Gemengd. Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. pw*, met hot doel tot meer qnderlinge samenwerking te komen. De bekenden wonderdokter Sirie, te Wapeningen, is door het kantonge recht aldaar wegens hei onbevoegd uitoefe nen der geneeskunde als bedrijf en liet afleveren van medicijnen aan W. R., te Arnhem (na reeds vroeger voor hetzelfde feit te zijn veroordeeld)een boete van f 60 opgelegd of 2 maanden hechtenis. Terstond gaf deze te kennen, dat hij van dat vonnis in hooger beroep kwam. Te Bergen-op-Zoom, met eene be volking van 12,000 zielen en een groot garnizoen, hebben zich slechts 12 bewo ners van kamers (waarvan er 2 niet in de termen vallen) voor het kiesrechtaan- gegeven. Het inslaan der 25 meter lange heidepalen voor de fundeering der ijzeren bekapping van bet Centraal-station te Amsterdam wordt dagelijks rnet afwisse lend geluk voortgezet. Gisteren en heden waren de vorderingen gering telkens kon maar één paal met 120 slagen in de minuut door de zware machine worden ingeslagen. Het metalen heiblok of de stoomhamer wordt nauwelijks een halven meter opgeheven, en daar de slagen zoo snel op elkander volgen, blijft de paal tot in de diepte steeds een trilling be houden, waarop de mogelijkheid van het inslaan der ondeilinge palen berust. Van 12 December tot heden werden 16 palen nog altijd in denzelfden put of liever rondom «Ie bestaande fundeering. de eerste aan de westzijde van het station, inge heid. Met nog 6 palen is deze eerste fundeering voor twee spariten gereed. Daarop wordt dan weder een zware bouten bodem voor het metselwerk ge legd. (IV, R. Ct De sneltrein van de Ooster-Spoorweg uit Duitschland, die Donderdag morgen te half lion ure te Amsterdam moest arriveeren, kwam eerst te 12.30 aan, dnai op de lijn tusscheri Barneveld en Apeldoorn eene botsing lusschen twee goedeientreineri had plaats gehad, waarbij zeer veel materieel beschadigd is. De weg was versperd en de reizigers moesren twintig minuten in de sneeuw loopen, om over te stappen, Te Maastricht en in den omtrek doet zich de hooge stand der Maas steeds gevoelen. Vele buurtwegen zijn onbe gaanbaar. De fabrieken en molens, die door het water van Maas en Jeker ge dreven worden, slaan stil. Vele kelders zijn volgeloopen, terwijl een gedeelte van hel stadspai k mede onder water staat De stooinbuoten kunnen Luik niet be reiken, maar moeten te Herstal lossen. In aansluiting met het ingediend verzoek van Volendaminers en anderen, om te trachten de wonderkuil weer in eere te heistellen (opheffing van ait. 8 der wet op de zeevisschei ijen) is door den Gemeenteraad van Monnikendam een verzoekschrift in gelijken geest aan de Kamerleden gezonden. In het Groote- en Voorster-gasthuis te Deventer is overleden de ruim 88-jarige oudstrijder van Waterloo, G. de Lange Beauveser. Bij de j.l. Woensdag te Utrecht gehouden deputatenvergadering der anti revolutionaire partij, is met bijna alge- meene stemmen aangenomen de volgende motie «De deputatenvergadering der anti revolutionaire partij, gehoord de mede- deelingen van het ceritraal-comité, dat onderhandelingen hangende zijn om poli tieke samenwerking inet andere partijen te overwegen, spreekt als haar gevoelen uit, dat de anti-revolutionaire partij, krachtens haar beginsel en haar verleden, geroepen is haar karakter als zelfstan dige staatspartij te bewaien; 2. dat zij echter, overmits zij tot de minderheden behoort, in het belang des lands ook gerechtigd en verplicht is tot samenwer king met andere partijen, voor zoover deze zonder ineensmelling op een wel omschreven programma door eerlijke onderhandeling is te verkrijgen en noo- digt dierisvolgens het centraal-comité uit, de te voeren onderhandelingen