AARDAPPELEN WAARD. D, P. BONK Co. OVMflUDEI MAR IAAT. B. J. VAN GELDER Advertentiën. 200 nieuwe stoelen. WINKELHUIS, VOORDRACHT!!! DE RENTENIER, Si W. F. H. TABERMAL, Schaatsen, BLM POTKACHELS, Tweede TentooDstelling hoek Stoovestraat. PINKHOF, BOERENHOFSTEDE, Eiken- en ander Hakhout. PÜNCH VAN BEERTJE. TE HUUR en ander HAKHOUT Dirk Wesselsen, BORDEAUX-W IJ N EIKEL-CACAO d f/ 7 £1 Dentist te Arnhem, VERKOOPEN VERKOOPEN »de Hooge Huiskamp", De Komische Gedichten IFrïjs SO cerLten. Financiëele Weekblad. VERKOOPEN: 153 perceelen zwaar mimi u 15 perceelen zwaar echte Friesche UITVERKOOP Kerkstraat 372. TE KOOP: Het „Coroptoir Fraiico-ïïollandais WESTER leveren uitstekende PRIMA ROODE WIJN, IIMlia WOT, uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, DtPorlBMilleraleMaatstlappii ARTi ET AHICITIAE Kratpelitü Halm, Zeist. LI THERMOMETERS. Alphons Annegarn, 5 Dr E LAURILLARD Aan de abonn&s onzer Courant! pjtWËëËÜêiffl KRUIS^ VEERTIG CENTEN. Om uit te knippen. Tweeërlei Kruis TT"eertig Centen. Ijjes. Hendrik, run Ij irk dp Wit en Gerardii Gróenesicin. - Johan. z. van An- tonia Aarts-en. Mietje, d. van Saloinun Hilversum en Johanna Swaab 2*r Dec. Arie, z. van Tennis Ovcreem en Jannetje van den Hengel. Johanna Hendrika. d. van Antnnius Bekker en Hendrika de Goede. Hrndiikns, z. van Jan van de Brug en Willemijntje Stikvoort. Ondertrouwd 22 Dec. Gerrit van Hase- len en Wilhelnnna Frederika Muijs. Gehuwd: 21 Dec. Nicolaas de Waal en Christina Kaljee. Overleden: 15 Dec. Johauna Jekel 72 j. eed. van Gerardns Docrijurg tYilhelmina Tameling 70 j. Wed. van Pieier Kr..an. 17 Dec. Ken levenl. a.mg. kd. in. g. van Willem Jaqret en Willemina Hèllevoort 18 Dcc Avina Margaretha Koeroo 10 m. Johannes Lamliertus Rndolplius Licbert 52 j. oneeh Antnnia van Meetcren 15 u. 20 Dec. ('ornelis Koning, 85 j., wedr. van Cornelia van Assenraad. S-even Hopman 69 j., echtg. van Johanna EILabeth Muijzert. 2 2 Dec. Cornelis Schraler 19 j. ongeh. Hoogland. Gehuwd: 22 Dec. Wouter Mijnten en Elisabeth Berkloo. Daniel Wernsen en Woutertje van de Water. Eeusdcn. Geboren: 21 Dec. Maria, d. van Wouter van Yeluw en van Kikje Veldhuizen. Overleden: 23 Dcc. Alijda van Manen, 69 j. wed. van Mees van de Lagemaat. Soest. Van 922 Dec. 1887. Geboren: Gijsbert, z. van Gijsbert van de Hoef en Willemijntje Koops. Hendrik z. van Jan van Dijk en Alijda van Beek. Johaunes Wouterus, z. van Wilhelmus Gijs- bertus Schothorst en Christina Staal. Gehuwd: Mr. Constant, Jacob, Willem Loten van Doelen Grothe en Jonkvrouw Keuee Henriette van Weede. Overleden! Elbertje Tammer, ongeh. 76 j. Peter Keusen, wedr. van Elisaboth Griotmans, 7 5 j. Woudenberg. Geboren: 16 Dec. Gerrit, z. van Beinier Verstergh en Hendrika Kramer. 