BUITENLAND. Gemengd Nieuws. Plaatselijke berichten. Provincialê berichten. Het wetsontwerp, op welks indiening ▼erleden week in de Tweede Kamer werd aangedrongen, waarbij aan beambten wordt vergund woningen binnen te drin gen, om een veroordeelde op te sporen of te vatten, is thans bij de Kamer in gediend. Bepaald is o. a., dat het bin nendringen niet mag geschieden tusschen zons-onder- en opgang, tenzij het tegen deel is voorgeschreven. Het binnendrin gen zal steeds moeten geschieden in tegenwooi digheid van den burgemeester, den wethouder of van een commissaris van politie, die tevens belast zijn met het opmaken van een proces-verbaal der binnendringing. Het bestuur van de afd. Amster dam van het Alg. Ned. Werkliedenver bond zendt aan het Hdbl. een schrijven, waarin het, daartoe gemachtigd door de verschillende aangesloten vakvereenigin- gen, een dringend beroep doet: «lo. op alle werkgevers: zoowel het gemeentebestuur als particuliere corpora tion, heeren architecten, bouwonderne mers, enz. enz., om voortaan bij de uit te voeren werken zulke bepalingen vast te stellen, dat het te maken werk, voor zoover zulks eenigszins doenlijk is, op de te bebouwen terreinen wordt vervaardigd en tevens den voor verschillende vakken nog bestaanden loonstandaard te hand haven »2e. op alle welgestelde ingezetenen, om aan hun perceelen datgene te laten verrichten, wat nuttig en noodig blijkt te zijn, en tevens hunne huishoudelijke artikelen repareeren of vernieuwen. «Voorts wenscht het bestuur allen wel- gezinden te verzoeken, bij aankoop van meubelen, schoorsteenmantels, enz. enz., zich te bedienen van Nederlandsch fa brikaat, daar het meermalen bewezen is, dat het werk, hier te lande vervaardigd, tegen het buitenlandsche in alle opzich ten kan wedijveren. «Dit beroep doet het bestuur in naam van duizenden werklieden, die óf zelve werkeloos óf van nabij bekend zijn met de hoogst treurige omstandigheden (ar moede, enz.) waarin zoovele overigens ordelijke gezinnen door werkeloosheid worden gebracht en waarvan de gevol gen zich nog tal van jaren doen gelden. En wie kan het ontkennen, dat de wer keloosheid een schrikbarenden omvang lietft verkregen?" «Wij vragen geen giften, want die vernederen den nijveren werkman, maar wel werk voor ons en onze medewerk lieden." Aldus eindigt het schrijven. Door den heer W. H. ter Meulen, ondernemer op het wrak der Lutine, wordt een circulaire verspreid en bij de boekhandelaars P. N. van Kampen en Zoon kosteloos verkrijgbaar gesteld, waarin hij zijn oud plan over het zand- duiken op de Lutine weder ter sprake brengt en deskundigen en belangstellen den uitnoodigt hem hunne opmerkingen per biief of briefkaart mede te deelen. liet plan van den zandduiker wordt in deze circulaire in hoofdtrekken geschetst; het was in 1867 reeds gereed, doch kon toen niet in toepassing worden ge bracht door de onbevaarbaarheid dei Lutinebank. Dit laatste bezwaar is thans echter opgeheven. Bij gelegenheid van het St. Nicolaas- feest zijn aan de arbeiders en vrouwen, werkzaam op het paleis en domein het Loo, namens H. M. de Koningin, ver schillende geschenken, als kledingstuk ken, dekens, enz., benevens eene gift in geld uitgereikt. Vele behoeftigen in deze gemeente werden dooi H. M. bij die ge legenheid eveneens rijkelyk bedacht. Te Exloermond (Gron.) is een bootje met zes vrouwen en een man door een rukwind omgeslagen. Vijf vrouwen werden gered, doch éen werd slechts als lijk opgehaald. De man overleed vijf uren nadat men hem had gered. aankondigen en evenals bij dat groot natuurverschijnsel, beefde de aarde onder de voeten der menschen en rinkelend