Jaailijlsche goedkoops aanbieding, OOST-INDIE. KLEIO, Beddenwinkel van „DE ROOSTER, SCHIEDAMMER GENEVER, 1KR11PVR1JE ENGELSGHE BREIJWOL,] een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. DIRK ANS1M i Co. Zwolle. DE RENTENIER, Moltondekens en Onderspreien, H. J. BONNIER, Groote keuze in mm mm 1ÖÖ Visitekaartjes met naam, IGO daarbij behoorende Enveloppes één Scheurkalender voor 1888, Voorbeeldeloos goedkoop Dept iler Mleufabriek J. Wessely, Wien, II. Grosse Speriasse 16. SiiTiQUWIR EN ZOON s I Sajetten en andere Wollen Garens, ii Holloway's Pillen. PliO'fteffiLS. Firia J. 0. THIÉS, op den Hof. Vaste prijzen. Vaste prijzen. NIGHTCAP, WERELD KINGERKLOK (geen pendule) a S 4> s ECHTE CCCOS ZEEP Financiëele Weekblad. Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN NK, ïfog eenige MOLM-DEKMS van gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkooM. Lrcn van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Merk VERKRIJGBAAR in KGLDKRFLGSSCHKS van I Liter A 1,15 por L i t e r (I e s c li hij Th. IB. US. fSRlKWSRA in gedistilleerd on Tabakskcrvcrij „1)50314501»", Amersfoort- 15. A Is bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. I10PPE Tot 28 December a. s. leveren wij benevens alles te zamen voor slechts één gulden. Op 28 December a. s. is deze buitengewoon goedkoope aan- Eonig in zijn soort. Sleclils 4 gulden Ilollandscli, franco door het gansche koninkrijk, kost de algemeen beroemde, nieuw uitgevondene met wekker en signaalapparaat, twee gebronsde gewichten en patentcijferblad, dat in stikduistere nacht zoo helder als de maan verlicht. Deze uitmuntende prachtige klokken worden in fijn gepolitoerde kasten, imitatie van ebben-, noten-, mahagoni- en p tlissanderhout afgeleverd en zijn een sieraad niet alleen voer het paleis dei* rijken, maar ook een onontbeerlijk meubelstuk voor de bpscheidene woning der minder gegoeden. Deze klok is naar het nieuwste systeem geconstrueerd, daar het dubbel beschreven cijferblad niet slechts 12, maar ook 24 uren lelt. liet is bekend, dat binnen kort de 24 uren aanwijzende klokken alg' meen in de geheele beschaafde wereld zullen worden ingevoerd. Het dubbele cijferblad is rijk verguld, met de keiz. kon uitsluitend geprivilegeerde patent-verlichtingstof geïmpregneerd en geeft des nachts een licht zoo helder als de maan, zonder eenig ander verlichtingsmateriaal. Hiervoor gatrandeer ik tien jaar. Deze onontbeerlijke voortreffelijke patent-wereldklokken zijn ten gevolge hunner voorbeeldelooze goedkoopheid reeds in de meeste huisgezinnen aanwezig, en daar ik deze klokken zelf vervaardig, worden zij alleen door mijne van ouds beroemde firma geleverd. Elke bestelde klok wordt in een bizonder daarvoor vervaardigd kistje als postpaket, tegen rembours of praenumerando naar alle wereldstroken verzonden. Men wordt vei-zocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk te willen doen, want reeds nu, na het eerste verschijnen dezer advertentie ontvang ik honderde bestellingen, en iedereen wil tevreden gesteld worden. Ook zijn bij mij te verkrijgen REMONTOIR ZAKÏÏORLOGES L uit Nikkelzilver, precies op de minuut en seconde loopend, met 3jarige garantie, tegen den verwon derlijk lagen prijs van slechts 12 gullen Ned. per stuk. Bestellingen te richten aan het NB. Niet conveniëerende voorwerpen worden bereidwillig teruggenomen. BEURSBERICHTEN. bieding vervallen. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad A 5 O r Z 5 ié, x s- - - X X X X u c! X v iS V Q o UIJLL als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, "SJAALTJES, \Ai\ 1 MANCHETTEN, 1 POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN, 5 en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen s zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. r Alsmede primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE? £De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte® wordt van lieden af hij mij, als ook hij mijne Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op liet Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. M K ft - t - 5 V s s s» s Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Fcbr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 41. Port. Obl. Btl. 53'84 Rusland. Obl. Hope 8c Co. 1759 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito Ge S. 1855. dito 18G4 flOOO dito dito £100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 4872 gec. 50 100 p. #t. dito 1873 gec. 50 100 p. st dito I860 2e 100 p. st. dito 75 gec. 50-100 p.«t. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spapje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening, 1870 Obl.-Leening 187T Venezuela Leen. 1881 Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 188b Rotterdam Oblig. 