AARDAPPELEN D. Pv BONK Co. Advertentiën. Tweede Tentoonstelling Gemengd Nieuws. De Portefaiiille van ie laatscliapjU ARTI ET AIICIÏIAE Dirk Wesselsen, BORDEAUX-W IJ N PRIMA. ROODE WIJN, BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Marktberichten. TE KOOPs P"a.il2:e 22ee-u.T*rsc!b.e leveren uitstekende men opzegging der huur of verbreking van liet contract niet aanneme dan van laatstbedoelde!). Zulks voorkomt veel wispelturigheid of brutaalheid van jeug dige dienstboden, en is ook een middel, dat zij niet buiten dienst en op straat geraken, zonder weten van de personen, die gezag over haar hebben. Vele meis jes zag ik builen dat weten geheel op den dwaalweg geraken." Zondagavond deed zich het onge woon verschijnsel in de schouwburg aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam voor, dat het sneeuwde, niet op het tooneel, maar in het parterre. De parapluien werden door sommigen opgezet in het parterre en parket, tot groole hilariteit van het overige publiek, liet bleek, dat de luchtkokers in het plafond vergeten waren te sluiten, en men daardoor be- hageld werd in den schouwburg. Dr. Mackenzie, die Zaterdag avond van San Remo naar Algiers vertrokken is om daar een zijner patiënten op te zoeken, zal op zijne terugreis naar En geland nogmaals den Kroonprins onder zoeken. Hij schijnt het nog niet eens te zijn met zijne Duilsche collega's. Dezen zien in het thans opgekomen uitwas, hoewel op zichzelf niet gevaarlijk, eene bekrachtiging hunner diagnose van 10 November, volgens welke de kwaal van den kroonprins naar alle waarschijnlijk heid van kankerachtige!) aard was eene diagnose, aan welker juistheid zij zeiven de laatste weken waren gaan twijfelen. Dr. Mackenzie, die zich toen niet tegen die uitspraak verzet heeft, beschouwt dit nieuwe uitwas minder verdacht dan dat van einde October; bovendien maakt bij dr opmei king, dal het uitwas van Octo ber, voor zoover het thans geheeld is, litteekens achterlaat, hetgeen bij kanker gezwellen nooit was opgemerkt. Dr. Mackenzie zou dit nieuwe uitwas gemak kelijk door den mond heen kunnen ver wijderen, maai hij is daartoe niet over gegaan uit vrees, dat zulk eene operatie de aanleiding zou worden tot het op komen van een waterachtig gezwel, dat dan op zijne beurt weder de tracheoto mie zou kunnen noodig maken. Te min der reden bestond er voor die operatie, omdat het uitwas tot dusver Zoo klein is, dat het den Kroonpiins noch in ade men of slikken, noch in het spieken lastig is. De stem van den Kroonprins klinkt op dit oogenblik matter dan ge woonlijk. maar dat is voornamelijk het gevolg hiervan, dat de Kroonprins zich onziet de stem uit te zetten. In politieke kringen te Berlijn blijft men zeer kalm' omtrent de zaken in Oosteni ijk, meer en meer wint ook daal de overtuiging veld dat Oostenrijk tot behoud van den vrede den Prins van Bulgarije zal opgeven. De olïicitfuse Nemzet over den toestand sprekende zegt»Volgens onze meening bestaat sedert lang de mogelijkheid op een conflict, maar er is alle grond om te hopen dat de quaestie vredelievend zal worden opgelost. Hoe het zij, Oostenrijk is op alles voorbereid. In militaire krin gen heeft men berekend dat Oostenrijk binnen twaalf etmalen 400,000 man aan de Gallicische grenzen kan