NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. DRIE ONTMOETINGEN. Bericht aan onze geachte Abonné's. „Tweeërlei Kruis." No. 102. Woensdag 21 December 1887. Zestiende Jaargang. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Veertig Centen. BINNENLAND. Feuilleton. Jacht- en Reisavonturen EBSFOORTSCIE COÜBANT. VOOR abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.Franco per post door het gebeele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentie ni Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertenticn viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Geheel oorspronkelijke Nederland- sche Romans behooren nu eenmaal tot de zeldzaamheden. Toch is het ons mogelijk geworden zulk een Roman onzen lezers als premie bij den aanvang van het jaar 1888 aan te bieden. Wij hebben namelijk de hand ge legd op het boeiend en aangrijpend boek Oorspronkelijke Roman KOOR MEVROUW SIL VÉ, dat wij uitsluitend voor onze abon né's en voor hen die zich nog op onze courant wenschen te abonneeren verkrijgbaar stellen voor slechts In dit nummer is een advertentie met BON geplaatst. Elk onzer abon né's binnen de stad heeft het recht die te teekenen en aan ons bureau met bijvoeging van 40 Cenlen in te zenden. Buiten de stad tegen in zending van een postwissel groot 55 Centen. Het Boek wordt 15 Januari a.s. aan alle inteekenaren franco afgeleverd. Bij Kon. besluit zijn de volgende voordeelen gesteld voor ben, die deelne men aan de vrijwillige oefening in den wapenhandel en bun dienstplicht als militieplichtige persoonlijk vervullen: »1°. Zij worden ingedeeld bij het korps en in het garnizoen hunner keuze; 2°. Voor hen die binnen 3 maanden na hunne inlijving kunnen worden aan gesteld tot milicien-korporaal, wordt de eerste oeferiingslijd verkort tot vier maanden: doch zij zijn alsdan gehouden in het 2e en in het 3e dienstjaar telkens C weken onder de wapenen te komen. In het geheel brengen zij dus zeven maanden in werkelijken dienst door; 3°. Op aanvraag van ouders of voog den en volgens door den Minister van Oorlog vast te stellen voorwaarden kan hun worden vergund builen de kazerne te wonen; 4°. Maken zij van de sub 3°. vermelde vergunning geen gebruik, dan worden zij zooveel mogelijk in de compagniën gehuisvest en kunnen zij met elkander, de adspir anten-sergeant en de adspir an ten-korporaal, menage houden." Deze Bepalingen zullen zeer zeker meewerken tot een spoedige invoering van persoonlijken dienstplicht. De voorwaarden, in sub 3 en 4 ver meld, komen ons echter zeer onpractisch voor. Van tweeën één. Men is soldaat, of men is 't niet. Aan de geldelijk bevoorrechten in de maatschappij dergelijke gunsten toe te staan, is in onzen tijd zeer onpractisch en zou meèwerken om het eenmaal opgeroepen gevoel van maatschappelijke ongelijkheid en achteruitzetting bij het volk nog meer aan te wakkeren. Naar wij vernemen, zal het vrou wengesticht te Veenhuizen worden opge heven en zullen de vrouwen binnen kort naar Leiden worden overgebracht, omdat de toevloed van verpleegden tegenwoor dig buitengewoon groot is en ook weldra te Hoorn geen plaats meer zal zijn. De Gemeenteraad van Geertruiden- beig heeft eergisteren besloten de ber men der toegangswegen naar het station met vruchtbooirien te beplanten. Uit erkentelijkheid voor de pogin gen tot redding der opvarenden van de W. A. Scholten, heeft de directie der Nedei landscli-Amerikaansche Stoomvaait- Maatschappij aan kapitein Skipper, gezag voerder van het stoomschip Ebroeen gouden horloge met ketting aangeboden, benevens 20 p. st. in geld ter verdeeling onder zijne manschappen. De Nederland- sclie Reddingmaatschappij heeft boven dien aan Skipper een gouden medaille gezonden. Men schrijft uit Vlissingen aan de A". R. Ct. van den 20e dezer: Gisterenochtend werden met de mail boot der maatschappij rZeeland", voor het eerst