met andere partijen daarheen te leiden, dat ook bij eventuëele samenwerking door elke partij een eigen programma worde vastgesteld, waarbij echter die artikelen, waarin men overeenstemt, zooveel moge lijk eensluidend worden geformuleerd; dut althans in enkelvoudige districten bij eerste stemming de paitij overal eigen Candidalen stelle, van wie het zeker is dat zij instemmen met het program van actie, en dat bij herstemming de can- didaat van die partij worde' gesteund, wier programma het meest met dat der anti-revoiutionaiie partij overeenkomt." De verbinding van Amsterdam met de Merwede kost, zooals onzen lezers natuurlijk bekend is, pntzaclielijke sommen. Doch voor degenen, die 't niet wisten, hoeveel er gedurende eenige jaren en hoevele volgende jaren reeds is en nog zal woiden uitgegeven, kar. het duidelijk worden uil de omstandig heid dat dezer dagen een otiderufdeeling van dit omvangrijke werk, nl. «het maken tan een MflMl »<-\t bijbehaa- rertde kunstwerken van nabij den Staats spoorweg bij Schotdeuren (gem. Nieuw- land en Arkel) tot nabij de algemeene begraafplaats te Gorinchem, aan het Ministerie van Waterstaat werd aanbe steed voor de soin van 388 duizend guldens. Althans wanneer 't aan de insein ijvers voor die som, de heeren W. P. de Vries te Rossum en N. van Haaren te 's Hertogenbosch wordt toe gewezen. De uitvoer-slachterij der firma Thompson Co. te Assen is Donderdag in werking gesteld met het slachten van 100 varkens, hetwelk, in aanmerking genomen dat alles aan de fabriek nog nieuw is, zeer vlug van stapel liep. Het eerste varken was met een krans ge tooid. Op de gebouwen wapperden een vijftal Nederlandsche vlaggen. Een oud-lid van een der rederijkers kamers te Waalwijk ontving dezer dagen het volgende briefje Dierbare viiendt, heb u soms nog rollen van de rederijkers, dan wees zoo goedt en geef hem of haar wat tneden eri zegt wat zij koste moete ik zal ze u betalen wij hebbe hier in Gemert ook een rede rijkerskamer opgericht en nu zou u mij veel piasier mee doen als u mij dien verkoopen zou. Ook van dat gestoolle kind met die poppekob. Gegroet U vrindt. De Fransche radicale bladen vallen den President aan, omdat hij, door tus- schenkomst van den gezant te Berlijn, een vredelievend schrijven heeft doen toekomen aan den Keizer van Duitsch land. In de Justice spot de heer Pelletan met het progiamma van de nieuwe socialistische groep in de Kamer. Van de opiogressieve nationaliseering van den eigendom, waarvan het individueel genot voor ieder die arbeidt, zal openstaan", zegt de schrijver: «Indien een deigerien die zich plechtig verbinden om den eigendom, te nationaliseeren ons zeggen wil wat hij er meè bedoelt, beloof ik hem eeuwigdurende dankbaarheid. Vitters verstaan er door, dat de individueele eigendom moet worden afgeschaft opdat allen die arbeiden van het afgeschafte genot kunnen hebbenhetgeen gelijk staat met te zeggen, dat de wijnstok moet worden uitgeroeid opdat ieder wijn kunne drinken. Ik geloof die vitters niet. Ik vraag maar om eene vertaling. Voor mjj is deze sierlijke formule Hoogduitsch." Cragnon, die afgezet is als prefect van politie, dreigt met eene volledige open baarmaking der zaken betreffende Wilson, als men hem geen andere betrekking geeft. De National Zeitung betoogt, dat de verwikkelingen tusschen Oosteniijk en Rusland nu niet ernstiger zijn dan in 1771, maar nu heeft keizer Wilhelm bijna even vele millioenen soldaten tot zijn beschikking, als Frederik de Groote onderdanen had. En deze reusachtige krijgsmacht zal steeds tot verzekering van den Europeeschen vrede in de weegschaal vallen, zoodat het Berlijnsrhe blad den toestand niet beter kan aan duiden dan door de woorden, onlangs in