sprongen de glasruiten in de voorstad van Toul in stukken. Maar dat duurde slechts een oogenblik, daarop ontstond een diepe stilte en duisternis; men hoorde nog slechts het neervallen van stukken hout, steenen en aarde want op de uitbarsting van den kleinen kunstigen vulkaan was een wezenlijke aard- en steenregen gevolgd. »'t Is wonderschoon I" jubelde Fischer, zich tot zijne kameraden omwendend, maar hij ziet er slechts één. Frans Fink was spoorloos verdwenen, en geen hun ner had bij de opgewondenheid hunner vlucht gezien, wat van hem geworden was. Dolphus Frei, de grappenmaker van het bataillon, lag in het hospitaal. Een Chassepot-kogel had een leelijke grap met hem gehad en was hem door het bovenbeen geschoten: een niet doodelijk, maar altoos pijnlijk schot. Heden zat hij op zijn bed en verhaalde zijn luisterende kameraads allerlei snuke- rijen. die beter waren dan alle medicamen ten en (lalve ratipns, dat verzekerden allen, i 1 Ter elfder ure heeft de heer Tirard een nieuw Kabinet weten te vormen, dat aan alle republikeinsche partijen wordt geacht te voldoen. Tirard zelf als premier aanvaardt de portefeuille van financiën, verder binnenlandsche zaken Sarrien, buitenlandsche zaken Flourens, justitie Fallières, onderwijs Faye, marine Mahy, openbare werken Loubet, koop handel Dantresme, landbouw Viette en oorlog Logerot, tot dusverre generaal van het 8e legerkorps te Bourges. Dus is aan de crisis in Frankrijk een einde gekomen. Een nieuw Kabinet, een nieuwe president: 't is voor Frankrijk te wenschen, dat de samenwerking van Kamers en Begeering thans gelukkiger dagen voor dat land zal aanbrengen dan de laatste maanden het geval is geweest. Sedert eenige dagen zijn de muren van Parijs beplakt met bloedroode bil jetten van den Commune-generaal Eudes en het gemeenteraadslid Vaillant, waarin zij, uit naam van de revolutionaire comités, aan de bevolking van Parijs dank zeggen voor hare houding bij de verkiezing van den President der Repu bliek. Door die houding, verklaren zij, »is het gelukt Ferry te verslaan en is de Republiek behoed voor de slachting der Staatsgrepen." De Pall Mall Gazette heeft voor eenigen tijd gepoogd door een soort van census, het aantal der werkloozen in Londen zoo nauwkeurig mogelijk te be palen. Het aantal van hen, die, trots alle door hen aangewende pogingen, werkelijk geen arbeid konden vinden, werd op zeer verschillende wijzen geschat. Som migen begrootten het op twintigduizend, anderen op honderdduizend. In de afge- loopen week is in zestig bureaus, zoo gelijkmatig mogelijk over Londen ver deeld, vier dagen lang zitting gehouden, om aanteekening te houden van de namen van hen, die geen werk kunnen vinden. Voor publiciteit was vooraf op ruime schaal gezorgd. Het resultaat was verrassend. Het aantal ingeschrevenen bedroeg slechts 7,917alleen door de betrekkingen van deze personen, die van hen afhankelijk zijn, mede te tellen, kon men het aantal op 24,947 brengen. Het blijft intusschen mogelijk, dat deze cijfers nog verandering ondergaan. Dank zij de oorlogs-berichten der laatste dagen is het zeer waarschijnlijk dat de ontwerpen voor landweer en landstorm door den Rijksdag zullen worden aange nomen. Door de aanneming van die wet zal het Duitsche leger versterkt worden met 500,000 man. De tNat. Zeit. zegt dat de opoffering van het Duitsche volk in deze niet alleen noodzakelijk doch zelfs dringend is. Volgens vertrouwbare berichten is Bismarck eergisteren avond overvallen door eene ongesteldheid, die wel na korten tijd is verdwenen, maar tengevolge waar van de geneesheer hem rust en zooveel mogelijke onthouding van bezigheden heeft