te Vlissingen aangebracht en van daar naar de bestemming doorge zonden, de voor Duitschland bestemde mails van Amerika, komende van New- York, over QueenstownLonden en Queenboro'. De Amerikaansche Duitsche-hrieven- malen, die vroeger over de mailroute DoverOstende weiden gezonden, wor den nu voortaan geregeld over Queen boro'Vlissingen verwacht. Naar men meldt, gaat het bij de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp op den kinderarbeid uit van de bepaling, dat kinderarbeid verboden is tot 13 juar en veldarbeid tot 12. Het toezicht wordt niet aan afzonderlijke ambtenaren opge dragen, maar aan de geneeskundige in specteurs. De geoorloofde arbeid wordt bepaald op 10 uren daags voorkinderen tot 16 jaar. Nachtarbeid wordt aan personen be neden 18 jaar verboden, evenals Zondags- arbeid voor personen beueden 18 jaar. Speciale bepalingen omtrent vrouwen arbeid bevat bet ontwerp niet. Z VI. de Koning heeft graaf Schim- melpenninck van Nijenbeek benoemd tot Hd. ordonnans officier. Miss Saxton Winter, gouvernante van H. K. H. pi inses VVilhelinina, is weder terug gekeerd. Freule de Cock is dientenge volge van het Loo weder naar 's Hage vertrokken. Uit Nijmegen zijn ongeveer 100 ar beiders, giooter.deels afkomstig uit het Land van Maas en Waal en de Betuwe, door bemiddeling van het agentschap voor werkverschaffing in Duitschland, ver voerd naar eene plaats, op eenige uren van Hamburg gelegen, ten einde aan het Oostzee-kanaal, waarvoor de Duilsche keizer in liet begin dezes jaais de eerste spade in den grond stak, te worden werkzaam gesteld, De meesten zijn ge huwd en vaders van groote gezinnen. In het begin van Januari zullen nog 50 anderen volgen. Blijkens het programma van de internationale hardrijderijen op schaatsen, te houder, in dezen winter te Heereriveen, zijn de prijzen vastgesteld als volgt 1. Meesterschap van Nedeiland op circa 1600 meter: 1. piijs f600, een diploma en gouden medaille, 2. prijs f300 en een diploma, 3. prijs f60 en een diploma 4. prijs f30 eri een diploma. 2. Meesterschap van Nederland voor heeren liefhebbers op circa 1609 meter: 1 prijs eene gouden medaille, 2. prijs eene zilveren medaille, 3. prijs eene bronzen medaille, 4. prijs eene bronzen medaille. Als heeren liefhebbers worden niet be schouwd 1. Zij, die ooit in eenen openbaren wedstrijd om geld, hetzij als prijs, hetzij als inzet of inleggeld, gereden hebben. 2. Zij, aie van 31 Maart 1886 af ooit, voor zoover hun bekend, met of tegen een beroepsrijder om eenigen prijs ge reden hebben. 3 Zij, die ooit ter wille van een gel delijk voordeel in de uitoefening der athletiek ondericlit gegeven, ze uitgeoe fend of daarbij als helper dienst gedaan hebben. De Nederlandsche Vereeniging te Londen, heeft, behalve de onlangs ver melde fraaie schilderij van den Heer Herman ten Kate, te 's-Gravenhage, nog een ander zeer gewaardeerd geschenk ontvangen, namelijk een exemplaar van Dr. Burgersdijk's vertaling van Shake speare's gezamenlijke werken. Dr. Bur- gersdijk deed dit geschenk van een vrien delijk schrijven vergezeld gaan, dat jl. Zaterdag werd voorgelezen. Domela Nieuwenhuis heeft aan de af.leeling NoordwoMe van den Bond voor Algemeen Stemrecht, welke hem voor lid der Tweede Kamer op het grostal had geplaatst, bericht dat hij voor de can- didaluur bedankt. Ook in de residenlie heeft het Leger des heils den veldtocht geopend. Naar het Dar/blad vernepmt zullen van anti-revolutionaire zijde bij de aan staande verkiezingen vuur de Tweede Kamer als candidaten worden gesteld: te Sliediecht de lieer de Geer van Jutfaas eu te Goriuchem de heer Seret. Uit Maastricht wordt aan de N. R. Cl. gemeld „L)e Maas is onrustbarend gewassen. De stand is 3.45. Men vreest voor over strooming. De buitengewone rivieicor- respondentie met België is ingesteld." Op de lijn Rotterdam, Amsterdam, Enkhuizen, van de Hollandsche Spoor wegmaatschappij, is sedert korten tijd, bij wijze van proef, een controleur aan gesteld ter verifieering van de spoor wegkaartjes der reizigers. Men schijnt nog niet genoeg lastig gevallen te worden om zijn kaartje te vertoonen. In het D. v. Z.