B. P. BONK Co. WERKMEID KLEIO, SCHIEDAMMER GENEVER KRIMP VRIJE ENGELSGHE BREIJWOL, CÉISTII1S- et REW-YEARS-CABDS, Hollandsche felicitatie-kaarten, iioiaiiiifii fi' Ofücieele Publicatiën. VERHUREN; TWEEM GYMNASTIEK, H. J. BONNIER, BORDEAUX-W IJ N PRIMA ROODE WIJN, MEID-ALLEEN Het „Comptoir Franco-Hollanflais" NIGHTCA P. Sajetten en andere Wollen Garens, ECHTE COCOS ZEEP ONTVANGEN SLOTHOUWER ZOON. leveren uitstekende 8*AAH8«a& wsm, WIJNAND MEIJER. Er biedt zich aan Er biedt zich aan F. R A U H WESTER <fc O Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN N*., S OT® OOTJE Merk: -I z z eene zninxe ictleezïny met Bjjbeltekst in verschillende grootten. Onder aanbeveling, W-7 de ambtenaren, welke 's naphts te New- York moeten verblijven, een tiental slaap kamers disponibel. Dezer dagen werd het gebouw feestelijk geopend." Te Rio-de-Janeiro is bei icht ontvangen van een opstand der slaven op de plan tages in de nabuurschap van St'-Paulo. De slaven op twee plantages staakten het werk, maakten zich van paarden en muilezels meester en ontvluchtten met vrouwen en kinderen. Dertien politie-agenten van St.-Paulo zetten hen achterna maar de negers vielen hen aan en ontwapenden hen, waarna zij de arme agenten naakt uit kleedden en met de zweep afranselden. Hoe meer de slaven de bosschen nader den, des te grooter werd hen aantal, daar die van de plantages, welke men langs trok, zich bij den troep aansloten. Vijftig welgewapende agenten werden nu den vluchtelingen nagezonden. Zij achterhaalden hen in de bergpassen, ei werden schoten gewisseld en van de agenten werd een aantal gewond. Daarop besloot de politie tot den aanval, maai de eerste man de beste werd neerge- houwen. De agenten zetten echter den strijd voort en aan beide zijden vielen gewonden. Toen steeds meer slaven aan het ge vecht kwamen deelnemen, trok de politie ontmoedigd tot Amaio teiug en liet een bende slaven, die onder het geroep van hoera! voor d» vrijheid! liever dood dan weer gevangen door de stad trok ongehinderd gaan. De slaven richtten ner gens scbade aan, tentij men hun den doortocht wilde versperren. Zaterdag had in het gebouw der Fransche Kamer een moordaanslag plaats, die het Fransche volk met afschuw heeft vervuld. Zekere Aubertin namelijk meldde zich aan bij den bode en gaf een kaartje over van den heer Hervé, hoofdredacteui van de Soleilwaarop hij zijn eigen naam Aubertin schreef en zeide den heer Jules Ferry te moeten spreken. Ferry was juist met Goblet in gesprek, doch ging naar de andere zaal waar Aubertin hem een brochuie overhandigde. Terwijl Feriy deze inkeek, loste Aubeitin a bout portam op hem een revolver. Twee kogels troffen Ferry in de linker- en rechterborst, doch niet gevaarlijk. Een lid der Kamer schoot toe en geleidde Feriy naar een andere zaal om verbonden te worden. De moor denaar werd gearresteerd. Hij verklaarde een Lothaiinger te zijn en zich geroepen te achten Frankrijk van een monster te verlossen. Leve de Elzas Leve Rusland. Ik heb mijn plicht gedaan 1" Hij verklaarde geen anarchist te zijn, maar te behooren tot een bende van twintig, die Ferry's dood gezworen hadden. Bij loting was het zijn werk geweest den moord te plegen, of Aubertin Betheim, zooals hij schijnt te heeten, heeft verklaard dat zijn groep ook den dood van Charles Ferry en generaal Ferron besloten had. Als er een ministerie Fal- lieres zou komen, moest ook dezen premier vallen, awant," zeide hij, jeen ministerie- Fallières is een vermomd ministerie- Ferry." Aubertin woonde in de Rua Montpen- sier 34, bij zekere madame Grangier. Voor hij den aanslag deed, zond hij aan haar een brief van den volgenden inhoud »Mevrouw, ga dadellijk naar onze viien- den in Engeland, waar u onder zegel de -ructie zult vinden, die ik u verzoek stiptelijk te volgen. Ik vraag u verscliooning voor den last dien ik u veroorzaak, maar de toestand is onhoudbaar." De aanslag op Ferry heeft niemand verwonderd. De groote staatsman was reeds zoo lang in sommige bladen voor bandiet, dief en moordenaar uitgemaakt, dat een dergelijke daad den een of ande ren dag moest volgen. Gladstone zal weldra uitgeven een werk over het leven in de toekomst; hij was daarmede eenige jaren bezig. De voorzitter van den gemeenteraad van Amersfoort Gelet op art. 7 der wet, regelende bet kiesrecht, gewijzigd bij de additi- oneele artikelen der grondwet; Koodigt uit: I. de inaunelijke inwoners der gemeente, om, zoo zij in eene andere gemeente over het laatstverioopen dienstjaar 1886-1887 in de personeele belasiing, naar eene hoogere