BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Naar men verneemt, was de burge meester de lieer Roest, door ongesteld heid belet, Z. M. te verwelkomen. Zoowel op bet plankier als op het stationsplein werd het kon. gezin door eene juichende men gte verwelkomd. Z. M. de Koning zag er goed uit en maakte, nadat juist de sneeuw had opge houden te vallen, met de Koningin en het Prinsesje in een open rijtuig den rit van 't station naar het paleis. Ook in de straten was eene talrijke menigte verzameld. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op een deswege door een burgemeester in de Graafschap tot hem gerichte vraag geantwoord dat een kape laan, die bij eenen pastoor kost en inwo ning geniet, niet is te beschouwen als alleenwonend persoon, die een afgezon derd gedeelte van een woonhuis in huur heeft, en dus niet uit dien hoofde op de kiezerslijsten kan geplaatst worden. Z. M. de Koning heeft den kamer heer in buitengewonen dienst A. N. J. M. baron van Biienen van de Gruote Lindt in bijzondere zending naar Rome afge vaardigd, ten einde den Paus met de viering van zijn gouden priesterfeest de persoonlijke gelukwenschcn van Z. M. over te brengen en eenen eigenhandigen brief van Z. M. te overhandigen. De heer van Biienen heeft zich reeds naar Rome begeven, ter vervulling van de hem opgedragen taak. De Ilaagsclie corr. van de Zutf. Cl. schrijft, naar aanleiding van het besluit der Tweede Kamer, om het verbod van 't visschen niet de wonderkuil op te hef fenDe heer Reekers is door de Tweede Kamer afgevaardigd om ook aan de over zijde van het Binnenhof zijn ontwerp te verdedigen, en het is hem wel toever trouwd. Ondertusschen is de last van het oogenblik voor de visschers reeds niet groot meer. want vervolgingen bij hel kantongerecht worden niet meet inge steld om de eenvoudige reden, dat het openbaar ministerie alleen de overtredin gen mag vervolgen, die in het kanton zijn gepleegd en de Zuiderzee bij geen kanton is ingedeeld. Met het oog op de verandering van onze geweren in repeteergeweren met automatische magazijnen, volgens de stel sels Mannlicher en Vitali, is het een voorname eisch, dat de lengte-afmeting van de patronen zeer nauwkeurig de zelfde is. Daartoe zijn te Delft nieuwe exercitiepatronen vervaardigd, die aan dit vereischte voldoen. Voor spiegelgevechten moet de losse patroon ook dezelfde afmetingen hebben, om in het repeteergeweer te kunnen worden gebruikt. Hiertoe is een losse patroon ontworpen meteen hollen houten kogel, waai bij door de werking der gas sen de kogel uit elkander spat als hij uit den loop gedreven is; op een afstand van iO M. werden bij daarmede genomen proeven geen splinters op de schijf waar genomen. De in repeteergeweren veranderde Beaumont-geweien zullen met 1 Februari bij de corpsen moeten worden ontvangen. Elke divisie krijgt 40 geweren, en wel 20 volgens het stelsel Mannlicher en 20 volgens dat van Vitali. Tevens zullen de noodige palroonlas- sclien worden uitgereikt, zoodat ieder man 3 tasschen aan den koppel heeft, en wel ééne tasch voor 0 pakjes patro nen (voor het magazijnvuur) vóór aan de linkerzijde van de koppelplaat, een taschje (de oud model vetzak) vóór aan de rechterzijde van die plaat, en de be staande patroontasch met 2 vrije lange passanten van achteren aan den koppel, in deze 3 tasschen kunnen alsdan 100 patronen worden geborgen, zoodal het ondoelmatig meevoeren van de patronen in den ransel vervalt. De door de A msterdamsche Sport- club bestelde Canadeesche sleetjes zijn <e Amsterdam aangekomen. Ten kantore van de Sport is gedurende eenige dagen voor heeren liefhebbers een exemplaar ter bezichtiging gesteld, even als het nieuwste model Amerikaansclie hardrijdersschaatsen, door den Ameri- kaanschen Cliampionrider Mr. Montgo mery aan baron de Salis toegezonden, van wien ook een model Harald Hagen ontvangen is, dat