voorgeschreven. Volgens den correspondent der Times te Rome, is men overtuigd dat het voor het voorjaar tot een treffen moet komen: Italië is van plan aan de verplichtingen te voldoen, die de triple alliantie voor schrijft. Er wordt in politieke kringen veel ge sproken over het artikel van de Pester Lloyd, waarin deze de kansen van een oorlog bespreekt: «Het doet er niet toe," zegt het blad, «te weten of een samentrekking van troepen aan de grenzen moet dienen om een plan tegen Bulgarije te verhin deren. Die samentrekking, verklaarde Kalnoky in het vorige jaar, staat gelijk met een casus belli. Duitschland's plaats isnaast zijn bondgenooten Vóór Bismatek's onderhoud met Crispi bestond zeker de mogelijkheid van Duitschland's neutrali teit in geval van oorlogthans echter, na het sluiten der triple alliantie, roept de aanval op een der geallieerden de «In ons dorp," verhaalde hij onder anderen, «was een rijke, dikke weduwe; zij had een mops en die was veel dikker en leelijker dan zij. Iedereen had afkeer van den hond, wijl hij van ouderdom geen haar meer op het lijf en geen tand meer in den muil had, en van de vrouw hielden wij niet, omdat zij vrekkig en leelijk als de zonde was. Zij zou geen bedelaar een kreutzer gegeven hebben, too hij verhongerd aan haar deur had gelegen, maar den hond stopte zij vol van voren en achter, zoodat hij schier van 't luie vet barstte. «Wat gebeurt, het dier sterft, de oude vrouw is troosteloos, huilt tranen met tuiten en laat voor den inops een gepolitoerde doodkist maken, kransen halen vervolgens wordt het dier gekist en met veel misbaar naar buiten gedra gen en begraven, zooals nog geen fat soenlijk christenmensch in 't dorp begra ven werd; knecht en meid moesten huilen op kommando en wierpen ieder den mops een handvol bloemen en aarde op de doodkist. «Dat veidroot mij verduiveld en 's avonds ging ik naar buiten en graafde den hond op, haalde hein kunstig het ingewand uit als een vet arken, en den volgenden morgen hing ik hem aan 'i venster. De oude werd half ziek van anderen op het oorlogsveld. Dat is het wat Bismarck den Czaar zal verklaard hebben. Meent Rusland niettemin den oorlog te moeten wagen, dan moet er een band tusschen Rusland en Frankrijk bestaan. Men heeft het eerst te Berlijn niet willen gelooven, doch is nn overtuigd dat Rus sische diplomaten de hand hadden in- Grévy's val. De nieuwe stand van zaken te Parijs is zeer naar den zin van Rus land, te meei daar de Czaar zich weder onder den invloed der Panslavistische, d. i. de oorlogspartij, bevindt. Noch Nominie, noch Mohrenheim, die dit marionettenspel dirigeerden, vielen bij den Czaar in ongenade." Prins Chung, de vader van den tegen- wootdigen keizer van het Chineesche rijk, is overleden. Hij oefende steeds grooten invloed op de staatszaken en was een voorstander der liberale staat kunde, welke geheel China voor de Euro peanen wil openstellen en er naar streeft goede betrekkingen met de Europeesche mogendheden te onderhouden. Men verzoekt ons omtrent de rijks-pwstgpasirbaiik de volgende mededeeling op te nemen Bij feestdagen, als de wederom ophan den zijnde (Kerstmis en Nieuwjaarsdag), worden gelijk de ervaring leerde door schoolcommissies, industrieelen en anderen (colleges, dan wel particulieren), vaak geldelijke belooningen of cadeaux in den vorm van spaarbankboekjes uit gereikt. Het kan zijn nut hebben, de aandacht der personen of lichamen, die op dergelijke wijze belooningen wenschen toe te kennen of geschenken willen aanbieden, te vestigen op de bestaande gelegenheid om, binnen zeker tijdsver loop, de terug-vordering van ingelegde sommen te