneemt is thans gecon tracteerd voor belangrijke transporten, die, voor wat betreft het traject over zee, evenals voorheen, zullen plaats hebben met stoombooten van de Konink lijke Nederlandsche stoomboot-maat schappij te Amsterdam, die daarvoor dezelfde booten heeft bestemd, die reeds vroeger voor het schapenvervoer tusschen Vlissingen en Deptford dienden, namelijk de Minerva en Mercurius. Naar men verneemt, wordt thans aan het Ministerie van Financiën de laatste hand gelegd aan een voorstel tot herziening der bestaande pensioenwet geving, in verband met de voorziening in het lot der weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren. Eene geschiedenis uit den Fransch- Pruisischen Oorlog Uit het Duitsch door W. W. 7) Den volgenden dag werden maatrege len genomen om dien nacht de sluis te doen springen. Men vulde een stevig vat met twee centenaars grof korrelig bus kruit, laadde het, met een draagbaar, eenig touw, houweelen, spaden, lonten op een wagen en voerde dien naar de voorstad van Toul. Dat was het lichtste deel van 't weik, waartoe men geen vrij willigers gebruikt en opgeroepen had. maar het gevaarlijke der onderneming kwam nog. Toen 't volkomen donker was gewor den, werd de draagbaar met de spring- werktuigen beladen. Fischer van Regens burg, Fink en een derde man van de geniekompagnie, wiens naam ons ontscho ten is, trokken vilten schoenen aan en droegen beurtelings, zonder geluid te geven hun gevaarlijken last naar de brug der sluis, begunstigd door een lichten nevel, die uil de vestinggracht opsteeg. Onder de beschermende brug gekomen, was het gevaar half doorgestaan. Nu betrof het daaronder met de grootste voorzichtigheid en de onhoorbaarheid van mollen te werken. Een luid woord, een rollende steen, de in het zand te hard krassende spaden, de klinkende houwee len, konden alles verraden en dan waren de drie mannen reddeloos verloren ge weest men zou ze eenvoudig over de kling hebben gejaagd. In het eerste half uur ging het werk onhooibaar en ongehinderd voort, nu trof het houweel van Fischer een in de aarde verborgen steen zoo hard, dat de vonken er uitvlogen. De drie mannen lieten verschrikt hunne werktuigen zin ken en luisterden lang in den donkeren nacht, hoorden echter niets dan bet een tonig op en neergaan dei' voorposten die, zooals gezegd is, geen 120 schreden van daar stonden. Men werkte voort en het eerste uur naderde zijn einde, toen Frans plotseling een zacht fluitenden toon liet hooren. Men liet de weiktuigen rusten en Fischer vroeg zacht wat er gaande was. Hoort ge geen naderende voetstap pen?" Men luisterde. Er was geen twijfel dat menschen de brug der sluis van de zijde der vesting naderden. Maken wij ons uit de voeten," fluis terde een der drie, s't is de ronde, die ook de sluis zal onderzoeken." Daartoe is het te laat," antwoordde Frans ook fluisterend. Nu hoorde men boven zich op de brug de zware voetstappen van verschei dene menschen err Fischer zeide: «neder, plat op den grond I" De drie legden zich plat op den buik en nu volgden eenige minuten van vree- selijke opgewondenheid, die een eeuw lang schenen. Ik zeg je," riep een helder klinkende mannenstem, «zoo zij ook deze sluis openen, dan is alles gedaan. Zonder wa ter houden wij ons geen drie dagen meer in het nester is bres geschoten en de bestorming is gemakkelijk." •En ik zeg je, korporaal," antwoordde een andere stem, zij wagen 't niet. De sluis is goed gebarrikadeerd, ik zelf heb er bij geholpen en men opent ze niet als een oesterschelp." Maar de wacht heeft een geluid van hier gehoord, een geluid als dat ijzer op steen veroorzaakt; wij moeten het onder zoeken, het is onze plicht," zei de stem van den korporaal. Och," antwoordde een derde, »de wacht hoort en ziet altijd iets, nu stem men uit het graf, dan spoken! Als ge er pleizier in vindt, welnu, kiuiptdan maar onder de vuile brug!" De korporaal, wien de zaak niet dui delijk voorkwam, wilde toch zijn plicht doen en stak het hoofd een oogenblik onder de brug, zag echter wegens de diepe duisternis niets en zeide zulks, zichtbaar gerust gesteld, aan zijne man schappen, die pratend en lachend nu afmarcheerden. Toen het geluid der voetstappen in de verte ophield, sprongen de dappere mannen overeind en schudden elkander de hand. Dat heet discipline," lachte Fischer, God sta ons bij, mijnheer de korporaal heeft alle praats en voert ten laatste zijn last slechts ten halve uit." Een goede inrichting voor ons," ant woordde Frans zacht, »zoo wij met Pruisen in stede van met Franschen te doen hadden gehad, dan zaten wij nu in de klem!" Het volgend uur ging rustiger voorbij. Men gevoelde zich na het aftrekken der ronde veiliger en voltooide derhalve den nog overigen arbeid spoediger. Eindelijk was het vat begraven, met steenen, aarde en zandzakken bezwaard en omgeven. Men legde nu de lont en ontstak de punt er van, die ongeveer een halve minuut branden zou; vijf minuten later moest de sluis in de lucht vliegen. Toen gold het zich uit de voeten te maken, en zonder verder eenige voor zichtigheid in acht te nemen, sprongen de drie van onder de brug en snelden met vlugge schreden naar de voorstad. Nu werden zij ook door de voorposten bespeurd, er viel schot op schol en de Cliassepot-kogels floten hen gevaarlijk langs de ooren. Daar stilstaan en omzien het gevaar niet verminderd zou heb ben, liepen de drie met de grootste snelheid de voorstad in en vergunden zich eerst hier adem te halen en stil te staan, om het vreeselijk fraai schouwspel der losbarsting op een veiligen afstand te aanschouwen. De losbarsting wilde echter niet spoe dig volgen. De nog ontbrekende weinige seconden werden voor de wachtenden jaren en reeds vreesden zij dat de lont misschien uitgebluscht en hun ge vaarlijke arbeid vruchteloos geweest was, toen plotseling een vree^elijke ontploffing volgde. In de richting der sluis steeg een geweldige vuurschoof ten hemel op, en verlichtte scherp de vesting, 't Was alsof de Vesuvius eene uitbarsting wilde

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1