niet alleen door licht heid en bevalligen vorm uitmunt, maar ook van bijzonder hard en zuiver afge wet kt staal is. Onze schaatsenfabrikan- ten konden daaraan wel eens eene les nemen, zegt de S}>ort. De lijkspolitie te Zevenaar, heeft een bende zigeuners die het land verder in wilden trekken, dadelijk wederom over de grenzen gebracht. mor het Bestuui der Liberale Unie" i Xian de Besturen der Kiesvereenigingen, 'l 'leider Liberale Unie" en hare Af- Vaardigden, eene ciiculaire gezonden V |ti den volgenden inhoud: De Inrziening der Grondwet is einde lijk tot stond gekomen. Een werk, dat, moge het niet aller wenschen bevredigen, heilzame vruchten dragen kan. Eerlung zal het Nederlandsche Volk ilget oepen worden tol het samenstellen lener nieuwe Vertegenwoordiging. Op dit, voor de ontwikkeling onzer staatsinstellingen gewichtig oogenblik rijst de vraagwat is voor de naaste toekomst de eisch eener liberale staat kunde, die, haar verleden getrouw, leiding wil blijven geven op den weg van den vooruitgang Ook wij hebben ons afgevraagd waarop behooit bij de aanstaande verkiezingen het streven der liberale partij gericht te zijn wat is naast de vaststelling van wetten, onmiddellijk uit de gewijzigde Giondwet voortvloeiende bereikbaar in de eerste vier jaren Het zij ons vergund, u de slotsom onzer overwegingen daaromtrent mede te deelen. De enquête betreffende den kinderar beid en den toestand van fabrieken en werkplaatsen heeft op menige wonde plek onzer samenleving scherp het licht doen vallen en ons, gelijk velen, ge stel kt in de overtuiging, dat verder in grijpen van den wetgever op dit gebied een onafwijsbare rechtseisch is. Zal echter liet gevaar vermeden wor den van niet genoeg doordachte navol ging van wat elders geschiedt, zal onze wetgeving in overeenstemming zijn met onze toestanden en Onzen landaard, dan moet onze kennis der feiten uitgebreid, dan moeten meer gegevens verzameld worden. De enquête, door de grondwetsher ziening afgebroken, worde dus voort gezet. In afwachting van hare nadere uit komsten en van hetgeen een voortdurend staatstoezicht, als thans wordt voorbereid, veider aan het licht zal brengen, behoort door den welgevei reeds dadelijk in het algemeen belang het verbod van kinderarbeid uitge breid, de arbeid van vrouwen eu jon gelieden beperkt te worden aan ieileien arbeider een wekelijk- sche rustdag te woiden gewaarborgd; verzekering van den werkman tegen ongelukken ingevoerd en aan voorzie ningen bij ziekte, ouderdom en over lijden krachtig de hand geslagen te worden met regeling van het vakonderwijs, bepaaldelijk van het ambachts-,fabrieks- en landbouwonderwijs, een aanvang te worden gemaakt. Zal het verbod van kinderarbeid vol komen doel treffen, zoo moet het samen gaan met leerplicht. Daarvoor de baan te effenen en tot invoering daarvan te geraken, zij het ernstig streven der liberale partij. De ingrijpende wijziging van het achtste Hoofdstuk der Grondwet stelt den wet gever in staat, maar legt hem tevens de verplichting op, afdoende verbetering te brengen in de inrichting onzer leven de strijdkrachten. Zoowel de rechtvaardigheid als het belang eener vei hooging onzer weerbaar heid, zonder bovenmatigen druk voor de belastingschuldigen, vorderen gebiedend, dat daai bij toepassing erlange het be ginsel van persoonlijken dienstplicht. Hervorming van het samenstel onzer belastingen was sinds lang de wensch der liberalen in den lande, en ter be vestiging van het evenwicht tusschen de staatsinkomsten en uitgaven èn ter ver krijging van een betere verdeeling van lasten, waarbij op den voorgrond staat ophtffing van het privilege, tot dusverre voor de inkomsten uit roerend vermogen genoten. Thans mag daarmede niet langer ge draald. De eerste slap zij iuvoeriiig eener inkomstenbelasting. Zal deze beantwoorden aan de bedoe ling, dat met de draagkracht rekening worde