den Rijksdag gesproken: Het zwaaid van den Duitschen keizer is het zinne beeld des vredes. Ook prins Wilhelm, Duitschlands toekomstige keizer, wees dezer dagen op den ernst van den poli- tieken toestand. Bij het Kerstfeest van zijn regiment garde-huzaren te Potsdam, hield de prins een toespraak, waarin hij o. a. zeide; «Sedeit wij hier in hel vorige jaar het Kerstfeest vierden, zijn de tijden veranderd. Nu zijn zij ernstig geworden en staan wij voor een onzekere toekomst." Koning Milan van Servië over den toe stand sprekende tot de afgevaardigden, die hem 12 dezer met zijn geboortedag kunnen gelukwenschen, zeide: Als eens de groote strijd tusschen Germanen en Slaven uitbarst, moeten de Serviërs slechts toeschouwers zijn. Het Servische ras kan nooit vergermaniseerd worden, het zou verslaviseerd kunnen worden, doch dan verdween het. De dynastie der Obronovitch heeft zich uitsluitend gehecht aan het Servische ras en de koning moet trouw blijven aan die traditie, die een familietraditie is." Om een manifestatie der talrijke Pau selijke Zouaven te Rome te vermijden, is de audiëntie voor het aanbieden der prachtige banier van den 27 dezer ver vroegd op den 22, waardoor de meeste buitenlanders onmogelijk tegenwoordig konden zijn. Generaal Charrelte heeft hiertegen krachtig geprotesteerd. Van de 60 millioen frs., die de Paus reeds aan jubilé-geschenken heeft ont vangen, zal hij 12 millioen weggeven aan liefdadige genootschappen. De Belgische troonopvolger zal in Mei een reis door Europa maken en de voor naamste hoofdsteden bezoeken, te begin nen met Weenen. Te Zanzibar is een bode uit Midden- Afiika aangekomen, die wel geen diiect nieuws van Stanley bracht, maar toch mededeelde, dat Stanley, gelijk algemeen bjj het AlbertNyanzameer werd ver teld, in het begin van September te Wadelai bij Emin Pachn was aangeko men. Tusschen het land der Mabodi's en Wadelai had Stanley de grootste moeilijkheden ontmoet. Hel bestuur van den Congo-slaat te Brussel heeft echter van Stanley's aankomst te Wadelai nog niets vernomen. Met 1 Februari 1888 wordt de officier van gezondheid 2e kl. Dr. Pronk van Goiinchem naar het militaire hospitaal alhier overgeplaatst. Ongeveer 875 inwoners onzer ge meente zullen in het vervolg gerechtigd zijn tot het kiezen voor Tweede-Kamer, Prov. Staten en Gemeenteraad. De heer W. H. Kam, Gemeente- Architect alhier, komt voor op eene no minatie van viei personen, ter benoeming van een architect te Schiedam. Naar wij vernemen is de betrekking, vergeleken bij die te Amersfoort, zeer lucratief. Door het hoofdbestuur van «Vooruit", Vereeniging vari Handels- en Kantoorbe dienden, te Amsterdam, zal aan de Tweede Kamer der Staten-Geueraal een adies worden veizonden, ter verkiijging van viijstelling van patentbelasting voor den Kantoorbediende. Ten einde echter ook an dere kantoorbedienden, dan die te Amstei- dain, in de gelegenheid te stellen, hunne ingenomenheid met bovengenoemd adres te kunnen betuigen, zijn op verschillende plaatsen adressen van adhaesie riedel ge legd. Eene dergelijke lijst ligt ter teeke- ning bij de boekhandelaren Slothouwer Zoon, bij wien tevens van het oiigineel adres inzage kan worden genomen. Daar deze lijst vódjr 15 Januari a.s. aan het hoofdbestuur van .,Vuoiuit" moet worden teruggezonden, verzuimen belang stellenden vooral niet deze van hunne handteekeiiing te voorzien. Aan de rij- en hoefsmidschool alhier zijn op vei zoek van de vereeniging het Paardenstamboek weder 2 plaatsen open gesteld voor jongelieden, die tot hoefsmid wenschen te worden opgeleid. Door de vereeniging zijn hiertoe aan gewezen M. Kenning uit Oudwoude, en J. Branda uit Warlfum. 