II-, ELZEN-, Ml DlDMMUMi lill OöST-llll. Advertentiën. Eiken- en ander Hakhout Schaatsen, WINKELHUIS, H. van Esveld Rzn., drie Honderd Gulden. twee Honderd Gulden KRHPVRIJE ENGELSCHE BREIJW0L.1 W. F. A. GROENHUIZEN, L HORLOGEKETTINGEN. Officieele Publicatiën en ander HAÜCH0ÜT G. W0LBERS. ANGOSTURA BITTER, dubb. Likeuren. Sajetten en andere Wollen Garens, Id. J. BONNIER, HORLOGES, Marktberichten. k™T' I 27 Dec" 1887" Ja, J. M. VEDER. echte Friesche VERKOOPEN: 153 perceelen zwaar 15 perceelen zwaar f VERKOOPEN: WESTER C* RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn s KOUSEN, 2 SOKKEN, S HANDSCHOENE a s a X a s, I5 ECHTE COCOS ZEEP Dr. E. LAURILLARD ^7 Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat. KLOKKEN, BAROMETERS, Boter- Raas- co Melkwegers. beste nickel horloges tegen concurreerende prijzen. jus, wei SPEELD00ZEN, y. Aan de abounds onzer Courant VEERTIG CENTEN. Om uit te knippen, HfllS Tweeërlei Kruis \A J-<;\ $"f' De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen ter kennis van de belangheb benden, dat door Zijne Majesteit den Koning, bij besluit van 12. December 1887; no. 21, is goedgekeurd dat door de Gemeente Amersioort aan vuur-, ha ven en tongeld, voor het bevaren van de rivier de Eem, gedurende het jaar 1S88 geheven worde vijftig (50) percent van het bedrag, bepaald bij het tarief, goed gekeurd bij koninklijk besluit van den 1 Mei 18n0, no. 3. Amersfoort, den 27. Dec. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Donderdag, den 29 December aanstaande, des namiddags ten één ure. Amersfoort, den 24. Dee. 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK UTRECHT, 24 Dec. Op de weekmarkt waren heden 290 stuks vêe aangebracht. De prijzen warenvoor Stieren f35 tot f 220 voor Vaarsen f35 tot f140; voor Pinken f50 tot f 100; voor Melkkoeien f 60 tot f145; voor Kalf- koeien f160 tot f 220; voor Vaarskoeien f60 tot f130; voor vette Koeien f120 tot f210; voor magere Kalveren f 10 tot f30; voor vette Kalveren f40 tot f70; voor magere Varkens f 16 a f20; voor Biggen f6 a f 10 per stuk, Schapen eu Lammeren stuks. Kalkoenen f 5.a 8.Kippen f 0.60 a f 1.10Eenden fl.a f 1.10; Hazen f 150 a f2.Duiven per paar f 0.30 a f 0.40 Ganzen f 1.50 a f 0.Konijnen f 0.30 f 1.Patrijzen f 1.50 a f 0.00 Paisanten f2.a f2.50; Watersnippen f 0.00 a 0.00 'tpaar; Houtsnippen f 0.00 a f0.00; Piepkuikens f 0.30 a f0.90; Kwar tels f 0.00 a f 0.00. Aangevoerd waren: 90 mud Ruwarige Tarwe f7.25 a f 8.60 mud Blanke Tarwe f6.50 a f7.70 mud Rogge f4.50 a f 5.25; 40 mud Garst f 3.75 a f4.25; 130 mud Haver f3.a f3.50; 20 mud Boekweit f 6.a f 6.50; 30 mud Duivenboonen f6.a f6.50; mud Groene Erwten f 0.00 a fO.OO; mud Witte Boonen f 0.00 f 0.00mud Wik ken f 0.00 a f 0.00mud Koolzaad fO.OO a fO.OO; mud Aardappelen f 1.80 a f2.40; 200 mud Appelen f3.00 a 5.50 mud Peren f2.50 a f7. Boter fl.20 a f 1.30Weiboter fO.OO a fO.OO per kilo; Eieren f6.a f 7.- per 100 stuks; wagens Kaas (vrije kaasmarkt) f 0.00 a f 0.00 de Kaas in de Botermarkt goldt f0.29 a f0.36 de 5 hectogram. HARDERWIJK, 24 Dec. Het bektoliter Rogge f5.a f5.10. Boekweit f 6.95 a f 6.Aardappelen f 2. a 2.10. Myriagram Boter f 12.a f 13.25. Kilogram Boter fl.16 a f 1.35. Kilogram Kaas f 0.a f 0.Kilogram Spek f 0. a f 0.Stuks Biggen f4.a f7. Eieren 100 stuks f4.50 a f6.Stuks Kool 0 a 0 et. Peren per hectoliter f 0, a f 0.Appels f 0.a f 0. NIJKERK, 27 December. Tarwe f7 00 a f8.00. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50. Boter f105 a fl.30. Eieren 4 a 6'/a cent. Schrammen 8 stuks f12 a f 15. Biggen 72 stuks f4.00 a f6.00. Runderen 96 stuks f45 a f190. Schapen 00 stuks fOa f00. Ondertrouwd SIMON VAN HEULEN, Mr. Zadelmaker, le Regement Huzaren. en COENRADINA ADRIANA SCHUT. Geen receptie. Tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, overleed na een lang lijden stil en kalm, mijn geliefde Echtgenoot de Heer II. Orlilmann, in den ouder dom van ruim 58 jaar. Wed. II. ORHTMANN, geb. S. v. d. Bosch. Veenendaal, 26 Dec. 1887. De zaak van verkoopen en re- pareeren van Pendules, Klokken en Horlogies, zal op denzelfden voet blijven doorgaan. Hederï overleed tot mijne bittere droefheid, mijne geliefde Moeder Jannetje Ravcsloot, Weduwe van A. van der Haar. in den ouderdom van 84 jaar. WILD. VAN DER HAAR. Leusden, 24 Dec. 1887. Frotestantsche Jrmen-loterij. Wij hebben de eer met onzen vrien delijken dar k voor de ondervonden be langstelling onzen stadgenooten mede te deelen, dat de onlangs gehouden loterij, aan giften en loten de som van f984,71 heeft opgebracht. Wij voegen hierbij een kort vei slag onzer uitgaven. Wij besteedden Voor onze Vrouwen-Werkver schaffing 200. Voor onze Naaischool - 175. Voor jaarlijksche of wekelijk- sche ondersteuning - 248.50 Voor voeding, ligging en brand stof -108.60 Voor de winteruitdeeling aan kousen en hemden - 210. Voor onkosten: bode, druk werk enz- 41.56 983.66 A. M. M. DE LOUTER. E. C. FOCKENS. Av /l J.W.C. FRUITIER DE TALMA. O. COCHIUS. mersfoort, 28 Dec. 1887. 7 De ondergeteekende voorhanden, eene partij heeft De Notarissen A.II.DRIjFUOCTVAX HOOF1 en Mr. .1. I>E LOITER te Amersfoort, zullen op Dinsdag, den 3 Januari IS88 des voormiddags ten IO ure, op de hofstede t>DE KORTE NIJP" te Stouten burg in het openbaar In dc gemeente STOETESRFRG, op het landgoed STOUTENBURG. TAKKEBOSSEN, BOOMSNOEISEL, en EIKEN-, BEUKEN-, SPARREN en andere BOOHEIV. Aan te wijzen door JOHANNES KUIJT aan het Koedijkerhek te Stoutenburg: Voorts in de gemeente Ecusdeu, op GROOT HAGENAUWE. Aan te wijzen door H. E. BRINKMAN te Leusden. Breeder bij biljetten. die tegen concurreerende prijzen worden verkocht; tevens is bij ingericht Schaat sen volgens de nieuwste methode te kunnen slijpen. Voorts bericht bij dat in zijn bezit is een Machine-Draaibank, waarop alle voorkomende machinewerk wordt vervaardigd, waarvoor bij zich beleefd aanbeveeld, daar zulks tot heden alhier niet geschieden kon. De Directie der Onder linge Uollandsche Brand waarborg-Maatschappij te OUD-KARSPEL, heeft tot haren Cories- pondent voor Amersfoort, in plaats an den beer Abr. Hoë, aangesteld, de lieer G. v. d. HOVEN, Bloemen dal D. 104, bij wien tevens inlichtingen tot het sluiten van verzekeringen op roerende en onroerende goe deren zijn te bekomen. De Notarissen A. II. DRIJFHOET VAN II O OFF en Mr. J. D E EO ET EK te Amersfoort, zullen op Zaterdag, den 7. Januari 1888, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis nlIET VALK JE" te Amersfoort, n h.et openhaar In gemeente Amersfoort, een waarin vergunning, met Tuin, aan den Weversingel, hoek Spieringstècg, met uitgang in die steeg, kad. sectie E. 3413, groot 2 A. 35 cA.. thans in gebruik bij den eigenaar J. DELEN. Belast met een uitgang aan de Vrou wenconventen te Amersfoort groot f 0.80 in het jaar. Grondbelasting f9.30. Aanvaarding 15 Januari 1888 Beta ling der kooppenningen 7 April 1888. Te bezichtigen des Woensdags en Don derdags van elke wepk en op den dag der verkooping van 1 tot 4 ure. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Het „Comptoir Franco-ïïollanflais" ao, REE REROLD, hij liet Nieuwe Postkantoor le Parijs. /E O AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met het plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het vertegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nedei landsche belangen in Frankrijk. Frambozen- en Cilroea-Limonafle, zuivere COGNAC, van bet huis BOUTTIEEIER G. BRI AN» it Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. oekshoofd of Hectoliter voor HH. we- deivei koopers (zonder accijns) naar de gemaakte condities van bovengenoemd huis. Alle soorten Ciroop van Pnnscli vanAFacfl.50ii.fl. Min-1,20 Oude Bisschop a f9.35 p. flacon. DüM pOeiflfi GENEYER, Gezuiverde MOUTWIJN, Geïmporteerd van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODE PORT a PORT jp. fi.v. 1.60 JEREZ MADERA j tot f 1.