bijeen bren gen." Eerstdaags verwacht men een onder houd tusschen graaf Kalnoky en den Rus- sischen ambassadeur prins Lobanoff. Men verwacht dat Oostenrijk prins Ferdinand zal opgeven. De Prins zal gesommeeid woiden Bulgarije te verlaten en Rusland op dit punt bevredigd, zal dan door de pers een vredelievende verklaring afleg gen, geen troepen meer naar Polen zen den en gereed zijn de Bulgaarsche quaestie op te lossen in overeenstemming met de andeie mogendheden. Sommige Fransche dagbladen toonen zich zeer ontevreden dewijl de Duitsche wachting uitdrukte, zoo voortreffelijk, dat ik onwillekeurig stand hield en opzag. Het pavilloen had twee vensters, maar de jalouziën waren dicht, en door hare spleten drong een flauw licht. Nadat zij tweemaal herhaald had: svieni, vieni," zweeg de stemik hoorde een zacht ruischen van snaren, als ware een guitar op het vloertapijt gevallen; klee- j deren ritselden. Plotseling rammelden de jalouziën en werden geopend; ik trad een schrede achteruit. Een dame van liooge gestalte, geheel in 't wit gekleed, boog haar schoon hoofd uit het venster en de hand naar mij uitstekend, zeide zij: »Sei tul" Ik wist niet wat te ant woorden; maar in denzelfden oogenblik deinsde de onbekende met een fiauwen gil achteruit, de jalouziën sloten zich en het licht verdween. Ik stond als vastge- worteld. Het gelaat der dame, die mij zoo plotseling verscheen, was vooi beelde loos schoon. Haar korte verschijning liet nrij geen tijd haar gelaat in alle bijzon derheden op te nemen, maar de indruk van 't geheel was sterk en diep. Ik gevoelde destijds, dat ik dat gezicht nooit vergeten zou. Het maanlicht trof den muur van het pavilloen en het ven ster, waar zij zich aan mij vertoond liad. O, hoe fonkelden hare oogen in dat licht! Welk een overvloed van zwart overheid den soldaat Kaufman niet ver volgt wegens het gebeurde te Raon-sur- Plaine. (Het dooden en verwonden van twee Fransche jagers op de grens). Aubertin, die een aanslag op den heer Jules Ferry gepleegd heeft, is door een beroerte getroffen. Zijn geheele rechterzijde is verlamd. Zijn toestand is hoogst ernstig. De heer Jules Ferry is bijna geheel hersteld. Het is gebleken, dat de geest vermogens van Aubertin, die den aanslag pleegde, geheel in de war zijn. De man is daarom voorloopig naar een krank zinnigengesticht overgebracht. President Cleveland heeft den Kardi naal-aartsbisschop van Baltimore opge dragen den Paus bij zijn jubilé een eigenhandig schrijven en een geschenk te overhandigen. Maandagmorgen is ten raadhuize aanbesteed hel onderhoudswerk van de openbare bestratingen, gedurende de jaren 1888 en 1889. Minste inschrijver T. van Daal alhier, voor 16 cent per M2., aan wien het werk is vergund. Door de provinciale Staten van Utrecht werd jl. Zaterdag ter vervanging van Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeter- woude, tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gekozen Mr. R MELVIL BARON VAN LIJNDEN met 24 stemmen terwijl 13 stemmen op Jhr. I. Huijdeco- per van Maarseveen en 1 stem iri blanco werd uitgebracht. Zondag en Maandag a.s., telkens des vooim. half tien en nam. vijf uur, zal de Godsdienstoefening der Vrije Ger. gem. geleid worden door Ds. Groeneweg van Rotterdam. S2«ste STAATSLOTERIJ. Derde klasse. Trekking van 19 en 20 Dec. (1000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs vim f1500. No. 12358. Prijs rail flOOO. No. 16544. Prijs van ÏOO. 7309. Prijzen ran f 15. 