326ste STAATSJLOTEKIJ. Derde klasse. Trekking van 21 en 22 Dec. 600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Ameisfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prfja van flSOO. No. 107u6 Prijzen van f45. 150, 2178, 2185, 2188, 2189. 3025, 3080, 3083, 3117, 3130, 3150, 3175, 6946, 6955, 6961, 6981, 7313, 7352, 10729, 10733, 10735, 10803, 10826, 10916, 10925, 10929, 12174, 12310, 12320, 12383 en 16552. Te zamen 32 prijzen. Volgende trekkingen hebben plaats: 2—5, 16-19, 24—27, 31 Jan., 1—3 en 7—11 Febr. Zeiat, 22 Dec. Gister avond, omstreeks half twaalf, ontdekte W. v. B. die met het blusschen van de stiaatvei lichting belast was, dat er in het houten koets huis, in gebiuik bij jhr. mr. v. A. v. W., en staande bij den Brink alhier vermoe delijk brand was. Dit vermoeden bleek weldra waaiheid te zijn. Een houten beschot, dat het koetshuis van den paardenstal scheidde, was aan het branden, hetgeen veioor- zaakl was doordien een houten bak met brandstollen, welke zich bij een v ulkachel bevond, in brand stond. Door onvoorzichtigheid schijnt in dezen houtbak vuur geraakt te zijn, zoodat de brand zich langzaam ontwikkelen kou. Door de spoedige ontdekking zijn groote onheilen voorkomen, daar in de onmid dellijke nabijheid zich nog een houten gebouw bevond, gevuld met allerlei brand stollen, terwijl de koetsier zich reeds op den zolder naar bed had begeven. Hoogland, 22 Dec. In de gisteren alhier gehouden raadsvergadering, werd voor deze gemeente in eene dringende behoefte voorzien door te bepalen, dal in het buurtschap «den Ham" eene .straatverlichting zal worden aangebracht. Slimme zwendelarij. Te New-York is, in den laatsten lijd. herhaaldelijk op de volgende wijze oplichterij gepleegd. Een zeer net gekleed heer kwam een koffiehuis binnen, ging zitten, bestelde het een en ander en betaalde ten slotte met een bankbiljet van hondeid dollars (jwee honderd vijftig gulden). Hij kreeg het bedrug terug dal hem toekwam, gaf een mooie fooi en vertrok. V-» Een kwartier later begon gen even fijn gekleed heer, die aan een ander tafeltje zat, haid te kloppen. De kellnei snelde toe en die mijnheer vioeg: «Hoe lang moet ik nog op mijn geld wachten dat ik terug krijg?" >Uw geld mijnheer! Maar u heeft mij niets gegeven!" «Wat blief je, ik heb je zooeven een bankje van honderd dol lars ter hand gesteld, rep je wat want ik heb geen lijd." De kellner begon hoog en laag te zweren dat hij van niets afwist, een schandaaltje ontstond en de eigenaar van het koffiehuis kwam er bij te pas. De heer vertelde hem dat zijn bediende een gemeene afzetter was en veizocht zijn tusschenkomst. De kellner zwoer opnieuw dat hij niets had ontvangen en nu werd de gast woedend, haalde zijn portefeuille te voorschijn en zeide «toevallig noteer ik altijd de letters en nummers van de bankjes die ik bij mij steek. Ziedaar, daar hebt ge het lijstje en de bankjes die ik hedenmorgen medenam. overtuig ii maar dat ik juist één bankje mis ten bedrage van honderd dollars, dat deze letters en dit nummer draagt." «Ik heb vandaag maar één bankje van honderd dollars ontvangen", zeide de kellner, bleek wordende. «Waar is de gast die 't u gaf?" «Hij is vertrok ken!" «Je wilt er je met een mooi praatje afmaken," smaalde de fijne heer, «laat dat bankje eens zien." De arme kellner voldeed aan 't ver zoek, het bankje droeg de opgegeven letters en het nummer en hij was over tuigd een oplichter te zijn. De spitsboeven die het gemeene kunstje bedachten, hebben er een aardig slaadje bij gemaakt, maar de zaak is bekend geworden en niemand zal er nu wel weder invliegen. Voor hen, die aan wintervoeten lijden, wordt het volgende middel als heilwer- kend aanbevolen: Men bestrijke de pijn lijke plaats met het sap van aaidbeziën; daar