beletten. Dit kan geschieden door in de zoogenaamde «Verklaring" (een gedrukt formulier, hetwelk, bij de toetreding als inlegger, moet worden geteekend) een voorwaardelijk beding, ten aanzien der terugbetaling, te doen opnemen. Zoo kan o. a. de terugbetaling aan de inleggers (dat zijn zij, te w er namen de boekjes luiden) afhankelijk worden gesteld van de toestemming van hen. die de boekjes hebben genomen, of kan daarvoor een of ander tijdstip, eene of andere gelegenheid, als bijv. meerder jarigheid, huwelijk, enz., worden aange nomen. Is bij den inleg ten behoeve en ten name van derden geen dergelijke res trictie gemaakt, en verkrjjgt dus de bevoordeelde de dadelijke beschikking over de ingelegde gelden, dan gelijk reeds niet zelden bleek worden deze dikwijls zeer spoedig, hetzij geheel, hetzij grootendeels, teruggevorderd. Zij echter, die den hier bedoelden vorm om belooningen toe te kennen, weldadigheid uit te oefenen of geschen ken te geven, te baat nemen, doen dit klaarblijkelijk met het doel, om bij de belanghebbenden den lust tot sparen op te wekken. Immers, ware dit niet het geval, dan zou de weg der rijkspost spaarbank wel niet worden gekozen. Doch, handelende op eene andere dar. de hierboven aangeprezen wijze, wordt, in talrijke gevallen, dat goede doel ge mist, blijft het heilzaam streven der gevers veeltijds zonder gevolg. Het kan daarom dienstig zijn, den bij deze gegeven wenk onder de aandacht van het algemeen te brengen. Na ontbinding van de Amersfoort- sche hoofdkiesdistricts-vereeniging, is Maandagavond in beginsel besloten tot het oprichten van een nieuwe districts- vereeniging, met het doel uitsluitend voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten candidaten te stellen. kwaadheid en gal, maar heeft nooit meer een hond als een christenmensch laten begraven, hoeveel zij er nog dood gemest heeft." De kameraden lachten over die eenigs zins oniiesthetische snakerij en verlangden meer van dien aard te hooren, maar Frei was plotseling ernstig geworden. «Er schiet mij wat te binnen," zeide hij, «dat ik aan burgemeester Fink nog niet geschreven heb; hij wil weten hoe zijn Frans gestorven is. Weest een beetje stil, jongens, tot ik den dooden kameraad en den levenden vader dien dienst heb gedaan, dan kan 't er weer op los gaan." Dadelijk werd het stil in de hospitaal barak en de wakkere jongelingen, welken de donder van het geschut niet tot zwijgen had gebracht, spiaken nu slechts fluisterend met achting over een gesneu velden kameraad. Frei zette zich neder en maakte om slachtige toebereidselen tot schrijven en schreef toch slechts weinige regels, die daarbij nog een vrome logen bevatten. «Frans," zeide hij daarin, «is in mijn armen gestorven; zijne laatste woorden waren: groet mijn oude moeder en mijn goeden vader, daarop heb ik hem de oogen dichtgediukt en de Franschen, ik weet niet hoe veel, met den kolf dood- De heer P. Molenhroek, leeraar aan het Gymnasium alhier, is j.l. Maandag aan de Rijks-Universiteit te Leiden be vorderd tot doctor in de Wis- en Na tuurkunde na veidediging van zijn aca- dem. proefschrift getiteld: «Bijdiagen tot de theorie der vloeislnfstralen. Naar wij veinemen zal de Amers- foortsche Lucifers-fabriek op den 24en dezer voor onbepaalden tijd worden ge sloten hierdoor geraken ongeveer hon derd fabriekarbeiders en arbeidsters zonder werk. De heer H. W. A. van den Wall Bake heeft de benoeming tot lid van den gemeenteraad aangenomen. Jan. Heb je gehoord, dat bij de her stemming voor een lid van den gemeente raad op 6 December een strooibiljet is rond gestuurd, zonder onderteekening en zonder naam van den