gehouden, zoo behoort zij progres sief te zijn. Versterking der middelen, langs dien weg tol stand gebracht, gepaaid aan een zuinig beheer, zal hel mogelijk maken, over te gaan tot afschaffing van accijn zen op eerste levensbehoeften en tot ver mindei ing van heffingen, welke te een zijdig den druk leggen op handel, land bouw en bedrijf. Hervorming van ons belastingstelsel opent tevens de mogelijkheid, te voldoen aan de dringende behoefte, om beter verband te brengen tusschen rijks-, provinciale en gemeentebelastingen. Eindelijk behoort, althans voordat de Tweede Kanier voor de eerste maal wordt vernieuwd, de gebrekkige tioor- loopige regeling van het kiesrecht, in de Additioneele Artikelen vervat, door een definitieve te worden vervangen. Deze definitieve regeling moet, door vrijgevige toepassing van het voorschrift der Grondwet, het kiesrecht op breederen grondslag vestigen, waarbij tevens per soonlijke invulling van het stembiljet in het lokaal der stemming als voorwaarde worde gesteld. Wij vleien ons, dat deze denkbeelden wèerklank vinden bij de »Liderale Unie" en dat dit blijken zal, wanneer wij u eerlang tot een Algemeene Ver gadering oproepen. Uit Atjeh schrijft men het vol gende aan het Bat. Handelsblad »Den 6en dezer in den vroegen mor gen, om half-zeven, werd de benting te Edi door ongeveer 80 welgewapende Atjehers aangevallen. De aanvallers be hoorden tot de bende van Toekoe Aboe en waren, behalve rriet klewangs, ook met geweren gewapend. Bovendien had den zij verscheiden doelmatig ingerichte stormladders en waren voorzien van 15 flesschen petroleum om den rooden haan in de benting te doen kraaien. Zij wer den echter door de onzen uitstekend ontvangen, want na eeri kwartier uurs lagen er 51 Atjehers tegen den grond, terwijl wij slechts één gewonde bekwa men, namelijk een Europeesch fuselier, die een klewanghouw over den pols kreeg. De Atjehers waren verkleed als politie oppassers en, slim als altijd, hadden zij de veld verkenning, bestaande uit 1 onderofficier en eenige manschappen, ongedeerd laten passeeren; misschien hadden de slimmerds wel plan tegelijk met de terugkeerende verkenning in de benting te dringen. Onder de gesneuvelde Atjehers vond men eenen aanvoerder, op wiens lijk men een prachtigen gouden rentjong ontdekte, ter waarde van een paar duizend dollars. Het 14e bataljon rukte den 12en dezer naar Poeloe Bras om aldaar eene talrijke bende Atjehers van Toekoe di Tiroe te verjagen. De troepen waren voor 10 dagen van vivres voorzien, terwijl den 13en daaraanvolgende nog een compagnie van het 3e bataljon, groot 130 man, ter versterking werd gezonden. Toen kort daarop bericht weid ontvangen, dat de Atjehers zich te Poeloe Bras hadden verschanst, werd den 15en een detachement artillerie daarheen gezonden." Gisteren werden uit Bergen-op- Zoom verzonden 1000 stuks 'prachtige, zware koroesters, verpakt in een mooi, daarvoor expresselijk vervaardigd fust. Deze oesteiszijn een geschenk voor den Paus, ter gelegenheid van zijn jubilé. Uit Rusland komen nog alles behalve vredebelovende berichten. Do troepen gelegen te Rassgod en die van verscheidene andere punten der Prui sische grenzen zijn naar de grenzen van Galicië en Silezic gezonden. Uit Odessa wordt gemeld dat de politie, op bevel der Regeering, alle reservisten van het leger, zoowel officieren als manschappen en zelfs de zestigjaiigm, opspoort. Gisteren werd uit Gallicië gemeld, dat een bende kozakken verscheidene boeren zou hebben aangehouden, die in een bosch werkten, niet ver van Radomysl, maar op Oostenrijkseh grondgebied. De kommandee- rende officier zou bevolen hebben de boeren dadelijk naar Lublin te brengen, de naast- b ij zijnde zetel van een Russischen gouver neur. Daar zouden de boeren ondervraagd ziju over de beweging der Oosteurijksche troepen in Gallicië en over de publieke meening van de