Beddenwinkel van „DE ROOSTER, Firma J. G. THIES, op den Hof. Jaarlijksche goedkoope aanbieding, OOST-INDIE. BEILLmSEM POLITMIEUWS. Moltondekens en Onderspreien, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. H. van Esveld Rzn., DE RENTENIER, W. F. A. GROENHUIZEN, Groote keuze in ANGOSTURA BITTER, HORLOGES, Vaste prijzen. Vaste prijzen. Voorbeeldeloos goedkoop 100 Visitekaartjes met naam, 100 daarbij behoorende Enveloppes één Scheurkalender voor 1888, SLOTHOUWER EU ZOON. Holloway's Pillen. dubb. Likeuren. Fog eeaige M0LTOF-DEKMS vai gepasseerde wiifer wirdea voer inkoopsprijs verbekt WERELD KINGERKLOK (geen pendule) RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wjjn Financiëele Weekblad. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELD00ZEN, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. 4"'« Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. A_ Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in eflen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree- pen, van at de kleinste tot de grootste afmeting. Bij contaute betaling van BEDDFSf-ABTIKELEN wordt 5 PBOCEAT korting toegestaan. Eenig in zijn soort. Slecbts 4 galden Hollandscb, jranco door het gansche koninkrijk, kost de algemeen beroemde, nieuw uitgevondene met wekker en signaalapparaat, twee gebronsde gewichten en patentcijferblad, dat in stikduistere nacht zoo helder als de maan verlicht. Deze uitmuntende prachtige klokken worden in fijn gepolitoerde kasten, imitatie van ebben-, noten mahagoni- en palissanderhout afgeleverd en zijn een sieraad niet alleen voer het paleis der 'iiken maar ook een onontbeerlijk meubelstuk voor de bescheidene woning der minder gegoeden. Deze klok is naar het nieuwste systeem geconstrueerd, daar het dubbel beschreven cijferblad niet slechts -12 maar ook 24 uren telt. Het is bekend, dat binnen kort de 24 uren aanwijzende klokken aloemeen in de geheele beschaafde wereld zullen worden ingevoerd. Het dubbele cijferblad is rijk vereuld met de keiz kon. uitsluitend geprivilegeerde patent-verlichtingstof geïmpregneerd en geeft des nachts een licht zoo helder als de maan, zonder eenig ander verlichtingsmateriaal. Hiervoor garandeer ik tien jaar. Deze onontbeerlijke voortreffelijke patent-wereldklokken zijn ten gevolge hunner voorbeeldelooze goedkoopheid reeds in de meeste huisgezinnen aanwezig, en daar ik deze klokken zelf vervaardig, worden zii alleen door mijne van ouds beroemde firma geleverd. Elke bestelde klok wordt in een bizonder daarvoor vervaardigd kistje als postpaket, tegen rembours of praenumcrando naar alle wereldstreken verzonden. Men wordt verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk te willen doen, want reeds nu, na het eerste verschijnen dezer advertentie ontvang ik lionderde bestellingen, en iedereen wil tevreden gesteld worden. Ook zijn bij mij te verkrijgen REMONTOIR ZAKHORLOGES Kikkelzilver Drecies op de minuut en seconde loepend, met 3jarige garantie, tegen den verwon derlijk lagen pr'ijs van slechts 42 gulden Ned. per stuk. Bestellingen te richten aan het Dejill te MïeifaMek J. Wessely, Wiei, II. Grosse Speriasse 16. NB. Niet conveniëerende voorwerpen worden bereidwillig teruggenomen. Tot 28 December a. s. leveren wij benevens alles te zamen voor slechts één gulden. Op 28 December a. s. is deze buitengewoon goedkoope aan bieding vervallen. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadert inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij allBurgemeesters. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en/Verwaarloosde koude, eene ont steking/gevolgd van verzweeringen, de la^e/g ledematen beeft, aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik von Holloway's beroemde zalf', welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den gebeelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden. waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitweiking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing Orider hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,80, 1,80, ƒ3,— f 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekersin Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Frambozen- en Citroen-Limonade, zuivere COGNAC, van het huis BOLTTILLIER G. BRIAND A Co. te Cognac. p. flescli van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we der verkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Alle soorten Ciroop van Pnnscii vanAracfUOp.fi. Ruöm -1,20 Oude Bisschop a f 0.35 p. flacon. Dnbbel pbeide GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, Geïmporteerd van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODE PORT a PORT lp.fl.v.1.60 JEREZ MADERA j tot fl.10. van het huis LOUIS HERMANN te Coblenz. BAOUR CENEAC, SE JULLIEN, PAUELLAC p. anker f2845, p fleschf0.801.20 f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. BEURSBERICHTEN. '(Onafhankelijk Orgaan) is liet goedkoopste Prijs f3.50 per jaar. Proefnummers gratis en franco. Bureau: Leliegracht42 AMSTERDAM. heeft voorhanden een Gouden, Zilveren en Nickel SFZEiTIDTJXjES, EN 1 Reparation aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PÏNCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIVIPEN, IRRIGATE URS, Glazen- eü Gutta-PerchaSpuiteii, alle soorten van THERMOMETERS, ook aan KWIK-BAROMETERS Wil men een ondeMiondende Courant lezenen platen hebbendan abonneei t men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant voor Nederland het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huis, bevattende de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. ObJ. Btl. 53-84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759 Cert. Hamburg 18^0 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 60 S. 1855. dito 1864 f1000 dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Lean, dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. at. dito 1873 gec. 50 100 p. st. dito i860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p.at. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. diio dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Lecning 1872 Venezuela Leen. 1881 Peic. 13 Dec. 2'fr 7313hg 3 871/, 3'A 981A 991/, 4 981/, 5 66 IA 5 873/, 4 78'i% 5 633/, 5 621/4 5 - 637,, 5 65 4 801/4 3 56w/i6 5 5 1013/j, 5 5'25/8 5 536/, 5 823/4 5 100 5 971/8 8 993/4 S 979/18 5 98 5 51 5 501/, 5 511/4 5 93 5 941/, 017/, 6% 8711/m 4 751/M 4 81 Ui, 1025/8 4 6313/1, 141/1, 141/1, 4 741/, 5 991/4 1063/, 3 373/, 3 161/4 1 100S/A 5 1001/8 Vk 947/8 6 131/, 5 129/1» 393/, Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 188b Rotterdam Oblig. 1886 3./, 97 963/4 9616/,» Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap 771/, Amstei'd. Hyp.-Bank P. br. 1013/, dito dito dito 4 1003/, Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 51 Gc-meenie-Crediet i iblig. 4* 1021/, dito dito 4 101 Nederl. Bank Aandeelen. 205 Nederl. Handels-Maats, dito 1137/, Dmtschland. Aand. Rjjksb. 1331* dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. 76 Oostenr.-Hong. Bk. A. 1191/, Pbr. (Boden) Cr.-An. 4* Rusland. 1 dbr. Hyp.-bk. 5 84 dito Centraal Rank 5 65 Spoorweg-Leenlngen. Holl. Ui. Spw. Aand. 1443/, Holl. Hz. Sp. Oblig. 4 1013/, Expl. Staats-spoorw. Aand. 114 duo Obl. 1879 81 4 ion/s Ned. Centr.-Sp. Aand. 223/, Obl. dito dito gast. dito. 733/, Ned.-ind Sp. Aandeelen. 136 Riju-sp. volgef Aandeelen 84 dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. 421/4 Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. 5 981/a 5 81 Italië. O. V. Emm. 3 603/, Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 603/s Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 755/, Gisela Spw.-Aandeelen 5 831/4 Polen. Wars. Br. A. 4 46 Wars. Weenen dito 803/4 Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 793/4 Rusland. Gr. Sp.-Mls. A. 5 1111/, i O. 4'/, 965/8 Baltische Spw -Aand. 3 5413/,, Jelez Griasi Obl. 5 883/, Jel.-Orel Obl. f 1000 5 96i/| Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. st. 5 831/, Los. Sewast. Ob. f 1000 5 831 Morsch-Sysran Aand. 5 243/, Orel-Vitebsk Aand. 5 861/, dito dito Aand. 5 Poti-Tifhs dito f 1000 5 963/, Riaschk-Wiasma. A. 5 24 Zuid-W.-Spoorw. Obl. 54 Amer. Central Pacific. Obl. 1133/, dito Calif.-Oreg. dito 6 993/, Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 118 Aand. Miss. K. Texas 170/j, Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw 1111/4 dito 2e Hyp. Schuld 6 1151/3 U. Pac. Obl. 6 1131/, Brazilië. Spw.-Leening 5 82 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 llOl/o Amst. Kan. C. v. Aand. 102 dito Rotterdam 3 105 Gerneente-Crediet 3 103 België. Stad Antw. '87 2'/, 891/, 89 Stad Brussel, fr. 100 '87 21/. Hongarye. Hong. Hyp.-Bank 4 841/4 Theisloten 4 99 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 103 dito dito 1860. 5 1063/, dito dito '1864. 1313,, Crediet-Anst. 1858. 1453/, Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 821/, Stad Weenen 1874. 1053/, Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3i 128 Rusland. St.l. 1864 5 1433/, dito dito 1866 129 Spanje. Stad Madrid 1868 3 401/, Turkije. Spoorweg-L. 3 71li Wiiiterdienst, geopend 1 October 1887. Nat i Tertr Ut recht Amersf, Utrecht Rottd. 7,20f 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,44 9,40 10,20 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,16 10,8 1,4 4,25 7,34 9,47 11,26 's Hage 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5.21 10,20 f Alleen Zaterdag. 8,58 10,9 114 4,53 6.55 9,36 11,— 11,24 3.'0 6,40 8,7 11,28 1.34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Ooster-Spoorweg. Naar Hilversum Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utiecht. Amsterd V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 8 41 8,59 9,19 9.55 10.19 8.31 8,44 8,53 9,28 9.33 9,46 10.29 10.48 9,24 9.39 9,47 10,12 11.47 12.3 12.19 12.49 1,9 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 3.44 3,59 4,17 4.48 5.11 11,23 11,36 11,45 12 18 7.8 7,22 7,38 8,7 8.29 12,6 12,18 12,27 1,10 1,11 9,16 9,33 9,51 10,23 10,46 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,25 6,8 6,20 6,29 6,53 7,14 6.45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,28 9,2 9,14 9.23 9,49 9,57 I 10,1 10,13 10,22 11,35 10,57 1 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kest 7.22 8.21 10,53 2.23 4 27 6,19 9,36 Leusd. Scherpen! 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8,42 11,16 2.48 5,9 6.49 10,— 8,18 8,52 11,26 2.58 5,23 6,54 10,11 8,24 8.58 11'32 3,4 5,29 7,— 10,17 f Stoppen op verzoek te Lraadea. Saelperadrikkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4