18 Dcc. Cornelis, z. van Jan van den Berg en Jannetje van der Wiel. 22 Dec. Teunis, z. van Nicolaas Valkenburg en Hendrikje van Lunteren. MARKTBERICHT. Amersfoort, 23 December. Tarwe f 0.00 a f 0.00. Rogge f 4,a f5,Boekweit f5,50 a f6,Appels 4.25 a f5.Peren f 5.50 a f6.Aard appelen II ,50af 1.75 de HL. Hoendereieren f5.50 a f 0.50 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,40 per Kilo. Kaas f 0,a f0,-- Biggen f3.a f5.50. Sclnam- inen f 10.a f 22. Op de markt waren aangevoerd 90 H.L. Aardappelen. 50 H.L. Appels. 4 H.L. Peren. 620 Kilo Boter. 1690stuks Eieren. 95 stuks Biggpn. 17 stuks Schrammen. 20 H.L. Rogge. 30 H.L. Boekweit. 0 H.L. Tarwe. Getrouwd ^*"7 Mr. CONSTANT, JACOB, WILLEM LOTEN VAN DOELEN GROTHE, q -s Burgemeester van Soest. en Jonkvrouwe RENÊE HENRIETTE VAN WEEDE. Soest, huize Vredehof. 20 December 1887. Heden overleed, na een kort stondig lijden, tol diepe droef beid van mij, mijne Kindei en en Be- huwdkindeien, mijn geliefde Echt genoot de Heer STEVEN HOPMAN, in den ouderdom van 69 jaren. Wed. J. E. HOPMAN- Muijzert. J. HOPMAN. A. HOPMAN-Huijgen. C. M HOPMAN—Heeck. E. HEECK. Amersfoort, 21 Dec. 1887. •y*..v-rriy^r:i' ""i"'7 '4\*/'Vïv De Directie der Onder linge Hollandsche Brand waarborg-Maatschappij te OUD-KARSPEL, heeft tot haren Corres- pondent voor Amersfoort, in plaats van den lieer Abr. Noë, aangesteld, de heer G. v. d. HOVEN, Bloemen dal D. 104, bij wien tevens inlichtingen tot het sluiten van verzekeringen op roerende en onroerende goe deren zijn te bekomen. ongeveer Te bevragpn onder ietter W. aan het Bureau dezer Courant. Directrices der Vereeni- ging 1IOKCA8 hebben ile eer kennis te geven dat bare gewone jaarlijkscbe nitdeeling zal plaats hebben op Donderdag 29 December en dat de goederen daar voor bestemd ter bezichtiging zullen liggen in het gebouw dei Herv, Diaconie school op dienzeltden dag 's middags van 1 tot 4 uren waartoe alle belang stellenden beleefd worden uitgenoodigd. mersfoort, Dec. 1887. a 7' 'a/v vertoeft Woensdag 28 Dee. a. s. van 10II ure in liet Hotel MILLER te AMERSFOORT. Consult verlangenden gelieven zich tij dig aan te melden. De Notarissen A. H. DltlJFUOÏT VAN HO OF F en Mr. jr. DE EO ETER te Amersfoort zullen op Zaterdag, den 7. Januari 1888, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis I1ET VALKJE" te Amersfoort, in bet openbaar In de gemeente Amersfoort, waarin vergunning, met Tuin, aan den Weversingelhoek Spieringstèeg, roet uitgang in die steeg, kad. sectie E. 3413, groot 2 A. 35 cA.. thans in gebruik bij den eigenaar J. DELEN. Belast met een uitgang aari de Vrou- wenConventen te Amersfoort groot f 0.80 in het jaar. Grondbelasting f9.30. Aanvaarding 15 Januari 1888 Beta ling der kooppenningen 7 April 1888. Te bezichtigen des Woensdags en Don derdags van elke week en op den dag der verkooping van 1 tot 4 ure. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zul len op Dinsdag, den 17. Januari 1888, des voormidilags ten 11 ure, in de her berg D E FAAM" te Hoogland, bij J. WESTERLAAK, in bet openbaar Onder de gemeente Hoogland: eene genaamd bestaande uit Ilnis met Achterhuis en verdere getimmerten, Tuin, Boom gaard, Bouw- en Weiland, staande en gelegen bij de IJnogchuard, kad. E. 285.285a, 28ë tot en niet 290, samen groot 2 H. 85 A 30 cA. Thans in ge bruik bij den eigenaar JAN SCHOT HORST. Grondbelasting 123.35. Aanvaarding bij de betaling op 17 April 1888. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. 'BB Dl BQP Een geschikte bundel voor voor drachten is: van een CONTROLEUR. Met een voorwoord van prSf. ALB. THIJM. 2e vermeerde druk. Bij iederen boekhandelaar te verkrijgen of tegen toezending van bel bedrag fianco per post van den uitgever A. E. EAN'D te Hcerenveen. (Onafhankelijk Orgaan) is hét goedkoopste Prijs f 3.50 per jaar. Proefnummers gratis en franco. Bureau: Leliegracht, 42 AMSTERDAM. De Notarissen A.H.DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zullen op Dinsdag, den 3 Januari 1888, des vooi middags ten 1© ure, op de hofstede vDE KOlt'JE AIJP te Stouten- burg in het openbaar In de gemeente STOUTEN BURG, op het landgoed STOUTENBUBG. 11 TAKKEB0S8EN, BOOMSNOE1SEL, en EIKEN-, BEUKEN-, SPARREN en andere BOOMEN. Aan te wijzen door JOHANNES KUIJT aan het Koedijkerhek te Stoutenburg. Voorts in de gemeente Feusdeii, op GROOT HAGENAUWE. Aan te wijzen door H. E. BRINKMAN te Leusden. Breeder bij biljetten. Bij van den beroemdsten fabrikant. Voorts: van tegen zeer lagen prijs. p\xifee Zee-u.-Nxrscli© ft 2,20 per Hectoliter, franco bezorging aan liuis 10 et. hooger. BESTELLINGEN en PROEFMONSTERS te bekomen bij w- Soesterwcg onder Amersfoort. (j^t- 20, RUE HERDED, bij liet Nieuwe Postkantoor te Parijs. AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich niPt het plaatsen van advertentiën ir, Frarische bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nedei laridsche belangen in Frankrijk. Is nu de-''1 c dankbe- UnTjlj ;ing voor w» Dit 922ste tiiiging voo mijne Haar groei- en Kleurm id delen. Ondergeteekende immer gezond hoofd haar hebbende, bevond dat er eeri kaal plekje ter groote van ongeveer een halve cent te voorschijn kwam, dit werd boe langer hoe grooler. Na raad bij den Heer THEOPHILE ingewonnen te hebben, zoo deelde ZEd. mij mede, dat dit volgens zijn zienswijze de maaiende riy p v lek was, die langzaam maar zeker, ai het haar over het gelieele lichaam vernietigen kan. Na drie fleschjes van zijn middel aan gewend te hebben, ben ik radicaal van die kwaal genezen, zoo iets brengt rnij tot erkentelijkheid en beveel ik den Heer Theophile een ieder aan. Amsterdam, (Is geteekend) 24 October 1887. A. F"ÖRSTER. Uitval van Haar, Roos of Schilfers, dun Haar, Baard worm, vroegtijdig grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Iluaroilt- wlkkelings-Balsem. Rood, gi ijs en wit Hoofdhaar, tevens Baard, kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, kleur houdend, onschadelijk en zoo natuurlijk mogelijk. Verki ijgbaar bij THEOPHILE, Haarkun- dige, Fiederiksplein 32, Amsterdam. Franco zendir.g a f2,15 per Postwissel of f2,25 aan blauwe Postzegels, alsook tegen f2,Rembours. ft 28 per anker of per flescli legen 05 ets. merk: St. Julien, ft ƒ32 per anker en 75 els. per flescli. MADERl ft ƒ1 en 1.30 p. fl. PAFE SHERRY ft 1.39 merk: Pedro Ximènes, ft ƒ1.30 p. 11. Alles met inbegrip van accijns. bereid volgens het aloude en eenig echte recept is een verzachtend en los makend middel, dat oogcnblikkclijlt de prikkeling in de keel, waardoor de lmest ontslaat, wegneemt. Per doos 30 Ce Gedeponeerd. 