bewoners dier provincie. Dit incident zou, als het blijkt waar te zijn, tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Te Weencn spreekt men veel over een reis van aartshertog Albert naar St. Peters- burg. Deze reis zou van groot gewicht zijn daar de aartshertog altijd geacht werd niet voor een Oostenrijksch-Duitsch alliantie te zijn en een voorstander van vrede met Rusland. Die reis zou dus te Berlijn een onaangenamen indruk maken. De rechter van instructie, Vigneaux, heeft gisteren aan den procureur der Republiek zijn nieuw rapport in zake de ridderorden overgelegd. Dit rapport raadt tot arro-tatie van Antoine Rigaudeau, Arland Hébert, Dubreuil en Debia. Wilson is, volgens het rapport, niet direct schuldig. Een staaltje hoe aan de begeerte naar sensatie-nieuws door sommige Frausche bla den voldaan wordt: Eenigen hunner hadden dezor dagen aan hunne lezers iterk gepeper- den buitenlandschen kost opgedischt. Paris, hierbij niet willende achterstaan, is nu met onthullingen omtrent Bismarck's diplomati sche plannen voor den dag gekomen, met niets meer of minder dan met een ontwerp tot verdeeling van Frankrijk. Mot dit doel zouden alle Europeesche mogend heden zich met Duitschlaud verbinden, en geen dezer zon bij het "verdoelen van den buit met ledige handen worden weggezonden. Onder anderen zou Nederland gelukkig «orden gemaakt met het bezit van Tonkiug. Aau Eugelaud zou Egypte, Afghanistan, Turkestan en wat het in gindsche streken meer verlangt, ten deel vallen. Spanje zou vergroot worden met Marokko en de Fransche oostelijke en wes telijke Pyreneeën. België zou met het Noor der-departement en de Ardennes begiftigd worden. Zwitserland doch waartoe meer? Het is al genoeg. Men verzekert dat alle mogendheden, behalve Turkije, de Suez-kanaal-conventie bekrachtigd hebben. De Bulgaarsche Sobranje heeft de conven tie met Oost-Rumelië, betreffende de Roe- menische schatting, aangenomen. Op den Zuidsingel is Woensdag middag eene vrouw gevallen en levenloos naar hare woning in de St Andriesstraat gebracht. Eenerzijds beweert men dat de gladheid oorzaak van haar val was, terwijl men anderzijds denkt aan eene beroerte, waardoor zij werd getroffen. Tengevolge der gladheid is een man ge vallen en heeft daarbij zijn arm gebroken, een ander werd in het aangezicht ge kwetst en een vrouw heeft hare hand ontwricht. Woansdag 4 Januari zal, bij goedkeu ring van het Edel Achtb. bestuur dezer gemeente, een tooneeluilvoering plaats hebben in het lokaal »de Arend" van den heer J. van der Wilde, met mede werking van de heeren M. de Haas en H. D Nieuwenhuijzen, Directeuien van het Rotterdamsch tooneelgezelschap. Naar wij vernemen zal opgevoerd worden: Moedertrouw en Kinderliefde, drama, en: De vrouw in de zaal en de man in de werkplaats, blijspel. De gemeenteraad heeft jl. Woens dagnamiddag eene zitting gehouden tot behandeling van verschillende zaken, welker afdoening nog in het ten einde spoedende jaar wenschelijk was. Naar aanleiding eener opmerking van Ged. Staten is eene kleine wijziging ge bracht in het raadsbesluit omtrent het in gebruik geven van heidegronden, ten einde uitdrukkelijk te doen uitkomen, dat het besluit slechts toepasselijk is voor zooveel aangaat de heidegronden, niet aan het rijk verhuurd krachtens art. 12 der overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 7 Juli 1887 (Staatsblad no. 124). Mede is tegemoet gekomen aan eene bedenking, door Ged. Staten kenbaar gemaakt tegen het raadsbesluit omtrent den verkoop van het ïArsenaal". In de considerans en in het besluit, zelf is nu gelijkluidend opgenomen, dat de verkoop geschiedt aan de Vereeniging ïde Ker kelijke kas" te Amersfoort, als rechts persoon erkend bij besluit van Z. M. den Koning, dd. 25 Augustus 1887, no. 32. Het 2e aanvullingskohier van den hoof- delijken omslag, dienst 1887, is vastge steld tot een bedrag