1886 s 1 1 (S Verzweringen van eLken aard, wonden zweeren, kwade beenCBc Wanneer door| bezeering, zwukkwl bloedomloop, slecht I bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweei ingen, de lagere ledematen beeft aangevallen kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door liet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol beeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitweiking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genpzing Onder hun nen vereenigenden beilzamen invloed ni'men de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge- trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kiaclit terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80, f3,— f 6,75, ƒ13,50, f20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Strijk- en Blaas-instr tinten ten, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen omzet, billijk- ste prijzen hier te lande. Speciale In richting; voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Kuilen. Voor stemmen en repareeren van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER A ZOOL Prijs-couranten en Muziek-catalogeu gratis en franco. /J I (Onafhankelijk Oigaan) is li e 4 goedkoopste Prijs f3.50 per jaar. Proefnummers gratis en franco. Bureau: Leliegracht, 42 AMSTERDAM. Verschenen bij A. M. SLOTHOUW Eli te Amersfoort, door VIERDE DEEL. Van de Franselic omwenteling tot op heden. Een fraai boekdeel (572 bladzijden. Pi ijs gebrocheerd 1'3.in Prachtb. T3.SO Inteekeningspi ijs f3.- Van de Geschiedenis der Oudheid, Geb. f 3, Middeleeuwen, Geb. f3,— Nieuwen Tijd, Geb. f 3,— zijn nog eenige Ex. te verkrijgen bij eiken Boekbandelaar en bij den Uilgever. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Groolere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone' katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons geslikte dekens. Twee persoons geslikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. M Rij contante betaling van REDDEN-ARTIKELEN toegestaan. Effen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde slrce- pen, van at de kleinste tot de grootste afmeting. wordt 5 PHOCEKT korting Petc. 20 Dec. -2i* 737/, 3 865,4 3b 981/4 9 99 U/a t 971/4 5 65 5 86 4 76"/m 5 613/, 5 6OI/4 5 62 5 63 4 80 3 561/, 1816 5 1001/4 5 525/, 5 521,4 5 811/4 5 991/, 5 973/4 5 093/,, 5 965/, 5 97 u/u 5 501/4 5 405', 5 495/4 S 91'/» 5 93 *'8 91'8 61k 881/4 4 74 4 SOS/» 1011,4 4 6315 /B 14 14 4 741/, 5 99v/a 4»-, 4053/4 3 361/, 3 1515/a 1 IOOI/4 5 1003/, Pk 947/, 6 131/4 S 123/, 303/, Bningen. 3 961/, 963/4 1 97 767/, Pk 1013/4 4 1003/4 2 511/, *•8 1021/, 4 101 205 1187/, 1331* 76 1191/4 *'8 5 84 5 65 Indu8tr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. k Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Ryksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. 1 dbr. Hjp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Lgeningen. Holl. IJl. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. AaniL duo Ubl. 187y 81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Ubl. dito dito gost. dito. Ned.-lnd Sp. Aandeelen. Riju-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875180 gast. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Einm. Zuid Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. la H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p. et. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f1000 Riaschk-Wiasina. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Culif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texa9 Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. Obl. Brazilië. Spw.-Leening Premiën-Leeningen. 1443/4 4 102 114 4 401 23 74 136 84 4 43 5 98 5 81 3 601/, 3 597/, 3 743,4 5 831/4 4 46 793/4 5 791/, 5 111 Pm 903/4 3 54'/, 5 891/4 5 90 5 831/* 5 82 S 24 5 87 5 5 063/, 5 235* 536* 1133/* 6 995* 7 1173* 17'/, HO/, 6 1151* 6 1131* 5 827* Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 1103* Ainst. Kan. C. v. Aand. 102 dito Rotterdam 3 105 Geineente-Crediet 3 103 België. Stad Antw. '87 2.,, 883* Stad Brussel, fr. 100 '87 2'8 89 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 841* Theisloien 4 971 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 104 dito dito 1860. 5 104 dito dito 1864. 1313,4 Crediet-Anst. 1858. 1453/* Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 83 Stad Weenen 1874. 1053* Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3.* 128 Rusland. St.l. 1864 5 1433/* dito dito 1866 1283/4 Spanje. Stad Madrid 1868 3 ,01/jg Turkije. Spoorweg-L. 3 79/a Winterdienst, geopend 1 October 1887. Nederlandsche Ceniraal-Spoorweg. Ooster-Spoorweg Utrecht Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. Vertr. Amersf Zwolle Leeuwarden 7,20+ 8,- 9,16 9,27 9,53 8,58 11, 8,30 9,4 10,8 10.15 10,45 10.9 11,24 1.34 11,22 11,44 1.4 1,9 2.10 1 14 3,'0 7,58 2,47 3,24 4,25 4,43 5 21 4,53 6,40 6,2 6,.12 7.34 7,44 10,20 6.55 87 10.11 8,22 8.4 4 9,47 9,57 9,36 11,28 93 9,40 11,26 11,31 9,45 10,20 fAlleen Zaterdag. 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te Naar Zulphen Aankomst te er'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. V. Baarn V. Amersf Barnev. Apeld. /.utphen 7,26 7.39 7.48 8,13 8.35 8 41 8,59 9,19 9.55 10.19 8.31 8,44 8,53 9,28 9.53 9,46 10.29 10,48 9,24 9,37 9.39 9,47 10,12 11.47 12.3 12.19 12.49 1,9 9.50 9.59 10,48 10,43 3.44 3,59 4.17 4.48 5,11 11,23 11.36 11,45 12 18 78 7,22 7,38 8,7 8.29 12,6 12,18 12,27 1,10 1,11 9,16 9,33 9,51 10.23 10,46 2,53 3,6 3.15 4,8 3,50 4.49 5,8 6,20 5,23 6,25 6,8 6,29 6,53 7,14 6.45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.22 8,34 8,43 9,28 9,2 9.14 9.23 9,49 9,57 10,1 10,13 10,22 11,35 10,57 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kesi Leusd. Scherpeni 7,22 7,42 8,4 8,18 8,24 8.21 8,43 8,52 8.58 10,53 11,4 11,16 11,26 11'32 2,23 2,34 2.48 1.58 3,4 4 27 4,47 5,9 5,23 5,29 6,19 6,30 6,46 6,54 7,— 9,36 9,47 10,— 10,11 10,17 f Stoppen op verzoek t« Lewdei. Snelpersdrukkerij van A M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4