131, 140, 2182, 2186, 2205, 2206. 2208, 3031, 3055, 3073, 3076, 3090, 3092, 3141, 3152, 3153, 3180, 4664, 6919, 6929, 6932, 6963, 6970, 6974, 6980, 7318, 7329, 7334, 7339, 7357, 7372, 10605, 10623, 10626, 10630, 10651, 10682, 10718, 1U720, 10731, 10796, 10825, 1(T832, 10913, 10937, 10996, 12103, 12135, 12164, 12198, 12363, 16505, 16520, 16534, 16545, 16560, 16563, 16570 en 16589. Te zamen 62 prijzen. Volgende trekkingen geschieden 21, 22 Dec., 2—5, 16-19, 24—27, 31 Jan., 13 en 711 Febr. Loten zijn verkrijgbaar. Jan. 't Is toch maar ongelukkig, dat niet alle menschen een overtuiging hebben. Piet Je eischt waarachtig nogal iets. J. Wel, waardoor verheft een mensclr zich anders boven het dier dan door een overtuiging te hebben. P. Eigenlyk begrijp ik je niet goed. haar viel op hare schouders neder I Welk een evenredigheid in de lichaamsvormen! Welk een slanke gestalte! Welk een liefkozen in haar gelispel I Ik wierp mij in de schaduw Van den muur aan de tegenoverliggende zijde en bleef daar, de oogen op het pavilloen gericht, in de dwaqgje verwachting en verlegenheid. Ik luisterde met de grootst» oplettend heid. Spoedig kwam 't mij voor als hoorde ik beweging achter het helder verlichte venster, spoedig daarop ruischen en een gesmoord lachen. Eindelijk galm den voetstappen in de verte, een man, ongeveer van mijne gestalte, vertoonde zich in de straat. Hij ging haastig op een kleine deur welke ik niet opgemerkt had, naast hetzelfde pavilloen toe, klopte tweemaal zonder zich om te keeren en zong met heldere stem: sEccoridente" De kleine deur opende zich en hij sloop er door. Ik haalde de schouders op, en den hoed diep in de oogen gedrukt, keerde ik zeer ontevreden naar mijn logies terug. Den volgenden dag bracht ik in de grootste hitte twee uren door met in de straat van het pavilloen heen en weer te wandelen, doch zonder eenig resultaat. Denzelfden avond vei liet ik Sorrento, zonder zelfs het huis van Tasso gezien te hebben. Men kan derhalve denken want evenals ik de overtuiging kan heb ben, dat mijnheer A eerr konkelaar, en mijnheer B een Pharizeër is, kan een hond de overtuiging hebben, dal de eene mensch hem goed, en de andere hem kwalijk gezind is. J. Och, kerel, ik bedoel een overtui ging in het staatkundig en maatschappe lijk leven. P. Zoo, dan had ik je toch eerst wel gevat, en dan blijf ik er bij, dat het de krachten van heel wat menschen te boven gaat om zulk een helder inzicht in den staat en de maatschappij te hebben, dat er van overtuiging sprake kan zijn. J. Nu nog mooier I Öntmoet je niet dikwijls menschen, die voor hunne over tuiging uitkomen P. Zeker, maar dat is er soms ook een ovei tuiging naar. Er zijn menschen die het versland en de kennis niet be zitten om het zoo ingewikkelde raderwerk van de staatkundige en maatschappelijke verhoudingen te doorzien, en die er toch steeds den mond vol van hebben, dat alles beter zou gaan, als men eens deed, zooals bet naar hunne overtuiging be hoort. Maar je begrijpt toch, dat zulke beweringen praatjes zijn van een praal hans of ijdeltuit. J. Ik geef