huurwaarde, dan die welke volgens art. Ij litt. a en b, van de wet van 24 April 1848 staatsblad no. 16) aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagenof in de grond belasting, dienst 1887, in eene andtre gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste TIEN GILDEN zijn aangeslagen, daarvan door overlegging der voldaan geleekende aanslagbiljetten voor den 21 December 1887 te doen 'dijken. Deze aanslagbiljet ten worden na de vaststelling der kiezers lijsten aan belanghebbenden teruggege ven. De man wordt in de grondbelasting geppb' '.e betalen dpn aanslag zijner vrouw, de vader dien zijner minderjarige kinde ren, wegens, de goederen, waarvan bij hut vruchtgebruik heeft. Aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde onroerende goederen gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is ver meld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste tien gulden bedraagt II. de mannelijke inwoners der gemeente, die op grond van het bepaalde bij art. 1, sub c, luidende„hetzij, hoofden van ge- „zinnen of alleen wonende personen zijn- „de, van den inwonenden eigenaar of „eerste huurder van een woonhuis of af gezonderd gedeelte vau een woonhuis, „waarvan de huurwaarde voor de perso- „neele belasting ten minste op het dub- „bele (f76) gesteld is van het laagste in „de gemeente voor den vollen aanslag ver- „eischte bedrag, gedurende negen maanden „van den 21. Maart 18S7 tot den 21 „December 1887 een gedeelte in huur „hebben gehad en bewoond, waarvoor „geen afzonderlijke aauslag in de perso- „neele belasting geschiedt, maar waarvan „de jaarlijkscbe huurwaarde, ongostoffeerd „in verhouding tot de belastbare huur waarde, van het woonhuis of afgezonderd „gedeelte van het woonhuis geschat, het „sub a bedoelde bedrag van den vollen „aanslag bereikt"of „krachtens aansla- „gen in de grondbelasting wegens onver- „deelde onroerende goederen", aanspraak meeneu te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijsten, daarvan vóór 21 December e. k. aanuifte te doen. De modellen dezer aangiften A en B zijn kosteloos ter secretarie der gemeente verkrijg baar. De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte overgelegd, waartoe, ingeval van aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde ouroe- rende goederen, moeten behooren het aau- slagbiljet of authentiek afschrift daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in dun aanslag en de beseheiden betrekkelijk het gemeenschappelijk bezit worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belangheb benden teruggegeven. Het bedrag der jaar- lijksche huurwaarde van de gedeelten van woonhuizen, waarvoor geen afzonderlijke aanslag in de personeele belasting geschiedt ongestoffeerd, in verhouding tot de belast bare huurwaarde van het woouhuis of afge zonderd gedeelte van bet woonhuis, wordt bepaald door eene schatting van drie bece- digde schatters. Kan het bedrag der schat ting niet bij meerderheid der schatters wor den bepaald, dan geldt de schattiug die noch de hoogste noch de laagste is. Amersft, den 14 December 1887. De voorzitter van den gemeenteraad voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No 22); Brengt ter keunis van de ingezetenen dezer gemeente, dan tot het uitgeven van de Pateutblnden aan hen die in het jongstverloopen kwartaal van het dienstjaar 1887/1888 (van den 1. Augustus tot en met 31 October 1.1.) aangifte voor patent recht hebben gedaan, ten raadhuize zal worden zitting gehouden op Dinsdag, den 20. December aanstaande, van 's voormid dags 10 tot 1 uur des namiddags, en dat de niet-afgehaalde patentbladen door den deurwaarder van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van lien cents. Amersfoort, den 10. Dec. 1887. De Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. MARKTBERICHT. Nijkerk, 12 December. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.50 a f5 80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50. Boter f 1.00 a f 1.15. Eieren 4 6 cent. Schrammen 8 stuks f 12 a f 15. Biggen 72 stuks f4.00 A f6.00. Runderen 170 stuks f30 a f180. Schapen 18 stuks f7 a f 14. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG: Een gehaakte beurs met eenig geld. Een ladder. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. A 28 per anker - of per flesch tegen 65 ets. merk St. Julien, «V 33 per anker en 75 els. per flesch. MADERA A ƒ1 en 1.30 p. fl. PAEE SHERRY A 1.30 a merk: Pedro Ximènes, A ƒ1.30 p. fl. Alles niet inbegrip Tan accijns. De ondergeteekende be richt, dat hij met zijn WAGEN, voor pasagiers ingericht, eiken Maandag de» mor gens 6.45 uiin. afrijd naar N(|- kerk. van het Koffiehuis van den heer VINKE, aan de Kamppoort alhier. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN II O OF F en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zullen op Vrijdag, den 33. December 1887, des middags ten 13 ure, in het Koffiehuis »HET VALKJE" te Amersfoort, in het openbaar Voor het St. PIETERS- en BLOKLANDS GASTHUIS. Voor den tijd Tan 6 jaren. Ingaandé 25 December 1887. Onder de gemeente Bunschoten N". 1.3 II. 52 A. 1(1 cA. Wei- en Hooi land, in den polder Bunschoten; laatst in gebruik bij G. Schaap. N®. 2. 4 H. 52 A. 50 cA. Wei-en Hooi land, in den polder Bunschoten laatst in gebruik bij H. Poort. Onder de gemeente Hoogland N°. 3. 2 H. 97 A. 70 cA. Wei- en Hooi land, in den polder de Haar; laatst in gebruik bij P. Hilkorst. N°. 4. 3 H. 8 A. 90 cA. Wei- en Hooi land, in den polderde Haar; laatst in gebruik bij J. van der Velden. N°. 5. 2 H. 73 A. 10 cA. Wei- en Hooi land, in den polder Neerzeldert; laatst in gebruik bij G. van den Hengel Hzn. N». 6. 1 H. 15 A. 80 cA. Wei- en Hooi land, in den polder Neerzeldert; laatst in gebruik bij C. de Ridder. N°. 7. 2 H. 90 A. 50 cA. Wei- en Hooi land, in den polder Neerzeldert; laatst in gebruik bij W. van Dijk. No. 8. 2 H. 24 A. 40 cA. Wei-en Hooi land, in den polder Duist; laatst in gebruik bij A. Renkes. N°. 9. 3 H. 8 A. 10 cA. Wei-en Hooi land, in den polder Duist; laatst in gebruik bij W. Botterblom. N°. 10. 4 H. 29 A. 60 cA. Wel- en Hooi land, genaamd »de Meentjes," over Coelhorstlaatst in gebruik bij P. Oudbuizen. Voor het St. ELIZABETS GAST- of ZIEKENHUIS. Voor den tyd Tan 5 jaren. Ingaande 25 December 1887. Onder de gemeente Bunschoten N°. 1. 1 H. 94 A. 30 cA. Wei- en Hooi land, aan de Veenstraat, St. Ni- colaaspolder, aan den straatweg van Hoogland naar Bunschoten. Dit perceel moet uitweg verlee- nen aan het volgend perceel. N°. 2. 3 II. 75 A. 60 cA. Wel- en Hooi land, achter bet voorgaand per ceel. Voor den Heer J. A. VAN DER VEN te Dordrecht. Voor den tijd Tan 3 jaren. Ingaande 25 December 1881. Onder de gemeente Hoogland N°. 1.94 A. Weiland aan de Heisteeg, strekkende tot aan het volgend perceel, grenzende aan eigendom van G. Epskamp. Nu. 2.1 H. 54 A. 30 cA. Weiland, strekkende van het voorgaande tot aan het volgend perceel. N°. 3.3 H. 36 A. Bouwland, strek kende van het voorgaand tot aan het volgend perceel. N". 4.1 H. 75 A. 80 cA. Bouwland, strekkende aan het voorgaand per ceel tot aan eigendom van R. van Dijk en Cons, te Nijkerk. De vier laatstgenoemde percee- len, thans allen in gebruik bij Jan Masen te Hoogland, zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna in Massa verhuurd worden. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Een bnrgermelsje, P. G. zag zich gaarne geplaatst als in een niet al te groot gezin, goede getuigen staan haar ten dienste. Brieven franco onder letter IJ aan het bureau dezer Courant. <lo c_- tegen 1 Febr. voor eene nette DIENSTBODE P. G. »van buiten". Aanvragen onder Letter S aan het Bureau dezer Courant. een flinke van builen, liefst in een burger gezin te Amersfoort, franco brieven onder No. 27 aan den Boekh. B. D. K. BUSÉ, Hardingsveld, Ondergeteekende bericht, dat ten allen tijde Feerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATFESSEN in de gymnastiek welke iV fl. 10. s' jaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. -T Lee 'aar. 30, HUE HEROFD, bij bet Nieuwe Postkantoor te Parijs. AGENT van Hollandsche bladen voor-Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. Verschenen bij A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort, VIERDE DEEL. Van de Franscbe omwenteling tot op lieden. Een fraai boekdeel 672 bladzijden. Prijs gebrocheerd f3.in Prachtb. f3.50 Inteekeningsprijs f3.— Van de Geschiedenis der Oudheid, Geb. f 3, Middeleeuwen, Geb. f3,— Nieuwen Tijd, Geb. f 3,— zijn nog eenige Ex. te verkrijgen bij eiken Boekhandelaar en bij den Uitgever. VERKRIJGBAAR in KEEDERFEESSCHEX van 1 liiter it 1,15 per L i t e r II e s c h bij Th. H. G. BRANDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE De ondergeteekende heeft een grooten voorraad B <6 a er iMl, als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, 2 u a e MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE I ■0 De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte? wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. 0 9 et X 0 N ft X m.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3