van f641.23'. Voor het jaar 1888 is besloten tot heffing van den vollen aanslag in den hoofdelijken omslag. De heer D. Gerritsen kwam terug op de hem verleende vergunning tot het bouwen van een schuur nabij de hooi bergen. Die schuur wenschte hij even hoog op te trekken als de bestaande hooibergen, en hij verzocht daartoe ver gunning, om op den walmuur een muur op te trekken van 3 meter hoogtewan neer dit verzoek niet kon worden inge willigd, verzocht hij, dat het reeds geslo ten contract zou worden vernietigd, omdat hij er dan de voorkeur aan gaf de bestaande hooibergen te behouden. B. en W. adviseerden dit nadere verzoek niet toe te staan; met het oog op even tueel brandgevaar achtten zij de inwil liging er van niet gewenscht. De meer derheid van den raad ging met dit advies echter niet mede, en was van oordeel, dat een schuur, opgetrokken op de wijze zooals de adressant dat wenschte, altoos minder gevaar bij brand zou opleveren dan de hooibergen, die, bij weigering van de vergunning, zouden blijven bestaan. Met 8 tegen 5 stemmen werd den heer Gerritsen zijn verzoek toegestaan. Den heer C. J. Voortman is, op zijn verzoek, wegens vertrek naar Amsterdam, eervol ontslag verleend als leeraar aan het gymnasium en aan de hoogere bur gerschool. Het ontslag gaat in met 1 Maart of met 1 Februari, wanneer de opvolger van den heer Voortman op dat tijdstip in functie kan treden. Nopens de verzekering tegen brand schade van den Lieve Vrouwetoren was door B. en W. een voorstel ingediend, om tot eene betere regeling te komen, dan de thans luopende verzekering be vat. Zooals de zaak nu geregeld i.;, zal bij de bepaling van bij brand geleden schade de waarde van het onaangetaste gedeelte van de verzekeringssom worden afgetrokken, zoodat in geval van brand de gemeente slechts eene zeer geringe, mogelijk zelfs geene vergoeding van schade zou ontvangen. De nieuwe rege ling, door B. en W. met de Arrihemsche brandwaarborgmaatschappij, bij welke de toren thans tot einde 1889 voor f20,000 verzekerd is, ontworpen, kwam hierop neer, dat alleen het meest aan brandgevaar blootgestelde gedeelte zou worden verzekerd, namelijk de spits tot den derden omloop en het uurwerk met carillon, ieder afzonderlijk, en wel de spits voor f9000 en het uurwerk met carillon voor f34.00O. De Arnhemsche brandwaarborgmaatschappij wilde die nieuwe verzekering, met intrekking van de bestaande, aangaan tegen eene premie van f2 per mille. In den raad werd door den heer van Lanschot Hubrecht gewezen op het voorbeeld van Utrecht, waar de Domto ren en de andere torens geen van alle verzekerd zijn, maar gezorgd wordt, dat de voorbehoedmiddelen tegen 't inslaan van den bliksem in goeden staat blijven. Met het oog hierop, kwam het dit lid raadzaam voor, de vraag of tot het sluiten van een nieuwe verzekering zou worden overgegaan, althans vooralsnog niet uit te maken, maar liever eerst nog eens na te gaan hoe de zaak in andere gemeenten geregeld is. De burgemeester verklaarde zich niet te sterk tegen dit denkbeeld te zullen ver zetten, omdat het dagelijksch bestuur de premie van f2 per mille zeer hoog acht en er bovendien, bij 't afloopen van de loopende verzekering, betrekkelijk spoedig gelegenheid zal zijn om op de zaak terug te komenbij verwerp, van hun voorstel zouden Burg. en Wetl zich niet ontslagen rekenen van den plicht om tegen dien tijd op nieuw de zaal; in overweging te nemen. Na deze vei klaring werd het voorstel van B. en W. verworpen met 7 tegen 6 stemmen. Bij de behandeling van een ontwerp besluit tot wijziging der gemeentebegroo- ting over 1887 kwam aan den dag, dat er verschil van opvatting bestaat tusschen B. en VV. en den minister omtrent het bedrag van de rijksbijdrage voor de nieuwe meisjesschool. B, en W. hebben bij deze gewijzigde begrooting er op ge tekend, dat de rijksbijdrage aan de school niet zal worden