Eike-enandere Boomen mu- Amersfoort. Sachsische Thü WeilinachtsstollenJ. CHRISTMAS- en NEW-YEARS-CARDS, mz. Bon HAKHOUT, groene TAKKEEOSSEN Eiken- en ander Hakhout Hakhout, DROGE STAMMEN VOORDRACHT!!! M „ComDfoir Franco-Hollanlais" Framton- en Cilroen-Linioiiaöe, zuivere COGNAC, Ciroop van Pooscli van Aracfl,50p. fl. Rnhm -1,20 Oude Bisschop Dubbel pbeifle GENEYER, Gezuiverde MOUTWIJN, H. van Esveld Kzn., AMERSFOORTSCHE BROODFABRIEK f0.30, f0.60, f0.90 en fl.20. G. DE JAGER, Langestraat A. HELLEVOORT, Lavendelstraat, De Directie. Hollandsche felicitatie-kaarten, BLDSHSAAIIYS i bbaïdsxa, W. F. A. GROENHUIZEN, Glazen- en Gntta-PerchaSpuiten, 4 „me/mm ANGOSTURA BITTER, Deze zijn dagelijks bij al hare dépöt- houders aantevrag en in stuks van Voor de allerpuikst mogelijke kwali teit wordt ingestaan. De fabriek levert slechts aan hare dépöthouders af. Bestellingen uit plaatsen, waar geen dépöthouders zijn, zende men naar beiden dépothouders te Amersfoort, welke deze franco onder remboursement zullen toezenden. THEE HORLOGES $^§2^ BRILLEN en PINCE-NÈZ, SPANEN. VERKOOPEN: en ander HAKHOUT Eiken-, Elzen- en ander dubb. Likeuren. van de te ONTVANGEN SLOTHOUWER ZOON. SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. VERKOOPEN: 30 perceelen extra zwaar EIKEN-, ELZEN- en ander Ongeveer 30 perceelen Eenige perceelen En eenige perceelen 153 perceelen zwaar 15 perceelen zwaar VERKOOPEN 22 perceelen extra zwaar 13 perceelen De Komische Gedichten IFTijs SO centen. WESTER C< RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMÏLLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn met Bpeltekst in verschillende grootten. Onder aanbeveling, AMSTERDAM Dr. E. LAURILLARD Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEiN, BAROMETERS, Bötep- Kaas- ea Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. Aan de abonnës onzer Couranti VEERTIG CENTEN. Om uit te knippen. Tweeërlei Kruis "Veertig Centen. Notaris K.s.--. Mi, J. BI. RICHEMiF te Amèrslvoil i« voornemens om op D011- tlvrdsg, den 2!> December 1887, des voolhr.iddags te 11 uur, in dr heiberg tde Faam" bij J. VAN WESTERLAAK, aan dim Hamgemeente Hoogland publiek te Ouder de gemeente HOOGLAND. Op de hofstede „KOU WEN 110 VEN. Ten verzoeke van den Heer J. KOPPEN. om wit te mogen maken. en Aanwijzer HENDRIK KUIJER op Kou- wenhoven. staande aan de Faam, Aanwijzer J. VAN WESTERLAAK. De Notarissen A.H. DRIJFHOUT VAN IIOOFF en Mr. J. DE LOKTER te Amersfoort, zullen op Dinsdag, den 3 Januari 1888, des voormiddags ten lO ure, op de hofstede »DE KORTE NIJP" te Stoulen- burg in het openbaar In de geuiecnte STOKTENRKRG, op het landgoed STOUTENBURG. LiiiU n TAKKEBOSSEN, BOOMSNOEISEL, en EIKEN-, REUKEN-, SPARREN eu andere BOOMEN. Aan ie wijzen door JOHANNES KUIJT aan het Koedijkerhek te Stoutenburg. Voorts in de gemeente Leusden, op GROOT HAGENAUVVE. Aan te wijzen door H. E. BRINKMAN te Leusden. Breeder bij biljetten. Notaris Mr. J. M. R1CHELLE te Amersfoort is voornemens om op Zaterdag, den 7 Januari 1888, des voormiddags te 11 uur, in de heiberg »de Rosbeijer" bij T. VAN RUITENBEEK te Hamersveld, gemeente Leusden, publiek te Ten verzoeke van het R. C. KERK BESTUUR aldaar. Ouder de gemeente EEKSDEN Op de hofsteden allETEINÜ" en i>HET KLOOSTER" om wit te mogen maken en (grootendeels eiken.) Een geschikte bundel voor voor drachten is: van een CONTROLEUR. Met een voorwoord van prof. ALB. THIJM. 2e vermeerde druk. Bij jedeien boekhandelaar te verkrijgen of tegen toezending tan het bedrag franco per post van den uitgever A. E. LAND te Heerenveen. 