-10. van het huis EOEIS BEK SI ANN te Cobleuz. BAOUR CENEAC, SU JULLIEN, PAUELLAC p. anker f2845, p flesch f0.801.20. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienst- eibintenis van ZES jaar een handgeld van Aanbrengpremie TIEN GULDEN. MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost-Indiëpremie Aanbrengpremie TIEN GULDEN, bijaldien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps. Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen. Ij De ondergeteekende heeft een grootcn voorraad lm - a O als g DOEKEN, S SJAALTJES, N, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN MANS-BORSTROKKEN. S V S 9 3 Sf 0 en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lederen la 'F* Zt a a s M - zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE' GEKLEURDE en GESTREEPTE ,9 5 De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte 2 wordt van heden af bij mij, als ook bij mijne Depóts ver- o krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket en op de Zeep geplaatst is. Verkoophuis op den Llof, Amersfoort. ft m. S "3 a 89 9 N ft 9B De gunstig bekende met bijschriften van in eiken Boekwinkel a 90 Cents te bekomen, zoomede bij de Uitgevers S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren eu Nickel E'EliTIDTTXjES, Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en P1NCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS0-P0IVIPEN, IRRIGATEURS, Glazen- en Giitta-PercliaSpniten, RAROSCÏOR J3£ïi» alle soorteu van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-KAKOMETEKS bijzonder billijk en zeer spoedig. en i Gelukkig dat wij niet altijd het schoone op vreemden bodem hebben te zoeken Mevrouw SILVË geeft ons heden een oorspronkelijk Ncderland- ncIicii Roman, een boek waarin waarheid en verdichting zoo nauw met elkan der in verbinding zijn gebracht, dat het ons onwillekeurig voorkomt als lezen wij sommige onzer eigen levenservaringen. Men behoeft slechts te hebben gelezen, om daarvan overtuigd te worden. Op het geïllustreerd omslag zien wij een der hoofdgedachten, die de schrijf ster bij liet samenstellen van haar boek hebben bezield Twee moeders op het kerkhof: één geknield bij het graf van haar vroeg gpstorvene, de andere nog in het bezit van hare kinderen, baar vriendin moed toesprekende, onbewust welk kruis haar zelf nog wachtte. Om den lezer niet te veel van het aangrijpende verhaal te vertellen, ver melden wij hier slechts de titels der hoofdstukken: I. Een gelukkig gezin. Dora's bekentenis. 3. Een bron van ellende. 4. Vernietigde hoop. 5. Een strijd tusselieu ver stand en liart. O. Wie I.ise van Kclenstciii was. 7. Een feestdag waaraan zieli treurige herinneringen zouden vastknoopen. 8. Jong gestorven, vroeg bij God. 9. Geen levensdoel meer. 19. Donkere wolken. 11. Eaugs verschillende wegen. 13. De teerling is ge- worpen. 13. Rampzalige gevolgen. 14. Tweeërlei Kruis. 15. Een I zware slag. 19. I.ise van Relcustein speelt haar laatste troef, 17. Itesluit. Het boek bevat 240 pag. gewoon octavo en is op stevig, goed papier met duidelijke letter gedrukt. Al onze ahouné's liehhen ecliter liet recht, tegen iulev ering van onderstaande „RON" op dit werk in te teekenen. De afle vering geschiedt voor den prijs van Ifuiten dc stad franco per post 11a ontvangst van postwissel $i 55 et. A. MKDe ondergeteekende verlangt te ontvangen: gj B door Mevrouw SILVË, voor- "\7"eertig Centeaa. naamwoonplaats

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3