toe, dat zulke menschen nog geen overtuiging, en alleen maar een opvatting hebben. Utrecht. In eene tapperij buiten Tol steeg alhier, ontstond jl. Zondagavond twist tusschen twee bezoekers, welke zoo hoog liep, dat besloten werd naar buiten te gaan en de zaak samen uittemaken. Eenmaal buiter. zijnde, waren beiden dan ook weldra handgemeen en sloegen er duchtig op los, totdat op eens een hun ner zijn tegenpartij, vermoedelijk met een stalen tabakdoos, zulk een slag tegen het voorhoofd toebracht, dat deze bloe dend tegen den grond rolde en onder geneeskundige behandeling moest worden gesteld Tegen den dader, die onmiddellijk werd gearresteerd, is proces-verbaal opgemaakt. De heer D. J. van Zeeland Pastoor bij de R. K. Gemeente alhier, herdacht gisteren (20 dezer) den dag, waarop bij voor 25 jaren zijne bediening als Pastoor der Parochie kerk van den H. Dominicus aanvaardde. De menigvuldige blijken van belangstelling, welke de algemeen geachte en beminde jubilaris vun verschillende zijden mocht ontvangen, zullen ook de zen dag voorzeker voor hern tot een onvergetelijken maken. Barncvcld. Alhier heeft zich eene commissie gevormd, met den burgemees ter A. W. J. J. baron van Nagell aan het hoofd, om aan werklieden, die zonder werk zijn, arbeid te verschaffen gedu rende den winter. In het dorp werd hiervoor ruim f200 aan vrijwillige giften ingezameld. Bunschoten. Tot hoofd aan de Bijz. School te Zaandam is benoemd de heer Jansen van Rijssen, te Spakenburg. I.cusden. De heer G. A. Jonker, candidaat te Heerde, heeft het beroep naar de Herv. Gem. alhier aangenomen. Nunspcet. Het Prov. kerkbestuur van Gelderland heeft in zijne buitenge wone vergadering van 15 Dec. jl. den door het Class. Bestuur van Harderwijk in de uitoefening zijner bediening ge schorsten predikant J. Kuyper alhier, wegens verregaand verzuim in de waar neming van zijn dienstwerk, volgens het Regl. van Opzicht en Tucht, uit zijne bediening ontzet. Soest, 20 Dec. Onze gansche gemeente toont heden 't is de dag der huwe lijksvoltrekking van onzen geachten Bur gemeester, Mr. Loten van Doelen Grothe en Jonkvr. R. H. van Weede, hare ingenomenheid met deze gebeurtenis door het uitsteken der vlaggen en hier en daar zijn fraaie versieringen aangebracht. Ook den armen en den schoolgaanden kinde ren, hier en te Soesteiberg, werd door Bruidegom en Bruid een feestdag bereid: de eersten ontvingen eene extra 'oedee- ling in brood, terwijl de schooljeugd, zoowel van openbare als bijzondere scho len, ruimschoots onthaald werd op choco lademelk en krentebiood. Sckerpcnzeel. Maandagmorgen werd in deze gemeente het lijk gevonden van zekeren VI., boerenarbeider, geboren te Renswoude. Oorzaken voor den dood van dezen 19jarigen jongeling zijn niet met zekerheid op te geven. Nadat het lijk door onzen gemeente-arts, den heer Boekhoudt, in tegenwoordigheid van den burgemeester Pnnl, was geschouwd, werd het overgebracht naar het lijkenhuis op de algemeene begraafplaats alhier. met welk een verrassing ik dezelfde stem, denzelfden zang hoorde midden in de steppen, in een der wildste deelen van Rusland. Thans, zooals destijds was het nacht, thans, zooals destijds verhief de stem zich plotseling uit een kleine, onbekende kamer; thans, zooals toen was ik