drukker? Piet. Wel zeker. Ik heb het gezien en bij de verkiezing is er ook al zoo een verspreid. J. Zouden de verzenders van dat strooi biljet niet weten, dat zulk een handel wijze strafbaar is voor de wet? P. Ik denk van wel, want men kan moeilijk onderstellen, dat de strafbepa lingen, die op het drukken staan, aan een boekdrukker onbekend zouden zijn. J. Maar dan kan de justitie er toch wel achterkomen. In Amersfoort zijn zooveel drukkerijen niet. P. Nu ben je onnoozel. Je begrijpt toch, dat de menschen, die zoo in het duister werken, wel kennissen hebben in Amsterdam bijvoorbeeld, en daar gele genheid vinden om hunne onwettige daad uit te voeren'. J. »Dan zal het voor de justitie moei lijk genoeg zijn om de schuldigen te vinden. P. Moeilijk zeker, want uit alles schijnt te blijken, dat de overtreders der wet wel wisten, hoe zij het moesten aanleg gen om bij het bedrijven hunner leelijke daad achter de schermen te blijven. Maar wat moeilijk is, is nog niet onmogelijk. Utrecht. Door de Utrechtsche. coöpe ratieve bouwvereeniging «Nut door spaar zaamheid", welke zich ten doel stelt aan de arbeidende klasse de gelegenheid te openen, om tegen betaling van eene ma tige huur eenmaal in het bezit van een eigen woning te geraken, is eene hypo thecaire geldleening uitgeschreven groot f118.000 tegen 3% pCt. veideeld in 118 obligatiën ad. f 1000. In de stijfselfabriek van den heer Duijves had jl. Zaterdag een aldaar werk zaam zijnde knaap, het ongeluk met de rechterhand tuschen de snijmachine te ge raken, met het treurig gevolg dat hem de toppen van de vingers werden gesne den. Na in het ziekenhuis alhier te ziin verbonden mocht hij weder huiswaarts gaan, doch blijft niettemin onder behan deling. Hoevelaken. Onze predikant de heer F. Kijftenbelt, heeft een beroep ontvangen naar de Ned. Ilerv. Gemeente te Weesp. Xykerk. De heer Krudop, burge meester dezer gemeente, heeft zijn ont slag uit gemelde betrekking aan Z. M. den KoniDg aangevraagd. geslagen." Dat was, zooals wij zeiden, een vrome logen, maar de goede jongen deed ze met de bedoeling de ouders te troosten, en zulke logens zijn geen zonde, schoon zij somwijlen dezelfde slechte uitwerking doen, als logens, die uit een slecht hart voortkomen. VI. Het Doodmaal. Welke pen is krachtig genoeg de droefheid eener moedei te schilderen, die haar zoon verloor en niet eens den bitteren troost had, bij zijn graf te mogen weenen? Men zou vooiaf zijne pen in gal moeten doopen, om Gods- lasteiingen te schrijven, en dan in tianen, om ze weder uit te wisschen en een gebed in hunne plaats te stellen. De goede engel veiwijdert zich dan van de toornige, vliegt tot Gods troon en zegt: Heer vergeef haar, want zij weet niet wat zij doet," en de algoede Vader glimlacht zacht en zegt: «Vlieg teiug en breng haar mijn zegen." En met den zegen en den goeden engel komen de tranen en wassclien het hart zuiver en men kan bidden: «Heer, ge hebt gege ven, ge hebt genomen, uw naam zjj Rhenen. Als een staaltje van bijge loof kunnen we meedeelen dat alhier iemand betooverd is, hetgeen zich nu na zijn dood nog aantoont doordat de persoon volgens 't zeggen van de domme menigte 3 dagen na 't sterven nog niet stijf is geworden en nog zells eenigszins warm is. Volgens diezelfde schare zou men de toovenares kunnen vinden door een sleutel op een stoel te leggen en haar daarop te doen plaats nemen. Ze kan dan, beweert men, niet opstaan. O! tempera omores! Het stationsgebouw te Zwaluwe heeft een vreemdsoortig, inaar niet een voor- deelig bezoek gehad. Een locomotief is over het perron heen in een der wacht kamers geloopen, waardoor het gebouw zeer