III EI EIKEN-. ELI-, Ell en ander HAKHOUT ULSTER- EN WINTER-JASSEI. Bon Advertentiën. Groote KÜNSTVOORSTELLING Hakhout, DROGE STAMMEN WINKELHUIS. Schaatsen, hoek Stoovestraat. A. NL BECUDE, LOKALEN „DE VALK." PIEPER Co. Eiken- en ander Hakhout. BOERENHOFSTEDE, i!®P alpïionse mmm. Eiken-, Elzen- en ander VERKOOPEN: G. WOLBERS. Ingezonden. HEI LWEN SCH Hulpbank te Amersfoort. C. 0KHUIZEN, DAMES-HANDMOFFEN /A Woensdag 11 Jan. 1883. Na afloop BAL. T VERKOOPEN 22 perceelen extra zwaar 13 perceelen Zt 153 perceelen zwaar 15 perceelen zwaar Het „Comptoir Franco-HolMaif WESTER C'« VERKOOPEN VERKOOPEN: »de Hooge Huiskamp", echte Friesche QUINA LAROCHE, Salmiak-Pastilles. Kraepelien en Holm, uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, r Aan de abonnës onzer Couranti ptfwtèemm mmm* VEERTIG CENTEN. Om uit te knippen. Tweeërlei Kruis "\7"eertig Centen. lar.'grijke som van f-1700 verstrekt, om daarvoor gedurende den winter kleederen e.n levensmiddelen aan beboeftigen dezer gemeente uit te deelen. De eerste uitdeeling voor dezen winter bad deze week plaats, waarbij door den burgemeester de bedeelden tot dank baarheid werden aangespoord aan de vor stelijke gevers, die genoemde som jaar lijks toestaan in navolging van de Ko ningin-moeder en Prins-Hendrik. De kinderen der Zondagsschool, ten getale van ruim twee honderd, verzamel den zich j.l. Woensdag in het hotel nVelaars"' rondom een prachligen kerst boom, volgeladen met geschenken. De voorzitter, ds. F. J. Derman opende de vergadering met gebed. De kinderen zongen kerstliederen en de onderwijzers spraken over het doel en de waarde van het feest. Die de Zondagsschool verlieten ontvin gen een kerkboek, bestaande in N. Tes tament, psalmen en gezangen, verguld op snede. Voor ieder huisgezin werd een christeljjke scheurkalender gegeven. Aan de overige kinderen werden kleeding- stukken, boekjes en een koek gegeven. Allen werden onthaald op krentenbiood en limonade. Vele ouders en genoodigden woonden dit feest bij; de ruime zalen waren eivol. Harderwijk. Deeds sedert eenige dagen gaan eenige meisjes van 1012 jaar van winkel tot winkel en nemen mede, wat van hare gading is. Hier ver mist men handschoenen, daar katoen, elders sajet enz. Der politie, hiervan onderricht, is het gelukt, de hand te leggen op een zestal dezer jonge misdadigsters. Bovendien heeft voor eenige dagen een jongen ge durig van zich doen spreken. Deze ging zelfs zoo ver, dat hij bij een' bakker een ruit insloeg om de uitgestalde boter letters buit te maken. Wat zal er van deze bengels in de toekomst worden. Vrijdagmorgen had de gebruikelijke uitdeelingen van levensmiddelen plaats door de Nieuwjaars-commissie. Ruim 200 gezinnen werden ruimschoots voorzien van erwten, gort, vleesch, spek, turf, brood en geld. Het doel dezer commissie is het z. g. nieuwjaarwenschen tegen te gaan, in welk plan men volkomen slaagt. De commissie is samengesteld uit de armverzorgers van alle godsdienstige ge zindten, zoowel uit Harderwijk als uit Hierden. Hoogland. Tot ouderling bij de herv. gemeente is met algemeene stemmen her kozen de heer C. Broekhuizen, die de benoeming heeft aangenomen. Nijkcrk. Onze burgemeester, de heer J. II. Krudop, heeft mede op aandrang van hooger hand. zijn verzoek om eervol ontslag ingetrokken. Zeer vele ingezetenen gaven door het uitsteken van vlaggen blijk van hunne ingenomenheid met dit besluit. Seherpenzeel. In de, den 29en dezer gehouden raadsvergadering is een voor stel van B. en W. om aan den aflezer van publicatiën een hoogere jaarwedde toe te staan, verworpen. Aangenomen werd een voorstel om de subsidie voor de omnibus onderneming te verhoogen en met 1 Januari te brengen op f60. Mededeeling werd gedaan, dat de om roeper als zoodanig had bedankt. Veenendaal. Alhier heeft zich eene commissie gevormd, orn den 12. Jan., wanneer de heer G. G. Martinius alhier 50 jaren de genees- heel- en verloskun dige praktijk heeft uitgeoefend, niet on opgemerkt te laten voorbijgaan. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 22 Dec. Jacobus Tieter, z. van Ahazucrus Vaneveld en Hcndrika Vrijdag. 24 Dec. Francisca, d. van Dirk de Graaf en Neeltje Rogaar. 25 Dec. Gerrit, z. van Lubertus Brink en Ilendrika Teunisje Jansen. 26 Dec. Jan Brand, z. van Brand Jau Bloemendal en Cornelia Hen- drika Schimmel. 28 Dec. Everardus, z. van Tieme Broekman en Mariavan Wilgen burg. Johanna, d. van Cornelis Rijnders en Maria Kleinhoven. Cornelis, z. van Evert van den Hoek en Cornelia Wilhelmina Ipenbulg. Ondertrouwd 29 Dec. Peter van den Heuvel en Hendrikje Jansen. Jacob Hendrik Schuiling en Adrienne Cornelie Leonore Vroone. Gedowd: 28 Dec. David Roos en Adcla van Cleeff. Overleden: 24 Dec. Johanna Burgman 79 j., ongeh. Johanna Wels 50 j. echtg. van Nicolaa3 Brandsen. 27 Dec. Geer trui Veenendaal 61 j. echtg. van Abraham Tommei. 28 Dee. Rijk van der Weijden, 84 j. ongeh. Everarda Tolboom, 69 j., ongeh. Bnnschoten. Geboren 19 Dec. Biethje d. van Gerrit Vasten houw en Lammertje Duijst. 23 Dec. Lutje d. van Steven Duijst en Hen drikje Koelewijn. 29 Dec. Klaasje, d. van Arian de Graaf en Maria Koeleu ijn. Hoogland. Geboren: 26 Dec. Margaretha d. van Jacob Brouwer en Maria Blom. 28 Dec. Margaretha d. van Hermanus Koenen en Teuutje Majoor. Jan z. van Reijer van der Zande en W ilhelmina van Sehoonhorst. Lensden. Overleden 24 Dec. Jannetje Ravesloot, 83 j. wed. van Arie van de Haar. 26 Dec. Albert Jordense, 83 j. wedr. van Geertje van de Hoef. Stoutenburg. Geboren: 24 Dec. Johanna, d. van Hen- drikns Wouters en van Geertruida Scholhorst. Woudenberg. Geboren: 26 Dec. Jan, z. van Johannes Wiggermans en Johanna Wilhelmina van Roekei. - Geurt, z. van Gerrit van Bouw- horst en Aartje Ruitenbeek. Ondertrouwd: 27 Dec. Gerrit van Veldhuizen, 36 j. en Berendina van Veld huizen, 28 j. Overleden 22 Dec. Albertus Hartman, geh. met Maria van Asselt, 54 j. aan de II.H. Commissarissen van de M. t. B. d. Toonkunst. Afd. Amersfoort. Veel wenschen worden uitgesproken, Bij d' aanvang van het Nieuwe Jaar. Eén heeft er echter steeds ontbroken, Die toch niet nutloos blijkt, voorwaar, Men wensebte u wel veel »heil en zegen" Wel vrede en wel overvloed, Wel vreugde en voorspoed op uw wegen, Wel al wat lieflijk is en goed, Maar.... en het is een heel groot maar, 'k Wensch Utveel licht in 't nieuwe jaar". »Veel licht!" dat is een groote zegen, Maar 'tlegt u op een grooten plicht: Diendat gij dan ook andrer wegen, Zooveel 't u mooglijk is, verlicht. iVeel licht" geeft ge ook dan op de (schreden Van hen, die nu, bij donkre maan, De zaal van «Toonkunst" uitgetreden, Zoo hulploos in het duister staan. «Veel licht" vooral, gij raadt het, ja, Ter stoep van Amicitia! Moogt gij mijn heilwensch spoedig vatten En hem uw aandacht waardig schatten, Dan houdt gij zeer aan u verplicht Een trouw vereerder van het licht! Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG den 2. Jan. aanslaande, 's namiddags van iialftwee tot ha .fdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 30 December. Tarwe f 0.00 a f 0.00 Rogge f 4,90a f5,10. Boekweit f0,00 a f0,Appels 3.75 a f 5.Peren f 0.00 a f 0.Aard- appelenll.50afl.75 de HL. Hoendereieren f5.50 a f 7.00 de 100 stuks. Boter f 1,35 a f 1,50 per Kilo. Kaas f 0,a f0, Biggen f3.a f6.00. Schram men f 8.a f 14. Op de markt waren aangevoerd 40 H.L. Aardappelen. 