KLEIO, Beddenwinkel van „DE ROOSTER, Firia J. G. THIÉS, op den Hof. De Origineele Schrijfmachine SCHIEDAMMER GENEVER, DE RENTENIER, VOORDRACHT!!! t L: c- lollonttens en Onderspreien, Voorbeeldeloos goedkoop Oeptt ier IMMaMtk J. Wessely, lien, II. Gmss Sperjasst 16. ammmvta SLOTHOUWER ZOON. ILQTHOUWER ZOON, Holloway's Pillen. Vaste p r ij z e n, 6 Groote keuze in Vasie prijzen. WERELD KINGERKLOK (geen pendule) ïbb mm NIGHTCA P. is ontegenzeggelijk de goedkoopste f 40. OP FRAAIE SCHILDEN. Financiëele Weekblad. De Komische Gedichten Verhalen en Schetsen uit de Geschiedenis, A. M. KOLLEWIJN N*., Kog eenige MOMM-BEKMS ra gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Eenig in zijn soort. Slechts 4 galden Hollandscli, franco door het gansche koninkrijk, kost de algemeen beroemde, nieuw uitgevondene met wekker en signaalapparaat, twee gebronsde gewichten en patentcijferblad, dat in stikduistere nacht zoo helder als dp maan verlicht. Deze uitmuntende prachtige klokken worden in fijn gepolitoerde kasten, imitatie van ebben-, noten-, mahagoni- en palissanderhout afgeleverd en zijn een sieraad niet alleen voer het paleis der rijken, maar ook een onontbeerlijk meubelstuk voor de bescheidene woning der minder gegoeden Deze klok is naar het nieuwste systeem geconstrueerd, daar het dubbel beschreven cijferblad niet slechts 12, maar ook 24 uren telt Het is bekend, dat binnen kort de 24 uren aanwijzende klokken algemeen in de geheele beschaafde wereld zullen worden ingevoerd. Het dubbele cijferblad is rijk verguld, met de keiz. kon. uitsluitend geprivilegeerde patent-verlichtingstof geïmpregneerd en geeft des nachts een licht zoo helder als de maan, zonder eenig ander verlichtingsmateriaal. Hiervoor garandeer ik tien jaar. Deze onontbeerlijke voortreffelijke patent-wereldklokken zijn ten gevolge hunner voorbeeldelooze goedkoopheid reeds in de meeste huisgezinnen aanwezig, en daar ik deze kiokken zelf vervaardig, /worden zij alleen door rnijne van ouds beropmde firma geleverd. Elke bestelde klok wordt in een bizonder daarvoor vervaardigd kistje als postpaket, tegen rembours of praenumerando naar alle wereldstreken verzonden. Men wordt verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk te willen doen, want reeds nu, na het eerste verschijnen dezer advertentie ontvang ik honderde bestellingen, en iedereen wil tevreden gesteld worden. Ook zijn bij mij te verkrijgen REMONTOIR ZAKHORLOGES uit Nikkelzilver, precies op de minuut en seconde loepend, met 3jarige garantie, tegen den verwon derlijk lagen prijs van slechts 12 gulden Ned. per stuk. Bestellingen te richten aan het NB. Niet conveniëerende voorwerpen worden bereidwillig teruggenomen. Merk VERKRIJGBAAR in KELDEP.FLESSCI!EX van 1 ILitcr a 1,15 per Liter H esc li hij Th. M. O. BKANBSEtf in gedistilleerd er. 'B'abakskerverij „I>E JÏOOB", Amersfoort Kli. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE u <D T3 I—I *03 2 O) I O in O ec O veel Kan Voor eenieder in weinige dagen te leeren. Onmisbaar voor Kantoren en Grossisten. Bespaart enorm tijd en papier en geeft een duidelijk altijd leesbaar schrift, ook ingericht worden tot het vervaardigen van meerdere afdrukken tegelijkertijd. Verdere inlichtingen geven de Agenten voor Nederland Bom's Dichterlijke Bom's Humoristische Nederl. Humorist. Praktisch Komieke v. Gebr. Koster. Nederlandsche Internationale Christelijke door Verhoeff en Gerdes. Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Scheurkalender. Mannakorrels. Lentebladen, door Ten Kate. Laurillard. Melati v. Java. Mevr. Zwaardemaker 9 Une pensée par jour. en vele anderen. Voorbanden bij P P O cS: ?r Cfl O D- a> in O CD P EL CD* O» CD BEURSBERICHTEN. Perc. 27 Dec. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan. Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1759,1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 6e S. 1855. dito 1864 MOOO dito dito 100 dito 1866 f '1000 dito dito 100 dito 1877 y 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 p. st. dito 1873 gec. 50 100 p. st. dito 1860 2e 100 p.st. dito 75 gec. 50-100 p.st. dito 4880 gecons. Oblig. Leen. 1867^69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeniiigen. 3* Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Dollow.W/s beroemde zalf, welker naam ên faam tg# genezing van zulke kwalen/.bvej/derr^eheelen bewoon den aardbol /Leeft weerklonken; getuig schriften (ifr alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80, ƒ3,— f 6,75, f 13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. i (Onafhankelijk Orgaan) I8h)c t goedkoopste Prijs f 3.50 per jaar. Proefnummers gratis en franco. Bureau: Leliegracht, 42 AMSTERDAM. Een geschikte bundel voor voor drachten is: van een INTROLEIR. Met een voorwoord van prof. ALB. THIJM. 