vee! heeft geleden; gelukkig hebben geen persoonlijke ongelukken plaats ge had. Een onbekend persoon trad te 's Gravetihage den winkel van den siga renhandelaar v. O. binnen en bestelde een aantal sigaren. Opeens greep hij de dochter des huizes, die in den winkel stond, aan, om deze van haar horloge te berooven. Op het hulpgeroep liet hij het horloge vallen en zette het op een loopen. Bij de politie is aangifte van het voorgevallene gedaan. Te Breda kocht eene juffrouw in de Boterhal twee stukken boter van 14 pond ieder, voor den prijs die genoteerd werd voor natuurboter. Bij hare thuiskomst werd de boter gekeurd, én bleek ze uit kunstboter te bestaan. Ofschoon van het hedrog onmiddellijk kennis werd gegeven aan de stedelijke politie, zoo bleek de de verkoopster, eene boerin, zich reeds verwijderd te hebben. De Roovers. die de bergstreken van Turkije nog steeds onveilig maken, zijn in den laatsten lijd lievig vervolgd. De roover Cristo Voulgarono, die zich door de stoutheid zijner ondernemingen in het land een naam had gemaakt, is in de buurt van Magnesia gegrepen. Zes soldaten en een luitenant moesten een verwoeden strijd tegen hem leveren, vóór zij hem hadden. Eene bende roovers werd bij het dorp Demerli aangevallen en verslagen. Drie rooverhoofdmarinen, Borloulou, Alexandre en Omer, zijn gearresteerd. Deze strenge vervolging is het gevolg van de laatste bevelen des Sultans, die de militaire overheid gelast heeft strenge maatregelen tegen de roovers te nemen. Iedere roover mag dadelijk worden ge dood; zij, die hen op de eene of andere wijze helpen, beloopen zware straffen. Bijna dagelijks hebben in de bergstre ken van Turkije rooveraanvallen plaats, doch daar de buitenlandsche pers er zelden melding van maakt, hoort men er niet veel van. Omtrent het door den spoorwegkoning van der Bilt te New-York gestichte ge bouw ten dienste van spoorwegambtena ren van verschillende maatschappijen, deelt men ons mede «Het gebouw is gelegen op den hoek der Madison Avenue en der 45 straat, onmiddellijk naast het groote Centraal station. Het heeft twee verdiepingen en de toren eveneens. Het gebouw bevat een tuinzaal. kegelbanen en een zwem en badinrichting, een bibliotheek, bevat tende meer dan 6000 banden, een con versatie- en leeszaal enz In de leeszaal liggen 95 dag- en weekbladen beschik baar. Verder is er een zaal voor lezin gen, met 4000 zitplaatsen, welke zaal geheel is gemaakt van gepolijst eikenhout en versierd met fresco's. De tweede ver dieping is gedeeltelijk ingericht voor eetzaal en daarop zijn, ten gerieve van geloofd Zoo was het in het huis van den burgemeester Fink. Toer. deschrikbarende vehlpostkaart, het doodsbericht van den zoon door zijn eigen hand geschreven, en door een kameraad, die hem zag vallen bevestigd, aankwam, was 't alsof de bliksem uit een helderen hemel in het vreedzame huis geslagen was. De twee ouders zaten daar sprakeloos en zonder tranen. Wij zouden niet kunnen schrijven wat zij inwendig dachten, schoon wij vermoeden, wat het was. De oude Fink had de noodlottige kaart in de hand en zijn pupje dat, als een offervuur van inwendige tevredenheid anders altoos brandde, was uitgegaan hij staarde als wezenloos op het schrift iler geliefde hand, die nu koud, stijf, dood in vreemde aarde rustte. En over de kaait heen, zag hij naar zijne vrouw, die gebroken, met dioge oogen aan da tafel zat en het oude hoofd zwaar liet neerhangen op de borst. «Vrouw," zeide hij eindelijk na een lange, doodsche pauze, nadat hij de kaart gelezen had, «vrouw, ik kan mij niet ver beelden dat hij dood is." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2