alleen. Is 't een droom dacht ik. En nu klonk het laal-te vieni"... zal het venster zich openen? Zal zij verschijnen? En het venster werd geopend I Een dame vertoonde zich. (Wordt vervolgd). De geschiedenis van een stukje pa pier. Twee goede vrienden zaten, eenigen tijd geleden, te Malaga in Spanje, des avonds in een koffiehuis, en kochten een loterij-lot, dat zij gemeenschappelijk be taalden. Een der beiden zou het lot be waren en de ander noteerde het num mer. De volgende dag stierf de man die 't papiertje bewaarde eensklaps ten gevolge eener beroerte, en door de ontsteltenis dacht niemand er aan om naar het lot te zoeken. Een paar weken later vond de trekking plaats, en op 't nummer der beide vrienden viel de hoogste prijs. De overledene bracht de familie van den doode het heuchelijk bericht dat dui zenden gewonnen waren, maar o schrik I het gelukkige nummer was nergens te vinden. Na heel veel over en weer pra ten herinnerde men zich dat de overledene in dezelfde kleeding was begraven, die hij op den avond van 't koopen van liet briefje had gedragen en 't lag dus voor de hand dat hij 't mede in zijn graf had genomen. Men vroeg verlof het lijk op te gra ven dit werd verleend en nu wachtte de familie nog grooter schrik. De doode was door de doodgravers bestolen en men vond het lijk geheel naakt in de kist liggen. De zaak werd aangegeven en kwam voor den rechtef, maar liet lot bleef spoorloos verdwenen. Een paar maanden vergingen. De over gebleven vriend wandelde op zekeren dag door de straten van Malaga, toen hij bij een uitdrager een pak kleederen zag han gen dat zijn aandacht trok. Een zeker voorgevoel bracht er hem toe het pak te koopen dat hij daarop nauwkeuiig onderzocht. Dat voorgevoel had hem niet bedrogen want in een hoek van een der zakken van 't vest, vond hij het loterij briefje dat zooveel opschudding had te weeg gebracht. De prijs werd dadelijk in ontvangst genomen. Uit Kansas-City wordt de dood ge meld van Sands Hopkins, een dgif Ame- rikaansche rnillionairs; hij vergiltigde zich met laudanum. Hij had sedert lang excentrieke neigingen. In September jl. ging hij naar Europa, vergezeld door een bokser van professie, aan wien hij had gezegd: »Als ik twist met iemand krijg moet jij voor me vechten." Na zijn vei- blijf in Europa keerde hij naar Amerika terug met zes jonge vrouwen, waarvan bij een harem wilde vormen, tot zijne familie tusschen beide kwam en de jonge vrouwen wist over te halen den man te verlaten. UTRECHT, 17 Dec. Op de weekmarkt waren heden 456 stuk vee aangebracht. De prijzen warenvoor Stiereu f 35 tot f 200 voor Vaarsen f 35 i.ot f 140; voor Pinken f 80 tot f 100; voor Melkkoeien f 60 tot f140; voor Kall- koeien f120 tot f215; voor Vaarskoeien f60 tot f 130 voor vette Koeien f 120 tot f210; voor magere Kalveren f 10 tot f30; voor vette Kalveren f 30 tot f 60voor Lagere Varkens f 16 a f20; voor Biggen f4 a f 10 per stnk, Schapen en Lammeren stuks. Kalkoenen f2.50 a 6.Kippen f 0.70 a f 0.90Eenden fl.lO a f 1.2(1; Hazen f 1.50 a f2.Duiven per paar f 0.30 a f 0.40 Ganzen f 1.50 a f2.Konijnen f 0.20 f 1.10; Patrijzen f 1.50 a fO.00; Faisanteu fl.50 a f 2 50; VYatersuippen f 0.00 a 0.09 't paar; Houtsnippen f 0.00 a f0.00; Piepkuikens fü.70 a f 1.30; Kwar tels f 0.00 