2e vermeerde druk. ZEPrijs SO ceoaten. Bij iederen boekhandelaar te verkrijgen of tegen toezending van het bedrag franco per post van den uitgever A. E. Ï.A I> te Heerenveen Verschenen bij A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort, DOOR VIERDE DEEL. Tan de Fransclie omwenteling tot op lieden. Een fraai boekdeel 672 bladzijden. Prijs gebrocheerd f3.in Prachtb. f3.50 Inteekeningsprijs f3.— Van de Geschiedenis der Ondlieid, Geb. f 3, Middeleeuwen. Geb. f3,— 1 \a Nieuwen Tijd, 1 Geb. f 3,— zijn nog eenige Ex. te verkrijgen bij Iken Boekhandelaar en bij den Uitgever, e Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een' massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Effen roode wollen dekens Effen blauwe wollen dekens. Effen rose wollen dekens, met jacquard en Grieksche randen. in effen, met franje, en ook met ge kleurd lint en gekleurde stree pen, van af de kleinste tot de grootste afmeting. Bij contante betaling van BEDDElV-ABTIKELElt wordt 5 PBOCENT korting toegestaan. 21 k 74 3 871/, 31k 983/, 99 5 981/, 5 0311/], 5 377(8 4 ■zet/a 5 60s 5 597/, 5 621/, 5 62=/8 4 797(8 3 56 5 101 5 525/g 5 521/, 5 813/, 5 99 5 963/, 5 99 5 97 5 973/, 5 50 5 491/, 5 493/, 5 913/, 5 92./, 4i/a 917/8 6lfr 871/, 4 735/s 4 805/, 1011/, 4 63 136/8 135/8 4 733/, 5 993,), 40, 1053/, 3 34 3 153,, t 1001/, 5 1005/, 41Jb 95 6 125/, 5 41»/], 391/, Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 963/4 961% 97 783/, 4* 102 4 1001/, 2 511/, 4* 1021/, 4 101 206 115 1331/a 76 1167/, 49, 5 83 5 65 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879 81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. y O. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 p.st. Los. Se wast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul xMin. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld U. Pac. ObJ. Brazilië. Spw.-Leening Premiën-Leeningen. 1441/, 4 102 1131/, 4 1013/, 23 74 1371/, 843/, 4 43 5 97i/a 5 80 3 601/, 3 593/, 3 75 5 81 4 46 783/, 5 791/, 5 111 i/. 4/k 96'/a 3 541/8 5 88 5 953/s 5 82 5 82 5 231/, 5 863/a 5 5 06i/a 5 223/, 523/, 1131& 6 98'5/i4 7 118 175/8 111 6 ll5t/a 6 1131/, 5 811/, Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 1101/, Amst. Kan. C. v. Aand. 102 dito Rotterdam 3 105 Gemeente-Crediet 3 1021/, Belgiè. Stad Antw. '87 2 Va 891/, Stad Brussel, fr. 100 '87 2 Va 893/, Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 833/, ï'heisloten 4 971/s Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 1041/, dito dito 1860. 5 1041/, dito dito 1864. 1291/a Crediet-Anst. 1858. 145 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 83 Stad Weenen 1874. 105 Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3./, 128 Rusland. St.l. 1864 S 1433/, dito dito 1866 1283/, Spanje. Stad Madrid 1868 3 403/8 Turkije. Spoorweg-L. 3 73It Win ter dienst, geopend 1 October 1887. Paai Utrecht Vertr. Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6.2 8,22 9.3 9,45 +Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht 8,- 9,4 11,44 3,24 6,32 8,41 9,40 10,20 Zaterdag Aankomst te Rottd. 9,16 10,8 1,4 4,95 7,34 9,47 11,26 's Hage 9,27 10.18 I,9 4.43 7.44 9,57 II,31 Naar Zwolle: Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle 9,53 8,58 11,- 10,45 10,9 11,24 3,10 2,10 1 14 5.21 4,53 6,40 10,20 6,55 8,7 9,36 11,28 Aankomst te 1,34 7,58 10,11 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht 7,26 7,39 7,48 8,13 8,31 8,44 8,53 9,24 9,39 9,47 9,37 9.50 9.59 10,48 11,23 11,36 11,45 12,6 12,18 12,27 1.10 2,53 3,6 3,15 4,8 4.49 5,8 5,23 6,8 6,45 6,20 6,29 6,53 6,57 7,6 8,6 8,22 8,34 8,43 9,2 9,14 9,23 9,49 10,1 10,13 10,22 11,35 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen 8,35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,11 3,50 6,25 7,14 7,40 9,28 9,57 10,57 Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen !,41 9,33 11,47 3,44 7.8 9,16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,22 9,33 9,19 12,19 4.17 7,38 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,7 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,29 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7.22 f 8.21 10,53 2.23 4 27 f 6,19 9,36 Leusd. Scherpeni Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,4 2,34 4,47 6,30 9,47 8,4 8.42 11,16 2,48 5,9 6.43 10,— 8,18 8,52 11,26 2,58 5,23 6,54 10,11 8,24 8,58 11,32 3.4 5,29 7- 10,17 Stoppen op verzoek tt Leasde*. Snelpersdrukkerij van A. M.SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4