20 H.L. Appels. 0 H.L. Peren. 790 Kilo Boter. 2700 stuks Eieren. 70 stuks Biggen. 10 stuks Schrammen. 60 H.L. Rogge. 00 H.L. Boekweit. 0 H.L. Tarwe. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEB Een seivet, een zweepstok, een kin deronderbroekje, een onderstuk van een gouden ooi bel. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie Voorspoedig bevallen van een ZOON II. NOORDENBOS—Wold. Amersfoort, 29 Dec. 1887. Volstrekt eenige kennisgeving. Bij de wisseling van het jaar wenscht de ondergeteekendezijnen geathten begun- sligers veel keil en zegen. Toorheeu L. VAN ELVEN", Kampstraat, 105. worden netjes en spoedig nienw ge voerd niet best SATIN A ƒ1.40, voor kinderen /l.OO. GROOTE VOORRAAD Onder aanbeveling, Zuid-Singel 301. Tegen I Februari wordt te Amsterdam in een klein gezin een flinke y gevraagd, goed kunnende tafeldienen. Zich in persoon te vervopgen bij Me vrouw JAC. VISSER, Singel alhier. door Prof. BOLTINI, prestidigitateur, Miss NELLY, gedachtenlezeres en Mr. WILSON, musikalischer- Flasschenbufl'et-vii luos. Entrée 1ste Rang 40 cent, 2de Rang 25 cent. Inteekenlijsten zullen eerstdaags cir- culeeren. Heden overleed tot onze groote droefheid, onze jongste Dochter Jacoba Maria, in den ouderdom van ruim 20 jaren. D. HOUTZAAGER. M. WOLTERINK. Amersfoort, 29 Dec. 1887. C31?~ Bij de wisseling des jaars bieden wij onzen geachten begunstigers, onzen heil- groet aan. d Ay Notaris Mr.^J. M. KICUELLE Ie Amersfoort is voornemens om op Zaterdag, den 7 Januari 1888, des voormiddags te 11 uur, in de herberg nde Bosbeijer" bij T. VAN RUITENBEEK te Ilamersveldgemeente Leusden, publiek te Ten verzoeke van liet R. C. KERK BESTUUR aldaar. Onder de gemeente LEUSDEN Op de hofsteden nllET EIND" en dIIET KLOOSTER" om wit te mogen maken en (grootendecls eiken.) De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. 1>E LOUTER te Amersfoort, zullen op Dinsdag, den 3 Januari 1888, des voormiddags teri lO ure, op de hofstede s>DE KORTE RIJP' te Sloutcn- burg in het openbaar In de geiuccute STOUTENBURG, op het landgoed STOUTENBURG. TAKKEBOSSEN, BOOMSNOEISEL, en EIKEN-, BEUKEN-, SPARREN en andere BOOMEN'. Aan te wijzen door JOHANNES KL'IJT aan het Koedijkerhek te Stoutenburg. Voorts in de gemeente Leusdeu, op GROOT HAGENAUWE. Aan te wijzen door H. E. BRINKMAN te Leusden. Breeder bij biljetten. 20, RUE HEROLD, by bet V Nieuwe Postkantoor te Parijs. J- AGENT van Hollandsche bladen voor Frankrijk. Belast zich met bet plaatsen van advertentiën in Fransche bladen, het v irtegenwoordigen van handelshuizen en het behartigen van alle Nederlandsche belangen in Frankrijk. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag, den 7. Januari 1888, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis tHET VALKJE" te Amersfoort, in het openbaar In de gemeente Amersfoort, een waarin vergunning, met Tuin, aan den Weversingel, hoek Spieringstéeg, met uitgang in die steeg, kad. sectie E. 3413, groot 2 A. 35 cA.. thans in gebruik bij den eigenaar J. DELEN. Belast met een uitgang aan de Vrou wenconventen te Amersfoort groot f 0.80, in het jaar. Grondbelasting f9.30. Aanvaarding 15 Januari 1888. Beta ling der kooppenningen 7 April 1888. Te bezichtigen des Woensdags en Don derdags van elke week en op den dag der verkooping van 1 tot 4 ure. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. De Notarissen f9& A. H. DRIJFHOUT ÜV VAN HO OEF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zul len op Dinsdag, den 17. Januari 1888, des voormiddags ten 11 ure, in de her berg y>B E FAAM" te Hoogland, bij J. WESTERLAAK, in het openbaar Onder de gemeente Hoogland: eene genaamd bestaande uit Huis met Acbterbnis en verdere getimmerten, Tuin, Boom gaard, Bouw- en Weiland, staande en gelegen bij de Hoogehaard, kad. E. 285.285a, 286 tot en met 290, samen groot 2 H. 85 A 30 cA. Thans in ge- biuik bij den eigenaar JAN SCHOT HORST. Grondbelasting f23.35. Aanvaarding bij de betaling op 17 April 1888. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. De ondergeteekende voorhanden, eene partij heeft die tegen concurreerende prijzen worden verkocht; tevens is hij ingericht Schaat sen TOlgens de nieuwste metbode te knnnen slijpen. Voorts bericht hij dat in zijn bezit is een Machine-Draaibank, waarop alle voorkomende machinewerk wordt vervaardigd, waarvoor hij zich beleefd aanbeveeld, daar zulks tot heden alhier niet geschieden kon. Kraepelien A Holm's met en zonder staal, OPWSKKEND VERSTERKEND, KOORTSVERDRIJVEND, in flesschen1.901.00. CIGARETTEN TEGEN ASTHIYIA, de inademing der rook van dezen Cigaretten geeft den lijder aan Astbma terstond verlichting. In étuis a f 0.80 en f 0.50. Een algemeen als goed erkend mid del bij noest en Verkoudheid, oplossend en verzachtend, in flesch- jes a 20 cents. Apothekers, Zeist. Verkrijgbaar in de Apotheken. bereid volgens het aloude en eenig echte recept is een verzachtend en los makend middel, dat oogciiblilikelijk de prikkeling in de keel, waardoor de lioest ontstaat, wegneemt. Per doos 3ö Cent. iiiiiiiiiii minui mi ui uit mini ii min min iini in iiiiiiiut ui iiinu B. J. VAN Gelukkig- dat wij niet altijd liet schoone op vreemden bodem bebben te zoeken! Mevrouw SILVÉ geeft ons heden een oorspronkelijk Ncderland- schcn Roman, een boek waarin waarheid en verdichting zoo nauw met elkan der in verbinding zijn gebracht, dat het ons onwillekeurig vooikonit als lezen wij sommige onzer eigen levenservaringen. Men behoeft slechts te hebben gelezen, om daarvan overtuigd te worden. Op liet geïllustreerd omslag zien wij een der hoofdgedachten, die de schrijf ster bij liet samenstellen van haar boek hebben bezield Twee moeders op liet kerkhof: één geknield bij liet graf van haar vroeg gpstorvene, de andere nog in liet bezit van bare kinderen, baar vriendin moed toesprekende, onbewust welk kruis haar zelf nog wachtte. Om den lezer niet te veel van bet aangrijpende verhaal te vertellen, ver melden wij hier slechts de titels der hoofdstukken: I. Een gelukkig gezin. 2. Dora's bekentenis. :t. Een bron van ellende. 4. Vernietigde lioop. 5. Een strijd tiisschen ver stand en liart. C. Wie Lise van Kclciistcin was. 7. Een feestdag waaraan zich treurige herinneringen zouden v astknoopen. 8. Jong gestorven, vroeg bij God. 1». Geen levensdoel meer. ÏO. Donkere wolken. 11. Langs verschillende wegen. 12. De teerling is ge worpen. 13. Rampzalige gevolgen. 14. Tweeërlei Kruis. 15. Een evvare slag. 16. Lise van Belcustein speelt luiar laatste troef. 17. Besluit. Het boek bevat 240 pag. gewoon octavo en is op stevig, goed papier me duidelijke letter gedrukt. Al onze abonné's hebben echter bet recht, tegen Inleveriiij van onderstaande „BON" op dit werk in te tcekeiieu. De alle vering geschiedt voor den prijs van Buiten de stad iranco per post na ontvangst van postwissel :V 55 De ondergeteekende verlangt te ontvangen: door Mevrouw SILVÉ, voor naam •woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3