Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Firma, J. G. THIES, op den Hof. KLEIO, Jaarlijksche goedkoope aanbieding. CHRISTMAS- en NEW-YEARS-CABDS, iitnaiiiai VOLLEN WITEIMRTIkll P, loitondekens en önderspreien, SCHIEDAMMER GENEVER, W. F. A. GROENHUIZEN, Hollandsche felicitatie-kaarten, ÏKRIMPVRIJE ENGELSGHE BREIJW0L.1 Groote keuze in HORLOGES. H. J. BONNIER, Vaste prijzen. Vaste prijzen. 100 Visitekaartjes met naam, 100 daarbij behoorende Enveloppes één Scheurkalender voor 1888, ILOTHOUWER EN ZOON Glazen- en Gntta-PercliaSpniteii, ONTVANGEN iiiranscn m. SLOTHOUWER ZOON. /- C I Sajetten en andere Wollen Garens, 7/ log eeuige MOLTON-DEKENS ra gepasseerde wister worden voor inkoopsprijs ïerkocM. Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN N*., Hoort! leest! verbaast U! „Anglo-British"-Zilverwaren NIGHTCAP. Horloge- en Instrumentmaker, Havik 'hoek Lavendelstraat. BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN CONCUIMEEIM PRIJZEN. PE1TDTJLES, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKER0 SPEELD00ZEN, ccwc ivpivwa icïl'eeziinq met Bybeltekst in verschillende grootten. Onder aanbeveling, ECHTE COCOS ZEEP Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. ƒ6" Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patio-j nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinei-dekens, fijne kleuren. M It ij contante betaling van BEDOFiN-ABTIKELEN toegestaan. EITen 100de wollen dekens Elfen blauwe wollen dekens. EITen rose wollen dekens, met jacquard en Giieksche randen. I in etFeu, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde sirce- I pen, van at de kleinste tol de grootste afmeting. wordt 5 PltOCESiT korting Verschenen bij A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort, DOOR VIERDE DEEL. Van de Frauseke omwenteling tot op heden. Een fiaai boekdeel (372 bladzijden. Prijs gebrocheerd f 3.in Pi achtb. f3.50 Inteekeningsprijs f3.- Van de Geschiedenis der Oudheid, Geb. f 3 Middeleeuwen. Geb. f3,— Nieuwen Tijd, Geb. f 3, zijn nog éenige Ex. te verkrijgen bij eiken Boekhandelaar en bij den Uitgever. Door verschillende oorzaken ben ik gedwongen mijne reusachtig groote voorraad van met 75 pet. onder de geschatte waarde, dus ter nauwernood voor het arbeidsloon te liquideeren. Voor het lage bedrag van slechts f6.50 ontvangt ieder door het geheel koninkrijk der Neder landen, zoo lang de voorraad strekt, het uiterst solide, hieronder gespecificëerde eetservies uit het fijnste en zwaarste Anglo-British''-Zilver, hetwelk de meest ervaren kenner niet van zilver van 13 lood kan onderscheiden. Voor het wit blijven der voorwerpen wordt gedurende 25 jaar gegarandeerd. 6 Stuks Anglo-British zilveren tafelmessen uit voortreffelijk staal. 6 Anglo-British zilveren vorken uit een stuk. 6 massieve Anolo-British zilveren eetlepels. 12 goede Anglo-British zilveren theelepels. 12 fijnste Anglo-British zilveren Moccalcpeltjes. 1 Anglo-British zilveren soeplepel, zwaarste quallteit. 1 Anglo-British zilveren roomschepper, zwaarste qualiteit. 44 Stuks te zamen voor den spotprijs van slechts 6.50 Hollandsche guldens. Ten bewijze dat mijne advertentie ernstig gemeend is, verplicht ik rriij hiermede openlijk, de niet conveniëerende voorwerpen dadelijk teru/ te nemen. Dientengevolge is elke bestelling zonder risico. De verzending geschiedt slechts praenumerando of tegen rembours. Bestellingen gelieve inen te adressceren aan het Ceu(ra»l-l>épot tier le Wiener Auglo-Britiseh-Fabrik RETTÏJS, Wien, II: Grosse Sperlgasse 10 Opgericht in het jaar 185 8. Merk Tot 28 December a. s. leveren wij benevens alles te zamen voor slechts één gulden. Op 28 December a. s. is deze buitengewoon goedkoope aan bieding vervallen. beeft voorhanden een prachtige keuze Ij 110, Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PÏNCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS3-P0MPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BABOMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden. Zilveren en Nickel EN VERKRIJGBAAR in KELDFKFLFSSCIIFX van 1 Liiter a ƒ1,15 per L. i t e r tl e s e h bij Th. II. CiBRAN'DSFX in gedistilleerd en Tabakskerverij „DEMOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE De ondergeteekende heeft een grooten voorraad als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, g DOEKEN, «SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen a zolen, in alle nummers. O A -s De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. 3 Alsmede: primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE I r u Ir De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte s wordt van heden af hij mij, als ook hij mijne Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. BEURSBERICHTEN. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito d.to Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759/4816 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 f 1000 dito dito 100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st. dito I860 ze 100 p.st. dito 75 gec. 50-100 p. 6t. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867 69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. diio dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Übl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Peic. 23 Dec. 20» 731la 3 867/g 3'* 987/u 983/* 5 985/s 5 651/8 5 861/4 4 77'/4 5 614/4 5 bl 5 627/8 5 63 4 793,8 3 56 5 101 5 525/s 5 52 5 821/8 5 993/4 5 963/4 5 995/8 5 96s/8 5 971,4 5 50'/j 5 49*'» 5 49-/4 5 92"4 5 931/3 41/» 913/4 6% 875/s 4 741/4 4 811/8 1013/4 4 033/8 1313/18 1313/14 4 733,4 5 993,14 4-'« 1053/4 8 3bi''4 3 15A4 5 1005/8 5 1007/8 41/| 953/8 6 121,3 5 117/8 393/14 Stedelijke Leerlingen. Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 188b Rotterdam Oblig. 1886 963/4 9611/n 97 77 41)4 102 4 IOOI/4 3 511/, 4 4 1021/b 4 101 2051/s 1137,8 1331./» 76 HG?/» 4 5 83 5 b5 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Ainsterd Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet t »blig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito D iitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adin. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (linden; Cr.-An. Rusland. 1 dhr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leenmgea. Holl. IJz. Spw. Aand. 144l/f I loll. IJz. Sp. Oblig. 4 101 a/4 Expl. Staats-spoorw. Aand. 113i/g duo Obl. 1879-81 4 4013/4 Ned. Centr.-Sp. Aand. 23 Obl. dito dito gest. dito. 73j/4 Ned.-lnd Sp. Aandeelen. 137 Rijn-sp. volgef Aandeelen 843/4 dito 1865 85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. 421/4 Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 98 Theiss-Spoorweg Obl. 5 81 Italië. O. V. Emm. 3 60i/j Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 597/g Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 743/4 Gisela Spw.-Aandeelen 5 831/4 Polen. Wars. Br. A. 4 46 Wars. Weenen dito 793/4 Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 79i/j Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 111 O. 4'jg 963/4 Baltische Spw -Aand. 3 54'/s Jeltz Gnasi Obl. 5 891/4 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 96 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p.st. 5 831/4 Los. Se wast. Ob. f 10U0 5 82 Morseh-Sysran Aand. 5 24 Orel-Vitebsk Aand. 5 87 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 963/g Riaschk-Wiasina. A. 5 23»/g Zuid-W.-Spoorw. Obl. 5 '>6/g Amer. Central Pacific. Obl. 113 V4 dito Calif.-Oreg. dito 6 99ö/g Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 1173/4 Aand. Miss. K. Texas 17»/a Obl. St Paul Min. en Manitoba Spw. 1111/4 dito 2e llyp. Schuld 6 lloi/j U. Pac. Obl. 6 1131/8 Brazilië. Spw.-Leening 5 827/g Pr ©miën -Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Ainst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Geihéente-Grediet België. Stad Antw. '87 Stad Brussel, fr. 100 '87 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito I860, dito dito 1864. Crediet-Anst1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 I Spanje. Sud Madrid 1868 I Turkije. Spoorweg-L. 3 1103/4 102 3 105 3 103 2',9 883/4 2l/t 89 4 841/j 4 97 Vb 4 104 5 194 1313,4 1453/4 3 83 1053/4 30, 128 5 1433,« 1283/4 3 AOI/14 3 78/1, Winterdienst, geopend 1 October 1887. Naai Utrecht Yertr. Amersf 7,20+ 8,30 11,22 -17 6.2 8,22 9.3 9,45 +Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,41 6,«0 10,20 Zaterdag. Aankomst te Naar Zwolle: Rottd. 's Ha/ze Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle 9,16 9,27 9,53 8,58 11- 10,8 10.1s 10,45 10,9 11.24 1.4 1.9 2.10 1 14 3,'0 4,25 4,43 5 21 4,53 6,40 7,34 7,44 10,20 6.55 8.7 9,47 9,57 9,36 11,28 11,26 11,31 Aankomst te eeuwarden 1.34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Htlvers. Utrecht 7.26 7,39 7.48 8.13 8.31 8,44 8,53 9,24 9.39 9,17 9,37 9.50 9.59 10,48 11,23 11,30 11,45 12,6 12,18 12,27 1,10 2,53 3,6 3,15 4,8 4.49 5,8 5,23 6.8 6.20 6,29 6,53 6.45 6,57 7,6 8,6 8.22 8,34 8,43 9,2 9,14 9.23 9,49 10,1 10,13 10,22 11,35 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen 8.35 9.28 10,12 10,43 12 IS 1,11 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 Haam 41 °.33 11.47 3.44 78 9,16 dniw.,/ 8.59 9.46 12.3 3,59 7.22 9,33 Aankomst te Harnev. Apeld 9.19 12.19 4.17 7,38 9,51 9.55 10,29 12,49 4.48 8,7 10,23 Zlltplirn 10,19 10 48 1,9 5,11 8,29 10.46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmeyen Aankomst te Amersf. Woudenb-, Leusd. Schorpenz Veenend. Rhen. Kes 7 22 7,42 8.21 10,53 11,4 2,23 2,34 4 27 4.47 6.19 6,30 9,36 9,47 Stoppen op verzoek 8,4 8,42 11,16 2.48 5,9 6,45 10.— 8,18 8,52 11,26 2.58 5,23 6,54 10,11 8,24 8,38 11.32 3.4 5,29 7,— 10,17 Snelpersdrakkerij van A. M SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4