20, RKE HEROLD, bij het Nieuwe Postkantoor te Parijs. 11^ AGENT Tan Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met bet plaatsen van advertentien in Fransche bladen, bet vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen v.an alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. van het huis BOKTTIEEIER G. BBIANDACo. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- detverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd Alle soorten a f0.33 p. flacon. Geïmponeerd van het huis CARCIA DEE SALTO. ROODE PORT a PORT j p. fi.v. 1.60 JEREZ MADERA tot fl.10. van het huis EOKIS BERM ANN te Coblenz. BAOUR CENEAC, SU JULLIEN, PAUELLAC p. anker f28 45, p flesch fO.SO1.20 f 1.50 per (lesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Ee.nig verkooper van ANGOSTüRA- B1TTER en SINAASAPPEL-SAP. KERSTBROOD ecvic zu-Itmc >czt"eeziLL(j VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZALINGEN, G. DIEGKS, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECKDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOR88EN, Singel, A. KNKIVER8 en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wórdt de aandacht gevestigd op De gunstig bekende met bijschriften van is in eiken Boekwinkel a 90 Cents te bekomen, zoomede bij de Uitgevers S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren eu Nickel Jfc Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen EN WINDKUSSENS, CLYS0-P0MPEN, IRRIGATEURS, A alle soorten van r THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan K1V1K-BAROMETER8 bijzonder billijk en zeer spoedig. Gelukkig dat wij niet altijd liet schoone op vreemden bodem behben te zoeken! Mevrouw SILVÉ geeft ons heden een oorsproukeiyk Nederland- sclieii Roman, een boek waarin waarheid en verdichting zoo nauw met elkan der in verbinding zijn gebracht, dat het ons onwillekeurig voorkomt als lezen wij sommige onzer eigen levenservaringen. Men behoeft slechts tfi-diebben gelezen, om daarvan overtuigd te worden. Op het geïllustieerd omslag zien wij een der hoofdgedachten, die de schrijf ster bij het samenstellen van haar boek hebben bezield Twee moeders op liet kerkhof: één geknield bij het graf van haar vroeg gpstorvene, de andere nog in het bezit van hare kinderen, haar vriendin moed toesprekende, onbewust welk kruis haai zelf nog wachtte. Oin den lezer niet te veel van het aangrijpende verhaal te vertellen, ver melden wij hier slechts de titels der hoofdstukken: I. Een gelukkig gezin. 2. Dora's bekentenis. 3. Een bron van ellende. 4. Vernietigde hoop. 5. Een strijd lussclicn ver stand en kart. C. VI ie Llse van Belenstein was. 7. Een feestdag waaraan zich treurige herinneringen zouden vastknoopen. 8. Jong gestorven, vroeg bij God. O. Geen levensdoel meer. lO. Donkere wolken. 11. Langs verschillende wegen. 12. De teerling is ge worpen. 13. Kampzalige gevolgen. 14. Tweeërlei Kruis. 15. Een zware slag. 16. Lise van Beleustein speelt baar laatste troef. 17. Besluit. Het boek bevat 240 pag. gewoon octavo en is op stevig, goed papier met duidelijke letter gedrukt. Al onze abonuë's hebben echter het reelit, tegen inlevering van onderstaande „BON" op dit werk in te teekenen. De afle vering geschiedt voor den prijs van Buiten de stad Iranco per post na ontvangst van postwissel A 55 et. De ondergeteekende verlangt te ontvangen: door Mevrouw SILVÉ, voor woonplaats

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3