a f 0.00. Aangevoerd waren80 mud Ruwarige Tarwe f7.25 a f 8.590 mud Blanke Tarwe f 6.50 a f 7.70 mud Rogge f 4.50 a f 5.25; 50 mud Garst f 3.75 a f 4.25; 140 mud Haver f 8.a f 3.50; 30 mud Boekweit f 6.a f 6.50; 30 mud Duiveubooneu f6.a f6.50; mud Groene F.rwton f 0.00 a f0.00; mud Wttte Boonen f 0.00 f 0.00; mud Wik ken f O.Oü a f 0.00; mud Koolzaad f 0 00 a f 0.00224 mud Aardappelen f120 a f2.50; 320 mud Appelen f3.50 a 5.30 mud Peren f 2.50 a f 7. Boter f 1.2(1 a f 1 50 Vfeiboter f 0.00 a f 0.00 per kilo; Eieren f6.a f 8.per 100 stuks; wagens Kaas (vrije kaasmarkt) f 0 00 a f 0 00 de Kaas in de Botermarkt goldt f 0.29 a f0 35 de 5 hectogram. HARDERWIJK, 17 Dec. Het hektoliter Rogge f5.a f 5.10. Boekweit f 5.95 a f 6.Aaidappelen f 0. a 0. Mvriagraiu Boter f 12.a f 13. Kilogram Boter f 115 a f 1.25. Kilogram Kaas f 0.28 a f 0.74. Kilogram Spek f 0.60 a f0.6K. Stuks Biggen f5.— a f7. Eieren 100 stuks f5.a f7.—. Stuks Kool 5 a 7 ct. Peren per hectoliter f 0. a f 0.Appels f2.60 a f3.70. NIJKERK, 19 December. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.50 a f5 80. Gaist f4.00 a f5.00. Haver f 3 60 a f 4.00. Rogge f4 00 a f4.50. Rotpi f 1 10 a f 1.25 Eieren 5ab cent. Schrammen 18 stuks f 12 a f 15 Biggen 72 stuks f4.oüè f6.00. Runderen 149 stuksf30a f180. Schapen 24 stuks f8 a f 15. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: Het biuheowpi k van een Engelsch h loge Gevonden in dé opgehaalde huisvuilnis: Een beschadigd Ameiikaansch munt stukje. Rechthebbenden vervoegen zich ter ternghekoming aan het bureau van politie. V Getrouwd Mr. CONSTANT, JACOB, WILLEM LOTEN VAN DOELEN GROTHE, Burgemeester cart Soest. EN Jonkvrouwe RENÊE HENRIETTE VAN WEEDE. j f* Soest, huize Vredehof. 20 December 1887. Tot onze diepe draefheid overleed heden te Groningen onze geliefde Moeder en Behuwdmoe- der Mevrouw Wed. Buticher geboren Braak, in den ouderdom van bijna 74 jaren. H. VAN ESVELD Rzn. S. VAN ESVELD— Busscher. Amersfoort, 19 Dec. 1887. Heden overleed onze ge liefde Vader en Behuwd-Vader, de Heer C, Koning, in den ouder dom van bijna 86 jaren. P. D. KONING D. M. KONING— van Braambeek. B. H. KONING. J. C. KONING. J. M. KONING—Voormolen. Amersfoort, 20 Dec. 1887. Eenigc kennisgeving. op Zondag en .Maa.nda.iz 25 en 2« Uecenilipr e.U., in de groote zaal der sociëteit AMICITIA. van des morgens j I© tot des namiddags 4 mur. Ter bezichtiging zal worden gesteld te Ainsterdum. Enlréc 0.25 de persoon. Leden met ééne dame hebben vrijen toegang. A 2.20 per Hectoliter, franco bezorging aan huis 10 ct. hooger. BESTELLINGEN en PROEFMONSTERS te bekomen bij Soesterweg onder Amersfoort. De Directie der Onder linge Hollandsche Brand waarborg-Maatschappij te OUD-KARSPEL, heeft tot haren Corres pondent voor Amersfoort, in plaats van den lieer Abr. Jloë, aangesteld, de heer G. v. d. HOVEN, Bloenten- dal D. 104. bij wien tevens inlichtingen tot het sluiten van verzekeringen «p roerende en onroerende goe deren zijn te bekomen. A ƒ28 per anker of per llesck tegen 05 ets. merk: St. Julien, A 32 per anker en 75 ets. per ilesck. MADERA A ƒ1 en 1.30 p. fl. PALE SHERRY A 1.30 s SPAA^S€HE Wïmt mei k Pedro Ximènes, it f 1.30 p. II. Alles met inbegrip van accijns. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2