11/41. HE BEER, AMSTERDAM. Depót te Amersfoort. GIJBELS PELS Co., Langestraat. lil lDLIVDiUiWLj, op Zondag en Maandag 25 en 20 December e.k., in de groote zaal der sociëteit AMICITIA, van des morgens ÏO tot des namiddags 4 uur. Ter bezichtiging zal worden gesteld: te Amsterdam. Entree ƒ0.25 de persoon. Feden met ëëue dame hebben vrijen toegang. Hraepelien Holm's bekroond op de tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam 1887 met Zilveren Medaille, hoogste onderscheiding. Alom verkrijgbaar in bussen a /a, '/t en '/i Kgr. Z Alle soorten JDHITIJM en fa Verkrijgbaar bij Fangstraal o/d. Sociëteit. De gunstig bekende met bijschriften van is in eiken Boekwinkel a 90 Cents te bekomen, zoomede bij de Uitgevers S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Gelukkig dat wij niet altijd bet schoone op vreemden bodem bebben te zoeken! Mevrouw S1LVÉ geeft ons heden een oorspronkelijk Nederland- HClien Roman, een boek waarin waarheid en verdichting zoo nauw met elkan der in verbinding zijn gebracht, dat het ons onwillekeurig voorkomt als lezen wij sommige onzer eigen levenservaringen. Men behoeft slechts te hebben gelezen, om daarvan overtuigd te worden. Op het geïllustr eerd omslag zien wij een der hoofdgedachten, die de schrijf ster bij bet samenstellen van baar boek hebben bezieldTwee moeders op het kerkhof: één geknield bij het graf van haar vroeg gpstorvene, de andere no<* in het bezit van hare kinderen, baar vriendin moed toesprekende, onbewust welk kruis haai zelf nog wachtte. Oin den lezer niet te veel van het aangrijpende verhaal te vertellen, ver melden wij hier slechts de titels der hoofdstukken: I. Een gelukkig gezin. 2. Dorsi's bekentenis. 3. Een bron van ellende. 4. Vernietigde hoop. 5. Een strijd insscben ver stand en hart. 6. IVie Fise van Belenstein was. 7. Een feestdag waaraan zich treurige herinneringen zouden vastkuoopen. 8. Jong gestorven, vroeg hij God. 9. Geen levensdoel meer. 10. Donkere wolken. 11. Fangs verschillende wegen. 12. De teerling is ge worpen. 13. Rampzalige gevolgen. 14. Tweeërlei Kruis. 15. Een zware slag. 16. I.ise van lleleustein speelt haar laatste troef. 17. Besluit. Het boek bevat 240 pag. gewoon octavo en is op stevig, goed papier met duidelijke letter gedrukt. Al onze abonné's lichbcn echter het recht, tegen inlevering van onderstaande „BON" op dit werk in te teekenen. De afle vering geschiedt voor den prijs van Buiten de stad iranco per post na ontvangst van postwissel ft 55 e De ondergeteekende verlangt te ontvangen: door Mevrouw SIL VJ»L voor WOONPLAATS

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3