-IJ. deelt de heer van Schermbeek, hoofd-coinrnissaris van politie, omtrent de godspenningen, die men gewoon is aan dienstboden te geven, als zijne overtuiging mede: »Gewoonte geeft geen recht, tenzij de wet er naar verwijst." staat in de wet, houdende algemeene bepalingen der wet geving. En omdat in de artikelen 1637, 1638 en 1639 van het Burgerlijk Wet boek, die betreffen de huur van dienst boden en werklieden, geen woord voor komt over godspenningen, geven de gods- penningen geenerlei recht. Men geeft de godspenningen, soms weken en maanden voor den aanvang van de huur, meenendt' dat ze verbinden, maar ze verbinden niet. Slechts de mondelinge afspraak verbindt. De godspenningen moesten worden af geschaft en vervangen (ik wil de dienst boden niet benadeelen) door premiën, te betalen bij de indiensttreding of, nog veel beter, in eens of in tweeën, na ver loop van zekere termijnen na de indienst treding en enkel in het geval, dat de meester tevreden is ov»r de aanvanke lijke bewijzen van geschiktheid. »Ook ben ik al lang van meening, en meen goed te doen ook daaraan bij deze gelegenheid openbaarheid te geven, dat het zeer de overweging zou verdienen om, ter verkrijging van een deugdelijker middel van verbintenis bij het aangaan van huur van weik en dienstboden, een geschreven contract vast te stellen, waar voor de formulieren zouden worden ge drukt en verkrijgbaar gestild, ter invul ling en onderteekeniiig, gelijk ze ver krijgbaar zijn voor een ander soort van huur, namelijk van woningen. »Nu ik toch aan het woord ben, wenschte ik ten slotte er op te wijzen, dat men bij het huren van minderjarige dienstboden (volgens de wet onbekwaam nm zich te verbinden, beter handelt, te contracteeren met haar vader of voogd, wal meestal verzuimd wordt, en dat DOOR 1WAN TURGHENEW. 1) Van al de jachtgronden, die dicht bij mijn landhuis lagen, bezocht ik de boschrijke vlakte en het dorp Glinnoë. in 't binnenste van Rusland, het meest. In de nabijheid van dat dorp vindt men de wildrijkste streken van geheel ons distrikt. Nadat ik de bosschen bezocht en de omliggende velden doorkruist had, begaf ik mij meermalen naar een moer as in de omstreken en keerde dan tot mgn vriendelijken gastheer, den starost (dorpsrechter) van Glinnoë terug, in wiens huis ik mij gewoonlijk ophield. Van het moeras tot naar Glinnoë was de afstand slechts twee uren de weg loopt bestendig door laag land en eerst op de helft er van ziet men een kleinen heuvel, dien men over moet. Op den top bevindt zich een klein eigendom, uit een onbewoond heerenhuis en een tuin be staande, Gewoonlijk ging ik voorbij dat huis, als de ondergaande zon het schit terendst was en ik herinner mij dat deze woning, met hare dichtgesloten vensterluiken, telkens een indruk op mij maakte, alsof een blinde grijsaard zich in de zonnestralen warmde. Men zou geloofd hebben, dat zij reeds jaren lang ledig had gestaan slechts een heuvel er van, aan de zijde van den tuin, werd door een gehrekkigen ouden rnan be woond, een vrij jelaten lijfeigene, wiens hooge gestalte door de jaren gebogen was en wiens uitdrukkingsvol gezicht mijne aandacht getrokken hadden. Hij zat gewoonlijk op een bank voor het eenige venster zijner woning en staarde, verdiept in smartelijk gepeins, in de zon. Wanneer hij mij gewaar werd, richtte hij zich een weinig op en groette mij met die kalme waardigheid, welke de oude dienstboden van liet geslacht onzer ouders en grootouders kenmerkt. De oude man heette Lukawitsch, Luka's zoon. Ik praatte somwijlen met hem. maar hij was niet zeer spraakzaam en ik kon niet anders van hem