verminderd met 39 pet. der koopwaarde van het oude gebouw. Dit is in afwijking van het oordeel van den minister, doch er bestaat, blijkens de mededeelingen van den burgemeester, mogelijkheid, dat de minister op dit oor deel zal terugkomen althans is door Z. Exc. toegezegd, dat de zaak door hem in nadere overweging zal worden geno men. De begrooting is thans nader vast gesteld tol een bedrag van f500,520.99'/i in ontvangsten en f483,333,19 in uitga ven bet vermoedelijk batig slot is dus f17 087.77. Een voorstel van den burgemeester tot verliooging der jaarwedden van de agen ten van politie 2e kl. J. W. F. de Vries en A. Klarenbeek tot f475, werd aan genomen. Het slot der agenda werd gevormd door een aantal benoemingen. Tot her- schatter, bedoeld bij art 5 der verorde ning tot heffing van het vergunnings recht voor den verkoop van sterken drank in het klein, is benoemd de heer J. Kerkhoff. Voorts zijn herbenoemd, met algemeene of nagenoeg algemeene stemmen tot curator van het gymnasium mr. J. G. A. van Zijst tot lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs mr. J. Hey- ligers tot lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs de heer J. P, G. Kok tot lid der openbare gezondheids-com missie dr. J. W. Doijer Jz. tot leden van het burgerlijk armbe stuur de heeren B. W. van Burgsteeden en M. van Beek tot leden der commissie van fabricage de heeren B. W. van Burgsteeden, J. Zandijk Jr. en E. L. Visser tot leden der commissie voor de ge meentereiniging de heeren E. L. Visser en E. L. H. van Lanschot Hubrecht. Een adres van de regelingscommissie voor de algemeene vergadering van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap, waarin om eene bijdrage in de kosten wordt verzocht, is om preadvies aan B. en W. verzonden. In het begin der vergadering werd de heer J. J. Kleber als raadslid geïnstal leerd en werd besloten tot toelating van het andere, onlangs gekozen lid, den heer H. W. A. van de Wall Bake. ITtreelit. Een polderwerker werkzaam aan het Nieuwe Merwede kanaal onder deze gemeente, had jl. Woensdagmiddag de onvoorzichtigheid te willen beproe ven om over het ijs de overzijde van het kanaal te bereiken. Nauwelijks eenige nieters van den wal zakte hij echter door het ijs en verdween in de diepte. Alle pogingen om hem nog te redden bleven vruchteloos; eerst Donderdagmiddag slaagde men er in zijn lijk te visschen. Door de politie alhier werd jl. Donderdagmorgen een koetsier aange- hou len, de K. genaamd, als verdacht ten nadeele van een collega, door wien hij nog al eens gastvrij werd ontvangen, en vaak van de noodige mondbehoeften werd voorzien, een livreijas en -broek te heb ben ontvreemd en daarna te gelde ge maakt. De beide kleedingstukken werden in beslag genomen en tegen de K. eene vervolging ingesteld. Door een onbekende oorzaak ont stond jl. Woensdagmiddag een kleine binnenbrand in een woning in de Krijt- straat alhier, en wel in eene kamer waar zich op dat oogenblik slechts twee kindertjes bevonden, n. 1. een jongentje van 4 en een meisje van 2 jaren oud, welk laatste ziek was en te bed lag. Door de brandlucht opmerkzaam ge worden, snelde de "moeder, die in de keuken aan het werk was, de kamer binnen en zag het bedje in brand staan, terwijl ook de kleeding van het meisje vuur had gevat. Met behulp van eenige buren was de brand weldra gebluscht, doch de kleine had zulke ernstige brandwonden bekomen, dat zij reeds denzelfden nacht onder de hevigste pijnen bezweek. Bunschoten. Het vermoedelijk getal kiezers, volgens de lijst des ontvangers, bedraagt voor deze gemeente 206. Baarn. Evenals elk jaar het geval is, werd ook dit jaar wederom door H.H. M.M. den Koning en de Koningin aan eene commissie, bestaande uit den bur gemeester, den predikant der herv. gem., den pastoor en nog twee leden, de be-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2