deze in den winter moeilijk te ki ij- gen zijn. wordt een ieder, die aan deze kwaal lijdende is, aangeraden om het des zomers, wanneer deze vrucht er volop is, te bewaren in flesschen, vermengd met zoete olie. Men kan verzekerd zijn. Jat het gebiuik van dit heilzaam middel in weinige dagen de hevigste pijnen doet bedaren. In een Fransche plaats is een meisje geboren, dat in het bezit is van een moeder, grootmoeder, over-grootmoeder en over-over-grootmoeder. Tevens bezit ten haar vader en grootvader van moe derszijde ieder nog hunne moeder, zoo dat het kind kan bogen op zes moeders en grootmoeders, die allen, daar zij vol komen gezond zijn, bij de geboorte aan wezig waren. De over-over-grootmoeder kan dus zeggen: «Dochter, ga eens zeggen aan uwe dochter, dat de dochter van hare dochter weerit I" De volgende komische vergissing heeft dezer dagen te Keulen plaats gehad. Tegen twaalf uur in den avond lig! moeder de vrouw uit het venster en ziel naar alle lichtingen of haar dierbare we derhelft nog niet in aantocht is. Daar hoort zij stemmen en vragen als: «Waar woon je?" «Hoe heet je?" enz. Zij snelt de trappen af en roept den dienaren van den heiligen Heimandad toe «laat rn ij eens zien, het is geloof ik rnijn man, en waarlijk het was haar Hendrik. Dat de brave Hendrik alles behalve liefelijke woordjes naar zijn hoofd kreeg is te begrijpen De politie mannen bi achten den half bewustelooze naar boven en te bed terwijl de vrouw op een sofa rust zocht. Nauwelijks is alles tot rust gekomen en de vrouw een weinig ingesluimerd of daar hoort zij op de trap schreden. Zij luistert en daar komt haar man bin nen, nuchter en wel. Tableau! De vrouw denkt gedroomd te hebben, maar door het coipus delicti, dat in een vasten slaap verzonken was, bleek helaas het tegendeel, hoewel de ware Hendrik moest bekennen dat hel een tiefiënd fac-similé van hem was. Dat de ongelukkige slaper spoedig weder in handen der nachlwachts was, laat zich denken. Zoo min diainantmannen als particu lieren kunnen er zich eenige rekenschap van geven waar toch wel die enorme hoeveelheden geslepen diamant blijven, die wekelijks geproduceerd worden. Zij verkeeien daardoor in eene niet geringe spanning en vieezen, bij iedere daling der markt, het onherroepelijk einde van dezen tak van industrie. De volgende opmerkingen, ons door een vakman aan de hand gedaan, zullen er wellicht iets toe bijbrengen, om hen, die vreesden, gerust te stellen. Zooals men weet (zoo is zijne bereke ning), bestaat de bevolking der aarde uit p m. 1300 millioen zielen. Indien nu van die massa 1250 millioen geen diamant en de oTerige 50 millioen (alzoo 4 pet.) ieder slechts één karaat diamant draagt, en men neemt aan, dat wekelijks 20,000 karaat geslepen diamant woidt gepioduceerd, dan is er een tijdsverloop van 50 jaar noodig, om al die 50 mil lioen menschen van hun karaat diamant te voorzien. Stelt men verder het zeer waarschijnlijk gijfer van I5Q millipen ge slepen diamant, als thans in den handel zijnde, dan blijft er, volgens deze bere kening, nog 20 jaar aibeids over. In aanmerking verder nemende, dat stellig wel meer dan 4 pet. van alle aardbewo ners diamant bezitten, terwijl onder hen niet weinigen eigenaars zijn van n éér d.in slechts één karaat, dan is de vrees, als zou de diamant-industrie te niet gaan, alleszins ongewettigd. Ook de fiirna Rothschild schijnt hieromtrent tamelijk gerust, daar zij zich juist in den laatsten tijd bij de exploitatie van alle diamantmijnen heeft geïnteresseerd. Zuo daardoor de exploitatie in een hand komt, dan zullen zeer zeker de gevolgen niet uitblijven. Zoowel de zoogenaamde ruw-prijzen als die der geslepen diaman ten zullen daardoor aanmerkelijk stijgen. Te Ma.vsiieeze is door onbekende dieven Dinsdag nacht, door braak, eene som van ruim f 1820, aan verschillende munt specie en papier, ontvreemd. De dieven moeten de richting van Weert ingeslagen zijn, doch niettegenstaande de ijverigste na.