te weten komen, dan dat de bezitting aan de kleindochter van zijn meester behoorde. Deze dame was weduwe en had een jongere zuster; beiden woonden in een stad buitenlands en bezochten nooit haar landgoed. Hij echter wenschte eindelijk het eind zijner loophaan te bei eiken, »want," zeide hij, «bestendig zijn brood te kauwen en weder te kauwen, wordt ten laatste treurig en vervelend, vooral als 't reeds zoolang geduurd heeft." Ik was eens langer dan gewoonlijk op het veld gebleven, toen 't voor de jacht het gunstigst jaargetijde was. Schoon het nog niet geheel donker was, kwam de maan te voorschijn en de nacht daalde van den stillen, neveligeri hemel neder, toen ik hel landgoed op den heu vel naderde. Ik moest den tuin voorbij; diepe stilte heerschte in de rondte. Ik ging over een breeden weg en kwam aan het staketsel, dat den tuin omgaf. Voor mij lag de kleine tuin vol geuren en dauw, en geheel beschenen door de maan. In den ouderwetschen trant aan gelegd, vormde hij slechts een enkel vierkant. Kleine rechte paden liepen in het middelpunt samen bij een rond bloemperk, dat vol asters stond, waar- tusschen dicht gras uitschoot. Hooge Irndeboomen omgaven het, en lieten slechts op eene plek de helft van een laag huis doorschemeren, en twee ven sters, die tot mijn verwondering ver licht waren. Jonge appelboomen stonden in de nabijheid, en door hunne dunne twijgen trilde het maanlicht. Uit de twijgen der hooge linden kwam een zwak gefluister. De hemel was rnel sterren bezaaid, die geheimzinnig flikker den en fonkelden. Kleine wolkjes trokken vooibij de maan eri verduisterden voor een oogeriblik haar stillen glans. Alles sliep. De lauwe, balsamieke lucht liet nauwelijks een windlochtje voelen De nachtegalen hadden reeds lang opgehou den te slaan. Het snorren van een kever, liet zacht plassen van een kleinen visch in den vijver achter de lindeboomen, de schreeuw van een vogel, die uit den slaap opschrikte, zwakke, dolfe geluiden van het veld, zoo verwijderd, dat het oor niet kon onderscheiden of zij tot de rnenschelijke stem behoorden of het schreeuwen vari een dier waren; haas tige, zware voetstappen op den weg al deze onduidelijke geluiden, dat snorren en suizen verhoogde de nachtelijke stilte nog meer. Als vast gekluisterd leunde ik op de heining en staarde, door een onbeschrij felijke gewaarwording overweldigd, naar de flauw verlichte vensters, toen plotse ling akkoorden in het huis galmden en als een rollende golf den echo wekten. Ik rilde onwillekeurig. Daarop liet een vrouwenstem zich hooien. Ik luisterde aandachtig. Hoe groot was mijne verwoudering 1Ik had twee jaren vroeger in Italië, te Sorrento, denzelfden zang, denzelfde stem gehoord. Ja, ja. Vieni, ])ensando a me segrelamente 't Was dezelfde, ik herkende de melodie. Toen ik ze voor 't eerst hoorde, kwam ik van een lange wandeling op 't zee strand terug. Ik ging haastig door de straten, 't Was nacht, een nacht in 't zuiden; schitterend, niet stil en doodsch, zooals de nachten in Rusland. De maan straalde met ongewone helderheid groote sterren vlamden aan den donkerblauwen hemel, donkere schaduwen teekendeu zich in den geelen glans af, die de aarde bescheen. Steenen muren omgaven de huizen aan beide zijden der stiaat, waar hoven de oranjebooinen hunne hangende twijgen uitbreidden, met zware gouden vruchten beladen, die in de massa bladeren half verscholen waren. De lucht was schier verdoovend inet zoete geuien bezwangerd. Aan al deze heerlijkheden reeds gewoon, ging ik haastig naar mijn logement, toeri plotseling in een der kleine tuinpavilloens bij den muur een vrouwenstem klonk. Zij zong een romance, die rnij onbekend was, maar er lag in die tonnen iets zoo aantrekkelijks, zij ji.iarden zich aan ne woorden van het lied, dat blijde en hartstochtelijke ver- k

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1