-poringen der maréchaussées, riiet zijn achterhaald. Naar de Liverpool Post verneemt, is de Great Eastern voor 16,100 p. st. (on geveer een vierde van de som, die het schip gekost heeft) verkocht aan eene firma te Liverpool, die het monstervaar- tuig zal afbieken en met den verkoop van het oude metaal haar voordeel denkt te doen. Het schip meet 18,915 ton, is 692 voet lang, 83 voet breed en 60 voet diep. Veertig jaar geleden was er te Leiden sprake van, dat de ouders van een stu- dentenonpasser L. recht hadden op een» aanzienlijke erfenis van een buitenslands overleden bloedverwant. Dezer dagen is bericht ontvangen, dat werkelijk die erfenis bestaat en eerstdaags aan de rechtheb benden zal worden uitgekeerd. Dit zijn thans de nog in leven zijnde oppasser en drie bejaarde zusters, waarvan eene te Haarlem op een hofje woont. Het bedrag van de erfenis wordt geschat op negen ton. N. R. Ct. De kleine Willem moet gedurig aan zijn moeder vertellen wat hij op school gedaan heeft. Onlangs hielden zij het volgende gesprek Mama: «Noem mij de namen eens van de huisdieren." Willem: «Het paard, de hond-, het varken." Mama: «Nog een paar, Willem." Willem: «De gans, de kip, de eend...." Maina: «Ja, maar je vergeet er een, die bijna in ieder huis is te vinden. Het is een viervoetig dier, het is in den regel zeer stil, maar nu en dan kan het akelig schreeuwen, zoodat men niet kan slapen." Willem: «Heeft het vier voeten?" Mama: »Ja." Willem: «En maakt het nu en dan een akelig geluid?" Mama: >Ja." Willem (triuinfeerend)«De piano!" Jan. Ik heb verleden week een gooche- laai gezien die schonk twee soorten wijn uit een zelfdu flesch. Piel. Dut beteekent nog niemendal, mijn beste jongen. Wij hebben een kruidenier n de buurt die wel drie soorten thee uit dezelfde bus verkoopt. Troost tn 't bittere lijden. «Huil niet, Minu-lief," zeide een infanterist, die naar eene andere gai nizoensstad moest ver trekken. «ik kiijg in den Haag wel weer een ander meisje I" Een luitenant van het leger des heils zal binnenkoit Suriname bezoeken, om liet Evangelie te piediken. Twee aldaar gevestigde adjudanten hebben tal van recruten reeds geworven en hun bivouac zal binnenkort op een plein wol den opgeslagen. Eenige marketensters van het leger zoeken diensten bij lijke paiticulieren om de fouuageineesters op gezette lijden van de noodige afvulletjes te voorzien. BUR&ERLIJKE STANDEN. Aiuerafuort. Geboren: 15 Dec. Mozes Izak, z. van Dak Abraham de Vries eu Helena Vecht. Wilhelmina Elisabeth d. van Isaia Willem Fiöger en Elisabeth Kilian. 16 Dec. Debora, d. vau Jan Eek en Hendrika de Kuiter. l'ieter Johannes, z. van Willem Jaquet en Willem:na Hellevoort. Jan, z. van Elbert Elbert-eu en Willempje van Straten. Hendrik, z. van Johannes Adria- nus Meijeren en Mathilda van Gilsheim. Wilhelmina, d. van Cornelis Johannes Die- derik van Eek en Wilhelmina van Eek. 17 Dec. Antouia, d. van Nicolaas van Meeleren en Francina van Leuverden. Wilhelmina, d. van Willem te Beek en Johauna Gouw. Henri Johannes, z. van Gerard Antonie Steppe en Johanna Aletta de Bok. Dirk Theodorus Gijsbertus, z. van Dirk Kraandijk en Barta Beek. Maria Gosina, d. van Hendrik Carel Seldam en Peternella Hagedoorn. 18 Dec. Fran- ciscns Wilhelmus, z. van Willem Frans Meijer eu Jonanua Maria Blombergen. 19 D-c. Johannes Evert, z. vau Elbert Wallert eu Alyda van Duinen. Catrina, d. van Stefanus Mossing en Grietje Wijn-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2